Sobre la Bellesa / Sobre la Belleza

Page 1

Lucía Bayón Álvaro Chior José Fiol Èlia Llach Alba Mayol Curci Jonathan Millán Francisco Navarrete SitjaLucía Bayón Álvaro Chior José Fiol Èlia Llach Alba Mayol Curci Jonathan Millán Francisco Navarrete Sitja


Lucía Bayón (Madrid, 1994)

The Gathering Period (Renegotiation of the Object Position)

Lucía Bayón “... emergeix la bellesa dels registres dubtosos, de la ficció i la faula i la possibilitat d’especular juxtaposant imatges sense necessitat de mediació de la teoria.”

luciabayon.com


“... emerge la belleza de los registros dudosos, de la ficción y la fábula y la posibilidad de especular yuxtaponiendo imágenes sin necesidad de mediación de la teoría.”


The Gathering Period (Renegotiation of the Object Position)

Lucía Bayón

Es plantegen aquí diversos exercicis. Es convida a repensar els dispositius de presentació de l’objecte, juntament amb les seves jerarquies i narratives hegemòniques adjacents. Se suggereix revisar els mecanismes subjectius que són subjacents a processos de selecció, ordenació i manipulació dins de la col·lecció o l’arxiu. Es proposa rebutjar la idea d’autenticitat lligada a l’objecte original, reivindicar les relíquies fallides i rèpliques impossibles que no han superat la il·lusió de (re)produir una imatge del passat i han quedat descartades. Què passa quan ens rendim al delit d’observar l’objecte la presència del qual ens atrapa? Poden aquestes entitats ser aïllades, abstretes, sacralitzades i elevades a la categoria de vestigi? El reposacaps és un objecte arqueològic utilitzat per suportar el cap durant el son de l’individu, gronxant el clatell en suspensió i elevant-la sobre el nivell del terra. Avui és un objecte aïllat, desfasat de la seva funció o la finalitat del qual es desconeix. El reposacaps, igual que el pedestal, eleva. L’objecte privilegiat qüestiona el seu aparador i el mer acte de mostrar, des d’una posició que sembla qüestionar i desafiar qui opta per aturar-se a l’exercici de la contemplació. En una altra mena de recopilació es prenen imatges d’objectes de col·leccions pertanyents a diferents museus arqueològics, etnològics, de disseny i arts aplicades. Aquesta és una compilació que busca ser una pràctica activa, el seu contingut circula, potencia noves associacions. Es dona un desplaçament en extrapolar la imatge de l’objecte en el seu context, incorporant-la així a un nou ordre d’imaginari propi, del qual emergeix la bellesa dels registres dubtosos, de la ficció i la faula i la possibilitat d’especular juxtaposant imatges sense necessitat de mediació de la teoria. Aquests objectes, o les seves imatges, no ofereixen promesa d’utilitat, ni explicació de si mateixos, sinó més aviat la discreta possibilitat que suposa la PRESÈNCIA. I a partir d’aquesta, totes les elucubracions que s’hi puguin formular.

Centre Cívic Can Felipa Pallars, 277, 08005 Barcelona www.cccanfelipa.cat

Se plantean aquí varios ejercicios. Se invita a repensar los dispositivos de presentación del objeto, junto con sus jerarquías y narrativas hegemónicas adyacentes. Se sugiere revisar los mecanismos subjetivos que subyacen a procesos de selección, ordenación y manipulación dentro de la colección o el archivo. Se propone desechar la idea de autenticidad ligada al objeto original, reivindicar las reliquias fallidas y réplicas imposibles que no han superado la ilusión de (re)producir una imagen del pasado y han quedado descartadas. ¿Qué ocurre una vez que nos rendimos al deleite de observar el objeto cuya presencia nos atrapa? ¿Pueden estas entidades ser aisladas, abstraídas, sacralizadas, y elevadas a la categoría de vestigio? El reposacabezas es un objeto arqueológico utilizado para soportar la cabeza durante el sueño del individuo, meciendo la nuca en suspensión y elevándola sobre el nivel del suelo. Hoy es un objeto aislado, desfasado de su función o cuya finalidad se desconoce. El reposacabezas, al igual que el pedestal, eleva. El objeto privilegiado cuestiona su escaparate y el mero acto de mostrar, desde una posición que parece cuestionar y desafiar a quien opta por detenerse al ejercicio de la contemplación. En otra suerte de recopilación se toman imágenes de objetos de colecciones pertenecientes a diferentes museos arqueológicos, etnológicos, de diseño y artes aplicadas. Ésta es una compilación que busca ser práctica activa, su contenido circula, potencia nuevas asociaciones. Se da un desplazamiento al extrapolar la imagen del objeto en su contexto, incorporándola así a un nuevo orden de imaginario propio, del cual emerge la belleza de los registros dudosos, de la ficción y la fábula y la posibilidad de especular yuxtaponiendo imágenes sin necesidad de mediación de la teoría. Estos objetos, o las imágenes de los mismos, no ofrecen promesa de utilidad, ni explicación de sí mismos, sino más bien la discreta posibilidad que supone la PRESENCIA. Y a partir de ésta, todas las elucubraciones que se puedan formular.


Lucía Bayón Álvaro Chior José Fiol Èlia Llach Alba Mayol Curci Jonathan Millán Francisco Navarrete Sitja


Álvaro Chior (A Coruña, 1992)

The liquid crystal display system and the subversive pixels

Álvaro Chior

alvarochior.com


“El proyecto nació con la idea de desgranar el sistema de visualización LCD y sus unidades mínimas, los píxeles, llevando a cabo una relación alegórica entre ellos y cuerpos sensibles y conscientes.”

