Page 1

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Έθζεζε Αζελώλ

Αβέξσθ 18 | 45221 – Ισάλληλα Κνηκ .Θενηόθνπ 2 | 15124 - Μαξνύζη

Σει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 35547

s-rodas@candleshop.gr candleshopgr Copyright ©2007-11 candleshop


Σο candleshop Σν candleshop αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή - εηζαγσγή, ρεηξνπνίεησλ αξσκαηηθώλ θεξηώλ & εηδώλ δηαθόζκεζεο. Σα πξντόληα εηζήρζεζαλ ζηελ ειιεληθή θαη μέλε αγνξά. ΢ε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα αλαγλσξίζηεθαλ γηα ηελ πςειή ηνπο πνηόηεηα, ηνλ θαιιηηερληθό ηνπο ζρεδηαζκό θαη ηηο αληαγσληζηηθέο ηνπο ηηκέο. Σν candleshop ζπλεξγάδεηαη κε πνιιέο εηαηξίεο & θαηαζηήκαηα ζε όιε ηελ Διιάδα αιιά & εθηόο Διιεληθώλ ζπλόξσλ. Πξνκεζεύεη ηα ζπλεξγαδόκελα θαηαζηήκαηα κε κηα κεγάιε γθάκα πξντόλησλ απνηεινύκελε από ρεηξνπνίεηα θεξηά, αξσκαηηθά θεξηά ζπλδπαζκέλα κε γπαιί ή θεξακηθό, θαλαξάθηα δηαθόζκεζεο & γπάιηλα δηαθνζκεηηθά. Πξνηείλεη ηδέεο & ιύζεηο δηαθόζκεζεο απόιπηα ελαξκνληζκέλεο κε ηα ρξώκαηα & ην ύθνο πνπ ζα επηιέμνπλ γηα ηελ δηαθόζκεζε νη πειάηεο ζαο. Γίλεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ ζσζηή & γξήγνξε εμππεξέηεζε όπσο & ζηελ άςνγε ζπζθεπαζία. Δίλαη δίπια ζαο γηα νπνηνλδήπνηε πξνβιεκαηηζκό ή απνξία ζαο. Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο.

Με εθηίκεζε, γηα ην Candleshop ΢ηαύξνο Ρνδάο


Υολδρηθή Πώιεζε Γηα όια ηα θαηαζηήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ιηαληθή πώιεζε θεξηώλ, εηδώλ δώξνπ, αλζνπσιεία, θάβεο θηι ην Candleshop είλαη ζε ζέζε λα ηνπο παξέρεη γξήγνξα, νηθνλνκηθά & αμηόπηζηα ηα κνλαδηθά ρεηξνπνίεηα θεξηά πνπ παξάγεη θαζώο & κηα κεγάιε γθάκα από αξσκαηηθά θεξηά & πξντόληα δηαθόζκεζεο. Μέζα από κηα πνιπεηή εκπεηξία δηαζέηεη άξηζηε γλώζε ζηνλ ρώξν ηνπ θεξηνύ & ηεο δηαθόζκεζεο ,δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ζσζηή ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο ζην θαηάζηεκα ζαο. Πρώηες ύιες Οη πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θεξηώλ(παξαθίλε, ρξώκα, θπηίιη, άξσκα) πξνέξρνληαη από ηελ Δπξσπατθή έλσζε αλαγλσξηζκέλεο δηεζλώο θαη δηαζθαιηζκέλεο κε πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο DIN EN ISO 9001 γηα ζέκαηα πγείαο & αζθάιεηαο. Η ζσιιογή κας: • Υεηξνπνίεηεο Παζραιηλέο ιακπάδεο •Υεηξνπνίεηα Ιηαιηθά θεξηά •Υεηξνπνίεηα θεξηά δσγξαθηζκέλα ζην ρέξη •Κεξί – Δπρεηήξηα θάξηα •Υεηξνπνίεηα αξσκαηηθά θνπθσηά θεξηά (θαλάξηα) •Υεηξνπνίεηα αξσκαηηθά ζπκπαγή θεξηά •Υεηξνπνίεηεο ιακπάδεο & θεξηά γάκνπ •Αξσκαηηθά θεξηά άξηζηεο πνηόηεηαο. •Ρεζώ άνζκα ή αξσκαηηθά απιά ε γίγαο κε εμαηξεηηθή θαύζε •Κεξηά επαγγεικαηηθήο ρξήζεο


΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΙΑ – ΠΑΡΑΔΟ΢Η – ΣΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ΢ Όια καο ηα πξντόληα ζπζθεπάδνληαη κε αεξνπιάζη & ηνπνζεηνύληαη ζε 5θπιιά επαγγεικαηηθά ραξηνθηβώηηα, κε απνηέιεζκα νη απώιεηεο θαηά ηελ κεηαθνξά λα είλαη κεδακηλέο! Σα θεξηά ηεο ζπιινγήο θεξνπνηήκαηα ζπζθεπάδνληαη ζε εηδηθά ιεπθά θνπηηά πνιπηειείαο, ην θάζε ζρέδην ρσξηζηά. Σα θνπηηά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θεξηώλ θαζώο επίζεο είλαη ηδαληθά γηα ην ακπαιάδ δώξνπ θαηά ηελ πώιεζε από ηα θαηαζηήκαηα.

ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ΢ Με πξαθηνξείν κεηαθνξώλ ηεο επηινγή ζαο. Παξάδνζε κε courier (ACS) ζε όιε ηελ Διιάδα πεξίπνπ 3.50€ ην δέκα. ΣΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΧΜΗ΢ - ΔΚΠΣΧ΢ΔΙ΢ Πιεξσκή κε επηηαγή 100 εκεξώλ Πιεξσκή κεηξεηνίο 15% έθπησζε


ΣΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ΢ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΩ΢ 26510 25006 – 35547 ΜΕ΢Ω ΦΑΞ 26510 35547 210 8064030 ΜΕ΢Ω EMAIL sales@candleshop.gr ΢ην εθζεηήξην καο ζην Μαρούζη - Αζήλα (κε ραληεβού 6979006348) Κνίκ.ζενηόθνπ 2 & Γαξδέιε ην νπνίν βξίζθεηαη 5 ιεπηά από ηελ Αηηηθή νδό κε Ι.Υ. & 5 ιεπηά κε ηα πόδηα από ηνλ ειεθηξηθό ζηαζκό ηνπ Ακαξνπζίνπ.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΢ηα Κεξνπνηήκαηα επηιέγεηε κόλν ηνλ θσδηθό ηνπ ζρεδίνπ & ην όλνκα ηεο ζπιινγήο.π.ρ Κέξηλνο Πύξγνο θώδ.506 Γηα ηηο παξαγγειίεο ζαο ,ζηα θνπθσηά & ζπκπαγή θεξηά επηιέγεηε ην κέγεζνο θαη ην ζρέδην ηνπ θεξηνύ. Οη θσηνγξαθίεο είλαη ελδεηθηηθέο ,ηα ζρέδηα ησλ θεξηώλ είλαη δηαζέζηκα ζε όια ηα κεγέζε ησλ θεξηώλ θνπθσηά & ζπκπαγή. Ο θσδηθόο ηνπ πξντόληνο πξνθύπηεη από ηνλ θσδηθό ηεο δηάζηαζεο & ηνλ θσδηθό ηνπ θάζε ζρεδίνπ πνπ βιέπεηε κέζα ζην cd Γηα παξάδεηγκα ν θσδηθόο 301 -01 είλαη θνπθσηό θπιηλδξηθό θεξί ζε κέγεζνο cm ρ 10cm ζε ιεπθό ρξώκα δηαθνζκεκέλν κε πηπεξηέο.

*Μέζα ζην cd ζα βξείηε κηα πξνθόξκα παξαγγειίαο ζε αξρείν excel ε νπνία ζα ζαο βνεζήζεη λα ηνπνζεηήζεηε εύθνια ηελ παξαγγειία ζαο * Πξνζθέξνληαη εηδηθέο ηηκέο γηα κεγάιεο πνζόηεηεο


ΟΔΗΓΙΕ΢ ΚΑΤ΢Η΢

Σα ρεηξνπνίεηα θεξηά ηνπ Candleshop έρνπλ απηνθόιιεην ζην θάησ κέξνο κε νδεγίεο ρξήζεο – πξνθύιαμεο (εηθνλίδηα). Δπίζεο ζπλνδεύνληαη κε θαξηειάθηα ηα νπνία έρνπλ νδεγίεο θαύζεο & δηάθνξα tips γηα ηελ αζθαιή ρξήζε.


ΑΤΘΕΝΣΙΚΑ ΥΕΙΡΟΠΟΙΗΣΑ ΚΕΡΙΑ Oια ηα ρεηξνπνίεηα θεξηά ηεο ζπιινγήο ηνπ Candleshop έρνπλ κπξνύηδηλν αλαπαιαησκέλν ηακπειάθη Με ηελ έλδεημε handmade


Χειροποίητες λαμπάδες από γνήσιο μελισσοκέρι To Candleshop ζας παροσζηάδεη κία ποιύ ηδηαίηερε ζσιιογή τεηροποίεηφλ παζταιηλώλ ιακπάδφλ. Δοσιεκέλες περίηετλα ζηο τέρη, κε γλήζηο θσζηθό θερί κέιηζζας ζσλδσάδοσλ ηο δηατροληθό κε ηελ ζύγτρολε ηάζε ηες αγοράς προς ηο οηθοιογηθό & θσζηθό.

Σηκή 4.85€/ηεκ ΢ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη & ην νηθνινγηθό θνπηί ηεο ιακπάδαο.


