Page 1

IGUALTAT DE GÈNERE


IGUALTAT DE GÈNERE

El control social és encara avui dia l’instrument més eficaç per al control de classe: la societat actual és hereva d'una visió de la sexualitat merament reproductiva, d'una divisió sexual del treball i d'una pretesa concepció del sexe i del gènere com a naturals. Aquesta societat sexista, masclista i heteronormativa presenta la família tradicional com a únic model vàlid d'estructura social, oblidant els drets individuals i recolzant-se en les desigualtats que provoca el sistema capitalista. Davant d'unes polítiques de dretes i del desmantellament de drets i serveis socials que afecten de forma directa les classes populars i els col·lectius més marginats, perpetuant així el sistema patriarcal i capitalista, la nostra proposta situa la dona i la diversitat d'opció sexual i d'identitat de gènere en el centre del nostre projecte transformador com a subjecte col·lectiu. El feminisme i l'alliberament sexual són el nostre projecte polític. Implantarem polítiques públiques que facin efectives la lluita contra la violència de gènere amb els mitjans necessaris per desenvolupar-la, l’avortament lliure i gratuït dins del sistema sanitari públic, el repartiment del treball productiu, domèstic i de cura, la perspectiva de gènere i LGTB en totes les polítiques públiques, el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals de viure amb llibertat la seva sexualitat sense cap discriminació per opció sexual o identitat de gènere com a rol innat, els drets de les treballadores sexuals, la fi de la discriminació salarial i laboral per motius de gènere, la lliure elecció d'identitat sexual, la lluita contra el sexisme, l'homofòbia i la transfòbia, etc. Cada persona ha de tenir garantit el dret a la pròpia realització. I això només és possible si des de tots els àmbits socials es treballa per eliminar l'educació sexista i les injustícies socials que aquest sexisme provoca. POLÍTIQUES FEMINISTES En els últims anys s'han conquerit alguns drets de les dones gràcies al treball i a lluita feminista, però la feina no està finalitzada. Desgraciadament, les dones continuen sent considerades

1


IGUALTAT DE GÈNERE

ciutadanes de segona. Són víctimes del sistema polític. Reivindiquem la política, perquè la volem nova i constructiva. La situació de desigualtat entre homes i dones als Països Catalans continua sent una realitat que lluny d'anar desapareixent està creixent a causa de la situació de crisi econòmica i les polítiques de retallades que vivim a tot el país. El desmantellament en drets i serveis socials té efectes molt negatius en l'autonomia de les dones per la manca de subvencions per a les escoles bressol i per a la cura de la gent gran. Les dones són també el col·lectiu més nombrós en atur de llarga durada. A Vic, segons dades de l'Idescat, el registre de dones aturades l’any 2014 és de 1.949 persones i el de la població masculina és de 1.860 persones. Des de Capgirem Vic impulsarem accions per reconèixer el treball domèstic i la cura familiar i per visualitzar el pes que tenen en la societat. Les dones no són mai a l'avantguarda, són a la rereguarda, a darrere, tenint cura, cobrint. Les reivindiquem com a rereguarda. Cuiden de la casa, de les famílies, són als espais de conflicte. Són cuidadores, ciutadanes, i no volem que aquest espai desaparegui o ens el malmetin, el que volem és que l’home també el faci seu, perquè és un espai bonic i extremadament important per a ells i per a les dones. Volem que la cura sigui compartida entre homes i dones. Exigim anar on ens doni la gana: la rereguarda o l'avantguarda. Potenciarem la idea de treball no únicament com a feina remunerada econòmicament, sinó com a activitat necessària per al manteniment de la vida social, donant el mateix valor a tots els treballs, independentment de si es rep un salari a canvi de realitzar-los o no. Realitzarem campanyes destinades a la sensibilització i a la formació dels diferents col·lectius (gent gran, joves, adults...) per tal de posar fi a aquesta dedicació majoritària de les dones. Caldrà assegurar el funcionament dels serveis públics i socials

