Page 1

CONTROL MEDI APARELL DIGESTIU NOM: DATA: 1. Escriu els nom del òrgans de l’aparell digestiu que veus en el dibuix.

2. Explica en que consisteix la funció de nutrició.


3. Què és un nutrient?

4. Digues el 3 grups que formen els nutrients i quins tipus els formen. Posa un exemple d’aliment a cada nutrient.

5. Classifica els òrgans de l’aparell digestiu tenint en compta si formen part del tub digestiu o si són de les glàndules anexes. Tub digestiu

Glàndules anexes

6. Quins consells donaries per evitar trastorns de l’aparell digestiu i tenir-ne cura? Trastorns o molèsties

Recomanacions per evitar-la

Tenir estrenyiment tenir un tall de digestió tenir càries tenir una digestió pesada Tenir diarrea

7. Escriu la història d’un aliment en el procès de digestió.

Control aparrell digestiu  

control de l'aparell digestiu

Advertisement