Χειροποίητες καλλιτεχνικές λαμπάδες Υεηξνπνίεηεο ιακπάδεο αξσκαηηζκέλεο κε αηζέξηα έιαηα & θαιιηηερληθόο δηάθνζκνο από θπζηθά πιηθά ηηο δηαθνζκνύλ εζσηεξηθά. Σηκή 5.85€ 35cm ύςνο ΢εη ησλ 2 ηεκαρίσλ αλά θσδηθό κηα ζηξνγγπιή & κηα ηεηξάγσλε


ΚΩΔ.01

ΚΩΔ.02

Υεηξνπνίεηε θίηξηλε ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε ηξηαληάθπιια & θίηξηλε γπςνθύιιε Άξσκα: Βαλίιηα

Υεηξνπνίεηε ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε ζηάρπα & θύιια επθάιππηνπ Άξσκα: Βαλίιηα


ΚΩΔ.03

ΚΩΔ.04

Υεηξνπνίεηε ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε θόθθηλν ζηάρπ & θπζηθά θύιια επθάιππηνπ. Άξσκα: Βαλίιηα

Υεηξνπνίεηε ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε ξνδ ινπινύδη delphinium & θπζηθά θύιια επθάιππηνπ. Άξσκα: Βαλίιηα


ΚΩΔ.05

ΚΩΔ.06

Υεηξνπνίεηε γαιάδηα ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε αιεζηλά θνρύιηα. Άξσκα: Βαλίιηα

Υεηξνπνίεηε ιαραλί ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε ζηάρπα, θύιια ηηηάο & άλζε ηνπ αγξνύ. Άξσκα: Βαλίιηα


ΚΩΔ.07

ΚΩΔ.08

Υεηξνπνίεηε ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε πνξηνθαιί ηξηαληάθπιια & γπςνθύιιε. Άξσκα: Βαλίιηα

Υεηξνπνίεηε ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε ξνδ ηξηαληάθπιια & ξνδ γπςνθύιιε. Άξσκα: Βαλίιηα


ΚΩΔ.09

ΚΩΔ.10

Υεηξνπνίεηε ιηιά -ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε θίηξηλα άλζε & γπςνθύιιε. Άξσκα: Βαλίιηα

Υεηξνπνίεηε ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε θνύμηα ινπινύδηα & εθξνύ γπςνθύιιε. Άξσκα: Βαλίιηα


ΚΩΔ.11

ΚΩΔ.12

Υεηξνπνίεηε ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε ξνδ ινπινύδηα & εθξνύ γπςνθύιιε. Άξσκα: Βαλίιηα

Υεηξνπνίεηε πνξηνθαιί ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε πνξηνθαιί άλζε & πνξηνθαιί γπςνθύιιε. Άξσκα: Βαλίιηα


ΚΩΔ.13

ΚΩΔ.14

Υεηξνπνίεηε πεηξόι ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε αιεζηλά θνρύιηα. Άξσκα: Βαλίιηα

Υεηξνπνίεηε ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε αιεζηλά θνρύιηα θαη ζγνπξό θπιιαξάθη. Άξσκα: Βαλίιηα


ΚΩΔ.15

ΚΩΔ.16

Υεηξνπνίεηε ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε κε ξόδ baby ηξηαληάθπιια, γπςνθύιιε & θαξπνύο. Άξσκα: Βαλίιηα

Υεηξνπνίεηε ιεπθή ιακπάδα δηαθνζκεκέλε εζσηεξηθά κε black berry & θπζηθά θύιια επθάιππηνπ. Άξσκα: Βαλίιηα


ΚΗΡΟΠΟΙΗΜΑΣΑ Όηαλ ε ηέρλε ζπλαληάεη ην θεξί & ην θεξί ζπλαληάεη ηελ ηέρλε ηόηε ην απνηέιεζκα είλαη κνλαδηθό είλαη έλα πνίεκα...είλαη ηα ΚΗΡΟΠΟΙΗΜΑΣΑ

ΚΕΡΙΝΟ΢ ΠΤΡΓΟ΢ ΜΕ 7 ΦΤΣΙΛΙΑ ΚΕΡΙΝΟ΢ ΠΤΡΓΟ΢ ΜΕ 8 ΦΤΣΙΛΙΑ ΚΕΡΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΜΕ 5 ΦΤΣΙΛΙΑ ΚΕΡΙΝΟ ΜΙ΢ΟΦΕΓΓΑΡΟ ΜΕ 7 ΦΤΣΙΛΙΑ ΚΕΡΙΝΗ Α΢ΠΙΔΑ ΜΕ 7 ΦΤΣΙΛΙΑ