2


IGUALTAT DE GÈNERE

dedicats a la cura (escoles bressol, servei de suport a la gent gran i a les persones amb discapacitat, etc.) com a pilar bàsic de l'emancipació de la dona i de la conciliació familiar i professional. Caldrà considerar un salari social que remuneri el treball domèstic i les cures. Caldrà elaborar indicadors no androcèntrics i enquestes d'ús del temps periòdicament, per veure els processos i l'efectivitat dels programes socials, així com l'evolució de la qualitat de vida i de la distribució dels treballs. Treballarem per eliminar la discriminació salarial contra les dones. Inclourem clàusules de paritat tant per als contractes públics administratius com per a les empreses candidates de les licitacions d'obres públiques. PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA NO SEXISTA Considerem que l'educació és un dels pilars fonamentals per construir un país format per persones lliures, autònomes, creatives, crítiques i revolucionàries. Per això, aquesta educació ha d'estar basada en valors feministes que trenquin qualsevol relació de poder entre les persones i que garanteixin els drets sexuals. Dotarem el sistema educatiu dels mecanismes necessaris per aportar la perspectiva de gènere d'una forma transversal. Implicarem tota la comunitat educativa en el desenvolupament de diferents línies d'actuació: -Formació específica i contínua del personal docent. -Participació d'experts en la matèria. -Revisió del material didàctic. Eliminació de les desigualtats generades tant pel currículum explícit com pel currículum ocult. El conjunt de valors i normes que de forma subtil es transmeten a

3


IGUALTAT DE GÈNERE

l’escola perpetua la discriminació de gènere. -Fi de les subvencions públiques a escoles religioses que no són respectuoses ni amb les dones, ni amb la diversitat sexual, ni amb el dret al propi cos. -Caldrà assegurar l’existència d'estudis de gènere i LGTB en tots els nivells educatius com a oferta formativa pública. -Creació d'espais familiars on les mares i pares puguin portar les seves filles i fills a fer deures. Espais equipats amb llars d'infants per tal que les famílies puguin fer els deures plegats amb els infants. A Vic hi ha famílies analfabetes i sense recursos econòmics que no poden ajudar a fer els deures, o llegir i entendre el que els escriu l’escola des de P3. Cal crear un espai inclusiu i educatiu. Un espai on les dones trobin la solució a un dels seus grans problemes: els deures i els treballs escolars dels seus infants. Des de la base i a partir de les famílies és una manera de lluitar contra el fracàs escolar. -A la ciutat de Vic hi ha 4.580 dones nascudes fora de l’Estat. L'Ajuntament ha d’oferir un espai amb servei de llar d’infants per tal que les dones puguin fer classes de català i d’altres cursos de formació oferts per l’Ajuntament, tenint en compte la demanda social i econòmica. A Vic estan donades d'alta a l’atur 502 persones “sense ocupació anterior”. -L'Ajuntament ha d’oferir cursos de català i d’alfabetització amb servei de cura dels infants, perquè la majoria de mares no tenen ni familiars ni xarxes socials per deixar les criatures. SALUT I QUALITAT DE VIDA Cal continuar formant el personal de l’àmbit de la salut per atendre correctament casos de violència de gènere. Garantirem unes pràctiques mèdiques que tinguin en compte l'especificitat de gèneres i que vetllin per una millor qualitat de vida i no pas per un control sobre els cossos al servei de les

