__MAIN_TEXT__

Page 1

H AV YA R D F I S K

- a v f i s kere for f i s kere


ansvarlig redaktør: tekst:

gunnar larsen F & B kommunikasjon HAVYARD GROUP

konsept og design: foto:

cann as ottar andré anderson PER SMÅDAL ODDBJØRN MONSEN

illustrasjon:

gunnar flusund CANN AS Havyard group

trykk:

02

EGSETviketrykk


H AV YA R D F I S K

- a v f i s kere for f i s kere

innhOld 04

Leder

06

SMARAGD

10

HAVYARD SHIP SERVICES

12

MAGNE SÆVIK - ARTUS

14

DIVISJON FISK

18

FISKEBÅT DESIGN

20

FREMTIDENS REKETRÅLER

22

Havyard 583 - Bløgge/Brønnbåt

23

LØNNSOM OMBYGGING


04

En ny generasjon fiskebåter I det stille har vi i Havyard Group gjort oss klare til å møte fornyelsen av fiskeflåten i Norge, som vi og mange andre ser for oss komme. Vårt mål var å ligge i forkant av denne utviklingen. Den dagen fiskebåtrederne bestemte seg for å starte fornyingen av fiskeflåten skulle vi være klare med de mest avanserte designene innen de viktigste fartøy-typene.

Det gleder meg å kunne si følgende til ambisiøse fiskebåtredere: Havyard Group er der vi skal være! Vi har, som dette bladet vil vise, kommet veldig langt i å skape en helt ny generasjon fiskebåter. Båter som er kostnadseffektive med hensyn til forbruk av drivstoff; båter som reduserer mannskapskostnadene; båter som på en helt ny måte sikrer en kvalitet på råstoffet som ingen tidligere fiskebåt har kunnet; båter som er designet slik at de gjør arbeidsdagen lettere for de som står om bord.

Jeg vet, og dere vet, at det å designe og bygge fiskebåter ikke er som å designe og bygge andre båter. Det finnes flere titalls bortimot identiske supply-skip, men av fiskebåter finnes det nesten ikke to som ligner hverandre. Der andre redere ser etter standardløsninger, ser dere fiskebåtredere etter skreddersøm. Ingen er født god skredder. Det er et håndverk som

Øyvind Sævik

må læres over tid, og som læres best

“Jeg er veldig glad for at vi i Havyard Group har særdeles lang og suksessrik historie med å bygge skreddersydde fiskebåter.”

gjennom praktisk arbeid.

Jeg er veldig glad for at vi i Havyard Group har særdeles lang og suksessrik historie med å bygge skreddersydde fiskebåter. Gjennom historien har Havyard Tomrefjord, eller Solstrand verft som det før het, tegnet og bygget 75 fiskebåter. Ikke

mange verft i Norge har merittliste som Havyard Tomrefjords på dette området. I tillegg har Havyard Design, som er tuftet på Leine Maritime designet flere fiskebåter og Havyard Leirvik bygd flere. Det er på skuldrene av den kompetansen som ble bygget gjennom tidligere år, vi nå står. Men nye tider krever nye løsninger. De siste to årene har vi utviklet absolutt alle sider ved vårt engasjement innen fiskerier. Vår design, våre løsninger, skapes nå for å møte morgendagens utfordringer.


05 Det skapes nå – og det skapes sammen med fiskebåtredere som har ”tjuvstartet” og har kommet langt i utformingen av nye fartøy. Vi vet av erfaring at nettopp vår evne til å kommunisere med dere fiskebåtredere er helt avgjørende for hvorvidt et prosjekt skal ende godt eller dårlig.

Et fortrinn vi i Havyard Group har, er at vi har eiere både med lang historisk fartstid innen fiskeri og med et ungdommelig, brennende engasjement for bransjen. Det er ingen klisjè å hevde at vi og våre eieres suksess er tuftet på fiskerier gjennom mange ti-år. Vi kan dialog med fiskebåtredere. Vi vet hvordan det tenkes. Dette er våre fortrinn: Eiere og ansatte med spesiell kompetanse og lang fartstid, verft som har lang og innholdsrik historie innen skreddersøm, og unge, dynamiske designere som allerede både er meritterte med flere suksess-design bak seg og – ung alder til tross – har lang fartstid allerede innen skipsdesign. Men kanskje det viktigste er at vi er lyttende og fleksible. Du skal kunne bygge den båten du vil ha, med det utstyret du ønsker, på det verftet du velger. Og vi støtter deg i hele prosessen fra design til skipet er i drift. Etter hvert som du blar deg bakover vil du bli presentert for våre nyvinninger i mer detalj.

Avslutningsvis vil jeg vise til ”Smaragd-reder” Petter Geir Smådals lille hjertesukk på side 8 i bladet. Han og mange med ham er opptatt av å få landets myndigheter til å se på finansieringsordningene rundt nybygg av fiskebåter, og ønsker seg konkret bedre ordninger for 2. prioritetslån: ”Foreløpig har vi talt for døve ører. Det virker som at myndighetene er mer opptatt av nye regler, foreskrifter og avgifter enn å få bedre drift i denne næringen. Vi får håpe at det kan endre seg.”

Jeg er enig med Smådal. Det bør komme endringer i rammebetingelser som vil stimulerer rederne til å investere i nye båter. Det vil selvsagt være bra for verftene. Men det viktigste er at det vil være bra for fiskeriene og for lokalsamfunnene langs norskekysten!

Havyard Group posisjonert seg for å ta teten. Vi gleder oss til fort-settelsen. Og vi gleder oss til å vise deg hva vi kan få til!