ΚΕΡΙΝΟ΢ ΠΤΡΓΟ΢ ΜΕ 7 ή 8 ΦΤΣΙΛΙΑ Ο θέξηλνο πύξγνο είλαη ην δεκνθηιέζηεξν θεξί καο θαη όρη κόλν ιόγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο ηηκήο ηνπ. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη όηη πνιιαπιαζηάδεη ηα θπηίιηα θαη δεκηνπξγεί κηα ζεξκή θσηεηλόηεηα ζε νιόθιεξν ην θεξί. Δίλαη επίζεο εύθνιν λα θσηίζεη όιν ην θεξί απιά ηνπνζεηώληαο έλα ξεζώ πίζσ από απηό.. Απηή ε επίδξαζε είλαη ηδηαίηεξα νξαηή όηαλ ρακειώζεηε ην θσηηζκό. Μπνξείηε επίζεο λα αλάςεηε ηα θπηίιηα δηαδνρηθά θαη λα ηα ζβήζεηε κεηά από πεξίπνπ δύν ώξεο έηζη ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ πύξγν. Απηόο είλαη επίζεο έλαο θαιόο ηξόπνο λα δηπιαζηαζηεί ν ρξόλνο θαύζεο. Απηό ην θεξί έρεη κηα παγθόζκηα αληαπόθξηζε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηέιεηα είηε ζαλ δώξν είηε ζηελ δηαθόζκεζε ελόο ρώξνπ.


Κώδ.506 (S,L)

Κώδ.501 (S,L)

ΚΕΡΙΝΟΙ ΠΤΡΓΟΙ

Κώδ.507 (S,L)

Κώδ.505 (S)

Κώδ.503 (S)

Κώδ.508 (S,L)

Κώδ.513 (L)

Κώδ.509 (S,L)

ΜΙΚΡΟ ΜΔΓΔΘΟ΢ 7 ΦΤΣΙΛΙΑ SMALL(S) ΜΔΓΑΛΟ ΜΔΓΔΘΟ΢ 8 ΦΤΣΙΛΙΑ LARGE(L) ΚΟΥΤΛΙΑ-ΚΑΦΔ΢-ΛΟΤΛΟΤΓΙΑ 8 ΦΤΣΙΛΙΑ LARGE(L)

Κώδ.504 (S)

Γηαζηάζεηο: 12cm x 32cm Γηαζηάζεηο: 15cm x 37cm Γηαζηάζεηο: 15cm x 37cm

Κώδ.512 (L)

Κώδ.514 (L) Σηκή : 7.95€ Σηκή : 9.65€ Σηκή : 10.95€


Κώδ. 528

Κώδ. 522

Κώδ. 523

Κώδ. 521

ΚΕΡΙΝΟ΢ ΑΝΑΓΛΤΦΟ΢ ΠΤΡΓΟ΢ ΜΕ 7 ΦΤΣΙΛΙΑ Γηαζηάζεηο: 12cm x 32cm

Σηκή : 7.95€

Κώδ. 524

Κώδ. 525

Κώδ. 526


Κώδ.551 (S)

Κώδ.556 (S)

Κώδ.558 (S)

Κώδ.557 (S)

Κώδ.555 (S)

Εκρού - καφέ Βλέπε κωδικό 503

No photo Κώδ.559 (S)

Κώδ.562 (S)

ΚΔΡΙΝΟ΢ ΠΤΡΓΟ΢ (CORNER) ΜΔ 7 ΦΤΣΙΛΙΑ

Κώδ.563 (S)

Κώδ.568(S)

7 ΦΤΣΙΛΙΑ SMALL(S)

Κώδ.553(S)

Γηαζηάζεηο: 14cm x 30cm

Κώδ.565(S)

Σηκή : 7.95€


ΚΕΡΙΝ0 ΦΕΓΓΑΡΙ ΜΕ 5 ΦΤΣΙΛΙΑ

Σν θέξηλν θεγγάξη είλαη ε ππεξεθάλεηά καο! ΢ηέθεηαη πάλσ ζε κία βάζε δηακνξθσκέλε ζαλ βξάρν θηηαγκέλε από παξαθίλε. Απηό ην θεξί είλαη κνλαδηθό ιόγσ ησλ νξαηώλ απνηειεζκάησλ πνπ δεκηνπξγεί όηαλ θαίγεηαη. Πξέπεη πξαγκαηηθά λα δείηε απηέο ηηο θιόγεο αλακκέλεο γηα λα ην εθηηκήζεηε. Αθόκα θαη όηαλ ην θάςεηε κπνξεί θαη πάιη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαθόζκεζε. Σν θέξηλν θεγγάξη είλαη ηδαληθό είηε ζαλ δώξν είηε γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα αμέραζηε ξνκαληηθή δηάζεζε ζηνλ ρώξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.


Κώδ.605

Κώδ.601

Κώδ.602

Κώδ.606

Κώδ.604

Κώδ.603

ΚΕΡΙΝ0 ΦΕΓΓΑΡΙ ΜΕ 5 ΦΤΣΙΛΙΑ Γηαζηάζεηο: 26cm X 26cm Σηκή: 10.25€ ΢ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θέξηλε βάζε ηνπ θεξηνύ.