“El projecte va néixer amb la idea de desgranar el sistema de visualització LCD i les seves unitats mínimes, els píxels, duent a terme una relació al·legòrica entre ells i cossos sensibles i conscients.”


The liquid crystal display system and the subversive pixels

Álvaro Chior

The liquid crystal display system and the subversive pixels va començar a finals de 2015 sota un mapa conceptual on sobrevolaven interessos com la metalingüística, el qüestionament a la representació, la digitalització i l’artificialitat. El projecte va néixer amb la idea de desgranar el sistema de visualització LCD i les seves unitats mínimes, els píxels, duent a terme una relació al·legòrica entre ells i cossos sensibles i conscients. En aquest context, el projecte es va construir partint de la lectura dels “errors” dels píxels que fallen dins del sistema LCD, com actes subversius, com a píxels que es neguen a representar la imatge. Aquesta lectura va servir de context per travessar diferents temes com la liquiditat, la representació hegemònica, la subversió i els conflictes corporals del paradigma immaterial de la virtualització. Finalitzar el projecte després d’aquest temps, en què he continuat realitzant altres projectes i desenvolupant la meva obra, m’ha donat una perspectiva més oberta d’aquest, cosa que m’ha permès treballar d’una manera més espontània i menys lligada a allò discursiu, trobant bellesa en aquest obrar com a forma de pensament i permetent-me parlar, a través de l’acabament del projecte, d’altres temes com la mateixa creació, els seus processos, els seus temps i l’acceleració dels ritmes de caducitat d’imaginaris i d’idees. Amb tot, el projecte consisteix en una anàlisi i una reflexió entorn dels mitjans que utilitzem per comunicar-nos, trobant, en aquests, poètiques que reaccionen i posen en qüestió temes relacionats amb el paradigma informacional actual, les seves repercussions emocionals i la seva relació amb els cossos.

Centre Cívic Can Felipa Pallars, 277, 08005 Barcelona www.cccanfelipa.cat

The liquid crystal display system and the subversive pixels comenzó a finales de 2015 bajo un mapa coneptual donde sobrevolaban intereses como la metalingüística, el cuestionamiento a la representación, la digitalización y la artificialidad. El proyecto nació con la idea de desgranar el sistema de visualización LCD y sus unidades mínimas, los píxeles, llevando a cabo una relación alegórica entre ellos y cuerpos sensibles y conscientes. En ese contexto, el proyecto se construyó en base a la lectura de los “errores” de los píxeles que fallan dentro del sistema LCD, como actos subversivos, como píxeles que se niegan a representar la imagen. Esta lectura sirvió de contexto para atravesar diferentes temas como la liquidez, la representación hegemónica, la subversión y los conflictos corporales del paradigma inmaterial de la virtualización. El finalizar el proyecto tras este tiempo, en el que he seguido realizando otros proyectos y desarrollando mi obra, me ha dado una perspectiva más abierta del mismo, lo que me ha permitido trabajar de una manera más espontánea y menos atada a lo discursivo, encontrando belleza en ese hacer como forma de pensamiento y permitiéndome hablar, a través de la finalización del proyecto, de otros temas como la propia creación, sus procesos, sus tiempos y la aceleración de los ritmos de caducidad de imaginarios e ideas. Con todo, el proyecto consiste en un análisis y una reflexión en torno a los medios que utilizamos para comunicarnos, encontrando, en éstos, poéticas que reaccionan y ponen en cuestión temas relacionados con el paradigma informacional actual, sus repercusiones emocionales y su relación con los cuerpos.


Lucía Bayón Álvaro Chior José Fiol Èlia Llach Alba Mayol Curci Jonathan Millán Francisco Navarrete Sitja


francisconavarretesitja.com

L’aigua és al cos, el cos és a l’alga, l’alga és al trajecte (...)/ El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga es al trayecto (…)

Francisco Navarrete Sitja

Francisco Navarrete Sitja (Santiago de Chile, 1986)L’aigua és al cos, el cos és a l’alga, l’alga és al trajecte (...)/ El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga es al trayecto (…)

