Page 89

röportaj interview

Dünyanýn konuþtuðu balet: Kadir Okurer The male ballet dancer well-known in the world: Kadir Okurer Röportaj - Interview: Ceren Bayar Sahnede de hayatta da kendinden emin, dimdik bir duruþu olan, 19 yaþýnda genç bir balet Kadir Okurer. Henüz yolun baþýnda olmasýna raðmen kazandýðý baþarýlar, onun ileride neler yapabileceðinin göstergesi. Türkiye’de baleyle ilgilenen ya da ilgilenmeyen birçok insan onun adýný þimdiden biliyor. Kimilerinin, “yer çekimine meydan okuyor” dediði Kadir Okurer, genç yaþýna raðmen çok önemli sorumluluklar taþýyor. Devlet Opera ve Balesinde misafir sözleþmeli sanatçý olarak çalýþan Okurer, ayný zamanda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarýnda eðitimine devam ediyor. Yurt dýþýnda düzenlenen bale yarýþmalarýna katýlarak ülkemizi baþarýyla temsil ediyor. Aldýðý ödülleri sýralamak bile son derece güç. Bir de tabi yurt dýþýndaki kumpanyalardan aldýðý davetler var. Baleye olan tutkusu ve hayatýnýn temeline oturttuðu disiplin, Okurer’in baþarýlarýný da beraberinde getirmiþ. Tüm bu baþarýlarý da son derece büyük bir alçakgönüllülükle anlatýyor. Zira “bale olimpiyatlarý” diye tabir edilen çok önemli bir yarýþmada kazandýðý baþarýyý ya da dünyanýn en önemli kumpanyasýndan aldýðý daveti anlatýrken bile alçakgönüllü davranýyor. Tüm dünyada kapýlar ona ardý ardýna açýlýrken o, onu eðitenlere, ailesine ve ülkesine mahcup olmamak için durmaksýzýn çalýþmaya devam ediyor.

Kadir Okurer is a 19 year old young male ballet dancer, who is confident both on the stage and in life. Although he is just embarking on his career, his accomplishments indicate what he is capable of achieving in the future. Lots of people in Turkey, whether they entertain an interest in ballet or not, already know his name. Some even say that he is resisting gravity. Kadir Okurer carries a huge responsibility despite his young age. Working as an artist under contract for the State Opera and Ballet, Okurer is at the same time a student at Hacettepe University State Conservatoire. Okurer is successfully representing our country abroad. He has won numerous awards and he is invited to dance with many companies abroad. His passion for ballet and his self-discipline as a priority in life brought Okurer a huge success. He describes his success in the important contest that experts call “ballet Olympics” and the offer from the most important company of the world in a very modest fashion. While new doors are opening for him all around the world, he continues to work non-stop so as not to let his trainers, family and country down. He has a very different life style than his peers; there are times when the only thing he can fit into his schedule besides ballet is some sleep.

87

cankayalifearalikocak2009  

cankaya life aralik ocak 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you