Page 1

ΤΗ Δ΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Κατανυκτικός εσπερινός

Στο Κύριε εκέκραξα ψέλνουμε 4 Κατανυκτικά του ήχου της Εβδομάδας, έπειτα τα εξής 3 του Τριωδίου Ήχος

“ЃЃЃЃΓα źǺ

ч⎯éЁØччéчØччччéчØч é Ε αν α νο µι ας πα ρα τη ρη σης чØ ч чéЎчØ ч чéЎчØ ч чéчØ Κυ ρι ε Κυ ρι ε τις υ πο στη ччéźƒЁöттчч›öтттх®цÙтттò σε ται ο τι πα ρα Σοι ο ι λα ασ µος ε ε στι Ũş 1


ЂéЁöń⁄ттчц⎯т⁄Цт⎯ччсс Με γι στους εν και ρω πι στοι ε πι δει ξω µε чЎт› т ссö т Кö т тÚ Ũ ş с ж ö Ņ т ⎯ т ч θα της εγ κρα τει ας πο ο νους ο ο πως µε цтЦтччссéчØ ç èŬţ ş ч ē é ц ε λε γι στης δο ξης ε πι τυ χω µεν фссЛöттттссцтт¡чØ ω του Με γα λου Θε ου και Βα σι λε ε ε ως çèŬţşтéсссöттÚЎтсéсöтттéЛ α πο λυ τρου µε νοι της φλο γος τη ης γε εν фñä νης ЁØчч……………………………….. Ε νε κεν źƒЁöтттттх®цÙтттòŨş χη η µου ε πι το ον Κυ ρι ι ον ЂéЁ⁄öńттчц⎯т⁄Цт⎯ччсс Τον χρο νον της νη στει ας νυν υ περ µε σα σαν 2


чØçè¯ŬţşчéЁöтéЙфéОтÚЎчéч›öтт τες αρ χην εν θε ου δο ξης σα φως ε πι тх® ц Ù т ттÚ Ũ ş Ђ ссŅ ö т тчцтé δει - ξω µε ε θα και εις τε λος ε να ρε του чö т тéЛö т ттÚ Ũ ş с Ω Ø и ч тсхсö т πο ο λι τει ει ει ας φθα σαι θερ µω ως σπευ σω тÚ Ў ОÙ т тЁö т тÚ Ў тссö т ттéЛ µεν ο πως λη ψω µε θα την τρυ φην τη ην α γει фñäŪš ρω Ήχος Βαρύς

ŪšЃЃЃЃЃźǺ

çèч⎯чччéчØчéчØчéчØччé Α πο φυ λα κης πρω ι ας µε χρι νυ чØ Ў çèччччéчØ ч éчØ ч ä Ў źƒ κτος α πο φυ λα κης πρω ι ας ччс‹ ч ччЦтсчс⎯ т ελ πι σα τω Ι σρα ηλ ε πι τον Κυ ρι тÚçèŪš ον 3


чéччтХ°ччцÙттсс Υ περ µε σα α σαν τες ταυ την την ι ε сöŅттЦÙтссöттÚŪšс›чГЌ ραν της νη στει ας πε ρι ο δον προς το µελ λον сссØ Ў ччттсö т тÚ Ũ ş с сé εν χα ρα δι ευ θυ δρο µη σω µεν ευ ποι цтсéцÙтÚЎччс⎯öш¡счсöт ι ας ε λε ω τας ψυ χα ας α λει φο µε тÚ Ū š т Х° ч тссц⁄ т ЎсцÙ т т νοι ο ο πως α ξι ω θω µεν Χρι στου του Θε сöттÚūţŞччсö›тттсöттс‹ч ου η µων και τα θει ει α πα θη η µα τα προ ЌсХ°éчØçèŪšчéтХ°чт⎯ссé σκυ νη η σαι προ φθα α σαι και την φρι сöттéЦÙтссöтçттņсñåŪš κτην και Α γι αν Α να α στα α σιν Και από το Μηναίο 3 Προσόμοια. Δόξα και Νυν

Θεοτοκίο.

