Page 1

∆ΟΞΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Θεµιστοκλή Γεωργιάδη ẅỲ”!!!!!Νη Л¿жттхЛöттçчтð ūţŞ! чччЁöńтçтт

Τι

ις λα α λη η η σει ει τας δυ να στει ει α ας çтт¡Л¿Þ т Хчá çт т су çчч°áчØ ūţŞч½ σου ου ου Χρι ι στε ε ε η Ёöń т тÚ т ãт¡О тт¡чØМöтттÚх®сöжŅттÚИÁ τις ε ξα ρι ιθ µη η σει των θα αυ µα - α των σου τα çчт¡çчØш¡с°øтчØ ŧŞ! çèчЂиńöттÚтãт¡От α πλη η η η θη δι πλους γαρ ως ω ω ρα α т¡ч Øũ Š щ ÚЛ¿ т ŃсØ ч½ с сŃ çст¡ŃсØЙ¿÷ α θης ε πι ι γης δι α γα θο ο ο çчт¡ðс°øçтт¡ðчØŨ ş! т®ЂиńöттÚтãт¡Отт¡чØũŠ ο ο ο τη η τα δι πλας και τας ι ι α α σεις ЙÁĄч осØу чØöш ¡Й¿Þфğ ØХ° Л¿чØИç Á чт¡ τοις νο σου ου σι ι ιν ε χο ο ο çчØш¡с°øтчØ ŧŞ сусЛфхчØЛ¿тЛö ρη η η η γεις

ου

ου 1

µο νο ον γαρ του ου σω


ттт ÚūţŞ чĹч çст¡сÞфЂÞ çчт¡ŃсØЙ¿Ü µα α τος ο φθαλ µου ους δι η η η çчт¡ðс°øçтт¡ðчØūş! çèщĝсуссöттЂøтÚ η η η νοι οι ξας του α πο µη η η τρας çчтЛчØш¡ðцÙçттМÁМ¿осöш¡т®сØс°ø πυ υ υ υ ρω ω θε ε ε ε çтМÎáтЪÁМ¿оçттчØŨş! ч½çст¡сÞфØ ε ε ]ε ε ε εν τος αλ λα α και МÁчоЁ°âттГÙтХ°ц тçчМÎáтт¡Ёöт του ου ου ου της ψυ υ χη η η η [η η çттŃсØ ŧŞ! суХ°с°øтÚч½ЁöŅттÚтãт¡Отт¡ η η ης ο ο θεν Θε ον σε ο µο ο λο ο чØ ũŠ! щсŁçст¡ŃсØЙ¿÷çчт¡М¿Üçтт¡ðчñ γει τον κρυ πτο ο ο ο ο ο µε ε νον çè¡ ŹŰ! ЂиçсМ¿Üф ØЛ¿ тОт¥тсØсöш¡Х και πα α σι πα α ρε ε ε ε ε стãт¡ цт¥т Л¿ Й¿т Ќс°øтчØс°øçтт¡ð ε χο πα ρε ε χο ο ον τα α το ο çч т¡М¿ÞфØОт¥т с çсМÎáт т¡çчØш¡ µε ε γα ε с°øтçчч°áчñŧŞ ε ε

ο

ε

ε

ε

λε ε

ος

Από τα ανέκδοτα χειρόγραφα του καθηγητή Κου Χαράλαµπου Χριστοφορίδη 2

ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ  
ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ  

∆ΟΞΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Σ Θεµιστοκλή Γεωργιάδη Τ ι ις λα α λη η η σει ει τας δυ να στει ει α ας ẅỲ”!!!!!Νη 1 2