HAVYARD 555

HOME PORT


Petter Geir Smådal (37) - Optimistisk Leine-reder. tekst: F

06

& B kommunikasj on

foto: O t ta r

A n d r é A n d e r s o n & P ER SM Å D AL

smaragd - Ny båt? Petter Geir Smådal tygger litt på det. Kikker ut av

- Dessuten: Grønn båt forplikter.

vinduet. Bort på familierederiets smaragdgrønne ringnot-båt,

Han humrer litt over eget poeng. Så forteller han at dette faktisk

som er kai-lagt under 100 meter fra hans privathus.

er den første ”Smaragd” som har en farge som passet til navnet. Den forrige var rød; den før det igjen var oransje.

- Tja… Du vet vi er slik laget at med en gang vi får en ny båt, så begynner vi å tenke på den neste. Men ny båt… Vi er i alle fall

- Første gang jeg tenkte over dette, var en gang jeg var med

veldig fornøyde med den vi har. Da den forrige båten vi hadde

den oransje båten til Ålesund. På kaien der ble jeg stoppet av

var like gammel som denne, var snart hele båten ombygget.

en eldre, fin Ålesunds-frue. Hun spurte meg om jeg ikke var klar over hvilken farge en båt med smaragd-navnet måtte ha. Da

Det er 11 år siden Smådalfamilien fikk levert dagens ”MS Smaragd”

jeg svarte nølende og litt unnvikende, kom fruen med hånden

fra Solstrand verft i Tomrefjord; nå en del av Havyard-konsernet.

og viste meg en smaragd-ring hun hadde på fingeren. ”Slik skal

Båten er den femte i rekken for rederiet som hører til på Leinøya

fargen være,” fastslo hun. Det modnes litt over tid at neste gang

i fiskeri- og offshore-kommunen Herøy. Den er 68,10 meter lang,

vi bygger ny båt, så skal fargen være grønn. Når vi så bestemte

12,60 meter bred og laster 1600 tonn. Hovedmotoren er en MaK

oss for ny båt, dro vi selv og mikset den riktige fargen – og sikret

på 5870 hk.

oss eneretten til den.

Familiens første båt ble kjøpt i 1967 – og siden har det gått slag

- Havyard-konsernets største eier, Per Sævik, sa nylig i et

i slag med stadig større og bedre fartøy. Petter Geir Smådal

intervju at dagens ringnot-redere er vår tids adel. Føler du deg

mener det er en veldig viktig forskjell mellom fiskebåter bygget

adeligheten tynge?

ved årtusenskiftet og eldre båter. Den båten de har og dens ”jevnaldrende” er dimensjonert for det de skal brukes til. Han

- Sa han det? Nå ja, han ligger vel ikke akkurat dårlig an selv…

kaller det en ”kolmule-drevet utvikling” i retning av større båter,

Alvorlig talt, vi er optimister. Vi ser store fiskebestander som har

større kapasitet på vinsjene osv.

vært forvaltet på en god måte, og som vi forhåpentligvis vil klare å fortsette å forvalte godt. Fisk er sunn mat – og flere og flere

Den siste tiden har ”Smaragd”-rederiet knyttet seg sterkere til

er opptatt av at det de spiser skal være sunt. I prinsippet kan vi

Havyard-gruppen gjennom å bruke Havyard Ship Services sine

høste av disse ressursene til evig tid.

tjenester på innkjøps og administrasjonssiden. - Ingen mørke skyer i horisonten? - Små familierederier, som vårt eget, har ikke behov for egen innkjøpsavdeling og store administrasjoner. Det er en stor fordel

- Jeg vet ikke om jeg vil kalle det mørke skyer, men det er

for oss å kunne nytte Havyards kompetanse og gode relasjoner

klart at det er krevende å drive virksomheter i et ekstremt

til viktige leverandører. De er storkunder og kan derigjennom

høykostland som Norge. Dette kostnadsnivået har tvunget frem

oppnå priser vi ikke klarer å få. Vi bruker dem til service og

en kontinuerlig rasjonalisering av driften. Da jeg selv begynte i

delekjøp og slikt. Gjennom Havyards storkundestatus sparer vi

1989 drev vi nesten kontinuerlig hele året. Likevel fisket vi mindre

en god del penger på innkjøpssiden – og det er vi selvsagt godt

da enn vi nå gjør med halvparten av driftstiden. Båtene har blitt

fornøyde med, understreker han.

større med større lastekapasitet, mottaksanleggene i land har mye større kapasitet til å motta fangsten, teknologien har gjort

”MS Smaragd” har nettopp vært igjennom sin største ombygging

det mulig å frakte fisken med god kvalitet over lengre distanser.

siden den ble levert fra veftet. De har kostet på båten et nytt

Dette, i tillegg til mye fisk i havet, som gjør det lettere å få fatt i

renseanlegg for NOX. ”Miljø er in for tiden,” er rederens refleksjon.

råstoffet, gjør ting lettere nå enn før, forteller han.

Petter Geir Smådal og Per Smådal


Smaragd Bygget ved Havyard Tomrefjord AS i 1999 • Lengde 68,1 m • Bredde 12,6 m • Maskin 4320 KW • 1775 GT •

07


08

>> smaragd - Det er uvanlig å høre fiskere være så fornøyde med tilværelsen.