Είσοδος.Φως ιλαρόν και το Μ. Προκείμενο

Μη αποστρέψης (

βλέπε Kyriakh Tyrinής εσπέρας)

4


ΙΔΙΟΜΕΛΑ Ιακώβου Πρωτοψάλτου Ήχος Βαρύς

Γα

źǼ

чñ ð ä Ў ч⎯ é чсöш¡ х çс‹ ñ т Ý Ў ⎯ ç чтçЁ› ]ε Ï το ο ο ον α α чáттх®цÙнЄâõт¡схçс⎯ñсø₤ттОÙ α α αµ πε ε ε λω ω ω ω нфØ Ň с ⎯ Ø ç è¡ с Ёâ Ĩ т тГтт¡ с х® Ђ çт‹ να φυ τε ε ε ε ευ σα т⁄ ò ç è¡ М ¿ т çттņ с ⎯ ñ ç èŪš Ѓ сØ у ĺ ч Ø ч Ђⁿ Ü α [α α ας και τους ε ερ ГÙ ш ¡ Х чá т Хн° Ц тХ° т т¡ с öш¡ т ® γα α α α α [α α α α сХ° Є Ø Ў сØ ⁄ с ⎯ Ø ç è¡ с Ёâ т тГтт¡ α α τας κα α λε ε ε ε сх® Ђ çттò ç è¡ М ¿ т çттņ с ñ ç èŧŮš І ñ ð ð ï Ŋ ₤ ε ε σα α [α α α ας ε 5


ç с т ¡ с с › х н Ц Ùш ¡ Х ⁿ Ё ç тŅ тð ç èŬ ţ ş ε ε ε εγ γυ υ υ υ υς чхсØ à т ⁄ Ú Ў чöттЁâ т ò ⎯ ç èЃЃçс⁄ ĩ М ¿ Ü υ πα α α α αρ χει ει ει çтш¡ с ⎯ Ø Ў цтт¡ ч Ёâ т тГ› т т¡ с ει ει ει Σω ω ω ω ω ω Х° ц тò ‹ ç è¡ М ¿ т çттņ с ⎯ ñ х н› с Ø М Ņ Ü ö т ω τη η [η η η η ηρ δε ε ε тГтт¡ ч çè¡ Ũ ş Ђ и Ě ⁿ ш Ёâ т ЃЃфсØ Ŭ ş с ε ε ευ τε ε ε ε ε ε хцÙ ç ттсØ с ö ш ¡ т ® с ⁄ Ø ç è¡ М ¿ ⁿ М ¿ о Ü Ц Ù ш ¡ ε ]ε ε ε ε ε ε ε ]ε ε хçчт¡ ð ç ттсñ Ŭ ş т ⁄ é сØ ⁿ с ⁄ Ø ч Хⁿ ° ц ε ε ε ε οι της νη στει ει ει тт¡ЦтХ°öш¡т®чЎчçчт¡сØIJс⁄ńøт ει ει ει ει ας α γω ω ω ω ХØЄØçè¡ЂÙш¡ⁿЁâтŅ⁄тГтХⁿ°êсńøфéс ω νι σται αι αι αι αι αι αι М¿ Þ ъ т Ú Ŭ ţ ş Є ₤ ñ Ň Х ⁄ с ø т тņ с Ø ç è¡ П ⁿ т т¡ ç ч αι αι µι ι ι ι σθο ο ον α т¡ Л ° Þ т ХØ Ў сЁâ т тçтш¡ с Ø Л çтш¡ ð α α α [α α α α πο λα α 6


