Page 1

Utbildningar Hรถsten 2009


Strategi

CSR

Företagsstrategi i praktiken

Systematisk marknadsutveckling

Att arbeta med strategiutveckling innebär att man ställs inför många både intressanta och svåra frågeställningar. Vi ger konkreta verktyg, tips och exempel på hur företag på ett strukturerat sätt kan utveckla sin affärsplan för att sedan realisera den och förbättra marknadspositionen. Vilka produkter eller tjänster skall erbjudas? Vilka marknader skall fokuseras på och hur skall produkter tillverkas och distribueras? Systematiken övas i ett verklighetsbaserat praktikfall där vi går från vision till förverkligande. Utbildningen vänder sig till dig som är VD, sitter i ledningsgruppen eller på annat sätt är inblandad i företagets strategiska och operativa planering t.ex. genom att du är linjechef, processägare eller affärsutvecklare.

Hur får man egentligen sin organisation att identifiera och utveckla ”rätt” affärer som ligger i linje med den övergripande företagsstrategin? Vilka är de lönsamma segmenten och produkterna? Hur skall produktutbudet planeras och paketeras? Hur skall vi marknadsföra och distribuera produkterna? Vilken prissättning är den optimala? Under två intensiva dagar lär du dig konkreta verktyg och modeller för hur man går till väga för att skapa en effektiv marknadsplan och plattform för framgångsrik marknadsutveckling. Du får en systematik som gör att marknadsutvecklingsarbetet blir en naturlig del av företagets arbetsmetoder.

Företagens intressenter ställer allt högre krav på hur företaget arbetar med att ta samhällsansvar. Området socialt ansvarstagande är brett och det behövs metodik för att hitta rätt med arbetet. Det är också viktigt vad företagen väljer att kommunicera och hur de kommunicerar detta.

Kurslängd 2 dagar; Pris 12500 SEK.

Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

CSR i praktiken

Kursen ger en verktygslåda för att göra strategiska analyser, metoder för införande i det dagliga arbetet och arbetssätt för uppföljning och kommunikation. Vi övar på verklighetstrogna praktikfall och utgår ifrån hur CSRarbetet på ett framgångsrikt sätt integreras i företagets strategi och verksamhetsstyrning.

Kurslängd 3 dagar; Pris 16500 SEK.

Stockholm 24-25 september

2009

Stockholm 17-19 augusti

2009

Göteborg

20-21 augusti

2009

Göteborg

14-15 december

2009

Göteborg

2010

Göteborg

4-5 februari

2010

Göteborg

8-9 februari

2010

11-13 januari

”Utbildningen Företagsstrategi i praktiken är verkligen en kurs som jag skulle rekommendera till personer som sysslar med ledningsfrågor! I första hand för att den är så konkret. Man får tillgång till verktyg som man direkt kan applicera i det egna företaget. En annan sak som jag och andra utbildningsdeltagare uppskattade var sättet på hur det lärdes ut - vi arbetade med praktikfall där vi agerade ledningsgrupper på fiktiva bolag och successivt tog fram strategierna under kursen. Till sist vill jag tillägga att utbildningsmaterialet som vanligt hade mycket hög kvalitet. Kurspärmen sammanfattar ”många hyllmeter” managementlitteratur. Anna-Karin Djupenström Business Excellence Advisor Stora Enso Fors AB om kursen ”Företagsstrategi i praktiken”


Effektivisering

Förbättringsarbete – Kaizen Lean Six Sigma

Effektiv processutveckling

Leda och förbättra processer

Lean, Six Sigma och Kaizen är tre koncept som syftar till att minimera kvalitetsbrister och kostnader, och samtidigt öka effektivitet och kundnöjdhet. Kursen förklarar skillnader och likheter mellan dessa tre koncept, och hur deltagarna sedan kan välja vilka delar som passar just den egna organisationen. Fokus ligger på att förklara och genom verklighetsbaserade praktikfall ge träning i de verktyg som alla tre koncepten vilar på, som t.ex. 5S, SMED, DMAIC, SPC, VSM, 7QC/ QM, JIT och Kanban.

Kursen fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets processer. Genom att arbeta med processer kommer man åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Kursen ger dig de konkreta verktyg som krävs för att driva ett processutvecklingsarbete som verkligen skapar värde för din organisation, med frågeställningar som berör såväl högsta ledning som det dagliga operativa arbetet.