Leine-rederen mener imidlertid at landets myndigheter også kan bidra til å få i gang denne prosessen. Næringen har forsøkt

- Vi er selvsagt ikke fornøyde med alt – men mye ser veldig bra

å få myndigheten til å få i stand en ordning for billigere 2.

ut. Den neste store forbedringen, slik jeg ser det, er knyttet til

prioritetslån ved nybygg. Rederne opplever at bankene stiller

drivstofføkonomi: Hvis vi får til å øke farten uten at det koster

krav til øket egenkapital, og med en slik ordning som rederiene

skjorta i form av økte drivstoffpriser, har vi kommet et langt skritt

har foreslått ville dette kravet blitt redusert.

videre. Dessuten må vi fortsette å utvikle nye og bedre systemer for kjøling og oppbevaring av fisk om bord, mener Smådal.

- Foreløpig har vi talt for døve ører. Det virker som at myndighetene er mer opptatt av nye regler, foreskrifter og

Det blir ifølge Smådal mer og mer klart at ’miljø’ er stikkordet

avgifter enn å få bedre drift i denne næringen. Vi får håpe at det

for fremtiden. Det begynner å bli dyrt å forurense, og det er

kan endre seg, understreker han.

en villet utvikling blant flertallet av våre politikere at forurenser skal betale.

I mellomtiden er det sommerferie for Petter Geir Smådal og familie. Sørlandet med lune viker og varme svaberg. Kanskje er

- Utviklingen går nok mot en fornying av flåten i løpet av ikke

det slikt som skal til for å få en Herøy-reder tent på været vest av

altfor lenge. Skal vi komme videre på disse viktige områdene er

Irland. Med ny båt?

nok det nødvendig.

- Så det blir ny båt, altså?

- Ny båt? Tja… Situasjonen de siste årene har vært at det er blitt bygget mange supply-skip og få større fiskebåter. De viktigste grunnene til at det er bygget få fiskebåter har nok sammenheng med høye verftspriser og lange leveringstider. Du kan jo ikke akkurat sette deg selv i en situasjon der du blir båtløs mens en ny båt bygges. Nå er køene i ferd med å bli borte. Så får vi se om det høye prisnivået har satt seg ved verftene. Jeg registrerer at to Herøy-rederier nå bygger nytt i Danmark. Jeg håper at de norske verftene i tiden fremover vil vise seg konkurransedyktige på pris. De er tross alt spesialister på å bygge spesialskip også innen fiskeri. Eller skreddersøm, som de kaller det.

Han humrer. Fyller på med kaffe. Kikker ut av vinduet. ”Ringnottettheten” er betydelig. Deres egen ”Smaragd” troner ved kai mellom ”MS Rogne” og ”MS Leinebjørn”.

- Er det først og fremst pris som holder igjen?

- Ja, jeg tror du kan si det. Prisen på nybygg ved norske verft er foreløpig i høyeste laget. En god del rederi har vært ute og sjekket priser på ny båt det siste året. Interessen er der.


09


Havyard Ship Services

Alle kunder av vil få tildelt en egen dedikert kontaktperson som er ansvarlig for å ivarata kundens behov. tekst: HAVYAR D

10

GROU P

foto: O t ta r

André Anderson

Tjenester i hele båtens livsløp Etter 2 års drift av Havyard Ship Services så har vi bevist for

Skipsbyggingsteknologi

oss selv og fiskerinæringen at vi kan tilby konkurransedyktige

”Skipsbyggingsteknologi” er et begrep på Havyards total-

tjenester til næringen. Vi har gradvis økt vår andel av leveranser

kompetanse innen skipsbygging. Dette ønsker vi å kunne

til fiskerinæringen på søre Sunnmøre og tilbakemeldingene

tilby fiskerinæringen i hele Norge. Noen eksempler på vår

fra rederiene er at vi leverer kjente merkevarer til en lavere

kompetanse er: Design, engineering , innkjøp, byggeinspeksjon,

pris enn de normalt klarer å få selv. Grunnen til at vi kan klare

elektro, prosjektledelse etc.

å fremskaffe slike gode betingelser til dette markedet er flere, men de viktigste grunnene er at fiskerinæringen tradisjonelt sett

For våre kunder som ønsker å benytte våre tjenester, skal kundens

ikke har hatt spesielt gode rammeavtaler mot de leverandørene

ønsker være det som til en hver tid styrer sammensetningen av

som de er avhengige av. Siden Havyard Group benytter mange

våre tilbudte tjenester og produkter. For eksempel dersom en

av de samme leverandørene, så kan vi videreføre Havyard sin

kunde vil ha en forlenging/ombygging av et skip i Norge, ved et

storkundefordeler til denne næringen. Vår målsetting er at vi

Havyard verft eller andre verft, så skal vi kunne assistere kunden

til en hver tid skal kunne levere alle typer deler og servicer til

med dette. Vi kan også hjelpe kunden med å gjennomføre

vedlikehold og drift, til markedets beste priser. I tillegg til dette

oppdraget ved et av våre samarbeidsverft i utlandet.

har vi vakttjeneste som vil svare på spørsmål fra våre kunder hele døgnet.

Innkjøpstjenester

Vi ser fortsatt muligheter for å kunne assistere våre kunder i større

innkjøp til totalt 16 fiskeri og brønnbåter som har tilhørighet på

grad enn tidligere. Et område vi mener har et stort potensial er

søre Sunnmøre. Dette er en populær tjeneste og vi har derfor

grundigere forberedelser før større vedlikeholdsoppdrag. Dette

besluttet å ansette flere innkjøpere for å utvide våre tjenester til

varierer svært mye fra rederi til rederi. Mange rederier har hatt

flere kunder etter sommeren 2010.

for vane å sette bort slike oppdrag mer eller mindre i sin helhet

Tilbakemeldingen fra kundene som benytter disse tjenestene er

til lokale skipsverft.

typisk:

Pr. juni 2010 har Havyard Ship Services avtaler om å gjøre alt

”vi sparer litt med å handle hos dere” Mange av Havyard Ship Services ansatte har bakgrunn fra