çèс⁄ Ĩ М ¿ Ü т ш¡ с ⎯ Ø ц тт¡ н чЁâ т тГ α α α α αυ σω ω α πο λα тт¡ с Х° ц тò ‹ ç è¡ М ¿ т ттņ с ⎯ ñ ç èŪš с ñ Ě и α αυ σω ω µε ε ]ε ε ε εν ο тХⁿ¯тÚх®чØЎцтт¡сöш¡т®сХ°Єâõт¡ ο ο ο [ο ο ο ο τι ι схЎçсñ с ø т тцтЁМ¿ о т ттÚ Ѓ Ņ ⁄ ι ι πλου ου ου σι ι ι ЙфØЎс⅛ихМ¿ЃŅтт¡ЎЦÙттсØцт ι ο ο ο ος υ υ υ υ т¡чсöш¡хЛИЦÙтЎсçчт¡ υ πα α α α [α α υ πα α М¿ Þ ç тт¡ ð ч ñ ı ç èŬţ ş Є ₤ ñ ï Ň ç ст¡ с Л› ч Ø ç è¡ α αρ χει ο δο ο ο τη тХ°ŅттГтт¡чØЎОÙш¡ХçèЂ⎯äĪéсöтю η η η ηρ και αι ε λε тéс⁄ ñ ш çèс⎯ ч Х° ç тш¡ с ñ с Ņ ø т Ú ç è¡ ç т ε ε ε και ε ε λε η η η тсЁâттГтт¡сх®Ђçтт‹òçè¡ η η η η µω ω М¿т тт⎯ ņ с źż тХ› ° öш ¡т ¡ ź Ǽч хéЁö т ют é [ω ω ω ω ω ων µι κρο ο 7


сñ ё с ø é тЙ¿ Þ т ђ т ЎéЁö т ю т éс‹ Ø ç è¡ ч Х› Ø ο ο ο ο ο ο ο фсçчт¡ðçттсùØŨşсØ‹сØ›сØ‼çè¡ ο ο ο ο ον ερ γα σα Ё⁄ Х ° ⁿ М ¿ ф ñ Ъ Ü ¿ М ¿ о т тчñ ç èŬţ ş т сĸ α α µε ε ]ε ε ε ε νοι κο µι Ђö т ттс⁄ Ø с ⁿ Ø с çèссцÙ т Ņ т тÚ н σω ω ω ω ω ω κο µι σω µε ε θα тХ° т тГтт¡ н Мччá ч ХØ с α α α α α α το τη η η Ёâ н ттГЌсØ ⁄ Ў ЛЗ⎯ Ѓ Ѓĩ М ö Ü ш ¡ ð ç тт¡ η [η η το της ψυ χη η η η η Л°ÞнфчáЦтХ°сøт‹ÚтÚ⎯ЎсЁâтт ης ε ε ε ε ε λε ε ε тÚтХ°‹чñçèМ¿тçттņс⎯ñäŪš ε λε ε ο [ο ο ο ος ή και ως εξής, προς αποφυγή του ύψους

ŬţşчĹчЂöтттсØсØсçèтс κο µι σω ω ω ω κο µι М¿ ч о ф хчØ ç è¡ т Х° т тГтт¡ н ч σω ω µε ε θα α α α το 8


х............. ο

чñäЃЃЃźǺЃЃŨťч›éЂéчччч................ Ðρος σε η ρα τους ο ūŢ ź Ǽ ч чéчØ Ў тссöтЙГÙ Ќ ε ως ου οι κτι ρη η η σαι η с°øтчØçèŨť η η µας ч› é сçчч° á ч Ø с ½ é чØ Ў çсчá é тÚ Ëη σται αι αι ]αι αι αι Х° ч á é çтчá т Ú Ў éтхéçст¡ Л ° Þ т тéсö αι αι αι αι αι αι αι αι ш¡ т ® н ччéцÙ ‹ ш ¡ х éцтсØ х › ® é сö т т‹ т αι αις λο γι σµοι οι οι [οι οι с° ø é тÚ т Ú ŧ Ţ Є ½ Ă М ¿ ч о с Ø у éчØ Ў ссø é тÚ ij οι οι οις πε ρι ι πε σω ω ω Х° ö ш¡ Ѓ ЃŅ т ® é çчñ ė т Ý é сØ Ў сØ é ГÙ ш ¡ Ё éçтт¡ ω ων ο ο Α α α ο ο 9


