Page 1

POBRESA


POBRESA

INTRODUCCIÓ Quan parlem de pobresa estem parlant de mancança o escassetat del necessari per portar una vida digna. És un estat de carència. Abans de la crisi, a Catalunya era pobra una de cada cinc persones. I la crisi ha fet empitjorar aquesta situació ampliant els sectors de població en risc de pobresa i fent més dures les condicions de vida de les persones pobres. Les polítiques d'austeritat s'han convertit en un mecanisme pervers d'empobriment sistemàtic de la immensa majoria de la població. Els ajuntaments, malgrat no tenir verdadera capacitat legislativa, es veuen obligades a respondre al creixement de la desocupació i de la precarietat laboral, i també a l’increment del risc de pobresa d'àmplies capes de la població, perquè els serveis socials depenen de les administracions locals, donada la seva proximitat a la vida quotidiana i la seva relació amb l’ordre a la via pública. Així, els ajuntaments han de fer front a la pobresa dels seus administrats en les diferents formes que es presenta: pobresa alimentària, pobresa energètica i pobresa d'habitatge. La situació econòmica actual, dissenyada per un capitalisme cada vegada més salvatge, està desposseint els treballadors i les treballadores i les seves famílies dels drets socials i econòmics que els pertoquen. I les capes socials més perjudicades són els infants, els adolescents i els joves fins als 29 anys. Aquests darrers suporten un atur gravíssim. Per tot això, Capgirem Vic creu que no es pot acabar amb la pobresa sense replantejar-nos el sistema econòmic que avui dia patim. Per tant, des de l'Ajuntament cal gestionar la pobresa en funció de la igualtat, la justícia social i la dignitat de les persones.

1


POBRESA

OBJECTIUS 1. Pobresa en general -Recolzar l'obtenció d'una renda garantida ciutadana per a tothom qui la necessiti. -Desestigmatitzar les víctimes de la pobresa. -Orientar les polítiques de promoció econòmica i d’ocupació a l’economia de proximitat i a formes empresarials cooperatives, ja que això té una repercussió directa en la creació de llocs de treball estables, de qualitat i en tots els estrats de la societat. -Optar per convertir els recursos municipals en un pilar de l’apoderament de les víctimes de la pobresa en complementarietat amb la ciutadania organitzada -PAH, horts socials...- en comptes d'utilitzar-los com una eina més de control i de contenció de la marginalitat. -Evitar les ajudes o transferències condicionades a contraprestació. -Potenciar la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social. -Utilitzar els espais municipals per a l'educació en el lleure per tal que tothom hi tingui accés. 2. Pobresa energètica i de subministraments -Garantir el dret d'accés a subministraments bàsics d'aigua, electricitat i gas a les persones en situació de vulnerabilitat. -Fer tots els canvis possibles des de l’òptica municipal per tal d’avançar cap a l’autosuficiència i la sobirania energètica -Promoure acords de l'Ajuntament i de la ciutadania amb companyies subministradores d'energia per evitar la pobresa energètica. 2


POBRESA

-Facilitar l'ús de la prestació econòmica d’urgència. -Propiciar que Aigües Vic torni a ser una empresa pública. 3. Pobresa alimentària -Vigilar, des les diferents organitzacions en xarxa, que totes les famílies i persones disposin de l'alimentació necessària. -Prioritzar polítiques de transferència de rendes sobre polítiques d’ajuda en espècies. 4. Pobresa infantil -Prioritzar totalment les polítiques específicament orientades a fer front a les situacions de pobresa infantil, tenint en compte que la infància és un dels sectors de la població més vulnerables en aquesta mena de situacions. 5. Pobresa d'habitatge -Impulsar mesures per facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge a aquelles persones que es troben en risc o en situació d’exclusió social. PROPOSTES 1. Pobresa en general -Exigir, explícitament des el consistori, l'obtenció d'una renda garantida ciutadana per a qui la necessiti, tal com estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. -Canviar normatives municipals com algunes de l’Ordenança Municipal de Bon Govern, Civisme, Bons Costums i Convivència Ciutadana que, sota l'aparença de millores estètiques per a la ciutat, el que fan és estigmatitzar i criminalitzar la pobresa.

