Page 1

Minerals i roques


Els minerals i les roques són els components de l’escorça terrestre. La mineralogia estudia els minerals. S’extrauen de les mines. La petrologia estudia les roques. S’extrauen de les pedreres.


Mineral: quars

Roca: basalt


Els minerals (1). •

Definició de mineral: substància natural, sòlida, inorgànica, amb una composició química determinada i amb les seves partícules disposades ordenadament. • Propietats químiques i físiques dels minerals: els minerals es diferencien uns dels altres per la seva composició química i per les seves característiques físiques observables com: el color, el color de la ratlla, la lluïssor, la densitat, la tenacitat, trencament (en fractura o exfoliació), la duresa


Els minerals (2). •

Tret d’algunes excepcions, els minerals per dins tenen les molècules disposades ordenadament, d’una manera característica i constant per cada espècie mineral. • Les formes regulars dels minerals reben el nom de xarxa cristal·lina i direm que formen cristalls. • Els cristalls dels minerals els estudia la cristal·lografia.

Xarxa cristal·lina sal Calcita

Cristall de sal


Els minerals (3). • • • • • • • • •

Classificació dels minerals segons la seva composició química: 1. Elements natius. Formats per elements químics purs. 2. Sulfurs. 3. Sals haloides o halurs. 4. Òxids i hidròxids. 5. Carbonats. 6. Sulfats. 7. Fosfats. 8. Silicats.


Els minerals. Usos dels minerals (1). •

Mines: llocs de la superfície terrestre d’on s’extrauen els minerals. • Mineria: s’encarrega de la localització i l’explotació dels minerals. • Els recursos minerals, imprescindibles per la nostra societat, són recursos no renovables.

Extracció de minerals en mines a l’aire lliure


Els minerals. Usos dels minerals (2). • Minerals metàl·lics o menes minerals: destinats a l’obtenció de metalls.


Els minerals. Usos dels minerals (3). • Minerals industrials: serveixen per obtenir diferents productes industrials ( que no siguin metalls).

Pirita


Els minerals. Usos dels minerals (4). •

Minerals gemmes: serveixen per obtenir diferents tipus dels elements emprats en joieria. El més apreciat de tots és el diamant, carboni pur cristal·litzat. Altres: robí, safir, àgata, beril, maragda, ametista, òpal...


Els minerals. Usos dels minerals (4). •

Minerals energètics: serveixen per a la producció d’energia, com ara l’urani que es fa servir de combustible en les centrals nuclears per obtenir electricitat.


Les roques (1). •

Les roques són agregats naturals de minerals i són els constituents de l’escorça terrestre. • Les roques formen els relleus que constitueixen la superfícies dels continents.


Les roques (2). • Hi ha tres tipus de roques segons el seu orígen: • Roques magmàtiques o ígnies. • Roques sedimentàries. • Roques metamòrfiques.


Roques magmàtiques o ígnies (1). • Es formen per refredament i solidificació de magmes de l’interior de la Terra. • Quan els magmes es refreden lentament a l’interior de l’escorça terrestre: roques plutòniques. Tenen una textura cristal·lina regular. La més abundant és el granit. • Quan els magmes es refreden de forma ràpida a la superfície terrestre (arriben per l’acció dels processos volcànics): roques volcàniques o efusives. La més abundant és el basalt. • Un tercer grup de roques magmàtiques són les roques filonianes, anomenades així perquè formen masses tubulars o filons a l'interior d’altres roques. Sovint contenen minerals valuosos.


Roques magmàtiques o ígnies (2). • •

El granit està format per tres minerals: quars, feldespat i mica. Les roques plutòniques formen la major part de l’escorça de les zones continentals, sobretot el nucli de les grans serralades. A més del granit són roques plutòniques la sienita, la diorita i el gabre.

Paisatge granític


Roques magmĂ tiques o Ă­gnies (3).

Sienita i diorita Varietats de granit (polit)


Roques magmàtiques o ígnies (4). •

El basalt és la roca volcànica més abundant i el principal component de l’escorça dels fons oceànics. És una roca fosca, mat, rugosa i molt dura. Està formada de cristalls molt petits de minerals: plagiòclasi, piroxens i olivina.