4


IGUALTAT DE GÈNERE

farmacèutiques. INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA I GRATUÏTA DE L’EMBARÀS El dret al propi cos és un dret humà, que es reivindica per superar pressions socials, rols imposats i cànons de bellesa que recauen sobre tots els cossos. Qualsevol mesura dirigida a limitar el dret d’autonomia de les dones com a éssers sexuals i com a ciutadanes amb drets, és una forma de control i d'opressió i en conseqüència, una forma de violència. En aquest sentit, les dones volem una maternitat desitjada i no imposada, perquè defensem la vida. El dret a l’avortament significa tenir dret a adoptar lliurement decisions que afecten la pròpia vida sexual i reproductiva sense més límits que els derivats del respecte als drets de les altres persones i a l’ordre públic garantit legalment. OBJECTIUS Sota aquesta premissa, cal: -La defensa del dret a l’avortament lliure i gratuït. -La no modificació de la llei actual, sota la vigència de la qual ha disminuït el nombre d'avortaments, tant a Catalunya com a la resta de l'estat. -Garantir els drets sexuals i reproductius de les ciutadanes i els ciutadans. -El dret de les dones a decidir lliurement i sense tutela sobre el seu cos, la seva vida i la seva maternitat. -Una educació sexual i afectiva igualitàries, lliures i sanes. PROPOSTES -Rebutjar qualsevol llei que ataqui la llibertat de la dona i la desempari.

5


IGUALTAT DE GÈNERE

-Rebutjar qualsevol llei que rescindeixi el dret d’algunes dones (concretament, dones lesbianes i solteres) a ser assistides en sanitat pública per qüestions no mèdiques. -Reforçar el servei de Dones perquè pugui assessorar les vigatanes sobre la interrupció de l’embaràs i oferir tota la informació necessària a la ciutadania sobre sexualitat i planificació familiar, fent campanyes sobretot a escoles i instituts on es descriminalitzi l’avortament i es promogui la capacitat de decisió de la dona sobre el seu cos, amb una educació afectivo-sexual oberta i sense prejudicis que advoqui per la sexualitat sense finalitats reproductives, promovent, per tant, l’ús d’anticonceptius. VIOLÈNCIA DE GÈNERE La violència contra les dones pel simple fet de ser-ho és una violència estructural. En aquest sentit, cal tenir clar que amb una única llei no podrem eliminar la violència de gènere, sinó que caldrà tota una transformació social profunda que acabi amb la causa d'aquesta violència. Des del feminisme fa dècades que es denuncia la necessitat que la violència física, psicològica i o simbòlica que pateixen les dones per part de les seves parelles sentimentals s'analitzi de manera radical, és a dir, anant a l’arrel del problema. En aquest sentit, és necessari mantenir un concepte de violència masclista més ampli. Cal reconèixer que la violència masclista cap a les dones no només l'exerceixen les parelles sentimentals, sinó que emana de tots els àmbits de la societat. Els assassinats, les pallisses i les tortures psicològiques són la manifestació més dura i cruel d'una violència estructural que impregna totes les dimensions de la vida de la dona i que pateixen totes les dones. IMPULS DE PLANS D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA AL MUNICIPI Cal dotar els plans d'igualtat de tots els recursos necessaris per tal que siguin creats des de la base i es transformin en l’eina per

6


IGUALTAT DE GÈNERE

per a un canvi social real i necessari per a la igualtat entre les persones, i es converteixin en un valor central de la cultura política. L´ajuntament ha d’oferir pisos de protecció a la dona maltractada. Cal oferir suport psicològic per a la dona i la seva família. Cal oferir professionals molt ben preparades sobre el tema de violència de gènere per poder facilitar els canvis vitals de la dona. Cal fer campanyes educatives i socials de solidaritat amb la dona maltractada per tal que trobi una xarxa de suport social al seu voltant i posar èmfasi, sobretot, en el sector laboral i educatiu. TREBALL SEXUAL Des de Capgirem Vic donem suport als col·lectius de treballadores sexuals que demanen una legislació de l’activitat sexual i el reconeixement dels seus drets socials i laborals des de fa molt anys. Però les institucions i la societat no hem estat capaces encara de posar les cartes sobre la taula a causa de la hipocresia de la societat, el desconeixement de la realitat i l’estigma social que pateixen les treballadores sexuals. Cal un debat real amb la participació de les diferents associacions i col·lectius implicats, persones expertes en la matèria i treballadores sexuals. Les mesures que proposem en aquest sentit, fruit del debat i treball de treballadores sexuals i entitats de referència centrades en aquest àmbit són: -Derogar immediatament les ordenances municipals que reprimeixen i sancionen l'exercici del treball sexual tant a la via pública com en espais tancats. -Eliminar la criminalització mediàtica, política i institucional del treball sexual i de les persones que l’exerceixen.