Francisco Navarrete Sitja

El projecte L’aigua és al cos, el cos és a l’alga, l’alga és al trajecte (...) consisteix en una instal·lació artística que busca propiciar associacions sensibles i especulatives entorn de la infraestructura hidràulica Rec Comtal, imaginaris associats al flux de l’aigua i migració de les comunitats que habiten informalment a la zona de Vallbona. Específicament, a les vores de l’Autovia C-17 i el marge de l’hort La Ponderosa, al districte de Nou Barris, a Barcelona. Lloc on conviuen diverses formes de vida, en un dels últims trams oberts de l’actualment soterrada “Sèquia Comtal”: antic canal de reg que va servir els habitants del pla de Barcelona des de la seva construcció fins a inicis del segle XIX. En aquest sentit, la instal·lació L’aigua és al cos, el cos és a l’alga, l’alga és al trajecte (...) es proposa com un laboratori gràfic, objectual, visual i sonor que explora sinergies possibles a partir d’un diàleg subjectiu i expressiu entre: el trajecte, força i flux del cabal d’aigua del Rec Comtal; desplaçament territorial de diversos habitants i comunitats errants que viuen actualment als voltants de la sèquia; i el creixement, despreniment i trajecte d’una alga de riu –Spirogyra spp / Cladophoraspp– a les profunditats del Rec. La instal·lació artística està composta d’impressions fotogràfiques en color, dibuixos, fotocòpies en blanc i negre, cartografies, ideogrames, objectes trobats, testimonis transcrits, mostres de l’alga de riu manipulada, papers sobreexposats a les condicions del lloc, documents i materials d’arxiu intervinguts, videoanimacions, registres sonors amb hidròfons i altres materials recopilats a partir d’un treball d’exploració de camp. Així mateix, la instal·lació conté fragments de referències literàries i gràfiques del Rec Comtal recopilades en diferents associacions de barri als voltants de Vallbona, Sant Can Joan i Montcada i Reixac. A partir dels materials i nexes descrits –força i recorregut de l’aigua de la sèquia, creuaments entre desplaçaments humans i no-humans en el context, i expressivitat de les materialitats que allà coexisteixen–, el projecte L’aigua és al cos, el cos és a l’alga, l’alga és al trajecte (...) pretén aprofundir sobre com les diverses forces i estrats que conviuen en un mateix ambient ens poden convidar a reflexionar sobre aquells esdeveniments vitals que ens forcen a migrar, convocant-nos també a imaginar altres maneres de percebre i comprendre allò que entenem com a territori.

Centre Cívic Can Felipa Pallars, 277, 08005 Barcelona www.cccanfelipa.cat

El proyecto El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga es al trayecto (…) consiste en una instalación artística que busca propiciar asociaciones sensibles y especulativas en torno a la infraestructura hidráulica Rec Comtal, imaginarios asociados al flujo del agua y migración propia de las comunidades que habitan informalmente en la zona de Vallbona. Específicamente, al borde de la Autovía C-17 y ribete del huerto La Ponderosa, en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. Lugar dónde conviven diversas formas de vida en uno de los últimos tramos abiertos de la actualmente soterrada “Acequia Condal”: antiguo canal de riego que sirvió a los habitantes del llano de Barcelona desde su construcción hasta inicios del siglo XIX. En este sentido, la instalación El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga es al trayecto (…) se propone como un laboratorio gráfico, objetual, visual y sonoro que explora sinergias posibles a partir de un diálogo subjetivo y expresivo entre: el trayecto, fuerza y flujo del caudal de agua del Rec Comtal; desplazamiento territorial de diversos habitantes y comunidades errantes que viven actualmente en las inmediaciones de la acequia; y el crecimiento, desprendimiento y trayecto de un alga de río –Spirogyra spp / Cladophora spp– en las profundidades del Rec. La instalación artística está compuesta de impresiones fotográficas a color, dibujos, fotocopias en blanco y negro, cartografías, ideogramas, objetos encontrados, testimonios transcritos, muestras del alga de río manipulada, papeles sobreexpuestos a las condiciones del lugar, documentos y materiales de archivo intervenidos, videoanimaciones, registros sonoros con hidrófonos y otros materiales recopilados a partir de un trabajo de exploración de campo. Asimismo, la instalación contiene fragmentos de referencias literarias y gráficas del Rec Comtal recopiladas en diferentes asociaciones de barrio en las inmediaciones de Vallbona, Sant Can Joan y Montcada i Reixac. A partir de los materiales y nexos descritos –fuerza y recorrido del agua de la acequia, cruces entre desplazamientos humanos y no-humanos en el contexto, y expresividad de las materialidades que ahí coexisten–, el proyecto El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga es al trayecto (…) pretende ahondar sobre como las diversas fuerzas y estratos que conviven en un mismo ambiente nos pueden invitar a reflexionar sobre aquellos acontecimientos vitales que nos fuerzan a migrar, convocándonos también a imaginar otros modos de percibir y comprender aquello que entendemos como territorio.


Lucía Bayón Álvaro Chior José Fiol Èlia Llach Alba Mayol Curci Jonathan Millán Francisco Navarrete Sitja


José Fiol (Palma de Mallorca, 1978)

L’Assasin de l’Assasin

José Fiol

“Fiol se aproxima a la noción de belleza desde un ejercicio

“Fiol s’aproxima a la noció de bellesa des d’un exercici d’oposats que transita més aviat cap al sinistre. Una no-bellesa que emergeix directament dels referents que posa en joc.”

galeriafranreus.net/jose-fiol.html


de opuestos que transita mås bien hacia lo siniestro. Una no-belleza que emerge directamente de los referentes que pone en juego.�


L’Assasin de l’Assasin

José Fiol

Tot i centrar-se en la pintura i el dibuix, l’obra de José Fiol (Palma de Mallorca, 1978) implica sempre una intensa immersió en processos de recerca conceptual. L’artista fixa la seva atenció en fets històrics poc coneguts, enigmàtics i –freqüentment– aliens a la història oficial. D’aquesta manera, el rumor, la sospita i la incertesa juguen un paper destacat en la seva manera d’entendre l’art. Precisament, aquesta condició fantasiosa que acompanya al misteri –al cas sense resoldre– és també el que intensifica la seva relació discursiva amb la pintura. En aquesta ocasió, Fiol s’aproxima a la noció de bellesa des d’un exercici d’oposats que transita més aviat cap al sinistre. Una no-bellesa que emergeix directament dels referents que posa en joc. Seguint lògiques d’herència detectivesca, l’artista reprèn aquí la història de l’assassí Raoul Villain, polític francès que, en ple arravatament patriòtic, va decidir assassinar el líder socialista i pacifista Jean Jaurès el 1914, pocs dies després de l’inici de la Primera Guerra Mundial. Absolt l’any 1919, Villain es va exiliar a Eivissa i va viure en una petita cala sota el nom d’Àlex. Misteriosament, l’any 1936, Àlex va ser executat en aquesta mateixa cala. Mai s’ha sabut la identitat del seu assassí. Seduït per aquest relat –cal destacar que a Eivissa Àlex va formar part d’un grup d’intel·lectuals entre els quals estava Walter Benjamin–, Fiol s’embarca en una cerca incansable i gratament absurda: descobrir l’aspecte físic del seu assassí. Per a això, l’artista reprèn dos sistemes obsolets d’identificació de delinqüents. Per un costat, les investigacions de l’antropòleg francès Alphonse Bertillon en relació amb les mesures òssies; per l’altre, la teoria del delinqüent nat del criminòleg italià Cesare Lombroso. En tots dos casos, atributs físics aliens al cànon de bellesa habitual aporten pistes fiables per al reconeixement de criminals. L’Assasin de l’Assasin suposa una deriva narrativa i plàstica que, en definitiva, especula sobre l’anatomia del cos humà. I aquí és on José Fiol torna a posar en crisi les funcions de la pintura figurativa en l’actualitat. David Armengol

Centre Cívic Can Felipa Pallars, 277, 08005 Barcelona www.cccanfelipa.cat

Pese a centrarse en la pintura y el dibujo, la obra de José Fiol (Palma de Mallorca, 1978) siempre implica una intensa inmersión en procesos de investigación conceptual. El artista fija su atención en hechos históricos poco conocidos, enigmáticos y –frecuentemente– ajenos a la historia oficial. De este modo, la rumorología, la sospecha y la incertidumbre juegan un papel destacado en su modo de entender el arte. Precisamente, esa condición fantasiosa que acompaña al misterio –al caso sin resolver– es lo que intensifica su relación discursiva con la pintura. Para esta ocasión, Fiol se aproxima a la noción de belleza desde un ejercicio de opuestos que transita más bien hacia lo siniestro. Una no-belleza que emerge directamente de los referentes que pone en juego. Siguiendo lógicas de herencia detectivesca, el artista retoma aquí la historia del asesino Raoul Villain, político francés que, en pleno arrebato patriótico, decidió asesinar al líder socialista y pacifista Jean Jaurès en 1914, pocos días después del inicio de la Primera Guerra Mundial. Tras ser absuelto en 1919, Villain se exilió en Ibiza y vivió en una pequeña cala bajo el nombre de Álex. Misteriosamente, en 1936, Álex fue ejecutado en esa misma cala. Nunca se ha sabido la identidad de su asesino. Seducido por dicho relato –hay que destacar también que Álex formó parte en Ibiza de un grupo de intelectuales entre los cuales estaba Walter Benjamin– Fiol se embarca en una búsqueda incansable y gratamente absurda: descubrir el aspecto físico de su asesino. Para ello, el artista retoma dos sistemas obsoletos de identificación de delincuentes. Por un lado, las investigaciones del antropólogo francés Alphonse Bertillon en relación a las medidas óseas; por el otro, la teoría del delincuente nato del criminólogo italiano Cesare Lombroso. En ambos casos, atributos físicos ajenos al canon de belleza habitual aportan pistas fiables para el reconocimiento de criminales. L’Assasin de l’Assasin supone una deriva narrativa y plástica que, en definitiva, especula sobre la anatomía del cuerpo humano. Y ahí es donde José Fiol vuelve a poner en crisis las funciones de la pintura figurativa en la actualidad.


Lucía Bayón Álvaro Chior José Fiol Èlia Llach Alba Mayol Curci Jonathan Millán Francisco Navarrete Sitja


Èlia Llach (Barcelona, 1976)

Auguri /Augurio

Èlia Llach “Una petita papallona eleva el seu cos a la cruïlla de la llum d’on potser sorgeix o on s’endinsa.”

“Una pequeña mariposa eleva el cuerpo en la encrucijada de la luz de la que quizá surge o se adentra.”

sobrelabellesa-eliallach-canfelipa18.blogspot.com elia-llach.blogspot.comAuguri Augurio

Èlia Llach

Lluny queda el temps on el vol dels ocells servien als àugurs per a endevinar el futur i que sovint feien referència a un adveniment. Examinant la direcció del vol o el cant, aquelles visions eren anomenades inauguracions. Una petita papallona eleva el seu cos a la cruïlla de la llum d’on potser sorgeix o on s’endinsa. Dedicada a un mateix moviment sense treva, en una temporalitat desorientada, vola en trànsit, en èxtasi. L’excitació reitera el moviment que mou el moviment. Acostar-se i enlairar-se de nou, xocar de nou i traçar de cop un intens bucle en l’aire com una dansa. I maldestre, sempre la poca traça de la pulsió febril. Allò que s’inaugura és el que encara no és aquí, el lloc privilegiat i de revelació que es desplega i on el sentit no es conforma. Aquell lloc que abandona el parany de la paraula com la seva definició i deixa que allò desconcertant inauguri, encara en la seva permanència, encara en el seu defalliment, una intimitat primària de secreta bellesa.

