Page 1

EDUCACIÓ


EDUCACIÓ

INTRODUCCIÓ Per situar degudament el programa municipal de Capgirem Vic en educació, cal tenir present no solament la despossessió de competències i la recentralització que va suposar la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, sinó també la complexitat que suposa la distribució de competències entre diverses administracions i la doble titularitat pública i privada del servei. Això significa que les nostres propostes no són tant “promeses” electorals com compromisos de tirar endavant aquelles que siguin de competència municipal i de treballar per aconseguir les modificacions polítiques i jurídiques que estiguin en mans d’altres administracions, des d’una posició de coresponsabilitat. Pretenem fer realment efectiva la teòrica definició de Vic com a ciutat educadora. Entenem l’educació com un procés que s’estén al llarg de tota la vida i que va molt més enllà de la institució escolar. El nostre model és una educació de proximitat, comunitari, que parteix de la diversitat cultural i vital de la ciutadania i on les escoles són espais integrats, oberts i actius en els barris. Les polítiques municipals han de tractar l’educació de manera que els camps social, de la salut, del lleure, de l’esport o de la cultura estiguin relacionats i els professionals respectius es converteixin en agents educatius de la comunitat que interactuïn de manera natural amb la institució escolar. El projecte educatiu de ciutat ha de contemplar estratègies que tinguin com a objectiu la igualtat d’oportunitats, l'equitat i la lluita contra les desigualtats socials i econòmiques des del respecte a la diversitat i a la diferència. En resum, ha de sensibilitzar contra tota forma de discriminació. Capgirem Vic assumeix els principis de la ILP per un nou sistema educatiu a Catalunya. Treballarem, des de les institucions municipals per tal d’anar avançant cap a un país amb un nou model educatiu de qualitat, democràtic, sota control social i ben finançat, en què el dret a l’educació sigui efectiu, real i universal. Afavorir la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania implica, però, la reducció progressiva dels concerts escolars. Encara que a la nostra ciutat no podem oblidar la realitat que tenim, tampoc podem deixar de banda

1


EDUCACIÓ

que els països generalment considerats referents en matèria educativa no coneixen la figura del centre privat sostingut amb fons públics, que d’altra banda és una anomalia en el context europeu. La nostra aposta és, doncs, per l’educació pública. Rebutgem la participació d’empreses privades en la gestió del sistema educatiu públic i el lliurament dels centres de titularitat pública a organismes que els gestionen privadament. No veiem bé, doncs, l’existència a Vic d’una Universitat Privada, però sostinguda en una part important per fons públics. Fent honor al seu lema “Esmerçar la vida al servei de la ciència i la comunitat” la UVic ha de recuperar la vocació pública i la funció social que tenia en el seu restabliment l’any 1997 i esdevenir democràtica en el funcionament intern. Aquests objectius són incompatibles amb la mercantilització i la competitivitat capitalistes i per tant s’ha d’apostar per un model col·laboratiu, on la docència i la recerca estiguin al servei de la construcció d’una societat justa, lliure i democràtica i no d’interessos privats. Un exemple clar d’aquesta submissió a interessos privats és el projecte de Facultat de Medicina, que cal abandonar. No es tracta d’una demanda col·lectiva de la ciutat ni del conjunt de la comunitat universitària, sinó que busca un aprofitament privat de recursos i d'equipaments sanitaris públics que, d’altra banda, no disposen del nivell que es requereix per esdevenir una facultat. Els esforços que s’hi dediquen podrien destinar-se a altres objectius de major interès social. Mentre no hi hagi una modificació del marc legislatiu, les nostres polítiques educatives prioritzaran a nivell local les mesures que avancin en la direcció marcada per l’esmentada ILP.

2


EDUCACIÓC

OBJECTIUS I PROPOSTES 1. Revisió i millora del projecte educatiu de ciutat (PEC) per ajustar-lo a les necessitats actuals i en clau d’igualtat d’oportunitats. 1.1. Impulsar un procés participatiu i de valoració conjunta amb els diferents agents implicats per fer-ne l’actualització. 1.2. Assegurar que en l'elaboració també hi participen professionals de diferents àmbits. 1.3. Fomentar l’educació de proximitat, entenent les escoles com a espais integrats, oberts i actius en els barris, que es nodreixen del potencial educatiu de la comunitat. 1.4. Dissenyar polítiques educatives municipals per combatre els estereotips culturals, de gènere, d'orientació sexual i de classe. 1.5. Avançar en un model en el qual els diferents serveis municipals implicats en l’educació treballin conjuntament. 1.6. Treballar per una major democràcia en els centres, que haurien de ser gestionats per la comunitat educativa a través dels consells escolars i els claustres constituïts pels professionals. 1.7. Defensar una autonomia real dels centres, on les direccions no siguin imposades a la comunitat educativa i on els professionals tinguin un paper central en l’elaboració dels projectes educatius amb la col·laboració de les famílies i l’entorn. 1.8. Garantir que en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals el municipi té competències es compleixi la llei i es faci efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat o d’expressió de gènere. 1.9. Vetllar per la formació i la sensibilització adequada en matèria de diversitat afectivo-sexual i de models de família dels