Κώδ.607

Κώδ.608


Κώδ.609

Κώδ.612

Κώδ.610

Κώδ.613

Κώδ.611

Κώδ.615

ΚΕΡΙΝΟ ΑΝΑΓΛΤΦ0 ΦΕΓΓΑΡΙ ΜΕ 5 ΦΤΣΙΛΙΑ Γηαζηάζεηο: 26cm X 26cm Σηκή: 10.25€ ΢ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θέξηλε βάζε ηνπ θεξηνύ ε νπνία ζηνπο θσδηθνύο 609 & 611 δηαηίζεηαη ζε καύξν ρξπζό.


ΚΕΡΙΝΟ ΜΙ΢ΟΦΕΓΓΑΡΟ ΜΕ 7 ΦΤΣΙΛΙΑ Το θέρηλο κηζοθέγγαρο ζηέθεηαη πάλφ ζε κηα βάζε δηακορθφκέλε ζαλ βράτο θαη θηηαγκέλε από παραθίλε. Αλάυηε ηο θερί κε ηολ ηρόπο ποσ εζείς προηηκάηε τρεζηκοποηώληας εθείλα ηα θσηίιηα ζέιεηε θαη δώζηε ηοσ ηε κορθή ποσ ζέιεηε! Όια ηα θσηίιηα αλακκέλα καδί θφηίδοσλ κε ηα τρώκαηα ηες δεζηαζηάς.


Κώδ.703

Κώδ.701

Κώδ.702

Κώδ.706

Κώδ.705

Κώδ.707

ΚΕΡΙΝ0 ΜΙ΢ΟΦΕΓΓΑΡ0 ΜΕ 7 ΦΤΣΙΛΙΑ Γηαζηάζεηο: 26cm X 20cm Σηκή : 8.95 € ΢ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θέξηλε βάζε ηνπ θεξηνύ ε νπνία δηαηίζεηαη ζε ιεπθό ή ζε καύξν ρξώκα.

Κώδ.704

Κώδ.708


Κόκκινο – τρσζό με καρδιές Βλέπε κωδικό 615

No photo Κώδ.709

Κώδ.711

Κώδ.715

Κώδ.712

Κώδ.710

Κώδ.713

ΚΕΡΙΝΟ ΜΙ΢ΟΦΕΓΓΑΡ0 ΑΝΑΓΛΤΦΟ ΜΕ 7 ΦΤΣΙΛΙΑ Γηαζηάζεηο: 26cm X 20cm Σηκή : 8.95 € ΢ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θέξηλε βάζε ηνπ θεξηνύ ε νπνία ζηνπο θσδηθνύο 711 & 709 δηαηίζεηαη ζε καύξν ρξπζό.


Κώδ.852

Κώδ.854

Κώδ.853

Κώδ.855 ΚΕΡΙΝΗ Α΢ΠΙΔΑ ΜΕ 7 ΦΤΣΙΛΙΑ Γηαζηάζεηο: 22cm X 28cm Σηκή : 8.95 € ΢ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη & ε θέξηλε βάζε ηνπ θεξηνύ.

Κώδ.851

Κώδ.856


3 Flowers

new!

Μηζνθέγγαξν θώδ.716 10.25€ Πύξγνο corner θώδ.531 8.95€

Φεγγάξη Κώδ.616 10.95€


΢ε απηή ηελ ζειίδα κπνξείηε λα αληηιεθζείηε ηελ κνλαδηθόηεηα ελόο τεηροποίεηοσ αληηθείκελοσ. Πξνζπαζήζακε αξθεηέο θνξέο λα αληηγξάςνπκε ην ίδην ζρέδην & όπσο δηαπηζηώλεηε δελ ηα θαηαθέξακε. Σν θάζε ρεηξνπνίεην θεξί είλαη κολαδηθό, δελ αληηγξάθεηαη & δελ αλαπαξάγεηαη.

Με εθηίκεζε, candleshop


Ιδέες δηαθόζκεζες


(PLH)

•Candlestick •Κερί – Εστεηήρηα θάρηα •Καιιηηετληθό θερί •Japan Style

(PLAP)

( PLP art ) (CR4-6)


Candlestick (PLH) 2 ζε 1 Κεξί θιάη κε κεηαιιηθή βάζε ζε θνπηί.

Δπίπεδν θεξί & κεηαιιηθή βάζε ηα νπνία εζσθιείνληαη ζε εηδηθή ζπζθεπαζία - θνπηί. Μεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ, άςνγε θαύζε, εληππσζηαθό & πξσηόηππν δώξν.