En el marc del La(b) Felipa l’Èlia Llach ha treballat en col·laboració amb dues entitats vinculades al Poblenou i al Centre Cívic Can Felipa: La Coral del Joncar i Barcelona Estels Club. L’espectacle Entre dues ales posa en relació les dues entitats en el moment en què el cant de la Coral i el vol dels estels articulen un diàleg i unes situacions on la veu i el vol en són coprotagonistes.

Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

24.11.2018 18.00 h Gratuït Durada aproximada: 45 minuts

Centre Cívic Can Felipa Pallars, 277, 08005 Barcelona www.cccanfelipa.cat

Lejos queda el tiempo en que el vuelo de los pájaros servía a los augures para adivinar el futuro y que a menudo hacían referencia a un advenimiento. Examinando la dirección del vuelo o el canto, aquellas visiones eran llamadas inauguraciones. Una pequeña mariposa eleva el cuerpo en la encrucijada de la luz de la que quizá surge o se adentra. Dedicada a un mismo movimiento sin tregua, en una temporalidad desorientada, vuela en trance, en éxtasis. La excitación reitera el movimiento que mueve al movimiento. Acercarse y despegar de nuevo, chocar de nuevo y trazar de pronto un intenso bucle en el aire como una danza. Y torpe, siempre la torpeza de la pulsión febril. Aquello que se inaugura es lo que aún no está ahí, el lugar privilegiado y de revelación que se despliega y donde el sentido no se conforma. Aquel lugar que abandona la trampa de la palabra como su definición y deja que lo desconcertante inaugure, aún en su permanencia, aún en su desvanecimiento, una intimidad primaria de secreta belleza.

En el marco del La(b) Felipa Èlia Llach ha trabajado en colaboración con dos entidades vinculadas al Poblenou y al Centro Cívico Can Felipa: La Coral del Joncar y Barcelona Estels Club. El espectáculo Entre dos alas pone en relación las dos entidades en el momento en que el canto de la Coral y el vuelo de las cometas articulan un diálogo y unas situaciones donde la voz y el vuelo son coprotagonistas. Agraïments: Coral Lo Rossinyol de Sant Antoni de Vilamajor, Pavelló Municipal dels Països Catalans de Badalona, Centre d’Estudis Joan Maragall de Badalona.


Lucía Bayón Álvaro Chior José Fiol Èlia Llach Alba Mayol Curci Jonathan Millán Francisco Navarrete Sitja


albamayolcurci.net

“Incluso pensando en alguna imagen quieta, ésta tiembla en mi memoria”. Sergi Botella, Pink Freud

Beauty in free fall. A history of consciousness

Alba Mayol Curci

Alba Mayol Curci (Barcelona, 1979)Beauty in free fall. A history of consciousness

Alba Mayol Curci

Com a activitat de temps lliure o com a gesta missionera, com a autoboicot o com a iniciativa llibertària, hi ha alguna cosa en la idea de caiguda lliure que pot connectar-se amb l’experiència subjectiva del que és bell. En aquesta caiguda cap a una hipotètica profunditat de la consciència, la selva obscura, Caribdis o el Dark Web, si hi hagués un fons o un aterratge d’algun tipus, podria ser la subjectivitat com a construcció retornant un reflex ambivalent d’un context social. Podria ser un estat permanentment en brut, salvatge, un impuls incontenible d’emoció a l’estómac, de vegades alguna cosa semblant a les ganes de plorar, moments de naturalesa empolsegada i nebulosa que pertanyen a una herència cultural. Un arxiu no sistemàtic d’imatges preses dels mitjans, trobades en llibres i en àlbums familiars, amb la potencialitat de generar certs estats emocionals o físics, que semblen respirar en una atmosfera amb un batec estrany i familiar com a soroll de fons. Imatges amb un poder d’interpel·lació que sembla sorgir com una font d’energia, com la que hi ha al conflicte encapsulat en les tensions implícites en elles. Aquesta experiència de la bellesa, a través d’una sensació instintiva i visceral, i d’una màgia d’alguna classe, les converteix en tòtems, companyes, amigues. Igual que la caiguda lliure, si hi hagués alguna intenció, seria la de ser un recordatori que la impossibilitat necessita ser tinguda en compte com aquesta altra història factible, una eina útil perquè el descontentament pugui ser transformat en xarxes horitzontals i estructures de nidificació i cura.

Durant els mesos de maig, juny i juliol s’ha dut a terme l’activitat de mediació en el marc de La(b) Felipa. Un programa de derives per parcs de la ciutat, durant el qual s’ha creat una dinàmica d’intercanvi amb els integrants del grup Mirada al Barri de la Fundació Joia, generant un arxiu de materials. Imatges captades durant les passejades en comú, textos, dibuixos i fotografies personals, conformen un conjunt de visions subjectives que deixen aflorar maneres possibles d’elaborar un diàleg visual, que es materialitza en la proposta expositiva Un arxiu anàrquic als parcs.