Kurslängd 3 dagar; Pris 13800 SEK.

Kurslängd 3 dagar; Pris 13800 SEK.

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och kritiska gränssnitt, samt att belysa var någonstans värde skapas i organisationen. Det räcker emellertid inte med att bara definiera en karta. Processerna måste verkligen användas som ledningsverktyg och utnyttjas i förbättringsarbetet för att vara till nytta. Kursen riktar sig till dig som vill få ut mer av dina processer genom att förstå hur processorganisationen kan användas som grund för att leda och förbättra processer. Processförbättring och implementering är centrala delar av kursen som bygger på realistiska praktikfall. Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

Göteborg Stockholm 21-23 september

2009

Göteborg

Göteborg

2009 2010

1-3 december

Stockholm 1-3 februari

19-21 augusti

26-27 augusti

2009

2009

Stockholm 18-19 november

Stockholm 28-30 oktober

2009

Göteborg

25-27 januari

2010

Göteborg

2010

Göteborg

8-9 februari

2010

25-27 januari

2009

”Kursen Ständiga Förbättringar - Lean Six Sigma var absolut en av de bästa kurser jag har gått! Kursen var väl sammansatt och gav en mycket god insikt i olika verktyg för förbättring och hur de kan användas i praktiken. Allt kändes verksamhetsnära och direkt applicerbart i den egna verksamheten. Helt enkelt gav kursen väldigt mycket nyttigt att ha med sig i bagaget som jag kommer att ha stor fördel av i mitt arbete. Dessutom var föreläsaren väldigt bra och eftersom att man inom CANEA arbetar som konsult parallellt med att hålla utbildningar var det ingen svårighet att fullständigt ta till sig de exempel som hämtades utifrån egna uppdrag och erfarenheter. Likaså var praktikfallen både i lagom mängd, omfattning och relevans. Detta är en kurs som jag absolut kan rekommendera andra att gå.”

Fredrik Währborg, Kvalitetschef, Husqvarna AB om kursen ”Förbättringsarbete - Kaizen Lean Six Sigma”


Kvalitet Revision Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course Gå den mest omfattande och inspirerande kursen inom området utvärdering av kvalitetssystem som ges i Sverige. Kursen är certifierad av IRCA-International Register of Certificated Auditors i England med nr. A17056. Det innebär att deltagarna efter genomgången kurs med godkänt resultat har möjlighet att ansöka om att bli ”IRCA Registered Lead Auditor.” Genom arbete med praktikfall ger kursen en mycket omfattande träning i hur man agerar. Personal som bygger och reviderar kvalitetssystem, bedömer och utvecklar leverantörer samt revisorer hos certifieringsorganen går denna kurs. Den ges på svenska. Kurslängd 5 dagar; Pris 21500 SEK.

Internrevision – ISO 9001 Synsättet som används i denna intensiva och omfattande utbildning är att internrevision är ett verktyg för att skapa engagemang samt hitta och genomföra förbättringar. En processorienterad verksamhet ökar företagets kundnöjdhet och minskar internt strul. Allt detta stöds av ISO 9001, som vi noggrant går igenom. I realistiska rollspel och praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag. Du lär dig att med motströmsteknik revidera ledningssystem och utifrån fokus på externa och interna kunder hitta förbättringar i arbetsmetoder, överlämningspunkter, roller och mål. Kurslängd 3 dagar; Pris 13800 SEK.

Vidareutbildning av revisorer Ta del av de senaste verktygen för att hitta väsentliga förbättringar som ökar din organisations effektivitet. Du får arbetssätt som gör ledningen och medarbetarna engagerade i att genomföra förändringarna. Vi presenterar metoder och övar genom realistiska rollspel och praktikfall på saker såsom revisionsplanering med rätt fokus, intervjuteknik för att hitta det som är viktigt och relevant, sätt att presentera och följa upp revisioner för att skapa engagemang och förståelse, revision av projekt där det ofta finns en stor förbättringspotential. Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