М¿ Þ ç тт¡ ð é чñ ç èŸŵ Ѓ Ѓé с› и Ø ą Ђ Ù é ГÙ ш ¡ х éсØ à т Ú é ο Α δαµ ε εκ λα α α сØ Х ° ö тéтÚ Й éфñ ç èéчØ Ё Ě â т ‹ т éтХ α α α πη το ο ο ο сéтÚтÚéчöтėттх®éсØŧŢçèчéЂ›öтттé ον νου ου ου ου ουν τραυ µα α α сØąЎсхéсØМ öнГÙш ¡Ё éчØūŢс сøé α α α α τι ι σθει ει ει тÚ ц тт¡ é çчñ т éсØ с Ø Ў éГÙ ш ¡ Ё éтт¡ ει ει εις τη η ην ψυ υ τη М¿ Þ ç тт¡ ð é чñ Ũ ť ч éçс‹ ñ х Ý é ст¡ Л ° Þ т тé ην ψυ υ χην και ε ε ε ε çтчá т сň é Ўсö т Ќс° ø т éчØ ç èŧŞ с › Ă é κει ει και ε ε κει ει ει το γυ çсñтÝéсчч÷тéнçттсхéцт µνο ο ος α αν τι ι схнéсñ Л ° ÷ é Кö т ттéЎçсñ т Ý х ® é çс ι λη η η ψε ε т¡ Л ° Þ т тéтÚ т Ú Ũ ť é ЃçЂчá т хéсØ М ¿ ч о ε ε ε ε ε ε α αν τι ι λη η η ш¡ ð æ т Ú Ў éçтчá т сéсЛ° Ü ф Ø Ў éçчтц η η ψε αν τι λη ψε ω ω 10


тéОЙ¿ Ü ч ö ш ¡ т ½ é сØ à т Ú é Ũť ч Ø с ½ ч фé ω ω ω ω ως ου ου ου сØ ç è¡ с хéсØ ç ччá é тÚ т Ú н éçсñ М ¿ ÷ é ου ου ου ου ου ου ГÙ ш ¡ ð Ў éçсчá т Ú х ® é сØ ç è¡ М ¿ ч о ш ‹ ¡ ð т сé [ου τε ε ε ε ε тãт¡Отт¡éчЂ›Эçчтéçсñ⁄усé ε ε ε ε Ι ι ε ρε ε çЏçЏéсØ с Ø IJ ç è¡ é ссöЩË é тхМöé ε ε ε ε ]ε ε ε ε тттÚ Ў éПÙ ш ¡ ð é чö т ė т тх® é сñ ç èéūŢ с ⁿ Ø Ĉ ч Ø é ε ε ]ε ε ευς ο προ чØ ч Х° é тхчØ é М¿ ч о ш ¡ ð с ½ é чØ н сö του ου νο ο ο ο [ο ο тéтÚ т Ú é ЎçттХ° с éМÁ ч о ф Ø с ½ é çЏ ο µου ου προ ο ο ο σε ε ε çЏЎéçс⎯ ñ ф ÷ é сХснéçттò т ¡ ß éЙÁ ε σχε εν α α [α чо с ° ø т тéчØ Ū ţ ť ч М¿ ÷ Ѓ Ѓ› ė é ГÙ ш ¡ ð Ў éçсчá α α α αυ τω ου [ου ου τε ε тÚ х ® é сñ ç èМÁ ч ‹ о ш ¡ ð é тсø т Ú é цтт¡ н ч ε ε ε ε ε Λε 11


