Page 1

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ ΠΕΡΙΖΩΣΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΦΑΙΑΝ ΣΟΥ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ήχος

ҐЃЃЃЃЃŭŤ

ч₤½éМ¿тютŃéсØЎюфéсМ¿ÜфØЎх®″éЛю°т Πε ρι ι ι ι ι ι ι тŃ é сØ ŭ Ť é Л° т тéсМ¿ Ü ф Ø ŭ Ť х ® é Л° т тé ι ι ι ι сМ¿ÜфØŧŞх®éЛ°ттéсØũŠéçс›чáЙ ι ι ι ι ι ι тéсñ Ў с° ø т éтс° ø т тÚ Ũ ş é çЂчá Й Â т é ι ι ι ι сМ¿ Ü ф Ø Ū š х ® é Л° ъ т Й т éсМÜ ¿ Ы ф Ø ū ţ Ş ι ι ι х® ″ é Л₣ ° т ЙŁ  т ″ é сØ Ў с° ø т éсñ т с° ø é тÚ ŭ Ů Š ι ι ι ι 1


ЦЙÎ Ü т Х¯ Ў т¡ é Отт¡ ò é çсшŃ ¥ сØ ç èŭŮ Š Ѓ Ѓé ι ι ι χι ι сñĖу⁄ш¡Þш¡т¡сĬх®éЛ°чñш¡Þ›ш¡ЃЃЃėт¡сх®Л°éчñшÞ¡ ι ι ι ι ш¡ т ¡ ð Ũ ť é çЂĬ ñ ₣ т ¡ Þ é çст¡ ò Ў т¡ é çст¡ ò Ў т¡ é çст¡ ð ι ι ι ι ι М¿тш¡ðŭ ŤЂ Ùс °øттттЎс₤хсØũŠéчØ ι ι ι ι х®éçсф¢с÷ф¢с÷ф¢ЎЁöŅ₣тéттÚŭŤéсиñ ι ι ι ι с½ é чö т Ўтĩ т éсñ ш ¡ Ý Ё ° â é тò Ў тĝ с ø ° é тÚ т Ú ŭ Ť ι ι ι ι çст¡ с Þ Л ° т сØ Ў Х° т ш¡ ð Ў т¡ Ё ö ń т çт πε ε ρι ι πε ρι ι ζω ш¢ Ń х ₤ ® ç ст¡ с ч° á т Ú ŭ Ť ч ₣ ч éçсж ч á т Ń é ω σαι αι την ροµ φαι сØЎ с°ø т éсñт с°ø é тÚç чт¡ðŃ Ў сØх® ″éЛ° αι αι αι ттéсØ ŭ Ů Š с ° ø т éсñ т с° ø é тÚ ŭ Ů Š Ѓ ЦЙÎ Ü т αι αι αι αι αι Х¯Ўт¡çст¡Л°ÞéИ¿тЙŁÂт″éсñЎс°øтé αι χαι αι αι αι 2


тс°øттÚūţŞéЂñш¡Þ›ш¡т¡Л°чØЎт¡çст¡с αι αι αι αι αι чá ° é çчш¤сØ Ў с° ø é ттс° ø é ттÚ Ũ ş é Л° т αι αι αι Х⁄ ¯ ч Ø ū ţ Ş с Ёöшð ¢ Ў çттссöЌтЎ α α α α την ροµ сж ö т тХ° ç чт¡ М ¿ Þ ф Ø Ў чö т Й¿ ф φαι α αν Σου ου ου Х¯ūţŞч₣тŃсØЎЛŁéчñçчч°áéчØш¡ХØŁЎ ου ε πι τον µη ρο ο ο т›ÚХ°öтттéсñЎчч°áéчØш¡ХØŬţşт⁄ÚХ°Ņт ο ο ο ο тĥ т сØ Ў т¡ ç ст¡ Л Þ ² é çтш¥сØ Ў с₣ Ø ĬХ ¯ Ł ŭ Ů Š ο ον Σου ου δυ υ çччá М ¿ ф х® Л ° т тÚ ŭ Ů Š Л ² ч о с ° ø т να α [α Й¿ т ттхéçЁĠ ч ´ á ш ò ŭ Ů ģ Ŋ Ѓ ЃЄ› ¡ é ччéМ¿ Ы δυ να τε ε τη ω ραι ο тЙÂŁт″éсØЎс°Ņøтéсñńтс°øéтÚŪšЦЙÜÎтŃ ο ο ο ο ο Х° ч á т Ú Ў хŅ ® ç счá т Ú Х ¯ Ņ т тŅ Й ъ ö т тЎ ο ο ο τη τι ι 3


тÚЁ°âт‹ш¢Ўс›ХстхЎчøõт¡М¿çч ι ι Σου [ου ч° á т тŃ с Ø Ū š ч ⎯ ч éси ñ Ў çчч° á é чØ ш ₣ ¡ ð Ѓ ЃЃĩ ου και τω κα α Х¯ Ў çчт¡ ð Х ¯ Ў çттЛ° т çттЎçс α α α α α т¡Л°ÞттттЎс›ХØЎźŽЄ°сŅøõт¡çсŅт¡ α α α α çсŅ т ¡ é çЁш¨ т Ń с Ø ź ż Ū š ч ⎯ ч Л° и û т тé α και τω κα α сØ Ў с° ø т тĩ т тттсХ› Ø Ŭ ţ ş Х ° ö т тÚ Ў α α α α Й¿⎯тт¡ЛéфñЎт‹х®éЛ°тт⎯ÚŪšс‹ЁŅтт α αλ λει ει ει ει και τω ЎЙ› ¿ т ЌЂ‹ Ü é цтð ç èéМ¿ т çт⎯ т ″ é сñ ç è κα αλ λει Σου [ου ου Ūšч½éсиñïс½éчöттЎтЂöтГЃ₣Ѓĩтт¡Л Και ε εν τει ει και ε εν τει ει νε чØŭŮšЃЃЗ›‡ътЙ¿÷фØЎЛ°фх®сØŪšЃфф₣ ε και κα τευ ο δυο και βα сж ç чч° á ч ттМ¿ ÷ ф Ø Ў Гтх® Л ° σι ι ι λε ε 4


тЌØЂÙçчт¡Л°ÞттЎГтх®Л² και βα σι ι ι λε çчт¡éçчтðЎсøтéОтЦÞтт¡с₤ØàтÚЎ ε ε ε ε ε х®çсЎф¢с÷Ўф¢сÜЎф¢Ёч°áéчñå ε ε ε ε ε

Κωνσταντίνος ∆.Χιώτος Πέµπτη,18 Ιουνίου 2009

5

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ Περίζωσαι την ρομφαίαν σου...  

Ήχος ҐЃЃЃЃЃŭŤ ч₤ ½é М ¿ тютŃ é с Ø Ўюф é сМ¿ Ü ф Ø Ўх®″ é Лю ° т Πε ρι ι ι ι ι ι ι тŃ é сØ ŭ Ť é Л° т тéсМ¿ Ü ф Ø ŭ Ť х ® é Л° т тé ι ι ι сМ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you