Centre Cívic Can Felipa Pallars, 277, 08005 Barcelona www.cccanfelipa.cat

Como actividad de tiempo libre o como hazaña misionaria, como auto-boicot o como iniciativa libertaria, hay algo en la idea de caída libre que puede conectarse con la experiencia subjetiva de lo bello. En esta caída hacia una hipotética profundidad de la conciencia, la selva oscura, Caribdis o el dark web, si hubiera un fondo o un aterrizaje de algún tipo, podría ser la subjetividad como construcción devolviendo un reflejo ambivalente de un contexto social. Podría ser un estado permanentemente en bruto, salvaje, un impulso incontenible de emoción en el estómago, a veces algo parecido a las ganas de llorar, momentos de naturaleza polvorienta y nebulosa que pertenecen a una herencia cultural. Un archivo no sistemático de imágenes tomadas de los medios, encontradas en libros y en álbumes familiares, con la potencialidad de generar ciertos estados emocionales o físicos, que parecen respirar en una atmósfera con un latido extraño y familiar como ruido de fondo. Imágenes con un poder de interpelación que parece surgir como una fuente de energía, como la que hay en el conflicto encapsulado en las tensiones implícitas en ellas. Esa experiencia de lo bello, a través de una sensación instintiva y visceral, y de una magia de alguna clase, las convierte en tótems, compañeras, amigas. Igual que la caída libre, si hubiera alguna intención, sería la de ser un recordatorio de que la imposibilidad necesita ser tenida en cuenta como esa otra historia factible, una herramienta útil para que el descontento pueda ser transformado en redes horizontales y estructuras de anidación y cuidado.

Durante los meses de mayo, junio y julio se ha llevado a cabo la actividad de mediación en el marco de La(b) Felipa. Un programa de derivas por parques de la ciudad, durante el cual se ha creado una dinámica de intercambio con los integrantes del grupo Mirada al Barri de la Fundació Joia, generando un archivo de materiales. Imágenes captadas durante los paseos en común, textos, dibujos y fotografías personales, conforman un conjunto de visiones subjetivas que dejan aflorar maneras posibles de elaborar un diálogo visual, que se materializa en la propuesta expositiva Un archivo anárquico en los parques.


Lucía Bayón Álvaro Chior José Fiol Èlia Llach Alba Mayol Curci Jonathan Millán Francisco Navarrete Sitja


A lot of decisions

Ahora estoy tratando de buscar otra manera de trabajar. 1- No gastando lo que no tengo. 2- No obsesionándome con temas pijo-idiotas de materiales o piezas caprichito que cuestan un ojo de la cara. Ahora trato de pensar que seguro que puedo decir lo mismo de una manera más barata. 3- Tratar de salir del bucle: “burro que sigue la zanahoria de las becas”. Así que miro de presentarme a muy pocas becas y sólo si lo veo muy claro y dan mucho dinero. 4- Buscar que lo que me da dinero pueda ser obra (de ahí el tema de los talleres) y hacer obra que

A nivel personal: No voy prácticamente al taller, en parte por encargos y en parte por otros motivos (ya te explicaré). La cuestión es que el no ir al taller me está dando cierta distancia sobre el arte, y la manera de trabajar obsesivocompulsiva, a la vez que solitaria, que tenía. Estoy viendo que era, por una parte, un esclavo del arte, y por otra, que en el fondo no había mucha conexión con la realidad. Trabajar como un loco en el taller, haciendo piezas sin descanso, gastando dinero de producción como si vendiera todo lo que hago y después no poder pagar la guardería de Bruno no es una manera sostenible de funcionar.

A nivell personal: No vaig pràcticament al taller, en part per encàrrecs i en part per altres motius (ja t’explicaré). La qüestió és que no anar al taller m’està donant certa distància sobre l’art, i la manera de treballar obsessivocompulsiva, alhora que solitària, que tenia. Estic veient que era, per una banda, un esclau de l’art, i per l’altra, que en el fons no hi havia molta connexió amb la realitat. Treballar com un boig al taller, fent peces sense parar, gastant diners de producció com si vengués tot el que faig i després no poder pagar la guarderia del Bruno no és una manera sostenible de funcionar.

Ara estic tractant de buscar una altra manera de treballar. 1. No gastant el que no tinc. 2. No obsessionant-me amb temes pijos i idiotes de materials o peces capritxet que costen un ull de la cara. Ara tracto de pensar que segur que puc dir el mateix d’una manera més barata. 3. Tractar de sortir del bucle: “burro que sigue la zanahoria de las becas”. Així que miro de presentar-me a molt poques beques i només si ho veig molt clar i donen molts diners. 4. Buscar que el que em dona diners pugui ser obra (d’aquí el tema dels tallers) i fer obra que em doni diners (estic pensant moure’m en altres circuits fora de l’artístic).

¡Pepis! Así va todo: Estoy en una etapa curiosa.

jonathanmillan.com

Pepis! Així va tot: Estic en una etapa curiosa.

Jonathan Millán

Jonathan Millán (Castelldefels, 1976)


En fin... más o menos así van las cosas por aquí. Hubiera preferido hablar todo esto en persona haciendo un café y un dónut de chocolate pero bueno, así ya tenemos material actualizado para seguir cuando vuelvas... :)

En fi… més o menys així van les coses per aquí. Hagués preferit parlar de tot això en persona fent un cafè i un dònut de xocolata però bé, així ja tenim material actualitzat per seguir quan tornis... :)

Un petó Un beso

¿y tú... cómo va todo? (espacio para un rollaco)