Ђ›пéЦÙçттéсØус⁄ØЎéцÙçттéЂøõňт¡ЁØöé ευ ι ι ι ι ι ι ι тÚ т Ú ç è¡ ч öтė т тх® с ñ ç èéūŢ т › х ЛнéДт τη η η η ης µε ε τα νο ο Х° с ø é тттхéсØ à т Ú Ў éтсø т тéтÚ ç си ο ο ο ο ο µο ο тнéЦÙ ш ¡ Ё éчØ с сéø т Ú ц тт¡ é çчñ т Ý é ον ε ε πει ει ει [ει сØ ц Ù н çтЙ¿ Þ т тéтХснéсöттт ει ει δε ε ε εν α α α α с° ø é тÚ т Ú é чØ ç èŨť ч éçсñ ‹ т Ý ç сччÜ т › é α αυ τον ει µη η η çттсхéсØ с ½Цфéçцâ õ ₤ т ¡сх é χη Συ υ υ υ çсчтÚ х ® é сⁿ Ø ç è¡ ç счá é тÚ Х ° ч á é çт υ υ υ υ υ υ чá т Ú Ў éçт⎯ т сØ à é тÚ Ū ť с уĈ ⁿ ч éçЏсхé υ υ υ υ ο πα ρα γε ε çст¡ Л ° Þ т хéсØ à т Ú ç è¡ ç чтò т ¡ Þ é ЙÁ ч о νο ο ο ο µε ε ]ε ε с°øттéчñçèЃéц⎯Ùш¡ðс½éчØс½чöтéт₤ÚЎт ε ε ε νο ο [ο ο ο ος Θε 12


х® Л ° é çттņ Ѓ ò é с⎯ ñ х éçчтçчтéссö ш ¡ ε ε ο ο ο ο ο ο ο тéнсуⁿ Х Ø é тхМöéтттÚ Ў ЛЦтт¡ é ο ]ε ε ο ο ο [ο ο ο сØàтÚéŬţťсØàтÚЎéчсöш¡хéцтМ¿чох®é ο ος ουκ εκ Σα α α α α α сöттт⎯ЎéтÚтÚéсØиöтÚЎтÚс°ГâõЪêÁчо [α α µα α ρει ει ει ει [ει ει с° ø т тéчñ Ū ţ ť ч éчМ¿ Ü ç тт¡ ð ņ é сØ с ⁄ Ø é ει ει ας αλλ ε εκ τη ης Θε ο сİ Ё â т Ņ т éГÙ ш ¡ Ђ ø é тÚ ç è¡ О тт¡ é ч› ç чė το ο ο ο ο κου Κυ υ ρι ι ч°áчтéтÚтÚЎéт‹ÚХ°Ёâé›тòтс°øéтÚтÚéчñðåŨť ι ι ι ε δο ο ο ξα α α α Σοι

13


Τα ίδια Ιδιόμελα, σύντομα Ήχος Βαρύς

“ЃЃЃЃЃŪšЃЃЃЃЃźǼ

чØ ù ч ⎯ ч тсс⁄ х цŅ т т¡ ч Ø Ў çт› т ]ε Ο τον αµ πε λω ω ω να φυ υ цâ õ т ¡ Л ° ф т¡ é чØ ç èŨş с ⅛ и é ччОтт¡ é τε ε ευ σας και τους ερ γα α чØ ç èф⎯ é Ёö т тÚ é чØ ç èŪš с › é Цтт¡ Л ° т τας κα λε ε σας εγ γυ υ υ υς ЌхсØ с ° ø т ттÚ с Ň х ⎯ ч Ø Ū š т ‹ Х с υ υ πα α αρ χει Σω ω τηρ ∆ε ευ çчтðЎтéс⁄ØЛ°ĩтЛöтттÚЎçт›ш¢с‹ØЛ τε ε οι της νη η στει ει ας α γω νι éçчт¡ с Ø ū ţ Ş т ⎯ é сØ Ё â Ņ ° т ш¢ Ў схсØ ö т Ú т Ú σται αι µι σθο ο ον α α πο λαυ σω М¿фØçèŪšОтсö›ш¡ЌØс‹ØЎсхОт µε εν ο τι πλου ου σι ος υ πα α т¡чØЎччсöттÚЎЙ¿тЌØсХ⎯ αρ χει