”det er oversiktlig og ryddig å handle med dere”

offshore-bransjen og vi ser at her kan fiskebåtrederne kan ha mye

”det er enkelt å gjøre mannskapsbytte og raskt få en oversikt

å lære. Et offshore rederi planlegger vedlikeholds oppdragene

over hva som er iverksatt av avtroppende mannskap med tanke

sine i god tid, og de begynner gjerne så lenge som 1 år før

på innkjøp/leveranser og vedlikehold”.

selve vedlikeholdet skal gjennomføres. Den regelen offshore rederiene jobber etter, er at de selv kjøper inn nødvendige

Ved å benytte Havyard Group sine storkundefordeler som

reservedeler og service tjenester til de større skipssystemene,

skipsbyggere i Norge, med et årlig innkjøpsvolum i størrelses-

nettopp for å holde nede vedlikeholdsutgiftene så mye som

orden 1.5 milliarder kroner, så får vi også svært gunstige

mulig. I motsetning til å sette vekk dette innkjøpet til det lokale

betingelser på service og reservedeler fra mange av de maritime

reparasjonsverftet.

leverandørene. Det er noen av disse fordelene vi prøver å videreformidle til fiskerinæringen.

VÅRE PRODUKT OG TJENESTER • Skipsbyggingsteknologi

Alle kunder av Havyard Ship Services vil få tildelt en egen dedikert

• Innkjøpstjenester

kontaktperson som er ansvarlig for å ivarata kundens behov.

• Havyard Life Cycle Portal

Håvard Notøy


11 Havyard Life Cycle Portal Dette er en webside (internett) som våre fiskerikunder hovedsakelig kan benytte til følgende oppgaver:

• Generelle henvendelser - Forespørseler - Bestillinger

• Teknisk bibliotek - Manualer - Servicerapporter - Sertifikater

• Vedlikeholdsmodul (To-Do) - Aktiviteter på plan - Aktiviteter forsinket i forhold til plan

Et viktig element med denne applikasjonen er at den er gratis for alle Havyard Ship Services sine kunder.

Vi håper dere fiskebåtredere finner våre tjenester interessante og vi kommer gjerne på besok for å informere om og demonstrere hva vi kan tilby i mer detalj. Vi er sikre på at vi kan tilby dere produkt og tjenester som kan være med og øke lønnsomheten deres.


Magne Sævik (71) er i gang med et nytt ny-båt-prosjekt. Hvilket nummer i rekken er ikke godt å si. Det har blitt mange – men ikke for mange. tekst: F & B kommunikasj on foto: O t ta r A n d r é A n d e r s o n

12

MAGNE SÆVIK Aldrende? Javisst. For gammel? Aldri.

”Du har vært med på forlis?”

Magne Sævik er som stolte, gamle skuter: Det knirker litt her, det

”Ja. Da familiens båt Anders Liaaen gikk rundt. Det var nå et pent

drysser litt der. Men si opplagsbøye og hvile – og det rykker hardt

forlis, det da. Jeg har nok dessverre sett verre ting enn det.”

i fortøyningene.

Temaet er oppbrukt. Han har ikke lyst til å huske. Har ikke tid til å

Ikke han. Ikke nå i alle fall. Kanskje en gang… Forresten ikke!

mimre. Engasjementet er for stort. Irritasjonen over ”byråkratene i Oslo,” han spytter det ut, for stor.

Magne Sævik (71) er i gang med et nytt ny-båt-prosjekt. Hvilket nummer i rekken er ikke godt å si. Det har blitt mange – men

”De ville ikke la oss bygge stor nok båt til å få inn det utstyret

ikke for mange.

som skal til for å få en slik båt til å bli lønnsom! Hvorfor skal

”Det er ikke mye annet å holde på med enn det som er sjø-rettet.

en kystfisker gjøre det dårligere enn en som driver havfiske?

Du vet, båter er det som står i hodet på oss. Det er et godt og

Hvorfor skal den som har den hardeste jobben ha det økonomisk

meningsfullt liv; en grei måte å leve på for oss som har det på

dårligere enn de som har en langt lettere jobb? Vi sa at vi må

denne måten. Livet skal ha et innhold, vettu. Noe å styre med.

ha minst 50 meter lang båt. Byråkratene var skeptiske. Vi sa: Vi

For meg – eller for oss – betyr det båt og fiske, det,” sier han.

nekter å godta at den som har den hardeste arbeidsplassen skal

”Oss” – det er antageligvis han og brødrene. Til sammen åtte

ha minst penger. Kystfiskere skal tjene minst like mye som sine

brødre, og en søster, vokste opp i Sævikane i årene like før og

kollegaer i havfiskeflåten. Byråkratene nektet å godta det.”

etter Den andre Verdenskrig. Selv er han nummer to i rekken.

Det kommer ild i den gamle mannens øyne. Eller er det den

Alle valgte sjøen som levevei, som livsstil – født som de var inn

solblanke sjøen som et øyeblikk speiler seg?

i en fiskerfamilie. Etter hvert skulle familiens ene fiskebåt bli til

”Ja, ja. Det ble nå 50 meter båt, da.”

tre rederier med tre betydelige fiskebåter i norsk sammenheng. For Magne ble det Artus. En, to og tre. Nå skal det bygges

Båten. Det er båten som skal være i fokus. Båten og de som skal

kystfiskebåt på 150 fot. Nyskapende og dristig igjen, slik de

være mannskap. Ikke han. I alle fall ikke han.

var det da de tok det store steget fra de gamle båtene over til

Han legger i vei om innfrysing av innfrysing av hyse. Om

havgående millioninvesteringer og millionbedrifter.

vinterfiske på Finnmarkskysten. Sild og makrell resten av året.

