Aleksander Kirkwood Brown Edward Rubikons mysterier: Mørkets bok

Page 1


2

Morkets bok_Materie.indd 2

27.09.2016 15.21


3

Morkets bok_Materie.indd 3

27.09.2016 15.21


Morkets bok_Materie.indd 4

27.09.2016 15.21


Mørkets Bok

Morkets bok_Materie.indd 1

27.09.2016 15.21


Morkets bok_Materie.indd 2

27.09.2016 15.21


Aleksander Kirkwood Brown Andreas Iversen

Mørkets Bok

Morkets bok_Materie.indd 3

27.09.2016 15.21


© CAPPELEN DAMM AS 2016 ISBN 978-82-02-52405-0 1. utgave, 1. opplag 2016 Illustrasjoner: Andreas Iversen Sats: Ingeborg Ousland Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2016 Satt i 15,5 pkt. Minion og trykt på 130 g Arctic volume.

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Morkets bok_Materie.indd 4

27.09.2016 15.21


Innhold Intro..................................................................6 1. De hemmelige planene.............................15 2. Rektors advarsel........................................19 3. Invasjon!...................................................24 4. Inn i mørket..............................................28 5. Tentakelspetakkel.....................................37 6. Siste sjanse................................................41 7. Uventet hjelp............................................43 8. Den merkelige antikvaren........................53 9. Mørkets bok..............................................58 10. Planen.......................................................62 11. Den hemmelige basen..............................67 12. Tilbake til kjelleren...................................76 13. Ritualet......................................................88 14. Ank’an-Zuhl.............................................92 15. Rjelnegross................................................99 16. Flukten....................................................105 17. Fra asken til ilden...................................110 18. Rektors vrede..........................................118 19. Flammene i mørket................................121 Bevishylle......................................................126 Aktivitetssider...............................................128 Om skaperne av denne boken.....................120 Epilog............................................................133

Morkets bok_Materie.indd 5

27.09.2016 15.21


6

Morkets bok_Materie.indd 6

27.09.2016 15.21


7

Morkets bok_Materie.indd 7

27.09.2016 15.21


8

Morkets bok_Materie.indd 8

27.09.2016 15.21


9

Morkets bok_Materie.indd 9

27.09.2016 15.21


10

Morkets bok_Materie.indd 10

27.09.2016 15.21


11

Morkets bok_Materie.indd 11

27.09.2016 15.21


12

Morkets bok_Materie.indd 12

27.09.2016 15.21


13

Morkets bok_Materie.indd 13

27.09.2016 15.21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.