11-13 augusti

2009

Stockholm 23-25 november

2009

Stockholm 24-26 augusti

2009

Göteborg

2009

Göteborg

15-17 december

Bjertorp

10-14 augusti

2009

Göteborg

14-16 september

2009

Stockholm 11-13 januari

2009

Bjertorp

28 sept - 2 okt

2009

Malmö

5-7 oktober

2009

Göteborg

1-3 februari

2010

Stockholm 7-8 september

Bjertorp

23-27 november

2009

Stockholm 20-22 oktober

2009

Malmö

15-17 februari

2010

Göteborg

Bjertorp

25-29 januari

2010

Göteborg

2009

10-12 november

7-8 december

Stockholm 4-5 februari

2009 2009 2010


Kvalitet Standard och system ISO 9001 Grundkurs Utbildningen förklarar hur kvalitetssystem enligt ISO 9001 driver ständiga förbättringar. Den ger också en bild av vad kraven i standarden betyder i praktiken. Genom ny kunskap och nya insikter skapas ett engagemang att utveckla och förbättra det egna kvalitetssystemet. Deltagarna i denna kurs kommer från alla nivåer inom ett företag, från ledning till operatörer. Kurslängd 1 dag; Pris 5500 SEK.

Nya ISO 9001:2008 och nya ISO 9004:2009 Det finns i de flesta verksamheter en potential för att öka nyttan av verksamhetssystemet. Denna utbildning beskriver förändringarna i ISO 9001 samt hur ISO 9004 förespråkar att organisationen skall ha en mer genomarbetad företagsstrategi som grund för sitt verksamhetssystem. Du får en introduktion till hur du bygger in väl beprövade metoder för omvärldsanalys, strategiutveckling, måluppföljning, motiverad personal, processutveckling, självutvärdering och ständiga förbättringar för att börja skapa morgondagens verksamhetssystem och ligga i linje med nya ISO 9004.

Verksamhetsledningssystem i praktiken – ISO 9001 Du lär dig grunderna i hur man strukturerar och bygger ett verksamhetssystem utifrån ISO 9001 och processsynsättet. Processkartläggning och hur man dokumenterar bra arbetssätt kortfattat och effektivt övas i praktikfall. Självklart ingår även en detaljerad genomgång av ISO 9001 där du lär dig tolka standarden och förstå vad den innebär i praktiken för ett verksamhetssystem. Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

Kurslängd 1 dag; Pris 5500 SEK.

Göteborg

31 augusti

2009

Göteborg

17-18 augusti

Stockholm 12 oktober

2009

Stockholm 24-25 september

2009

2009

Göteborg

2009

Stockholm 9 september

2009

Göteborg

Göteborg

2009

Stockholm 10 december

2009

Stockholm 16-17 november

Stockholm 1 december

2009

Göteborg

2010

Göteborg

Göteborg

2010

Stockholm 15 februari

2010

Stockholm 10-11 februari

19 oktober 18 januari

2 november 22 januari

20-21 oktober 14-15 januari

2009

2009 2010 2010

”När certifieringsorganet läste vår internrevisionsrapport, sade revisionsledaren att det var bland det bästa han sett bland 400 företag! CANEAs utbildning låg som grund och det är väl ett bra bevis på utbildningens kvalitet Motströmsmetoden som CANEA lär ut är ju förträfflig! Föreläsarna är kompetenta och varje dag var rolig och intressant. Det genomtänkta utbildningsmaterialet man fick med sig hem har vi haft en otrolig nytta av. Jag kan verkligen rekommendera CANEAs Internrevisions utbildning.” Jenny Holmén, Kvalitetschef Holger Andreasen AB om kursen”Internrevision - ISO 9001”


Kvalitet För fordonsindustrin ISO/TS 16949 – Krav och verktyg

Internrevision – ISO/TS 16949

ISO/TS 16949 är den globala kvalitetsledningsstandarden för fordonsindustrin. Innehållet är också mycket väl lämpat att applicera på alla verksamheter med höga krav på produktutveckling. Utbildningen ger dig kunskap och förståelse om grundtankarna i ISO/TS 16949, praktisk tolkning av tilläggskraven samt övning i ett flertal verktyg; PPAP, APQP, SPC, MSA och FMEA. I kursen varvas hela tiden teoretisk genomgång med exempel och praktiska övningar.

Målet med ISO/TS 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan. Revisioner är mycket viktiga instrument för detta. Denna utbildning i kombination med CANEAs utbildning ISO/TS 16949 – Krav och verktyg uppfyller utbildningskraven för internrevisor (t.ex. Fords tilläggskrav 4.39 eller GMs tilläggskrav 4.1.10). Utbildningen bygger på modellen för motströmsrevision och är till stor del baserad på praktikfall och rollspel. Förkunskapskrav: Deltagarna måste ha kunskap om kraven i ISO/TS 16949 och tolkningarna av dessa samt insikt i ”core tools” (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA).