”Jeg har 45 år på fiskebåt bak meg. Skulle jeg valgt på nytt ville

Frysekapasitet. Altfor store begrensninger på lastekapasitet til

jeg gjort det på samme måten. Det har vært et godt liv, et liv med

kystfiskebåtene til at de kan levere der hvor markedet gir best

mye innhold. Et liv der en har fått brukt det lille en skulle ha av

pris.

evner på best mulig måte.”

”Byråkratene… Det er byråkratene, det. I Oslo.”

Han ser tvers gjennom landkrabben med blokk og blyant. Ut over

”Dramatisk forskjellsbehandling.” ”Himmelvid forskjell.” ”Byrå-

sjøen. Mot Stadhavet, som bader i sollys og stille:

krater i Oslo; de forstår ikke hvordan man skal få best mulig pris.”

”Havet er en fascinerende arbeidsplass. En får naturen fra alle

”En kan mistenke at det en viktig suksessfaktor for dere er at

kanter. Det fineste fine, det hardeste harde. Heldigvis slapp jeg

dere er flinkere enn konkurrentene å krangle?”

sjøverken. Da kan du nyte det.”

”Krangle? Neida, vi krangler ikke, vi. Men vi er stae. Veldig stae.

Nei, han har ikke glemt den gangen han var fem år og fulgte

Vi sa til dem: ”Dere forsøker å bestemme at vi skal ha en så

familiens fiskeskøyte ”Ragnhild” til Ålesund. På hjemveien satte

ulønnsom båt som mulig. Det skal vi ikke ha.” Sa vi.”

de seil. Det ble for mye for en femårs-mage. Fem år gammel

Han løfter blikket. Ser igjen igjennom han med blokk og blyant.

krøp han på land i Sævikane sjuk og redd.

”Vi har måttet være stirrige med oss selv, med vær og vind, for

”…mer redd,” kommer det stille. ”Mer redd?”

å få resultater. Vi er gamle nok til å tørre å tillate oss det. Å være

”Jeg har vært mer redd enn hatt sjøverk. Det sies at en ikke får

stae. Det må sannsynligvis en liten revolusjon til for å få dem til å

sjøverk om en er redd. Det kan hende det var det som var min

høre. Vi kan godt fortsette a være stae, vi.”

skjebne.”

Så da vet dere det, byråkrater…


Artus Bygg nr 90 på Havyard Tomrefjord • Havyard 515 design • Loa. 49,82 m • Bredde. 12.00 m • RSW kapasitet 299 m3 / Fryserom 125 m3 • Designet for snurping og snurrevad, der det fokuseres på funksjonelle • løsninger, økonomisk drift, og gode sjøegenskaper. I tillegg til RSW, er fartøyet rigget for transport av levende fisk. •

13


“Vi jobber nært sammen med nåværende og potensielle kunder for å komme frem til ”deres” konsept. Vi blir mer ”Skips-skreddere” enn tradisjonelle båtbyggere” tekst: F

14

& B kommunikasj on

foto: O t ta r

André Anderson

DIVISJON FISK: Stolte tradisjoner – Moderne design ”Til tross for at det bare er to år siden vi bestemte oss for å kjøre

såkalt ”dragebrønn” eller ”Moon Pool”, hvor man får til draging

i gang vår ”Divisjon Fisk”, bygger satsningen på sterke historiske

av line og garn uten åpning i skutesiden – med de fordeler det

tradisjoner. Havyard Tomrefjord, eller Solstrand verft som det het

medfører,” fortsetter Myren.

før, tegnet og bygget 75 fiskebåter,” forteller Øyvind Sævik.” ”Målet er å utnytte vår egen verdikjede enda bedre. Med eget ”Og så må vi ikke glemme at andre Havyard-verft også har styrt

designselskap kan vi tilby rederne å bygge ved vårt verft, eller

med fiskebåter; at Leine Maritime, som ble Havyard Design,

at de bygger vårt design ved et eksternt verft. Kompetansen

hadde bred kompetanse på dette – og at våre viktigste eiere

vi har om hele verdikjeden tilfører merverdi i begge tilfelle,”

har et helt spesielt forhold til fisk og fiskerier,” supplerer Kjetil

understreker Sævik.

Myren, ”Fiskeriene har vært avgjørende for samfunnsutviklingen vår, og uten krevende fiskebåtredere hadde vi nok ikke hatt den

Han er ganske så sikker på at vi nå ser frem i en tid der trolig store

maritime klyngen som vi kan slå oss på brystet av i dag. Dette

deler av fiskeflåten skal fornyes. De nyeste trålerne i Norge er

forplikter!”

rundt 10 år gamle; de nyeste linebåtene er over 10 år. I tillegg er det åpnet opp for langt større båter innen kystfisket. Kystbåtenes

Konkret er de nå i gang med bygging av en 50 meter lang

tidligere lengdebegrensinger på 90 fot har blitt opphevet, slik at

fiskebåt ved verftet i Tomrefjord. Båten det er snakk om er en

man har fått muligheten til å benytte langt større fartøyer. De er

stor kystbåt av typen Havyard 515, som er designet for fiske med

også et generelt behov for effektiviseringer inne hele fiskeflåten.

ringnot og snurrevad. Det spesielle er at fartøyet blir utrustet for

”Opphevelsen av lengdebegrensingen innenfor kystflåten er

å ta om bord og føre levende torsk som fanges med snurrevad.

positivt. Tidligere måtte man bygge båter som inneholdt så

Torsken blir holdt levende om bord til den leveres i mærde ved

mange kompromisser at det gikk på bekostning av funksjon,

mottaksanlegget. For øvrig innebærer det nye designet en ny

mellom annet var de ikke særlig drivstofføkonomiske og mange

hverdag for mannskap og rederi. Størrelsen på fartøyet gjør

hadde svært uheldige bevegelseskarakteristikker. Nå kan man

det mulig å designe et sikrere, mer drivstofføkonomisk og mer

ha mer anvendelige og fleksible båter, slik at effektiviteten og

fleksibelt fartøy enn det som hittil har vært vanlig i kystflåten.

lønnsomheten generelt stiger”, sier Myren.