3


POBRESA

-Potenciar el treball en xarxa sense delegar ni defugir les responsabilitats de l'Ajuntament. -Racionalitzar, donant-los continuïtat i cohesió, els plans de desenvolupament comunitari (PDC) que modifiquen i milloren les condicions de vida de la població de la ciutat i en concret de la població amb més necessitats, mitjançant el treball conjunt entre els ciutadans, les entitats i l'administració. Impulsar-ne de nous, si així cal. Caldrà un diàleg previ i un acord, entre els agents socials implicats, tècnics i l’administració, en els casos de supressió o creació de nous plans comunitaris. Caldrà, també, la realització d'un diagnòstic comunitari previ, per iniciar un nou PDC, que posi de manifest la necessitat d'implementar-lo. -Coordinar la informació i clarificar el sistema d'accés als serveis, prestacions i recursos de suports específics per a persones en situació de vulnerabilitat i/o per a famílies monoparentals, nombroses, nouvingudes o en situació precària, i fer-ne un catàleg per evitar així la dispersió i la ineficàcia; i adreçar les persones allà on han de gestionar el tipus d'ajuda que necessiten. -Potenciar un pla local d’inclusió social i coordinat amb els plans de desenvolupament comunitari per promoure l'organització i gestió de la taula territorial de promoció social. -Organitzar la taula d'inclusió social formada pels serveis socials bàsics, l'oficina tècnica del pla local d’inclusió social, oficines de promoció econòmica, oficines d’habitatge, entitats socials -com a agents bàsics-, centres d’ensenyament, centres de salut, oficines de treball i altres que es considerin necessaris. -Crear un servei d'atenció socioeducativa i psicològica per a les persones afectades per situacions de desigualtat, i promoure mesures d'acompanyament als afectats per la crisi i les desigualtats,

4


POBRESA

amb seguiment educatiu, psicològic i acompanyament emocional a les persones en situació de fragilitat. Més enllà de cobrir les necessitats bàsiques, cal un acompanyament educatiu. -Possibilitar que els fills de famílies en situació de pobresa o de risc d’exclusió social puguin accedir als recursos d’educació en el lleure (beques per a centres d’esbarjo, excursions, activitats de vacances, ajuts per al funcionament de centres d’esbarjo...). -Fomentar l’intercanvi d'ajuda i de temps (banc del temps) en col·laboració amb la xarxa associativa i veïnal. 2. Pobresa energètica i de subministraments -Fer convenis o elaborar normatives, per tal que les companyies subministradores no pugin tallar el llum o el gas sense previ avís als serveis socials i sense que s’hi hagi pogut intervenir per evitar-ho. -Garantir un mínim de 100 litres per persona i dia en el cas de l'aigua i 2000 kw/h anuals en el cas de l'energia, tenint en compte correccions per situacions climàtiques i de qualitat d'habitatge. -Exigir la responsabilitat social de les empreses subministradores perquè cobreixin els costos associats al manteniment dels subministraments i el deute generat que no pugui ser cobert per les persones en situació de vulnerabilitat. -Assumir les ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica promogudes per la PAH, l'Observatori dels Drets Econòmics socials i culturals (DESC) i l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). -Fomentar i proposar una campanya nacional per nacionalitzar les companyies de gas i d'electricitat. -Potenciar la creació d'una taula de pobresa energètica com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels grups municipals

