Page 1

*H[mSVNVKL LU[YLNHPUTLKPH[H HJLSLYLSH[YHUZPJP}UHSVZ ZPZ[LTHZPUMVYTm[PJVZTmZPU[LSPNLU[LZ

?

NHYHU[xH‹PTWSLTLU[HJP}U‹ZLY]PJPV‹LJVMYPLUKS`‹‚S[PTH[LJUVSVNxH

JVUZ[Y\`HTVZQ\U[VZ \UWSHUL[HTmZPU[LSPNLU[L


:`Z[LT?4 +LQHX\L[\ULNVJPV]\LSLJVUSH[LJUVSVNxHTmZWVKLYVZHKLSTLYJHKV

:LY]PKVY;VYYL ย‹7YVJLZHKVY?LVU ย‹./A ย‹NPNHZKLTLTVYPHPUJS\PKH ย‹<UPKHKT\S[PI\YULYPUJS\PKH

:\WLYVMLY[H 1PSVOQMBOFUBNรˆT JOUFMJHFOUF Tร˜MPDPO

"MUPSFOEJNJFOUPTJO EFTDVJEBSFMNFEJP BNCJFOUF

"OรˆMJTJTNรˆT QSPGVOEPTFOVO FOUPSOPFรถDJFOUF

&MQSPDFTBEPSEFGBNB NVOEJBMFOOVFTUSPT TFSWJEPSFT

&MNFKPS FRVJQBNJFOUPQBSB *5 DPNQSVรCBMP

0QDJPOFTEJTQPOJCMFTQBSBFTUFTFSWJEPS @ลˆล†ลˆล–ลŒล—ล’ิ‡ล”ล˜ลˆิ‡BBิ‡ลลˆิ‡ล„ลœล˜ล‡ลˆิ‡ล“ล’ล•ิ‡ล‰ล„ล™ล’ล•ิ‡ล†ล’ล‘ิ‡ ลˆล–ล—ล„ิ‡ล“ล„ล•ล—ลˆิ‡ล„ิ‡ล‡ลˆากล‘ลŒล•ิ‡ลล’ล–ิ‡ล“ล•ลˆล†ลŒล’ล–ิ‡ล“ล„ล•ล„ิ‡ลˆลิ‡ ล†ลลŒลˆล‘ล—ลˆ#ิ‡ลœล„ิ‡าพลˆล‘ลˆิ‡ลˆลิ‡ล„ล•ล†ล‹ลŒล™ล’"

5ล’ล‘ล—ลžล†ล—ล„ล‘ล’ล–

VLWVD#VLWVDEL] FPRUHQR#VLWVDEL]

0H[LFDOL   7LMXDQD  


:`Z[LT?4 4mZWV[LUJPH`T\JOHHHHHHHHHHTmZJHWHJPKHKKLHSTHJLUHTPLU[V

:LY]PKVY;VYYL ‹7YVJLZHKVY?LVU ‹./A* ‹NPNHZKLTLTVYPHPUJS\PKH ‹<UPKHKT\S[PI\YULYPUJS\PKH ‹0)4.)PU2:::(;(/++

:\WLYVMLY[H 1PSVOQMBOFUBNÈT JOUFMJHFOUF TØMPDPO

.FKPSBUV SFOEJNJFOUPTJO EFTDVJEBSFMFOUPSOP

1PEFSPTPEJTDPEVSP EFHSBODBQBDJEBE

&MQSPDFTBEPSEFGBNB NVOEJBMFOOVFTUSPT TFSWJEPSFT

&MNFKPS FRVJQBNJFOUPQBSB *5 DPNQSVÏCBMP

0QDJPOFTEJTQPOJCMFTQBSBFTUFTFSWJEPS

*VU[mJ[HUVZ

VLWVD#VLWVDEL] FPRUHQR#VLWVDEL]

0H[LFDOL   7LMXDQD  


:`Z[LT?4 4mZWV[LUJPH`T\JOHHHHHHHHHHTmZJHWHJPKHKKLHSTHJLUHTPLU[V

:LY]PKVY9HJR ‹7YVJLZHKVY?LVU ‹./A* ‹NPNHZKLTLTVYPHPUJS\PKH ‹<UPKHKT\S[PI\YULYPUJS\PKH

:\WLYVMLY[H 1PSVOQMBOFUBNÈT JOUFMJHFOUF TØMPDPO .FKPSBUV SFOEJNJFOUPTJO EFTDVJEBSFMFOUPSOP

1PEFSPTPEJTDPEVSP EFHSBODBQBDJEBE

&MQSPDFTBEPSEFGBNB NVOEJBMFOOVFTUSPT TFSWJEPSFT

&MNFKPS FRVJQBNJFOUPQBSB *5 DPNQSVÏCBMP

0QDJPOFTEJTQPOJCMFTQBSBFTUFTFSWJEPS

*VU[mJ[HUVZ

VLWVD#VLWVDEL] FPRUHQR#VLWVDEL]

0H[LFDOL   7LMXDQD  


:`Z[LT?4 4mZWV[LUJPH`T\JOHHHHHHHHHHTmZJHWHJPKHKKLHSTHJLUHTPLU[V

:LY]PKVY9HJR ‹7YVJLZHKVY?LVU ‹./A* ‹NPNHZKLTLTVYPHPUJS\PKH ‹<UPKHKT\S[PI\YULYPUJS\PKH

:\WLYVMLY[H 1PSVOQMBOFUBNÈT JOUFMJHFOUF TØMPDPO .FKPSBUV SFOEJNJFOUPTJO EFTDVJEBSFMFOUPSOP

1PEFSPTPEJTDPEVSP EFHSBODBQBDJEBE

&MQSPDFTBEPSEFGBNB NVOEJBMFOOVFTUSPT TFSWJEPSFT

&MNFKPS FRVJQBNJFOUPQBSB *5 DPNQSVÏCBMP

0QDJPOFTEJTQPOJCMFTQBSBFTUFTFSWJEPS

*VU[mJ[HUVZ

VLWVD#VLWVDEL] FPRUHQR#VLWVDEL]

0H[LFDOL   7LMXDQD  

Catálogo Runrate Systemx X  

Prueba de arranque