Kurslängd 2 dagar; Pris 10500 SEK.

Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

Göteborg

1-2 september

2009

Göteborg

9-10 november

2009

Göteborg

11-12 november

2009

Göteborg

19-20 januari

2010

Göteborg

21-22 januari

2010

”Kursen var väldigt bra. Föreläsaren från CANEA var lyhörd och anpassade kursen till oss deltagare. Det var en bra blandning mellan teori och praktik. Praktikfallen om både standarden och kvalitetsverktygen var väldigt nyttiga och det var bra med löpande feedback under kursen. Jag har gått flera av CANEAs kurser förut och kursdokumentation är alltid utmärkt. Den har jag haft god användning av efter kurserna. Jag är mycket nöjd och kan absolut rekommendera den här kursen till andra.” Camilla Baeckström Ljung Quality Manager Setrab AB om kursen ”ISO/TS 16949 – Krav och verktyg”


Miljö

RevisionsledareEnvironmental Auditor Gå den mest omfattande och inspirerande kursen inom utvärdering av miljöledningssystem som ges i Sverige och uppnå samma kvalifikationer som certifieringsrevisorer. Kursen är en grundsten för dig som vill bli certifierad miljörevisor och den är godkänd av IEMA, Institute of Environmental Management & Assessment. Miljöfrågor, kraven i ISO 14001:2004 och EMAS samt svensk miljölagstiftning behandlas. Hur man säkerställer att lagar och krav följs gås igenom. Utbildningen ger en mycket omfattande träning i hur man agerar genom arbete med praktikfall i revisionsteknik mm. Utbildningen ges på svenska. Kurslängd 5 dagar; Pris 21500 SEK

Bjertorp

12-16 oktober

2009

Miljöledningssystem i praktiken – ISO 14001

Intern miljörevision – ISO 14001

Skaffa dig kunskap om vad ett miljöledningssystem är, vad som händer inom området, och vad det praktiskt innebär för ditt företag. Vi går igenom praktikfall blandat med teori om hur man bygger upp miljöledningssystem. Eftersom kunskap om miljön är viktig vid uppbyggnad av miljöledningssystem tar vi upp såväl allmänna miljöproblem som metoder för att beakta, behandla samt bedöma dessa. Kursen riktar sig till personer som skall bygga upp, arbetar med eller berörs av miljöledningssystem.

Att utföra interna revisioner av miljöledningssystem är en nödvändighet för att systemet skall fungera väl. I denna utbildning lär du dig detta av dem som byggt upp certifierade miljöledningssystem och som genomför revisioner av sådana. Vi går igenom hur man tolkar kraven i ISO 14001, viktiga miljöproblem och hur svensk miljölagstiftning fungerar, samt lär dig en effektiv revisionsteknik som leder till minskad miljöpåverkan och ökad affärsnytta. Detta övas praktiskt i realistiska praktikfall och rollspel.

Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

Miljölagstiftning Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ställer krav på att organisationen både följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning. Utbildningen vänder sig till dem som behöver djupare kunskap om svensk miljölagstiftnings gällande lagar och krav, och hur man uppfyller kraven i ISO 14001. Vi går igenom miljöbalken med betoning på miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter och farligt avfall, varvat med praktiska övningar i att läsa och tolka lagkrav och olika situationer. Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