3


EDUCACIÓ

professionals de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia, els cossos de seguretat, l’esport, el lleure i la comunicació. 2. Treballar en la direcció d’una futura xarxa pública d’ensenyament, única i gratuïta de l’escola bressol a la Universitat. 2.1. Garantir la presència activa i efectiva dels representants de l’administració municipal en els diferents organismes de gestió (consells escolars, patronats o fundacions). 2.2. Fer un seguiment acurat dels concerts i convenis dels centres sostinguts amb fons públics, vetllant per la transparència, pel compliment de la llei i per la funció social que han de tenir. 2.3. En el cas que hi hagués més demanda que oferta escolar, prioritzar l’ampliació de línies en l’escola pública o crear una escola pública nova. En cas contrari, prioritzar el manteniment de línies de la pública. 2.4. Gestió directa per part d’un organisme públic municipal de les escoles bressol municipals, la Farinera, els Casals d’Estiu i l'Escola de Música i Conservatori de Vic. 2.5. Potenciar el paper de l’Oficina Municipal d’Escolarització reforçant-ne la dotació de personal i convertint-la en oficina única de preinscripció i matriculació. 3. Contribuir a la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació sostinguda amb fons públics en cadascuna de les diferents etapes de la vida: des de l’etapa infantil fins a l’accés als estudis universitaris, amb la formació d’adults inclosa. 3.1. Elaborar un Llibre Blanc sobre l’estat de l’educació a la ciutat (planificació, ordenació i gestió) per tal de prendre decisions i alhora instar les altres administracions a prendre-les en la línia de les polítiques municipals.

4


EDUCACIÓ

3.2. Treballar per una disminució de la ràtio d’alumnes per grup, prioritàriament en les escoles d’especial complexitat. 3.3. Planificar les línies i grups escolars amb l’objectiu de distribuir equilibradament l’alumnat i no únicament segons el criteri de la demanda. 3.4. Garantir la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a centres educatius públics que siguin competència de l’ajuntament i vetllar per aquells que no són de la seva competència. 3.5. Cooperar en la difusió i l'intercanvi d'experiències educatives innovadores i de bones pràctiques. 3.6. Impulsar polítiques i activitats de dinamització i de participació educativa adreçades a tota la comunitat. 3.7. Vetllar perquè el català sigui la llengua vehicular de tot el sistema educatiu del municipi, també com a eina de cohesió social 4. Garantir el desenvolupament del principi d’educació inclusiva: atenció a les desigualtats, a la diversitat i a la diferència. 4.1. Treballar pel dret a l’educació de tots els alumnes en les escoles ordinàries del municipi sostingudes amb fons públics, sense perjudici de donar suport transitori a les unitats d’escolarització compartida (UEC), els programes de diversificació curricular i altres programes personalitzats per a alumnes amb necessitats especials de reforç educatiu. 4.2. Instar el Departament d’Ensenyament i altres administracions per tal d’incrementar la dotació del personal de suport necessari per a l’atenció de tots els alumnes en cada escola ordinària. 4.3. Fomentar la detecció i la intervenció precoç en els casos de necessitats educatives específiques.

5


EDUCACIÓ

4.4. Reforçar l’acompanyament a les famílies amb NEE. 4.5. Promoure polítiques d’oportunitats d’accés educatiu.

que

garanteixin

la

igualtat

4.6. Vetllar per reduir l’escletxa digital, no tant pel que fa a l’accés als dispositius com per a l'aprenentatge i l'ús. 4.7. Garantir l’escolarització equilibrada contemplant les necessitats de conciliació, transport, menjador, etc. 4.8. Garantir una oferta adequada de programes de formació i inserció (PFI) adreçats als joves que, amb 16 anys, hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol. 4.9. Estudiar i proposar mesures de democratització en l’accés als diferents serveis educatius, esportius i culturals no obligatoris, tant en els centres educatius com en altres entitats. 4.10. Fer més accessibles les quotes de les escoles bressol municipals, tenint com a horitzó la gratuïtat total. 5. Fomentar durant el procés educatiu polítiques que afavoreixin l’equitat i, en conseqüència, un millor assoliment dels objectius educatius per part de tot l’alumnat. 5.1. Reforçar l’acompanyament a les famílies en els moments clau d’elecció de centre (P2, 6è, 4t d'ESO, 2n de Batxillerat), posant un èmfasi especial en els casos amb dificultats. 5.2. Garantir la gratuïtat del menjador, del material i del transport escolar per a les famílies en situació de necessitat -tal com defineix l’indicador de renda de suficiència de Catalunya- mentre anem lluitant per la gratuïtat universal. 5.3. Promoure que la programació i la gestió de colònies, casals d’estiu, convivències escolars, intercanvis i rutes culturals, incloguin com a centre d’interès la ciutat de Vic .