Basalt

Formacions basàltiques a Castellfollit de la Roca


Roques magmàtiques o ígnies (5). •

Els piroclastos (també són roques volcàniques), són altres materials que solidifiquen en l’escorça terrestre per acció de les erupcions volcàniques. • Exemples en són les cendres, els lapil·lis o gredes, i les bombes volcàniques.

• En resum, les roques magmàtiques poden ser: plutòniques, volcàniques i filonianes.


Roques magmàtiques o ígnies (6).

Pedra pòmez o pumita

Obsidiana


Roques magmàtiques o ígnies (7).

Piroclastos a les grederes del volcà Croscat

Filons de pegmatites


Roques sedimentàries (1). • Es formen a la superfície terrestre, en contacte amb la hidrosfera, l’atmosfera i la biosfera. • La seva característica més important és la estratificació: formen capes o estrats. • A causa de les seves característiques de formació, sovint contenen fòssils.


Roques sedimentàries (2). • Les roques sedimentàries es formen a partir dels sediments. Aquests són fragments de roques. • Segons la grandrària dels fragments que els formen poden ser: • Fangs: partícules molt fines. • Sorres: grans visibles a ull nu. • Graves: formades per còdols.


Roques sedimentĂ ries (3).

Sorres Graves


Roques sedimentàries (4). • Quants els sediments són comprimits i cimentats, es formen les roques sedimentàries detrítiques. • Els fangs formen argiles. • Les sorres formen els gresos. • Les graves formen els conglomerats.


Roques sedimentĂ ries (5).

Argila Gres Conglomerat


Roques sedimentàries (6). • El tercer tipus de roques sedimentàries són les carbonàtiques: constituïdes per minerals del grup dels carbonats (calcita, aragonita i dolomita). • Calcàries: predomina el carbonat de calci (calcita i aragonita). • Dolomies: predomina el carbonat de calci i magnesi (dolomita).


Roques sedimentĂ ries (7).

CalcĂ ries

Dolomies


Roques sedimentàries (8). • Les roques carbonàtiques s’originen a partir dels carbonats dissolts a les aigües de llacs i mars, amb posterior precipitació. • Molt sovint contenen gran quantitat de fòssils i reben el nom del fòssil principal que contenen (calcàries nummulítiques, etc.).


Roques sedimentàries (9). • El quart tipus de roques sedimentàries són les evaporites: es formen a partir de les sals contingudes a les aigües marines o de certs llacs quant s’evaporen. • Estan formades per halita, silvina i guix. • El darrer grup són les roques sedimentàries organògenes, originades per la transformació de la matèria orgànica de vegetals i animals: carbó, petroli i gas natural.


Roques sedimentàries (10).

Guix

Sal gema

Carbó, hulla


Roques sedimentàries (11). • En resum les roques sedimentàries poden ser: • Sediments: fangs, sorres i graves. • Detrítiques: argiles, gresos i conglomerats. • Carbonàtiques: calcàries i dolomies. • Evaporites. • Organògenes.


Roques metamòrfiques (1). • Les roques metamòrfiques s’originen per transformació (metamorfisme) d’altres roques ja ben formades (sedimentàries i magmàtiques). • Es formen a l’interior de l’escorça terrestre per l’acció d’elevades pressions i temperatures.


Roques metamòrfiques (2). • Les característiques de cada roca depenen de la pressió i temperatura de formació, així com de les roques a partir de les quals s’han format. • Les argiles formen les pissarres. • Les calcàries formen els marbres. • El granit origina el gneis.


Roques metamòrfiques (3).

Marbre

Gneis

Pissarra


El cicle de les roques. • Les roques no són immutables i estàtiques. En realitat experimenten canvis molt lents que transformen unes roques en altres. Aquest procés es coneix amb el nom de cicle de les roques.


Aplicacions de les roques. • •

• •

• • •

Les roques són primeres matèries bàsiques per al funcionament de la nostra civilització. Vivim damunt de les roques: el tipus, la resistència, la disposició, condicionen l’ordenació del territori. El carbó i el petroli: fonts importants d’energia, plàstics, fibres sintètiques... Les argiles i les margues: fabricació materials ceràmics, maons, rajoles, construcció... Les sorres: fabricació de vidre. Les calcàries: se n’obté el ciment. Granit, marbre: roques ornamentals i de recobriment.

MINERALS I ROQUES  

Apunts de Ciencies Naturals

Advertisement