Page 4

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2018 Forfatteren har fått støtte fra Fritt Ord til å skrive manuskriptet til denne boken. ISBN 978-82-02-64008-8 1. utgave, 1. opplag 2019 Utgitt første gang i innbundet utgave i 2018 Denne utgave: CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2019 Omslagsdesign: Ingeborg Ousland Sats og layout: Torill Gaarder Trykk og innbinding: Scandbook UAB, Litauen 2019 Satt i 11/14,5 pkt. Chaparral Pro og trykt på 60 g Enso Creamy 2,0. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengelig­g jøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

50 fordeler med å passere 50_hft_materie_130x205.indd 4

20.06.2019 10:47

Profile for Cappelen Damm AS

50 fordeler med å passere 50  

Vi vet mye om det som blir verre med alderen. Ikke fullt så ofte rettes søkelyset mot alt som blir bedre. Hva om det å passere 50 er bedre e...

50 fordeler med å passere 50  

Vi vet mye om det som blir verre med alderen. Ikke fullt så ofte rettes søkelyset mot alt som blir bedre. Hva om det å passere 50 er bedre e...