5


POBRESA

i dels agents econòmics i socials del municipi, per tal d'acordar el protocol d'actuació amb Aigües de Vic i amb les companyies subministradores de gas i electricitat, així com la dotació pressupostària prevista per a ajudes en el subministrament energètic. -Moure els ressorts necessaris per municipalitzar Aigües de Vic. -Impedir que es produeixin talls de subministrament de l'aigua per motius de penúria econòmica. 3. Pobresa alimentària -Cercar, a través de les diferents organitzacions de caràcter social i sanitari, la detecció de la pobresa alimentària a la ciutat. -Proposar que l'ajuda alimentària es faci a través de transferència de rendes i no d'espècies, per ajudar a normalitzar la situació de la família assistida. Així es manté la seva capacitat d’elecció i s'evita que visqui la pobresa com un estigma. A més, d'aquesta manera es propicia l'adquisició d'aliment fresc, sense dificultat. -Fomentar i recolzar la creació d'horts a la ciutat destinats a les persones que es troben en situació de pobresa. Els objectius seran cercar la satisfacció de les necessitats bàsiques, amb un mecanisme d'accés digne a verdures i hortalisses per al consum propi, que alhora ofereix a les persones una activitat que les ajuda a pal·liar el malestar ocasionat per la precarietat, la indefensió i la manca d'ocupació que pateixen. I també, millorar la competència lingüística de la gent provinent de llocs que parlen altres llengües i, d'aquesta manera, ajudar a la seva inclusió social. Buscar, així mateix, la participació de la societat en general i el respecte per l'ecologia, així com la millora del paisatge de la ciutat, amb horts que ocupin els espais dels solars no construïts per l'esclat de la bombolla immobiliària.

6


POBRESA

4. Pobresa infantil -Vetllar i actuar des de l'Ajuntament per fer prevaler efectivament, en cas de conflicte de qualsevol mena, el dret de la infància enfront d'altres interessos en joc. -Impedir amb tots els mitjans a l'abast de l'Ajuntament, els desnonaments de famílies amb fills menors, i vetllar per garantir en tot moment solucions acordades que facin prevaler el dret dels infants a gaudir d'un habitatge digne. -Actuar en tot moment per garantir una alimentació suficient i equilibrada, especialment dels infants. -Garantir l'accés al lleure dels infants en risc de pobresa, que en tot moment han de gaudir del dret al joc i a accedir a les sortides escolars en condicions d'igualtat respecte als altres infants, sempre que les circumstàncies econòmiques familiars així ho justifiquin, -Desenvolupar i implementar polítiques preventives, orientades a garantir l'estabilitat emocional dels infants, especialment en situacions de conflicte familiar, de violència o d'altres d'anàlogues. 5. Pobresa i habitatge -Tractar conjuntament els casos entre l’Administració de Justícia, els serveis socials, la PAH i les entitats financeres per evitar els desnonaments i poder trobar alternatives i solucions per a les famílies. -Oferir mesures d'acompanyament psicològic per a famílies desnonades. -Crear una taula d'habitatge efectiva i real on treballin de manera continuada tots els agents de l'administració, més la PAH. -Afavorir l’accés a l’habitatge mitjançant la promoció pública i la concessió d’ajudes a través de plans d’habitatge.

7


POBRESA

-Revisar els criteris d’accés a les ajudes per lloguer i els dels ingressos mínims que es demanen per accedir als pisos. -Adequar els preus de lloguer del pisos socials a les possibilitats de les famílies o persones necessitades d'habitatge. -Augmentar els habitatges de l'Ajuntament destinats a habitatge d'emergència social -en el cas de no poder aturar un desnonament, per exemple-. -Abordar la problemàtica dels pisos buits perquè es posin a disposició de la ciutadania, forçant, si cal a través de sancions, els propietaris perquè acceptin llogar-los a canvi d'un lloguer social o els cedeixin a l'oficina d'habitatge de l'Ajuntament per tal que s'encarregui de gestionar-ne el lloguer amb un preu en funció del poder adquisitiu del llogater (màxim 20-30% dels seus ingressos).

8

Programa electoral Capgirem Vic: Pobresa  

Programa electoral Capgirem Vic: Pobresa

Programa electoral Capgirem Vic: Pobresa  

Programa electoral Capgirem Vic: Pobresa

Advertisement