7


IGUALTAT DE GÈNERE

És evident que l'agenda mediàtica condiciona l'agenda política i viceversa. La societat estigmatitza la prostitució només pel fet d'exercir-la i es posa de manifest com sovint els mitjans i la societat posen dins el mateix sac una multiplicitat de situacions que acaben per anul·lar totes aquelles dones que sembla que no tinguin un projecte de vida propi. Per això, apostem per una regulació que despenalitzi la prostitució voluntària per tal de donar cabuda a aquelles dones que lliurement decideixin exercir-la. És només un primer pas per destruir l'estigma que les acompanya. Hi ha dones que pateixen una triple discriminació (per ser dones, immigrades i exercir la prostitució). Són invisibilitzades i oblidades. I el discurs dels mitjans no contribueix a lluitar contra aquesta triple discriminació. Les actuals ordenances municipals legitimen el rebuig social i incrementen la vulnerabilitat de les dones. Les propostes repressives no milloren les realitat, sinó que la porten a la clandestinitat, que implica més exclusió i risc de vulneració. La prostitució només apareix als mitjans quan la policia desarticula una xarxa d'explotació sexual, relacionada amb noies, generalment d'origen immigrant, quan el seu exercici genera problemes de convivència entre veïns i veïnes o d'ordre públic, o quan es destapa algun escàndol de drogues en algun club. Treballarem per regular la prostitució voluntària, per incloure el dret de les dones a la seguretat social, a la sindicació i la negociació col·lectiva, amb accés a serveis sanitaris i de formació, per organitzar-se sobre espais i condicions de treball i amb una fiscalitat pròpia. Per tant, abordarem el debat de la prostitució sense prejudicis ni tabús i tenint en compte tota la complexitat que suposa. La desvalorització d'aquests col·lectius no només afecta les dones interessades, sinó també tota la resta. El discurs imperant funciona com un mecanisme eficaç per dissuadir les dones de tenir comportaments que infringeixin els models ben vistos per la societat. Són les etiquetes que el patriarcat ha posat a les dones,

8


CIUTAT HABITABLE

classificant-les entre bones i dolentes, definint què és el que s'espera d'elles en societat. En l'estigmatització de la prostitució també hi juguen un paper important les veïnes i els veïns, que ajuden a consagrar els estereotips. Les campanyes demagògiques compten amb tot l'aval i sentit comú del prejudici no elaborat. Apostem per realitzar tasques de mediació des de l'ajuntament. Combatre la violència que pateixen les treballadores i els treballadors sexuals i fomentar la regulació de qui ho desitgi. Les treballadores i els treballadors del sexe han d'intervenir en la regulació del seu exercici; així doncs s´haurà de tenir en compte la seva veu en els llocs de presa de decisions al voltant d'aquesta activitat. Desvinculació del debat sobre el treball sexual de l'existència de màfies d'explotació. L'explotació, l'esclavatge i la coacció han de ser rebutjats i perseguits en tots els àmbits i no només en el sexual. La vinculació que determinats grups polítics i mediàtics fan només pretén obviar la manca real de drets i criminalitzar una activitat com si aquesta només fos exercida de manera obligada i mai voluntària. Donar possibilitats reals d'una alternativa laboral de qualitat a les persones que així ho vulguin (i no per imposició o intervencionisme dels serveis socials o cossos repressius, sense el seu consentiment formal). Regularització de la situació de les persones migrades i de les autòctones que desenvolupin una activitat sexual com a ciutadanes de ple dret. FAMÍLIES MONOPARENTALS Donarem suport a les famílies monoparentals que no tenen prou recursos econòmics ni prou recolzament familiar i social.