6


EDUCACIÓ

5.4. Planificar la provisió gratuïta de places suficients de casals i colònies d’estiu per garantir que tots els infants en situació de necessitat, i amb possibles problemes de malnutrició infantil, puguin participar en aquestes activitats de lleure i tenir garantit, com a mínim, un àpat diari. 5.5. Facilitar la dotació de recursos humans per assegurar l’escolarització obligatòria. 5.6. Elaborar un pla específic, més enllà de l’estudi assistit, per a l’alumnat en condicions socioeconòmiques desafavorides, prèvia identificació d’aquells alumnes que n’han de ser objecte prioritari. 5.7. Fomentar que els professionals dels camps social i de la salut s’integrin en el funcionament ordinari dels centres escolars com un element actiu en l’educació de l’alumnat i no solament per a la resolució de problemes. 5.8. Incrementar la dotació de personal del serveis socials i vincular-los més estretament a l’escola. 6. Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats complementàries realitzades en escoles sostingudes amb fons públics (centres públics i concertats). 6.1. Vetllar per tal que en els centres sostinguts amb fons públics tot l’alumnat tingui accés a les activitats complementàries realitzades en el marc de l’horari escolar. 6.2. Vetllar perquè el cost d’accés a les activitats complementàries programades fora de l’horari lectiu no suposi una desigualtat educativa. 6.3. Assegurar que en cap cas no es pugui excloure de les activitats complementàries l’alumnat de famílies que estiguin en situació de necessitat, tal com defineix l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.

7


EDUCACIÓ

6.4. Treballar per tal que el Departament d’Ensenyament estableixi ajuts suficients per a l’accés a les activitats complementàries, com estableix la legislació vigent. 6.5. Vetllar perquè es garanteixi el caràcter no lucratiu de les activitats complementàries, de manera que les quotes s’ajustin al cost real. 6.6. Fer realment efectiu el caràcter voluntari i no lectiu de les activitats complementàries, vetllant perquè els continguts impartits en les activitats complementàries no tinguin caràcter lectiu o continuïtat amb els continguts curriculars. 7. Fomentar l’ús social dels centres sostinguts amb fons públics. 7.1. Obrir les instal·lacions escolars fora de l’horari escolar, per tal de donar un servei a la ciutat, amb propostes de dinamització d'interès per a la ciutadania. 7.2. Obrir els patis dels centres a la ciutat. 7.3. Promoure que als centres s’hi organitzin tota mena de cursos de formació o activitats culturals dirigides a la ciutadania en general. 8. Contribuir a la recuperació de la vocació pública i del funcionament democràtic de la Universitat de Vic, tenint com a objectiu final la integració plena en la xarxa d’universitats catalanes de titularitat pública. 8.1. Promoure els canvis necessaris en els estatuts de la Fundació Universitària Balmes per tal d’incrementar el pes del Claustre de la Universitat en el si del Patronat. 8.2. Promoure els canvis necessaris en els Estatuts de la Fundació Universitària Balmes i en les normes d’organització i funcionament de la Universitat de Vic per tal que almenys el rector/a, ,

8


EDUCACIÓ

sigui escollit/da democràticament pel Claustre de la Universitat així com els degans/es i directors/es de centres docents pels claustres respectius. 8.3. Promoure els canvis necessaris en els Estatuts de la Fundació Universitària Balmes i en les normes d’organització i funcionament de la Universitat de Vic per tal d’acostar la contractació de personal, de subministraments i d’obres i serveis als criteris de les universitats de titularitat pública. 8.4. Vetllar per la transparència de la gestió i pel bon ús dels fons públics que les diverses administracions hi aporten. 8.5. Promoure una auditoria pública de la gestió de la Universitat de Vic i fer pública l’adjudicació de contractes i les remuneracions econòmiques de tots els alts càrrecs de la Fundació i del rectorat. 8.6. Promoure polítiques de col·laboració amb la comunitat universitària en general i amb els treballadors/es en particular. 8.7. Evitar tota mena de convenis o de col·laboració amb institucions que estiguin relacionades amb activitats poc ètiques o que atemptin contra els drets humans, encara que pertanyin a l'àmbit de la docència o de la investigació. 8.8. Promoure un model d’universitat al servei de la ciutadania i del coneixement, on tan sols hi hagi representants de la comunitat universitària o de la societat en els òrgans decisoris o de govern, però no del món empresarial, sense perjudici de la necessària col·laboració amb aquest àmbit. 8.9. Treballar, sense que vagi en detriment de la docència, per tal que la investigació i la transferència de coneixement tinguin el finançament públic necessari i estiguin al servei del benestar de la societat i no del benefici empresarial. 8.10. Promoure des de l’ajuntament un sistema de beques-

9


EDUCACIÓ

salari per tal de garantir l’accés a la UVic a la població més necessitada. 8.11. Promoure les accions necessàries per tal que la UVic s’integri en la xarxa d’universitats catalanes de titularitat pública.

10

Programa electoral Capgirem Vic: Educació  

Document d'Educació de Capgirem Vic

Programa electoral Capgirem Vic: Educació  

Document d'Educació de Capgirem Vic

Advertisement