Det er også utviklet et 40 og et 45 meters design i denne

”Jeg tror ikke at man kommer utenom en generell flåtefornying

fartøyklassen som de har store forhåpninger til.

dersom vi skal beholde posisjonen vår som en verdensledende fiskerinasjon. I den situasjonen er vi svært godt posisjonert til å

I tillegg lanserer de nye skipsdesign av større ringnotsnurpere/

være med.”

trålere, samt spennende line- og garnbåter. Parallelt jobbes det med et større utviklingsprosjekt for å få frem et nyskapende

”Vi jobber også med flere rederier for å utvikle større

hekktrålerdesign.

ringnotsnurpere/trålere. På dette området skjer det veldig mye. Det jobbes med løsninger for hvordan fisken blir lastet om bord,

”Når det gjelder linebåt-designene skjer det nå en stor

hvor fisken suges inn og ikke, som nå, pumpes om bord. En

utvikling mellom annet med hensyn til fangstbearbeiding og

har forhåpninger til at dette systemet kan tilføre en merverdi i

fangsthåndtering. Man søker å forenkle prosessene om bord

form av høyere kvalitet på fisken. I tillegg ser vi på løsninger med

mellom annet ved at man forsøker å automatisere større deler

innebygde notbinger, som mellom annet forenkler håndtering

av driften, som også kan minke mannskapskostnadene. En ser

av not i dårlig vær, samt at mannskapet får jobbe beskyttet for

mellom annet på utstyr for mekanisert transport og stabling av

vær og vind,” forteller Myren.

fangst i fryserommene. I tillegg jobbes det med løsninger rundt


15


16

>> DIVISJON FISK: Stolte tradisjoner – Moderne design Skipsbygging i dagens marked handler ikke om masseproduksjon og ferdig-vare:

”Det handler om skreddersøm for hvert enkelt prosjekt. Vi jobber nært sammen med nåværende og potensielle kunder for å komme frem til ”deres” konsept. Vi blir mer ”Skips-skreddere” enn tradisjonelle båtbyggere,” understreker Øyvind Sævik. ”Felles for alle fartøytypene gjelder det at en søker å forbedre skrog og fremdriftsløsninger for å hente økonomiske og miljømessige gevinster. Løsninger med hybrid fremdrift, ren diesel-elektrisk fremdrift samt ulike oppsett med gassmotordrift må vurderes opp mot mer konvensjonelle løsninger for å finne ut hva som er hensiktsmessig for hvert enkelt fartøydesign,” sier Kjetil Myren. Når det gjelder hekktråler-designet jobbes det med utradisjonelle løsninger både hva angår skrog og fremdrift.

Mellom

annet ser man også her på mer eller mindre automatiserte løsninger for lasthåndtering, noe som bedrer sikkerheten og arbeidsforholdene for mannskap, og som også kan gi en ikke ubetydelig kostnadsgevinst. Havyard

555 er ca 80

m lang og har et innovativt design, der hovedformålet er at man skal optimalisere i forhold til båtens drift. Myren trekker spesielt frem et nytt baugdesign, som skal gjøre fartøyet mer økonomisk å operere under tauing av trål i sjøgang. Fokus på bevegelseskarakteristikker har også ha mye å si for hvor effektivt bunntrålen fisker.

”Vårt designarbeid har som mål at vi gjennom forskning og utvikling skal tilføre rederne og samfunnet merverdi når fiskeflåten skal fornyes. Innovasjon er et populært begrep i denne bransjen, men et nytt skipsdesign kan ikke kalles innovasjon før det er realisert og skaper merverdi. I utviklingsprosjektet for det nye hekktråler-designet ser vi veldig store muligheter for å kunne komme opp med løsninger som med rette kan kalles innovative,” avslutter Kjetil Myren.


Øyvind Sævik

kjetil myren

• Leder salg av fiskebåter

• Senior Designer

• Har arbeidet med båter hele livet

• Utdannet Ingeniør ved Høgskolen i Ålesund

• Har erfaring fra:

• 1991-1996 : Skipsdesigner i Marin Teknikk AS

Ledelse av verft, operasjon av supplybåter, operasjon

• 1996-2004 : Skipsdesigner i Leine Maritime AS

av fiskebåter, tilsyn ved bygging av fiskebåter

• 2004-2008 : Designer i Rolls-Royce Marine AS,

• Har drevet: Ringnotfiske, reketråling, fisketråling • Er utdannet maskinsjef

dept. Ship Technology Offshore • Siden januar 2009 : Senior Designer i Havyard Design AS

17


- av fiskere for fiskere 18

Havyard 514 – SNURPER / SNURREVAD

• Loa: 45.0 m • Bredde: 12.5 m • RSW kapasitet: 500 m3 (inkl. 180 m3 RSW/fryse rom)

Havyard 526 – LINEBÅT

• Loa: 49.5 m • Bredde: 12.7 m • Fryse rom: 780 m3 (inkl. 110 m3 last/agn)


