Page 1

ÚS EDUCATIU DELS BLOGS

Àngels Pujol


DEFINICIÓ ¡ Po d r í e m e n t e n d r e e l s e d u b l o g s c o m aquells weblogs on el seu principal objectiu és ajudar en el procés d’ensenyament - aprenentatge en un context educatiu.

Educació PROCESSOS de coneixement

Blogs


AVANTATGES ¡ Fàcil ús ¡ Gratuït ¡ Autoria compartida ¡ Accés des de qualsevol lloc ¡ Publicació cronològica ¡ Integrador d’altres eines (web 2.0)

¡ Categories, tematització ¡ Enllaços permanents (arxius, hemeroteca,…) ¡ Interactivitat (comentaris) ¡ Sindicació RSS (distribució i documentació) ¡ Agregació RSS


ÚS EDUCATIUS ¡ Organització del discurs, tot es classifica i és fàcilment recuperable. ¡ Foment del debat, amb comentaris. ¡ Construcció d’identitat com autor. ¡ Crear comunitats d’aprenentatge (professors, alumnes,…) ¡ Pacte de Compromís amb l'audiència. ¡ Documentació, suport amb RSS. ¡ Alfabetització digital, crítica i reflexiva. ¡ R e q u e r e i x d e m e t o d o l o g i e s o b e r t e s , q u e afavoreixen la construcció de coneixements.


ALFABETITZACIÓ DIGITAL AMB BLOGS PROPOSTA METODOLÒGICA I OBJECTIUS ¡ Partir del per a què i arribar al què, com i per què ¡ Reflexió des de la creació CONTINGUTS ¡ B u s c a r, s e l e c c i o n a r, v e r i f i c a r, p r o d u i r I compartir informació A internet ¡ Produir missatges multimèdia des d’un esperit crític-reflexiu ¡ C o n è i x e r i e x p e r i m e n t a r e l s v a l o r s d e l ciberespai i identificar els seus riscos (producció col·laborativa, cultura lliure, anonimat, spam, credibilitat, etc.)


ALFABETITZACIÓ DIGITAL AMB BLOGS PROPOSTA METODOLÒGICA II ¡ Pràctiques orientades a projectes: aprenentatge instrumental com a mitjà i no com fi. Crear motivacions, voler fer per voler aprendre, voler actuar per voler produir. ¡ Èmfasi en els processos. Practiques obertes i personals. ¡ Aprenentatge lògic-intuïtiu davant aprenentatges lineals. Aprendre a enfrontar-se a la tecnologia des de la intuïció i la reflexió. ¡ Davant als cursos per a “aprendre programes”, cursos per a estimular el “què”, “per què” i “per a què” .


TIPUS TENINT EN COMPTE L AUTOR Model docent innovador: el professor com tutor o guia.

Model mixt

BLOG GRUPAL

Model docent tradicional: el professor com instructor.

BLOG de PROFESSOR

professorat + alumnat

BLOGS de ALUMNES


IMPLICACIÓ DELS MODELS OBERTS PROGRAMACIÓ ¡ Exigeix més treball per anticipat. El professor ha de tenir uns objectius clars per dissenyar l’activitat i el recorregut d’aprenentatge a través del blog. ¡ Predicar amb l’exemple. El professor ha de haver experimentat prèviament les eines. ¡ Nous models d’avaluació. Valorar què s’ha après a través del blog. No imposar criteris (temes, extensió, etc.).


EL BLOG DINS D UN PROJECTE EDUCATIU ¡ P a r t i r d ’ u n m o d e l d ’ A n á l i s i - P r o d u c c i ó Avaluació (conèixer altres blogs, desenvolupar un blog i reflexionar sobre els aprenentatges de l’activitat). ¡ Definir projectes integrals on tingui sentit la incorporació del blog dins la pràctica docent. Integrar el blog com un medi d’aprenentatge, no com un fi en sí mateix. ¡ Orientar sobre fórmules correctes de citar, hiperenllaços, identificació, etc. ¡ Especificar quins seran els criteris d’avaluació al llarg de l’activitat.


EL BLOG DINS DEL PROJECTE EDUCATIU ¡ Prendre el blog com medi personal de l’alumne i evitar una excessiva direcció per part. del professorat. ¡ No imposar el tema ni el ritmo de publicació. La seva presència ha de ser tan natural com un quadern d’apunts. ¡ Desenvolupar el blog del professor com un esglaó més dins de la xarxa de blogs del grup. Crear xarxes entre tots els blogs (mitjançant RSS)


PRÀCTICA DE CREACIÓ DE BLOG ¡ Escollir servidor i tema d'interès ¡ Blog del professor com referència. ¡ A n à l i s i d e b l o g s s i m i l a r s ( s ’ i n v e s t i g a , e s sintetitza i s’articula un argument) ¡ Integració de comptador de visites i recerca de referències (dimensió universal) ¡ C o m e n t a r i s d e l p r o f e s s o r e n e l s b l o g s d’alumnes ¡ Analitzar impressionis i sensacions


VALORS POSITIUS

§ I dentitat / responsabilitat § C ol·laboració / generositat / socialització del coneixement § Transparència / credibilitat § P luralisme de veus


CONTRAVALORS

¡ A nonimat ¡ P lagi ¡ S uplantació ¡ D ifamació

2. BLOGS  
2. BLOGS  

Aplicació de les TIC en les metodologies