Page 1

LAAR L RR RYY’’SS N NEEW WSSLLEETTTTEER R IIS SSSUUEE N NOO..33

JJU ULLYY 22000000

Hii JJu H u!! W Whhiillee yyoouu aarree wwoorrkkiinngg hhaarrdd ddooiinngg tthhee LLoorrddss wwoorrkk tthhiiss llaatteesstt iissssuuee iiss ttoo kkeeeepp yyoouu iinn tthhee ppiiccttuurree aass ffaarr aass tthhee rreesstt ooff uuss aarree ccoonn-cceerrnneedd.. YYoouu kknnooww hhoolliiddaayyss,, ddaayy ttrriippss,, bbaarrbbiieess eettcc..

WH W HIITTSSUUN N TTOOOO W WEETT FFOOR RW WA AL LE ES S ssoo iitt hhaass ttoo bbee DDAAYYSS OOUUTT

Weellll iitt w W waass ggooiinngg ttoo bbee tthhee uussuuaall ccaam mpp-iinngg ttrriipp ttoo W Waalleess bbuutt tthhee wweeaatthheerr ffoorree-ccaasstt wwaass nnoott vveerryy pprroom miissiin ng ga an nd dL La arrrry y && LLyynnnnee aarree ggeettttiinngg ttoooo OOLLDD aanndd ffeedd-uupp ooff ggeettttiinngg bblloowwnn ddoowwnn aanndd wwaasshheedd aawwaayy.. DDaayy ttrriippss ttoo W Weesstt M Miid dlla an nd dss S Sa affa arrii PPaarrkk aanndd SSttrraattffoorrdd ffoolllloowweedd..


LAAR L RR RYY’’S SN NEEW WS SLLEETTTTEER R

NU N UM MBBEER R 33 CCOON NTTDD.

AATT LLAAS STT!! LOOR L RR RA AIIN NE ES S 4400tthh BIIR B RT TH HD DA AY YP PA AR RT TY Y

Weellll ffoorr oon W nee rreeaassoonn oorr aannootthheerr LLoorrrraaiinneess BBiirrtthhddaayy ppaarrttyy wwaass ddeellaayyeedd,, bbuutt iitt ddiidd eevveennttuuaallllyy ttaakkee ppllaaccee aa wweeeekk llaattee..H Heerree aarree aa sseelleeccttiioon n ooff tthhee pphhoottooggrraapphhss..


LAAR L RR RYY’’SS N NEEW WSSLLEETTTTEER R

NUUM N MBBEER R 33 CCOON NTTDD..

CH C HEELLM MSSLLEEYY W WOOOODD BBAAR RB BE EC CU UE E -SSUUCCCCEESSSS DDEESSPPIITTEE TTH HE ER RA AIIN N

OOnn SSaattuurrddaayy JJuullyy 11sstt tthhee Wa W arrd d h heelldd aa bbaarrbbeeccuuee aatt tthhee cchhaappeell..OOrrggaanniisseedd bbyy SStteevvee GGaatteess,, tthhee nneeww AAccttiivviittiieess CChhaaiirrm ma an n,, iitt w wa ass w weellll a atttteen nd deed d aanndd eevveerryyoonnee hhaadd aa ggoooodd ttiim mee..W Wh heen n tth hee h heea avveen nss ooppeen need d iitt wwaass ttiim mee ttoo g goo iin nd doooorrss ttoo ppllaayy vvoolllleeyybbaallll..

SSTTOOPP PPR REESSSS::--N Neewwss oonn ccaalllliinnggss LLAAR RR RYY-- R Reelleeaasseedd ffrroom m H Hiigghh CCoouunncciill CCaalllleedd aass !!sstt CCoouunnsseelllloorr oonn BBiisshhoopprriicc.. EEDDEEN N-- C Ca alllleed da ass W Wa arrd dC Clleerrk k DDEER RE EK K-- C Ca alllleed da ass a aC Coou un nsseelllloorr oon n SSttaakkee YY//M Meen nss P Prreessiid deen nccy y..


LAAR L RR RYY’’SS N NEEW WSSLLEETTTTEER R

KIIZ K ZIIAAH H GGIIVVEEN N NA N AM ME EA AN ND D BBLLEESSSSIIN NG G

Kiiz K ziiaahh EEllssiiee SSaannkkaarrssiinngghh wwaass bblleesssseedd bbyy hheerr ffaatthheerr DDeerreekk oonn SSuunnddaayy 22nndd JJuullyy.. DDeerreekk wwaass aassssiisstteedd bbyy DDaadd,, LLaarrrryy,, EEddeenn,, Riicch R ha arrd d,, JJoon na atth hoon n,, D Daarrrreenn,, R Rooyy SSllaatteerr aanndd M Ma arrk kW Wiilllliia am mssoon n..T Th hee meeeettiin m ng g w wa ass a allssoo a atttteen nd deed d bby y GGaarreetthh aanndd EEllaaiinnee aanndd ffaam miilly y Ra R acch heea all a an nd d S Seerreen na ass bbooy yffrriieen nd d SStteevvee..AAfftteerr CChhuurrcchh eevveerryyoonnee wwaass iinnvviitteedd bbaacckk ttoo LLoorrrraaiinnee && DDeerreekkss ttoo cceelleebbrraattee..

NUUM N MBBEER R 33 CCOON NTTDD..

AAN NDD FFIIN NAALLLLYY-- II jjuusstt tthhoouugghhtt yyoouu wwoouulldd aapppprreecciiaattee tthheessee ttwwoo!!

Larrys Newsletter No.03  

Heath Family Newsletter