19 illustrasjon: GUNNAR

F LUSUN D & CANN

Havyard 535 – RINGNOT / trÅL

• Loa: 73.9 m • Bredde: 15.0 m • RSW kapasitet: 2000 m3

Havyard 555 – HEKK TRÅLER

• Loa: 80.0 m • Bredde: 16.0 m • Fryse rom: 1500 m3


framtidas reketråler

Havyard Group utvikler i samarbeid med Remøy Havfiske. tekst: H avyard

20

grou p

illustrasjon: GUNNAR

F LUSUN D

Remøy havfiske Kyst og havfiskeflåten i Norge har et sterkt behov for

• Drivstofføkonomi og miljø

fornying

• Arbeidsmiljø og sikkerhet for mannskap

grunn

av

stigende

gjennomsnittsalder

båtene, omstruktureringer, krav til effektivisering og bedre

• Optimal fiskeriteknologi

driftsøkonomi, bedre arbeidsmiljø for fiskerne og strengere

• Effektiv produksjon og lasthåndtering

miljøkrav.

• Økning av verdiskapning om bord

Havyard Group har gjennom Havyard Design og Havyard

• Utvikling av verdikjeden fra fangst og foredling om bord fram

Tomrefjord (tidligere Solstrand) lang erfaring og gode referanser

til konsument

på design og bygging av kyst- og havfiskebåter. Når vi i tillegg ligger midt i grautfatet i forhold til fiskefeltene, fiskebåtredere,

Framtidens reketråler har fått designnavnet Havyard 555.

skipsverft og utstyrsleverandører er det helt naturlig at Havyard

Prosjektet er finansiert av Havyard Group og Remøy Havfiske

satser tungt på utvikling av nye og moderne fiskebåtdesign.

med støtte fra Innovasjon Norge. Planen er at konklusjoner og rapporter skal være klare våren 2011 og det vil da også bli

Havyard Design, avdeling fiskebåt har utviklet en rekke nye design

besluttet om prosjektet skal realiseres gjennom å starte bygging

for pelagisk fiske, bunntrål og line. Ett av de mest spenstige

av det nye konseptet.

prosjektene er utvikling av framtidens reketråler i samarbeid med Remøy Havfiske.

Kjetil Myren, senior designer ved Havyard Design AS ønsker ikke å røpe detaljer vedrørende dette innovasjonsprosjektet, men han

Rekefiske er i dag et marginalt fiskeri med små marginer og

sier at de jobber med alt fra skrogform og framdriftsløsninger

strenge krav til effektiv drift.

til fabrikklayout og lasthåndtering for å nå målsetningene som

Rekeflåten har store utfordringer:

er lagt til grunn.

• Dårlig inntjening både i fangst og foredlingsleddet • Få norske aktører igjen som driver aktivt

Innovasjon blir ofte forbundet med noe helt nyskapende og av

• Energikrevende drift med periodisk meget høye drivstoff-

og til resulterer dette dessverre i en design-gimmick som kan gå

priser

på bekostning av funksjonalitet. Dersom en ikke klarer å tilføre

• Strengere miljøkrav

reder merverdi gjennom designutviklingen kaller vi det ikke

• Stor slitasje på fartøy og utstyr som krever regelmessig

innovasjon.

fornying • Få aktører i foredlingsleddet gir liten konkurranse og lite vilje / evne til innovasjon • Ensrettet produkt (mye industri) • Lave priser på produktet

Med merverdi mener vi for eksempel reduserte drivstoffutgifter og miljøbelastning. Arbeidsmiljøet om bord og sikkerheten for mannskapet vil bli prioritert, mellom annet ved å utvikle en design som har andre bevegelseskarakteristikker og ved å utvikle nye løsninger og utstyr på dekk, i fabrikken og i fryserommet.

Reke er imidlertid et attraktivt produkt i et attraktivt segment

Om en i tillegg kan effektivisere fangsting og behandling /

(skalldyr) som gjør at det er potensial i å hente ut mer også

foredling av fangsten, uten at alt dette gir vesentlige negative

på markedssiden gjennom høyere priser for et bedre produkt

”bivirkninger” så har vi tilført stor merverdi.

gjennom mer effektive markedskanaler. Skipsdesign handler om å inngå en rekke kompromiss. Om en Prosjektet har som målsetning å utvikle en reketrålerdesign som

utvikler en egenskap, så går det ofte på bekostning av en annen.

effektiviserer fangst og behandling av rekene og som legger til

Å si at en har utviklet et ”optimalt” skrog er da det samme som

rette for å hente maksimalt ut av markedet gjennom å levere

å si at en har nedprioritert én egenskap på bekostning av andre.

topp kvalitet produkt.

Kunsten er å gjøre de rette prioriteringene og da er det viktig

Fokus vil være på:


REMØY HAVFISKE Søskenene Olav og Kristin Remøy står bak • selskapene Remøy Havfiske og Fosnavåg Shipping. Remøy Havfiske eier reketråleren Remøy • som ble bygget i 2001. Eier også kystvaktfartøyet KV Aalesund • gjennom selskapet Fosnavåg Shipping AS.

21 å ha en tett dialog med bruker, slik at rammebetingelsene og

bedre rammebetingelsene for rekefiskeriet og gjøre det mer

driftskondisjonene kan bli definert og vektet.

attraktivt for rederne å drive med dette. Det vil igjen kunne føre til større nybygging av båter og økt aktivitet for norske verft og

Vi ser en stor fordel i å jobbe så tett med en reder som driver

utstyrsleverandører.

aktivt rekefiske med eksisterende teknologi. Rederen gir verdifull input til mulige forbedringer og kan raskt evaluere

Selv om det er knallhard jobbing å sørge for tilstrekkelig

og tilbakemelde om forslag til ny teknologi kan ha livets rett.

inntjening i denne bransjen har vi stor tro på framtida. Det er

Den teoretiske kompetansen og erfaringen til Havyard Design,

dette vi ønsker å holde på med og derfor er dette prosjektet så

sammen med den praktiske erfaringen og kunnskapen til Remøy

viktig for oss og andre som ønsker å drive med dette sier Olav

Havfiske gir de beste forutsetninger til å lykkes med dette

Remøy.

prosjektet mener Kjetil Myren.

