Page 1

FISCALITAT


FISCALITAT

ORDENANCES FISCALS Entenem les ordenances fiscals com una eina més per la transformació social i la redistribució equitativa de la riquesa al municipi. D'aquesta manera, podem dir que la política fiscal que marca l'Ajuntament de la nostra ciutat és un element clau de cara a la redistribució i la socialització de la riquesa, però no només això, sinó que les ordenances fiscals són a la vegada la principal font de finançament que determina la capacitat de recaptació de l'Ajuntament i, per tant, condicionen el pressupost municipal. L'abast dels impostos, directes o indirectes, les taxes i els preus públics defineixen la política fiscal al municipi. Per tant, les ordenances fiscals han d'anar encaminades en la línia de la progressivitat fiscal i de justícia social. En aquest sentit, proposem que el nostre municipi orienti la seva fiscalitat en base a: 1. Determinació de la pressió fiscal sobre aquell qui més riquesa té, per tal de combatre la concentració de la riquesa a la ciutat i una major recaptació de l'Ajuntament. 2. Distribució de la càrrega fiscal segons criteris socials i de progressivitat, mitjançant l'establiment de bonificacions redistribuitives i equitatives segons criteris de renda econòmica. OBJECTIUS -

Redistribució de la riquesa al municipi.

-

Justícia social aplicada als impostos i taxes.

Promoure major recaptació fiscal per a l'Ajuntament, per tal d'incrementar la despesa social del pressupost. PROPOSTES POLÍTIQUES Aprovar les ordenances fiscals, juntament amb les bonificacions i subvencions, dedicades a pagar impostos i taxes.

1


FISCALITAT

Reglament per determinar quina és llar principal i quina llar no principal, per tal de gravar de diferent manera l'IBI en cadascun dels casos. Bonificació de l'IBI en funció de la renda econòmica del nucli familiar i diferenciant llar principal i llar no principal. Els preus i les taxes públiques de les ordenances fiscals, perquè s'aprovin, han d'anar acompanyades d'un estudi acurat sobre el cost real del servei. Revisió del cadastre, per tal de gravar la riquesa real dels immobles. Afavorir la responsabilitat social de les empreses a partir de fórmules com possibles recàrrecs del 10% de l'Impost d'Activitats Econòmiques a aquells subjectes passius que hagin aplicat una reducció de plantilla igual o superior al 3% durant l'any. L’església ha de pagar l’IBI dels edificis que no són estrictament de culte, especialment dels que donen un rendiment econòmic. Revertir la baixada d’impostos als solars buits i al mateix temps crear un reglament de solars buits al nucli urbà. Bonificar l’ús de solars designats per l’Ajuntament per a horts o altres usos socials, sota gestió de l’Ajuntament, que en determinarà l’ús (inclusió social, ús veïnal, docència, cooperativisme...) Realitzar un règim sancionador per als solars que estan en mal estat i que propietaris no es cuiden de mantenir-los en condicions òptimes. Incrementar la contribució dels multipropietaris a través de les plusvàlues a partir de segones propietats, com a mesura per evitar la concentració de la riquesa. -

Determinar el preu de les Escoles Bressol consensuat amb les

2


FISCALITAT

AMPA i crear bonificacions per a nuclis familiars amb discontinuïtat laboral. Penalitzar habitatges buits que no compleixen l’ús social de l'habitatge a partir d’un reglament municipal d’habitatges buits i, alhora, aplicar un recàrrec als habitatges buits. Revisar a la baixa, en la mesura del possible, la taxa d’escombraries, a partir del canvi del model de recollida porta a porta, ja que es preveu que el cost pot baixar. Bonificacions fiscals per a nous establiments als barris mancats de comerç. Bonificacions fiscals en diferents graus per a les empreses que compleixin determinats requisits d’economia social i solidària a partir d’un segell qualitatiu.

3

Programa electoral Capgirem Vic: Fiscalitat  

Programa electoral Capgirem Vic: Fiscalitat

Programa electoral Capgirem Vic: Fiscalitat  

Programa electoral Capgirem Vic: Fiscalitat

Advertisement