Kurslängd 3 dagar; Pris 13800 SEK. Stockholm 8-9 september

2009

Göteborg

2009

Göteborg

Stockholm 12-13 november

2009

Stockholm 5-7 oktober

2009

Göteborg

24-25 augusti

2009

Göteborg

2009

Göteborg

3-5 november

2009

Stockholm 21-22 oktober

2009

Stockholm 14-15 januari

2010

Stockholm 7-9 december

2009

Göteborg

Göteborg

2010

Göteborg

2010

Stockholm 25-26 januari

26-27 oktober 10-11 december 15-16 februari

1-3 september

27-29 januari

2009

19-20 november 2009 2010


Arbetsmiljö

System för arbetsmiljö

Arbetsmiljörevision

Arbetsmiljölagstiftning

Minska kostnaderna, minska ohälsan, öka medarbetarnöjdheten och undvik att bryta mot lagar genom att systematisera arbetsmiljöarbetet. Det stundar en renässans för arbetsmiljöarbetet inom företagen. Man vill hitta en form som leder till ständiga förbättringar av arbetsmiljön. Vi går igenom praktikfall blandat med teori om hur man systematiserar sitt arbetsmiljöarbete. Kunskap om lagstiftningen, AFS 2001:1 och internationella standarder är grundstenar. Kursen riktar sig till dig som funderar på att systematisera, certifiera eller integrera arbetsmiljöarbetet med andra ledningssystem.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett lagkrav. Att systematisera arbets- & miljöarbetet och föra in frågorna på ett tydligt sätt i planeringen och uppföljningen av verksamheten gör att kraven på metodiskt och systematiskt genomförda arbetsmiljörevisioner har ökat. I denna utbildning gås internationella kravdokumentet OHSAS 18001 samt svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1 igenom. Kursen fokuserar på att lära ut effektiv och förbättringsinriktad revisionsmetodik. Praktisk träning fås genom flera verklighetstrogna praktikfall.

Den omfattande arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivarens kunskaper. Utbildningen ger en grundläggande förståelse för lagstiftningens uppbyggnad, kännedom om hur myndigheterna är organiserade och arbetar samt en introduktion till de olika detaljerade kraven. Utbildningen vänder sig till alla som har arbetsmiljöansvar såsom chefer och arbetsledare samt andra personer som arbetar med arbetsmiljö eller verksamhetssystem. Inga förkunskaper krävs. Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

Kurslängd 3 dagar; Pris 13800 SEK. Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

Stockholm 14-15 september

2009

Stockholm 21-23 september

2009

Göteborg

2009

Göteborg

2009

Stockholm 1-2 oktober

2009

2010

Stockholm 19-21 januari

2010

Göteborg

2010

8-9 december

Stockholm 1-2 februari

23-25 november

14-15 januari

”Kursen var ett utmärkt avstamp för oss inför certifiering och införande av arbetsmiljön i vårt verksamhetssystem. Vi gick igenom alla avsnitt i standarden och även lagkrav. Det fanns mycket utrymme att utbyta erfarenheter med deltagare från de andra företagen. Kursledaren var väl påläst och hade svar på våra frågor och funderingar. Materialet har fungerat bra som uppslagsverk i vårt fortsatta arbete på hemmaplan. Som en bonus var kurslokalen med sina stora fönster ut mot hamnen en inspirerande och vacker lokal att jobba i.” Annika Borg Administratör/utvecklare av verksamhetssystem GB Glace AB om kursen ”System för arbetsmiljö”


Integrerade Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö

Integrerad internrevision

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

För att få full nytta av sitt verksamhetsledningssystem och förenkla administrationen blir det allt vanligare att man integrerar det till att innefatta kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Därmed ökar kraven på internrevisorerna. Kombinera utbildningarna Internrevision – ISO 9001 och Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner så får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I denna utbildning görs en genomgång av skillnaderna och tilläggen i ISO 14001 och OHSAS 18001 jämfört med ISO 9001. Grunderna i lagstiftning inom yttre och inre miljö gås igenom inklusive AFS 2001:1. Viktiga saker att tänka på vid revision, bl a hur man säkerställer lagefterlevnad. Den som inte kan kvalitetsrevision går först kursen Internrevision – ISO 9001.

Kurslängd 3+2 dagar; Pris 21500 SEK. Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

Stockholm 24-28 augusti

2009

Stockholm 27-28 augusti

2009

Göteborg

14-18 september

2009

Göteborg

17-18 september

2009

Malmö

5-9 oktober

8-9 oktober

2009

Malmö

Stockholm 23-27 november

2009

Stockholm 26-27 november

2009

2009

Göteborg

1-5 februari

2010

Göteborg

4-5 februari

2010

Malmö

15-19 februari

2010

Malmö

18-19 februari

2010

”Det är tack vare kursen som det nya arbetet fungerar! Föreläsarna visste vad de talade om, var kunniga, väl insatta och hade anknytning till verkligheten. Det är ett svårt ämne att tala om men ändå blev det inte korvstoppning och man höll sig vaken hela tiden. Jag upplevde diskussionerna i klassrummet positivt, med engagerade deltagare och att vi fick svar på våra frågor. Praktikfallen var jättenyttiga och jag inser att internrevisioner tar längre tid än man tror. Jag började arbeta med revisioner direkt efter kursen!” Ingrid Håkansson Kvalitets- och miljöassistent Saab Rosemount Tank Radar AB om kursen ”Integrerad Internrevision”


Projektledning Projektplanering

CANEA är godkänd av PMI CANEA är godkänd av PMI som Registered Education Provider – R.E.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. PMI Central Sweden Chapter har utsett CANEA till officiell utbildningspartner.