ο

δο

τη ηρ και 14

ε ε

λε

η

η


ЁЙ¿ ф Ø Ū š ч éс› ö т тéçсñ Й ¿ Ü é тÚ т Ú Ũ ş ù Ĺ η µω ων µι κρο ο ο ο ο ον сссØ н суХ⅛ ° ç чтð т с½ ç чт¡ ερ γα σα α α µε ε ε ε ε М¿Þçтт¡ðчñçèŬţşĹччПÙтттÚсхцÙ ε ε ε νοι κο µι σω ω ω ЎтссöтттéтÚçèф⎯ĚéччЛнçфñтÝ κο µι σω ω µε ε θα το της ψυ χης ε ε Х°М¿ÜфØЎсØс½чöтЎГÙЌХ°чñ ε çèåŪš

ε

ε

λε

ε

ε

ε

λε

ε

ος

έτερες θέσεις

Ūš ч ⎯ ч тсЛçчт‹ ч Ø Ў çт› т цâ õ т ¡ Ο τον αµ πε λω ω ω να φυ υ τε ε Л°тт¡çчтðŨşс⅛иĺéчØчЂøГÙш¡ХØàтÚ ε

ε ευ σα ας

και τους ε

15

ερ γα α α α


Ё°ч Øц тт¡ çчø õт ¡ч Х° éЄØç èф⎯éЁö α [α α α α α α τας тттņсØŪš………………

κα λε

ε ε ε σας Ŭţ ş т ⁄ ч сХсчö т тŅ т тÚ Ў çт⎯ ш ¡ с κο µι σω ω ω µε ε ε ε θα το ο της сцтЛнфñтХ¯àтÚЎ……………… ψυ

χη η ης

ε

ε ε

Ήχος Ỳ‛ЃЃЃЃЃΠα‗ЃЃЃЃЃźǼ Ђ›ччØЎтссöтЙГÙЌс°øт ε ως чñŨť

ου

οι κτι ρη

µας

16

η σαι

η

η η


чéцâ õ т ¡ Л нфİ ч Л‹ ö т Ņ т т℮ ė ч сö т Λη σται αις λο γι σµοις πε ε ρι πε σω ω ЙнГÙЌс°øтéчØçèЃŸŵЃЃс№иąéЛ°утХ°öт ων ο Α α δαµ ε κλα α α α тã т¡ ц тт¡ éчØç èт‹ éė Ё Øöш ¡ тéсØ ç èŧŢ с ›ą é ч α α α πη τον νου ου ουν τραυ µα чси ö тЙнГÙ Ќ с° ø т éОш¢ ð Ũ ť Ѓ Ѓчı é τι σθει ει εις την ψυ υ υ χη ην και Лℓ ö т Ņ т ГÙ ė Ќ ЁÜ ч Ø Ў сĆ › ч Ёö т т ε κει ει το γυ υ µνος αν τι λη η η ХЛ° ç ттçчтцтОтсö ш ¡ т ® с Ø à η η ψε ε ω ω ω ω ω ω тÚùŨţťăцÙш¡ХсçттðçèŨťМ¿чЬЛ°тéсñЎ ως ου ου ου τε ε Ι ι ε ρευς тéчччХ°тЁâтÚЎçтш¡схцт ο προ του νο ο ο ο µου προ σε ε ε т¡çчØЌс°øтОш¢ðçèŨťЃЂÙöш¡ттсО ε σχεν

α

α αυ τω ω

17

ου ου

τε Λευ ι


тт¡ Þ Л фØЎ ссцÙ ш ¡ Х ° é чØç èчéсØ ι ι της µε τα νο ο µον ε πει с° ø т тЙнГÙ Ќ с° ø т éчØ ç èŨť ч éЂÙ ει ει ει δεν α α αυ τον ει µη с°øЙçттðçèЃЃŪťЃЃфсссцÙтш¡сØЎ η η Συ υ ο πα ρα γε νο µε ε νος схОш¢ðçèŬťЃс⁄öттсİЛöтŅтéçчтðЎ Θε ε ο ος ουκ εκ Σα µα ρει ει ει α ας Є›ĂéччсссØс°øфХ°чØŬťц αλλ εκ της Θε ο το ο ο ο κου Κυ тт¡чØöш¡тЎтХЁçтÚЩËÁçчот¡чñåŨť υ υ ρι ι ε δο ο