9


IGUALTAT DE GÈNERE

Vetllarem pels ajuts econòmics per poder accedir a les activitats culturals, extraescolars i d'esbarjo, així com per l'ajuda a domicili quan les persones responsables no se’n pugui fer càrrec per si soles. TRÀFIC DE PERSONES El tràfic de persones és una forma de violència de gènere on es produeix una forta violació i vulneració dels Drets Humans sobre les dones, els nens i les nenes, víctimes d'aquesta activitat amb finalitats d’explotació sexual, treballs o serveis forçats, esclavitud o pràctiques anàlogues a l’esclavitud, la servitud o l’extracció d’òrgans. A Catalunya hi ha al voltant de 1.750 víctimes registrades. Segons dades de l'ONU hi ha 12 milions de víctimes al món. El tràfic mou vint-i-cinc mil milions de dòlars l'any i afecta 160 països. Per tot això, des de Capgirem Vic ens comprometem a: -Treballar en col·laboració amb les ONG que donen suport i atenció integral a la víctima de tràfic. -Garantir que la víctima de tràfic estigui acompanyada dels Serveis d'Assistència Social, que es faran càrrec de gestionar l'accés de la víctima als serveis de salut física i psicològica, de la cobertura de les seves necessitats bàsiques i de l'atenció sociolaboral. -Vetllar per tal que sigui el Servei d'Assistència Social, i no la policia, qui doni suport al retorn voluntari i s'encarregui de l'assessoria jurídica de la víctima ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ Crearem els mecanismes necessaris per eliminar la publicitat i els missatges sexistes en els mitjans i espais municipals o públics de Vic. És imprescindible que l'Ajuntament desenvolupi polítiques no sexistes a la ciutat, però també que incorpori la lluita contra el

10


IGUALTAT DE GÈNERE

sexisme a la seva dinàmica i al seu tarannà, començant per la pròpia comunicació i llenguatge, i que consideri una prioritat i una necessitat l'ús del llenguatge no sexista. El doble valor del gènere masculí, específic (referent als homes) i genèric (referent als homes i les dones), ha creat molts malentesos al llarg de la història amb conseqüències greus per a les dones. Per aquest motiu, considerem que l'ús del masculí amb valor genèric oculta i exclou les dones. Perquè, de fet, és evident que pot excloure-les. Pensem que hem d'aprofitar les possibilitats que ens proporciona la llengua, que és flexible i s'adapta a l'evolució de la societat i a les necessitats comunicatives, amb mesura i amb sentit comú, sense violentar la llengua ni caure en expressions forçades o artificioses. Cal trobar les estratègies més idònies per a cada cas concret. Però la comunicació no s'acaba en l'ús del llenguatge, la imatge també és contingut. És important que l'Ajuntament incorpori aquesta voluntat també a tots els seus canals de comunicació gràfics o visuals, tant si són digitals (web, xarxes socials) com si són cartells, material gràfic o material que es posa a disposició dels mitjans de comunicació o altres. Aquestes imatges no han de ser espais públics deserts, sinó amb vida, plenes de gent. Amb la voluntat d'oferir una imatge neutra de la ciutat, sovint es converteix en una imatge freda. Les persones són importants. Les imatges també aporten informació, per tant és important que ajudin a difondre un discurs plural, on la dona tingui un paper cabdal. Però no una dona determinada, sinó la diversitat d'ètnies, estrats socials, edats i cultures. Caldrà estar alerta, doncs, en la freqüència d'aparició tant d'homes com de dones en els continguts creats per l'Ajuntament, si les activitats proposades es dirigeixen tant a homes coma dones i si l'autoria dels continguts és tant d'homes com de dones.

11


IGUALTAT DE GÈNERE

Per tal de facilitar aquest tipus de comunicació, es faran sessions de formació i sensibilització sobre comunicació no sexista per a treballadores i treballadors públics, i per a totes les persones interessades.

12

Programa electoral Capgirem Vic: Igualtat degènere  
Programa electoral Capgirem Vic: Igualtat degènere  
Advertisement