PLH-3

PLH-2

ΥΡΩΜΑΣΑ PLH-2 60X150 2 θπηίιηα Σηκή 1.75€ PLH-3

90X210 3 θπηίιηα Σηκή 2.65€

01

05

02

06

03

07

04

08

09

10


Κερί – Εστεηήρηα θάρηα (PLAP) 3 ζε 1 Σν Candleshop θαηλνηνκεί παξνπζηάδνληαο κηα νινθιεξσκέλε & πξσηόηππε ιύζε γηα δώξν, ελζσκαηώλνληαο κέζα ζε ρεηξνπνίεηε ζπζθεπαζία – θνπηί θιάη θεξί, κεηαιιηθή βάζε & επρεηήξηα θάξηα. Έλαο ζπλδπαζκόο πνπ δεκηνπξγεί αιιά & ζπκπιεξώλεη έλα εληππσζηαθό δώξν γηα θάζε πεξίζηαζε.

PLAP-2 60X150 2 θπηίιηα Σηκή 2.85€

PLAP-3

PLAP-2

PLAP-3 90X210 3 θπηίιηα Σηκή 4.65€


ΟΔΗΓΙΕ΢ ΥΡΗ΢Η΢


Κώδ.01

Λεπθό 1Α

΢σκόλ 1Β

Κώδ.02

Υξώκα θεξηνύ

Λεπθό 2Α Γαιάδην 2Β

Υξώκα θεξηνύ

plap-3D

Υξώκα θεξηνύ

Υξώκα θεξηνύ

7.85€

plap-2D

4.75€


PLP art Υεηροποίεηα θαιιηηετληθά θερηά κε 3 ή 5 θσηίιηα δωγραθηζκέλα ζηο τέρη.

Υεηξνπνίεηα – θαιιηηερληθά θεξηά κε 3 ή 5 θπηίιηα, δσγξαθηζκέλα ζην ρέξη & κεηαιιηθή βάζε κέζα ζε θνπηί πνιπηειείαο. Μηα ηδηαίηεξε επηινγή δώξνπ & δηαθόζκεζεο γηα θάζε ρώξν.

΢πκπεξηιακβάλνληαη κεηαιιηθή PLP-3 βάζε & θνπηί πνιπηειείαο.

PLP-3

90X210 3 θπηίιηα Σηκή 7.45€

PLP-5

150X150 5 θπηίιηα Σηκή 9.20€


ΚΧΓ.D01-1

ΚΧΓ.D09-2

ΚΧΓ.D12-1

ΚΧΓ.D01-4

ΚΧΓ.D05-4

ΚΧΓ.D09-3

ΚΧΓ.D04-2

ΚΧΓ.D12-2

ΚΧΓ.D15-3

ΚΧΓ.D15-6


Japan Style

Οινθαίλνπξγηα ηερλνηξνπία ρεηξνπνίεηνπ θεξηνύ ην νπνίν κπνξεί λα ηπιηρηεί ζε ξνιό. ΢πλνδεύεηαη από μύιηλε βάζε & κεηαιιηθό θαηάξηη πάλσ ζην νπνίν θξεκηέηαη ην θεξί. Πξσηόηππε & εληππσζηαθή ηδέα γηα θάζε πξόηαζε δηαθόζκεζεο ή δώξνπ.

Κώδ.01

Κώδ.03

Κώδ.02

Κώδ.04

CR4

15cm x 19cm 4 θπηίιηα Σηκή 11.70€

CR6

21cm x 25cm 6 θπηίιηα Σηκή 16.95€


Display Γηαηίζεηαη δωρεάλ κε κηα από ηηο παξαθάησ επηινγέο:

3ο επηιογή PLH2 20ηέκ ρ 1.75 PLH3 10ηέκ Υ 2.65 PLAP2 20ηέκ ρ 2.85 PLAP3 10ηέκ Υ 4.65 ΢ύλοιο 165€

= 35€ = 26.5€ = 57€ = 46.5€

43cm

2Ο επηιογή PLAP2 40ηέκ ρ 2.85 = 114€ PLAP3 20ηέκ Υ 4.65 = 93€ ΢ύλοιο 207€

- - - - - - -- - - - - - - -

1ο επηιογή PLH2 40ηέκ ρ 1.75 = 70€ PLH3 20ηέκ Υ 2.65 = 53€ ΢ύλοιο 123€

59cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PLAP - PLH DISPLAY


Κερί – Εστεηήρηα θάρηα (PLAP) (Δπηρεηξεκαηηθό δώξν)