Olav Remøy, administrerende direktør i Remøy Havfiske har stor tro på at Havyard 555 vil bli en framtidsrettet design som kan sikre bærekraftig og lønnsom høsting av den fantastiske ressursen reker er. Reker blir fisket og spist verden rundt, ressursene er store og markedet omfattende. Problemet i dag er at prisnivået og driftskostnadene gjør dette fisket meget marginalt. Med en mer effektiv og miljøvennlig reketråler, et enda bedre foredlet produkt og enda bedre markedsapparat vil det bli mulig å


22

Havyard 583 - Bløgge/Brønnbåt Båten kan designes som ren brønnbåt med levendefisktanker eller som bløggebåt med RSW og blodoppsamlingstanker. Båtstørrelse, kapasiteter, etc. må sees på som veiledende, og vil kunne endres i tråd med reders eller oppdragsgivers ønsker. Hoveddimensjoner Lengde over alt : 64,1 m Lengde mellom perpendikulær : 58,2 m Bredde på spant : 15,0 m Dybde til hoveddekk : 6,0 m Dypgående, design : 5,0 m Dypgående, dimensjonerende : 5,5 m Spanteavstand : 600 mm Ved et dypgående på 5,0 m og 0 m trim er fartøyets dødvekt estimert til ca. 1400 Tonn. Tankkapasiteter RSW (6 tanker) : ca. 800 m3 Blodvann (2 tanker) : ca. 150 m3 Vaskevann (2 tanker) : ca. 100 m3 Lensevannstank forut : ca. 35 m3 Brennolje : ca. 160 m3 Ferskvann : ca. 55 m3 Teknisk ferskvann : ca. 150 m3 Vannballast : ca. 300 m3 Urea : ca. 30 m3

Maskin : 2000 KW. Lugarer : 16 personer.


23

Lønnsom ombygging av Paul Senior ved Havyard Tomrefjord I slutten av januar gikk Paul Senior ut på fiskefeltene igjen etter

Paul Senior ble bygd ved Havyard Tomrefjord (den gang

en større ombygging ved Havyard Tomrefjord AS. Erfaringene

Solstrand) i 1983 til rederiet Aandahl. Da var den 75 for og uten

til rederiet er meget gode og fartøyet fungerer nå enda mer

shelter dekk. I 1992 fikk verftet i oppdrag å forlenge båten til 90

effektivt og lønnsomt enn før ombyggingen.

fot og å sette på shelter dekk. I 2003 bygget verftet om båten med nytt overbygg og nye lugarer, samt satt på bulb baug.

Havyard Tomrefjord vant konkurransen om ombyggingsoppdraget og Paul Senior kom til verftet siste uken i oktober 09.

At vi har trofaste kunder som kommer tilbake er den beste

Den omfattende ombyggingsjobben bestod av:

attesten for kvaliteten på arbeidet vi leverer. Solstrand og nå

• Forlenging midtskips med 6 m.

Havyard Tomrefjord er merkenavn med godt renommé innen

• Ny hekk som er 1,6 m lengre.

fiskeri, som borger for gode produkt og fornøyde kunder.

• Omarrangering av RSW-rom.

Havyard Tomrefjord er en del av Havyard Group, noe som også

• Nye luker til alle rom og dekk.

styrker evnen til å gjennomføre avanserte nybyggings- og

• Installasjon av ny sidepropell i forskipet.

ombyggingsoppdrag. I tillegg til kompetansen på eget verft kan

• Montering av ny dekkskran til fiskepumpe.

Havyard Tomrefjord trekke veksler på kompetansen som finnes i

• Installasjon av nytt RSW-anlegg i nytt rom på shelter dekk.

gruppen ellers. Det betyr at vi kan ta kontroll på og ansvar for alle

• Utvidet overbygg på shelter dekk med nyinnredet messe,

kritiske prosesser i krevende prosjekt, fra design og tegninger

bysse og proviantkjølerom. • Installert ny fabrikkløsning til mottak av sild, makrell, sei, torsk og lodde. • Installert regulerbar deling i notbinge for operasjon med mindre not i tillegg på seifiske. • Sandblåsing og metallisering og komplett oppmaling.

Rederiet melder tilbake til oss at de er veldig godt fornøyde med ombyggingen og erfaringen med båten etter at den er satt i drift igjen. Evalueringen av den ”nye” båten etter sildesesongen er en båt som er rolig i sjøen og mye bedre / mer effektiv å arbeide på. Båten har også større lastekapasitet, større fart i lastet kondisjon og bruker mindre drivstoff.

til igangkjøring og testing av skipssystemene. Gjennom vår erfaring og kompetanse mener vi å være ledende innen å tilby nybygg og ombygginger, spesielt til fiskeflåten sier Øyvind Sævik, administrerende direktør ved Havyard Tomrefjord.


adding value

HAVYARD GROUP AS

P.O.Box 215 6099 Fosnav책g, Norway Phone: +47 70 08 45 50 Fax: +47 70 08 45 51 www.havyard.com

Profile for cann as

Havyard Fisk 2010  

Havyard Fisk 2010  

Profile for cannas