Projektstyrning Projektledarcertifiering – PMP

Projektledning Leda människor i projekt

Lämplig ordningsföljd och förkunskaper för utbildningarna. Förkunskaper kan även inhämtas på annat sätt.

Projektledning

Projektplanering

Projektstyrning

Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall levereras med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Sådana resultat kan uppnås mer effektivt om en bra projektledningsmetodik används. Professionell projektledning är nyckeln till framgång. Denna utbildning ger solida, praktiska redskap för att framgångsrikt kunna hantera projekt, alltifrån upprättande av projektdirektiv till avslut och erfarenhetsåterföring. Planering och styrning samt mjuka frågor är viktiga moment som behandlas. Du tränar dina färdigheter i ett verklighetsbaserat praktikfall som täcker hela projektlivscykeln. Utbildningen vänder sig både till dem som är nya inom projektledning och till dem som arbetar som projektledare, men vill vidareutveckla sina färdigheter.

Grunden till framgångsrika projekt läggs under planeringsfasen. Planer framarbetade till rätt nivå, ger de bästa förutsättningarna för att genomföra och styra projektet effektivt och uppnå önskade mål för tid, kostnad och omfattning/kvalitet.

I denna kurs lär du dig de verktyg och metoder som du behöver för att ha översikt över var projektet är vid en viss tidpunkt jämfört med plan, vart projektet är på väg och hur du hanterar avvikelser från projektplan. Efter kursen kommer du att ha utökat din verktygslåda och kunna styra projekt mer effektivt.

Kurslängd 3 dagar; Pris 14900 SEK.

Stockholm 19-21 augusti

2009

CANEA är godkänd av PMI

Göteborg

2009

CANEA är godkänd av PMI som Registered Education Provider – R.E.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. PMI Central Sweden Chapter har utsett CANEA till officiell utbildningspartner.

7-9 september

Stockholm 28-30 september

2009

Malmö

27-29 oktober

2009

Göteborg

I kursen lär du dig användbara verktyg för effektiv planering. Vi utgår från projektmålen och tränar hur man bryter ned dessa till en Work Breakdown Structure, utifrån vilken man sedan gör träffsäkra bedömningar av tid, kostnad och risker. Resultatet är en realistisk och allmänt accepterad projektplan. Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

Kursen bygger på väletablerade och fungerade styrningsmodeller/-verktyg och behandlar bl.a. proaktiv styrning, ändringshantering, avvikelsehantering, earned value management och lägesrapportering. Den ger också välbeprövade verktyg för att samordna flera olika projekt. Kurslängd 2 dagar; Pris 9800 SEK.

16-18 november

2010

Stockholm 14-16 december

2010

Göteborg

11-13 januari

2009

Stockholm 3-4 september

2009

Malmö

26-28 januari

2010

Göteborg

19-20 oktober

2009

Göteborg

2009

2010

Stockholm 14-15 januari

2010

Stockholm 22-23 februari

Stockholm 16-18 februari

19-20 november

2010


Projektledning

T!

NYHE

Nu kan du gå Projektledarcertifiering – PMP i Barcelona! ®

Projektledarcertifiering – PMP ® Gå en omfattande och avancerad utbildning för att få den senaste metodiken och verkligen på djupet förstå hur ett projekt skall drivas. Du är en erfaren projektledare som vill ha kompetensutveckling till en ny nivå i din yrkesroll. Du får därtill de bästa förutsättningarna för att klara examinationen för att bli Project Management Professional, PMP®. En certifiering som leder till fler lyckade projekt och ökad lönsamhet enligt internationella undersökningar. PMP är världens största projektledarcertifiering. Denna femdagarskurs är utvecklad för att skapa en komplett förståelse av PMI:s sätt att se på projektledning; såsom beskrivs i deras PMBOK® Guide. Genom att följa kursen kommer deltagarna att vara väl förberedda för examinationen. Även den som inte tänker certifiera sig har mycket att lära från denna omfattande utbildning. Kurslängd 5 dagar; Pris 21500 SEK. PMI-Medlemmar; Pris 18 705 SEK.