A nivel conceptual: Es más complicada la cosa (o me cuesta más explicar) pero se está dando también un cambio que tiene relación con lo anterior. En los últimos trabajos que hice en el taller empecé a tener ganas de compartir y salir un poco de mí mismo, introducir otras subjetividades. Así que aprovechando que me pillaron en Can Felipa y que me pedían un Lab he decidido intentar hacer una primera aproximación a una nueva manera de trabajar. Lo que haré en este caso es hacer un taller durante dos meses donde trabajaré con un grupo de gente dos mañanas por semana y donde iremos desarrollando uno serie de piezas. En todo eso se me abren muchas dudas ya que no quiero aprovecharme de ellos haciéndoles trabajar para mí, pero a la vez tampoco puedo dar vía libre y dar un taller como quien da una clase, porque el resultado, de alguna manera, será obra mía también. Entonces estoy tratando de buscar, y eso de hecho es lo que buscaré con ellos durante el taller, una manera de trabajar conjuntamente donde yo encuentre salida a ideas que quiero llevar a cabo, pero donde no haya deshonestidad ni aprovechamiento y donde ellos también saquen cosas de provecho. Es un tema complicado pero estoy en ello. Mi fantasía, me permito fantasear un poco, es llegar a un punto donde mi trabajo sea un trabajo donde participe mucha gente, donde parte del proyecto siempre sea hacer talleres con gente y que el resultado sea obra y sea obra chula, es decir, ¡seré un artista hippie! Con eso en el fondo estoy huyendo de trabajar solo en el taller pero también busco que el proceso deje de ser una cuenta atrás invisible hacia el objeto acabado, que no sea un tiempo muerto o perdido sino hacer de ese espacio de tiempo algo productivo. Compartirlo, hacerlo visible, hacerlo parte del objeto. Quiero incluir a los otros y poner constantemente a prueba mi honestidad (este punto es importante para mí, siempre he funcionado aprovechándome de los demás, ver “qué podía sacar” y evitando mirarme de frente a mí mismo porque en el fondo sabía que no era agua limpia, ahora quiero poder ir de cara y sin esconder nada. Ya ves, del “son las 6 de la mañana, voy a pintar un paisaje. ¡Seré el mejor!” al “son las 10 de la mañana, voy a trabajar con gente, seré mejor persona”). Pero no nos engañemos, detrás de eso no puedo evitar que todavía haya una voz que me dice “muy bien, buena estrategia, con eso los conquistarás, trabajo comunitario, megaestructuras, ¡te lo compro! Ya te veo en los museos, ¡serás el mejor!” Está, y seguramente estará siempre, pero sé que no lo hago sólo para seguir aquella idea adolescente de “ser el mejor”, sino para saber quién soy y qué puedo aportar al mundo. Joder, sí que soy hippie sí. En fin, por aquí va la cosa. Con Carlota estamos muy bien, mejor que nunca (aunque también tenemos días). Ella está a tope con sus cosas, la han pillado en la Massana, está haciendo cursos de filosofía y dibujo para niños, meditación y dibujo en su taller y en general está con mil proyectos y muy contenta. Y el Brunito, ¡ay el Brunito!, me tiene totalmente enamorado, cada día se le ve más la personalidad y me encanta. Nos quiere mucho y es fantástico, qué voy a decir. Es un regalo precioso.

A nivell conceptual: És mes complicada la cosa (o em costa més d’explicar), però s’està donant també un canvi que té relació amb l’anterior. En els últims treballs que vaig fer al taller vaig començar a tenir un anhel de compartir i sortir una mica de mi mateix, per introduir-hi altres subjectivitats. Així que, aprofitant que em van pillar a Can Felipa i que em demanaven un Lab, he decidit provar de fer una primera aproximació a una nova manera de treballar. El que faré en aquest cas és fer un taller durant dos mesos on treballaré amb un grup de gent dos matins per setmana i on anirem desenvolupant un sèrie de peces. En tot això se m’obren molts dubtes ja que no vull aprofitar-me d’ells fent-los treballar per a mi, però alhora tampoc puc donar via lliure i fer un taller com qui dona una classe, perquè el resultat, d’alguna manera, serà obra meva també. Aleshores, estic tractant de buscar, i això de fet és el que buscaré amb ells durant el taller, una manera de treballar conjuntament on jo trobi sortida a idees que vull portar a terme, però on no hi hagi deshonestedat ni aprofitament i on ells també treguin coses de profit. És un tema complicat però “estoy en ello”. La meva fantasia, em permeto fantasiejar una mica, és arribar a un punt on el meu treball sigui un treball on participi molta gent, on part del projecte sempre sigui fer tallers amb gent, i que el resultat sigui obra i sigui obra xula, és a dir, seré un artista hippy! Amb això en el fons estic fugint de treballar sol al taller però també busco que el procés deixi de ser un compte enrere invisible cap a l’objecte acabat, que no sigui un temps mort o perdut sinó un espai de temps productiu. Compartir-lo, fer-lo visible, fer-lo part de l’objecte. Vull incloure els altres i posar constantment a prova la meva honestedat (aquest punt és important per a mi, sempre he funcionat aprofitant-me dels altres, veure “què en podia treure”, i evitant mirar-me de cara a mi mateix perquè en el fons sabia que no era aigua neta. Ara vull poder anar de cara i sense amagar res. Ja veus, del “son las 6 de la mañana, voy a pintar un paisaje. ¡Seré el mejor!” al “son las 10 de la mañana, voy a trabajar con gente, seré mejor persona”). Però no ens enganyem, darrere d’això no puc evitar que encara hi hagi una veu que em diu: “molt bé, bona estratègia, amb això els conqueriràs, treball comunitari, megaestructures, t’ho compro! Ja et veig als museus, seràs el millor!”. Hi és, i segurament hi serà sempre, però sé que no ho faig només per seguir aquella idea adolescent de “ser el millor”, sinó per saber qui soc i què puc aportar al món. Joder, sí que soc hippy, sí. En fi, per aquí va la cosa. Amb la Carlota estem molt bé, millor que mai (encara que també tenim dies). Ella està a tope amb les seves coses, l’han pillat a la Massana, està fent cursos de filosofia i dibuix per a nens, meditació i dibuix al seu taller, i en general està amb mil projectes i molt contenta. I el Brunito, ai, el Brunito!, em té totalment enamorat, cada dia se li veu més la personalitat i m’encanta. Ens estima molt i és fantàstic, què haig de dir. És un regal preciós.

