Page 1

INFORME ECONÒMIC I ACTUACIONS ECONÒMIQUES (02/10/2013) 1. ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NO DEFINIDA DES DE GENCAT: - INGRESSOS EN FORMA DE BESTRETES DES DE L’INICI DE L’ANY 2013. - PARTIDA DE 49.000 € ( QUADRIMESTRE 0710). S’HAN COBRAT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST. PENDENT SETEMBRE I OCTUBRE.


2.

MILLORA SALDO EN COMPTE PER REDUCCIÓ DE DESPESES:

-

LLUM ( NO GRANS VARIACIONS PER LA PUJADA DEL PREU POTÈNCIA CONTRACTADA) GAS AIGUA PROVEÏDORS: PAPER, MATERIAL FUNGIBLE DIDÀCTIC, PREU PER CÒPIA IMPRESSORES:

-

EXEMPLE:

ESTUDI COST D’IMPRESSIÓ KONICA MINOLTA (SECRETARIA): - CANCEL·LACIÓ RENTING BBVA - IMPRESSORA NOVA AMB PREU CÒPIA INFERIOR: B/N: 0,0068€ COLOR: 0.06€


3. MANTENIMENT INSTAL·LACIONS: http://photopeach.com/album/ab6h9v

- Pintura - Reparacions diverses: lames de persianes, panys d’aules, portes i desperfectes al pati. - Adaptació a l’informe de risc laboral: endolls, senyalitzacions de sortides d’emergència, nous extintors i cablejat d’aules.


4. FOTOCÒPIES SALA DE PROFESSORS (ULL A L’IMPRIMIR AMB VISUALITZADOR PERQUÈ IMPRIMEIX TOT).

Informe econòmic i actuacions econòmiques  

curs 2013-2014, inici curs informe

Informe econòmic i actuacions econòmiques  

curs 2013-2014, inici curs informe

Advertisement