Göteborg

24-28 augusti

2009

Barcelona

26-30 oktober

2009

Stockholm 2-6 november

2009

Göteborg

2010

8-12 februari

”CANEAs utbildning Projektledarcertifiering – PMP överträffade mina förväntningar. Jag kan jämföra med två liknande utbildningar som jag gått tidigare. Föreläsaren genomförde kursen betydligt bättre än de andra och utbildningsmaterialets kvalitet var överlägsen. CANEAs kurs på fem dagar har en lämpligare längd än de tre dagars kurser som finns. Många av våra projektledare har gått kursen och fler kommer att göra det. Jag kan verkligen rekommendera kursen!”

Reinhold Konnander, Projektchef, Kerfi AB om kursen”Projektledarcertifiering – PMP”

Projektledarcertifiering – CAPM®

Leda människor i projekt

Denna tredagarskurs ger en god överblick över PMBOK® Guide samtidigt som den förbereder för CAPM-certifiering. Kursen ger en mångsidig verktygslåda med välbeprövade standardverktyg och metoder för att driva ett projekt. Kursen vänder sig både till projektledare i början av karriären och de som vill bekanta sig med PMI:s sätt att se projektledning.

Kursen utvecklar dig som projektledare och teamledare till att kunna leda och hantera människor ännu bättre, både i projekt och din vardag. Den ger dig insikter, väl beprövade verktyg och färdigheter för att etablera ett effektivt projektteam och hantera konflikter. Kursen behandlar bl a konflikthantering, grupputveckling såsom FIRO och Tuckman, grupproller, Belbin och hur man ger och tar emot feedback. Teoriövningar varvas med rollspelsövningar, där du får feedback på ditt agerande.

Kurslängd 3 dagar; Pris 14900 SEK. PMI-Medlemmar; Pris 12963 SEK.

Kurslängd 3 dagar; Pris 14900 SEK.

Stockholm 28-30 oktober

2009

Göteborg

13-15 oktober

Stockholm 3-5 februari

2009 2010


Företagsinterna utbildningar

Utbildningsfakta

Utbildningarna

Företagsinterna utbildningar Utbildningar ur programmet Vi genomför öppna utbildningar som ingår i det ordinarie programmet företagsinternt hos er. Ett bra alternativ, för både stora och små företag, om ni har många deltagare till ett tillfälle. De flesta utbildningarna kan även genomföras på engelska.

Anpassade utbildningar

CANEAs utbildningar fokuserar på vad som är viktigt för att deltagarna praktiskt ska kunna tillämpa kunskaperna i sitt arbete. De består av intensiva dagar med mycket eget arbete och verklighetsbaserade praktikfall.

Kursmaterialet Deltagarna får en omfattande kurspärm där de olika föreläsningsmomenten finns utförligt dokumenterade. Förutom att underlätta inlärningen inbjuder den till användning som uppslagsverk i det dagliga arbetet efter genomförd utbildning.

Vi kan även ta fram eller specialanpassa utbildningar eller kortare föredrag särskilt för er verksamhet. Nedan finns några exempel på utbildningar vi genomför företagsinternt. Tveka inte att fråga oss även om andra utbildningar.

Föreläsarna

Ledningsseminarier

Kursavgift

Utbildningar

Breddutbildningar

Strategi och affärsplanering

Utbildning av projektstyrgrupp

Miljö för alla

Kvalitets- och miljöledning

Bygga integrerade system

Nyttan med kvalitetsledningssystem

Processorientering och verksamhetssystem Lean Six Sigma

Lean projektledning Utbildning 8D

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Miljöanpassad produktutveckling

Projektmetodik

CANEAs utbildningar ges av föreläsare med spetskunskap, stor erfarenhet och god pedagogisk förmåga. Samtliga föreläsare har praktisk konsulterfarenhet och kan bidra med exempel från verkliga situationer.

Pris är angivet per person och inkluderar kursdokumentation, standard när kursen bygger på sådan, lunch och kaffe. Moms tillkommer. Vid återbud senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften och vid återbud senare än två veckor halva avgiften. Betalningsvillkor 10 dagar netto.

Information Mer information och möjlighet att ladda ner broschyrer om våra utbildningar hittar du på vår hemsida www.canea.se. Det går också bra att ringa oss på telefon 031-760 11 11.

Anmälan Anmäl dig på vår hemsida www.canea.se eller ring oss på telefon 031-760 11 11.