I tu... com va tot? (espai per a un rollaco)

me dé dinero (estoy pensando moverme en otros circuitos fuera del artístico). En general a nivel económico estoy tratando de dejar de trabajar en modo futurible. Es decir, dejar de trabajar pensando, “eso es una inversión, ya lo recuperaré cuando (puntos suspensivos), me den una beca / me cojan en una galería y venda / etc.” Ahora trato de trabajar en la realidad y en el momento presente, sea cuál sea.

En general, a nivell econòmic estic tractant de deixar de treballar en mode futurible. És a dir, deixar de treballar pensant “això es una inversió, ja ho recuperaré quan (punts suspensius), em donin una beca, m’agafin en una galeria i vengui, etc.” Ara tracto de treballar en la realitat i en el moment present, sigui quin sigui.


A lot of decisions

Jonathan Millán

Centre Cívic Can Felipa Pallars, 277, 08005 Barcelona www.cccanfelipa.catSobre la Bellesa 30.10.18 -12.01.19

La bellesa d’un pardal pintat, d’un pardal dissecat, d’un grup de bombers saludant, de la revolta justa de l’energia hidràulica, d’un color fluorescent, de la resistència, de les formes naturals, del pensament incorrecte, de l’espai públic... un dia de festa, del cos en moviment, de la reflexió necessària, d’un relat emocionant, de la barricada espontània, de la tanca saltada, del disseny precís. La bellesa és una qüestió subjectiva i per tant depenent de multiplicitat de factors, des dels experiencials vinculats a l’entorn sociocultural i per tant econòmic, als generacionals. Així com factors de caràcter fisiològic i cognitiu. Des de la desaparició del cànon en l’àmbit de l’art (la qual cosa ha suposat −per a més d’un− la pèrdua de la brúixola amb la qual orientar-se), la bellesa és un camp de joc sense regles. Tothom té la resposta, però ningú té la resposta. Visca la mort del cànon. Una darrera imatge: El Flip enrere o Mortal enrere és una pirueta prohibida a les competicions de patinatge artístic sobre gel per la seva perillositat. Aquesta convocatòria es planteja com un camp de joc sense regles. Enfront de la vostra llibertat el criteri del jurat. I en el cas de caiguda, només podem recordar les paraules del personatge de R. Crumb: Aixeca el cul i lluita!

La belleza de un gorrión pintado, de un gorrión disecado, de un grupo de bomberos saludando, de la revuelta justa, de la energía hidráulica, de un color fluorescente, de la resistencia, de las formas naturales, del pensamiento incorrecto, del espacio público... un día de fiesta, del cuerpo en movimiento, de la reflexión necesaria, de un relato emocionante, de la barricada espontánea, de la valla saltada, del diseño preciso. La belleza es una cuestión subjetiva y por tanto dependiendo de multiplicidad de factores, desde los experienciales vinculados al entorno sociocultural y por tanto económico, a los generacionales. Así como factores de carácter fisiológico y cognitivo. Desde la desaparición del canon en el ámbito del arte (lo que ha supuesto -para más de uno- la pérdida de la brújula con la que orientarse), la belleza es un campo de juego sin reglas. Todo el mundo tiene la respuesta, pero nadie tiene la respuesta. Viva la muerte del canon. Una última imagen: El Flip atrás o Mortal atrás es una pirueta prohibida en las competiciones de patinaje artístico sobre hielo por su peligrosidad. Esta convocatoria se plantea como un campo de juego sin reglas. Frente a su libertad el criterio del jurado. Y en el caso de caída, sólo podemos recordar las palabras del personaje de R. Crumb: ¡Levanta el culo y lucha!

Rafel G. Bianchi

EXPOSICIÓ/ EXPOSICIÓN

PUBLICACIÓ/ PUBLICACIÓN

Artistes/ Artistas Lucía Bayón Álvaro Chior José Fiol Èlia Llach Alba Mayol Curci Jonathan Millán Francisco Navarrete Sitja

Edició/ Edición Centre Cívic Can Felipa

Tutories / Tutorías Rafel G. Bianchi Laia Ramos Coordinació / Coordinación Joana Hurtado Muntatge / Montaje Marc Quintana Disseny gràfic / Diseño gráfico Durana-Monguilod

Centre Cívic Can Felipa Pallars, 277, 08005 Barcelona www.cccanfelipa.cat

Texts/ Textos David Armengol Lucía Bayón Álvaro Chior Rafel G. Bianchi Èlia Llach Alba Mayol Curci Francisco Navarrete Sitja Correcció del català / Corrección del catalán Servei d’assessorament lingüístic CNL Sant Martí, Barcelona Disseny gràfic/ Diseño gráfico Durana-Monguilod