ΚΟΤΦΩΣΑ ΚΕΡΙΑ (ΦΑΝΑΡΙΑ) Σν εξγαζηήξην παξάγεη ηα κνλαδηθά θνπθσηά - θέρηλα θαλάρηα, κηα λέα ηερλνηξνπία ρεηξνπνίεησλ θεξηώλ ηα νπνία κπνξνύκε λα ηα ρξεζηκνπνηνύκε θαζεκεξηλά ζε εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό ρώξν τωρίς λα ιηώλοσλ! Δίλαη θεξηά αξσκαηηζκέλα κε αηζέξηα έιαηα & ν θαιιηηερληθόο δηάθνζκνο πνπ ηα απνηειεί είλαη παξκέλνο απνθιεηζηηθά & κόλν από ηελ κεηέξα θύζε. Φσζηθά σιηθά δηαθνζκνύλ εζσηεξηθά ηα θοσθωηά θερηά όπσο ηξηαληάθπιια, θύιια επθάιππηνπ, θύιια ηηηάο, κπακπνύ, πεηξώκαηα θ.α. Η θαηεγνξία απηή ησλ θεξηώλ κπνξεί λα απνηειέζεη αλακθίβνια δηαθνζκεηηθό θαη όρη κόλν ζηνηρείν πνιιώλ επηρεηξήζεσλ, όπσο Κέληξσλ Αηζζεηηθήο, Spa, Δζηηαηνξίσλ, Ξελνδνρείσλ (ρώξνη μελνδνρείνπ θαη δσκάηηα), Παξαδνζηαθώλ Ξελώλσλ, Νπρηεξηλώλ Μαγαδηώλ, Clubs θαη πνιιώλ αθόκε.

Δηαηίζεηαη δωρεάλ κε θάζε θοσθωηό θερί & έλα γσάιηλο ποηεράθη (ρεζώ) γηα ηελ προζηαζία ηοσ θέρηλοσ πάηοσ. ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΑ ΚΟΤΦΧΣΑ (ΦΑΝΑΡΙΑ) ΜΙΚΡΟ (301)

ΜΔ΢ΑΙΟ (302)

ΜΔΓΑΛΟ (303)

ΓΙΑΜ. 12cm

ΓΙΑΜ.16cm

ΓΙΑΜ.21cm

ΤΦΟ΢ 13cm

ΤΦΟ΢ 16cm

ΤΦΟ΢ 17cm

ΣΙΜΗ 8.60€

ΣΙΜΗ 15.85€

ΣΙΜΗ 19.85€

ΣΔΣΡΑΓΧΝΑ ΚΟΤΦΧΣΑ (ΦΑΝΑΡΙΑ)

Δηαζέζηκα ζε όια ηα ζτέδηα

ΜΙΚΡΟ (401)

ΜΔ΢ΑΙΟ (402)

ΜΔΓΑΛΟ (403)

ΓΙΑΜ. 12cm

ΓΙΑΜ.17cm

ΓΙΑΜ.22cm

ΤΦΟ΢ 13cm

ΤΦΟ΢ 16cm

ΤΦΟ΢ 18cm

ΣΙΜΗ 9.95€

ΣΙΜΗ 17.85€

ΣΙΜΗ 22.50€


ΥΕΙΡΟΠΟΙΗΣΑ ΢ΤΜΠΑΓΗ ΚΕΡΙΑ Μνλαδηθά ρεηξνπνίεηα ζπκπαγή θεξηά αξσκαηηζκέλα κε αηζέξηα έιαηα & δηαθνζκεκέλα εζσηεξηθά κε θαιιηηερληθό δηάθνζκν. Σα ζπκπαγή θεξηά απνηεινύληαη από δύν δηαθνξεηηθά κέξε. Σν εμσηεξηθό ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ θπζηθό δηάθνζκν & δελ θαηαζηξέθεηαη κε ηελ θαύζε ηνπ θεξηνύ θαη ην εζσηεξηθό ην νπνίν ιηώλεη θαηαθόξπθα θαηά ηελ θαύζε ηνπ. Γηαθξίλνληαη γηα ηελ εμαηξεηηθή ηνπο θαύζε ε νπνία νθείιεηαη ζηελ άξηζηε πνηόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.(παξαθίλε, ρξώκα, θπηίιη.) Πέραλ ηωλ παραθάηω κεγεζώλ, κπορείηε λα παραγγείιεηε θερηά θαη ζε άιιες δηαζηάζεης, θαηόπηλ εηδηθής ζσκθωλίας.

΢ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΢ΤΜΠΑΓΗ

ΣΔΣΡΑΓΧΝΑ ΢ΤΜΠΑΓΗ

ΜΙΚΡΟ (201)

ΜΙΚΡΟ (101)

ΓΙΑΜ. 9.5cm

ΓΙΑΜ. 9.5cm

ΤΦΟ΢ 10cm

ΤΦΟ΢ 10cm

ΣΙΜΗ 7.45€

ΣΙΜΗ 8.75€

Δηαζέζηκα ζε όια ηα ζτέδηα


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθά Φύιια επθαιύπηνπ(βακκέλα ζην κπνξληώ ρξώκα)θαη καύξνπο θαξπνύο blackberry. Υξώκα: ιεπθό-κπνξληώ, Άξσκα: θξέζθα βόηαλα, ηδίληδεξ Κσδηθόο: 12