Konsulttjänster

Konsulttjänster

Effektivare arbetssätt gav bestående besparingar värda miljoner ”Vi är mycket nöjda med CANEA. De har varit med oss under hela resan och har haft rätt verktyg och metoder för varje fas i projektet. Med CANEAs hjälp har vi effektiviserat verksamheten och åstadkommit en betydande resultatförbättring.” Temporent är idag ett snabbväxande och lönsamt företag. Men så har det inte alltid varit. När Per Johansson återinträdde som VD i samband med ett ägarbyte stod han inför en rejäl utmaning… ”Ja, vi hade höga kvalitetsbristkostnader men kunde inte riktigt sätta fingret på dem. Trots att branschen som sådan växte hade vi problem med lönsamheten. Personalen var stressad och hade dåligt självförtroende. Det fanns helt enkelt en mycket stor potential i mer effektiva arbetssätt!” Ledningsgruppen utarbetade en strategi med fokus på tillväxt och förbättringar. Först på dagordningen stod ett effektiviseringsprojekt med målet att göra något åt de vikande marginalerna.

”Min egen erfarenhet när det gäller denna typ av projekt är att de faller bättre ut med experthjälp. Efter en utvärdering av flera konsultfirmor beslutade vi att inleda ett samarbete med CANEA eftersom de hade ordentlig erfarenhet och goda referenser från liknande uppdrag. Vi frigjorde tid för vår projektledare som tillsammans med CANEAs konsulter tog fram en plan.” Effektiviseringsprojektet utgick från företagets processer och kritiska framgångsfaktorer för att få kopplingen mellan strategi och det dagliga arbetet tydlig. Genomlysningen av processerna ledde till att man kunde identifiera kvalitetsbristkostnader

Konsulttjänster är den dominerande delen inom CANEA. Vi skapar tillav omsättningen det året. Under samma period växte vår omsättning med 25% vilket betyder att både vår marginal och vår position på marknaden har stärkts. Med CANEAs hjälp har vi skapat en struktur för effektivisering som gjort det möjligt att fortsätta spara in på onödiga kostnader och effektivisera våra arbetssätt.”

systematiska arbetssätt som leder till en verksamhet som fungerar effektivare. Vi arbetar inom; Strategi, Organisation och Effektivisering, Projektledning och Ledningssystem. Bland uppdragsgivarna finns både företag och offentlig sektor; t.ex. ABB, Billerud, Banverket, Ericsson, Göteborgs stad, Nordea, Oracle,

Per Johansson, VD

Parker Hannifin, Pergo, Posten, SAAB,

Temporent AB

SonyEricsson, TeliaSonera, Tekniska Verken i Linköping, Volvo, V-TAB,

motsvarande 18% av omsättningen. ”Jag tycker att CANEAs metodik var mycket bra. En viktig del var att alla medarbetare involverades i arbetet. Därigenom skapades ägarskap och delaktighet hos alla. Ett år efter projektets start hade vi redan åtgärdat kvalitetsbristkostnader till ett värde av 5,8 miljoner, motsvarande nära 4%

sammans med våra uppdragsgivare

Vägverket och Öresundsvarvet.

Temporent levererar temporära lokaler till kontor, skolor och förskolor. Företaget är idag en av de största uthyrarna i landet av temporära lokaler. Temporent ingår i Nordic Modular Group, som ägs av börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden AB


Om CANEA

CANEA Vi hjälper organisationer att förverkliga sina visioner genom att analysera, utveckla och införa strategier, arbetssätt och kompetens. Ni får mätbara resultat i form av ökad effektivitet och nöjdare intressenter.

Strategi Organisation & Effektivisering Projektledning Ledningssystem

Konsulttjänster Utbildningar IT-lösningar

Frågor och anmälningar till utbildningar: 031-760 11 11, utbildning @ canea.se

Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Tel: 031-760 11 00 Fax: 031-760 11 01

Folkungagatan 49 SE-116 22 Stockholm Tel: 08-410 310 00 Fax: 08-410 310 01

Internet: www.canea.se E-mail: info @ canea.se

CANEAs Utbildningsprogram hösten 2009  

Denna broschyr beskriver vårt utbildningsprogram för hösten 2009.

CANEAs Utbildningsprogram hösten 2009  

Denna broschyr beskriver vårt utbildningsprogram för hösten 2009.

Advertisement