ο ξα

α

α α σοι

έτερες θέσεις ……………..ŨťчéЂÙс°øтхОⁿш¢ðçèŬťćЃчч

ει µη η Συ υ ο πα çчтņсхсхцтт¡çчØш¡с°øтчØЎ ρα α γε

νο

ο

18

ο

µε

ε

ε νος


фХ°Ош¢ðçèŬţť Θε ε

ο ος

ц⁄тт¡чöØш¡тЎсиöш¢ðтХÎçтт¡М¿Þçтт¡ð Κυ υ ρι ι ε чñåŨť

δο ο

ο

ο

ο

ξα α

Σοι Στη συνέχεια ο Α΄χορός το Μαρτυρικό Ήχος

Ỳ‛ЃЃЃ ẄЃЃЃЃ∆ι—

Ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς,ότι επι πολύ επλήσθημεν εξουδενώσεως επί πλείον επλήσθη η ψυχή ημών, το όνειδος τοις ευθυνούσι

Ūţťźƒч⁄ччсéсöтютéччéчöтютé και η ПтÚçè¯ūţť

ε

ξου

δε νω σις τοις υ

πε ε ρη

φα νοις чéссчтéЦтючéЎцтéчöтютé Οι

Μαρ τυ

ρες σου Κυ ρι ε 19

ουκ ηρ νη η σαν


ПютÚéūţťЂöтГтчЎчччéч‼öтт το Σε ουκ α πε στη σαν α πο των ε εν το éцтÚũţťéччПт⁄ЁöттЎтЂ‼öттт λων Σου ταις Αυ των πρε σβει ει αις çчтòũţť

ε λε η σο η

µα ας źǺ Ё ⁄ Ø ч чéчØ ч чéчØ Ў ччéчØ Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι чéчØчéчØçèūţťźƒфéЁчючéсöтютé ω Πνευ µα τι Και νυν και α ει και εις сссöтттéцфюсéсñçèūţť τους αι

ω νας των αι ω νων α

µην

ф‼чссцÙттЂöттттÚũţťчтņ Αρ χαγ γε λι κως α νυ µνη σω µεν πι στοι την ου сХ⁄счтМ¿çчот¡чЎссöт ρα

α

νι

ον πα στα 20

α δα

και πυ λην


тчГĚЌсссØĈūţťéцтюсéЛöт σφρα γι σθει σαν α λη θως χαι ρε δι ης α тЁö т тЌсØЎ чссöт éКö тю т é νε βλα στη σεν η µιν ο Σω τηρ ο τω ων α ПтÚЎсéсöтттЂ‼öтттéтÚçèũЃţťЃЃтņс παν των Χρι στος ο Ζω ο δο της και Θε ος κα τα Х⁄ с чтЁöттÚ ū ţ ť ч сéсöтю т é α α βα λε ∆ε σποι να τους α θε ους τυ çчт¡счс‼КöттÚũţťсу⁄сЁöт ρα α αν νους ε χθρους η µων τη χει ρι σου Кöтт⎯ÚЎсссöттЌźżс⎯ØХ¯àт⁄òäūţť Α χραν τε

η

ελ πις χρι στι α

νω

ω ων

Νυν απολύεις – Τρισάγιον - Θεοτόκε Παρθένε. Κύριε ελέησον μ΄ Δόξα – Και νυν .Την Τιμιωτέραν. Επουράνιε Βασιλεύ Απόλυση Πριν από το Δι ευχών Πάντων Προστατεύεις Αγαθή ( βλέπε Κυριακή Τυρινής εσπέρας) Σύλλογος Ιεροψαλτών Ν.Χαλκιδικής Ν.Μουδανιά 29 Μαρτίου 2011 21

Δ΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ  

ψέλνουμε 4 Κατανυκτικά του ήχου της Εβδομάδας, έπειτα τα εξής 3 του Τριωδίου Κύριε εκέκραξα ε ται ο τι πα ρα Σοι ο ι λα ασ µος ε ε στι Στο ΄...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you