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθέο θαλέιιεο, θύιια ηηηάο θαη θόθθηλα αλζάθηα. Υξώκα: θόθθηλν-ιεπθό, Άξσκα: θαλέια κε πνξηνθάιη

Κσδηθόο: 10

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθά θόθθηλα ηξηαληάθπιια & Φύιια κέιεγνπ. Υξώκα: θόθθηλν, κπνξληώ Άξσκα: ηξηαληάθπιιν Κσδηθόο: 11

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθά θύιια ηηηάο ,κπακπνύ θαη πνξηνθαιί καξγαξίηεο. Xξώκα: ιεπθό - πνξηνθαιί, Άξσκα: βαλίιηα, ιεπθά ινπινύδηα Κσδηθόο: 03

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε δηάθνξνπο θαξπνύο & απνμεξακέλα όπσο: θαλέιεο, πνξηνθάιηα, καληηάξηα, lotus, protean θ.α Υξώκα: πνξηνθαιί, Άξσκα: θαλέια κε πνξηνθάιη Κσδηθόο: 22

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θόθθηλεο πηπεξηέο & θπιιαξάθη πξάζηλν.

Υξώκα:ηνπ πάγνπ, Άξσκα:θξέζθα βόηαλα, ηδίληδεξ θσδηθόο: 01

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθά θύιια επθαιύπηνπ θαη πνξηνθαιί ζηάρπ. Xξώκα: εθξνύ, Άξσκα: βαλίιηα ιεπθά ινπινύδηα. Κσδηθόο: 08

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθά θίηξηλα ηξηαληάθπιια & θίηξηλν αλζάθη. Υξώκα: εθξνύ-ώρξα , Άξσκα: Βαλίιηα –ιεπθά ινπινύδηα

Κσδηθόο: 02

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθό θιαδί ειηάο. Υξώκα: ηνπ πάγνπ , Άξσκα: Βαλίιηα ιεπθά ινπινύδηα Κσδηθόο: 09

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθά θνρύιηα, ιαδί ζηάρπ θαη πιεγκέλε ηξηρηά ζηε βάζε. Υξώκα: Γηρξσκία –πεηξόι πάι , Άξσκα: Φξέζθα βόηαλα ηδίληδεξ Κσδηθόο:18 Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθά θνρύιηα, καληηάξηα, ζηάρπ θαη πιεγκέλε ηξηρηά ζηε βάζε. Υξώκα: ζαιαζζί πάι, Άξσκα: βαλίιηα ιεπθά ινπινύδηα Κσδηθόο:24 Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθά θύιια θηέξεο θαλέιεο & θπζηθνύο θαξπνύο . Υξώκα: εθξνύ , Άξσκα: θαλέια - πνξηνθάιη Κσδηθόο: 19

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθά ζηάρπα & μύιηλν δηάθνζκν βακκέλα ζην ρξπζό. Υξώκα: εθξνύ , Άξσκα: γηαζεκί, πιάλγθ- πιάλγθ Κσδηθόο: 20

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Υεηξνπνίεην θεξί δηαθνζκεκέλν κε θπζηθά ζηάρπα & μύιηλν δηάθνζκν βακκέλα ζην αζεκέλην. Υξώκα: ιεπθό ηνπ πάγνπ , Άξσκα: γηαζεκί, πιάλγθ- πιάλγθ Κσδηθόο: 21

Δηαζέζηκο ζε όια ηα κεγέζε


Κοσθωηά επαγγελμαηικής τρήζης Η θαηεγνξία απηή ησλ θεξηώλ κπνξεί λα απνηειέζεη αλακθίβνια δηαθνζκεηηθό θαη όρη κόλν ζηνηρείν πνιιώλ επηρεηξήζεσλ, όπσο Κέληξσλ Αηζζεηηθήο, Spa, Δζηηαηνξίσλ, Ξελνδνρείσλ (ρώξνη μελνδνρείνπ θαη δσκάηηα), Παξαδνζηαθώλ Ξελώλσλ, Νπρηεξηλώλ Μαγαδηώλ, Clubs θαη πνιιώλ αθόκε. Γηαηίζεηαη δσξεάλ κε θάζε θνπθσηό & έλα γπάιηλν πνηεξάθη (ξεζώ)γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θέξηλνπ πάηνπ.

θσιηλδρηθά mini (300) Υσξίο δηαθόζκεζε

ΓΙΑΜ. 9.5cm ΤΦΟ΢ 10cm ΣΙΜΗ 4.20€

Παραηερήζεης •Minimum παξαγγειία 18ηέκ •Γπλαηόηεηα επηινγήο (pantone ρξώκα)


΢ηνιηζκόο ηξαπεδηώλ κε θνπθσηά θεξηά


΢ηνιηζκόο πηζίλαο κε θνπθσηά θεξηά


Ιδέεο δηαθόζκεζεο


Ιδέεο δηαθόζκεζεο


ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ ΚΕΡΙΑ

Καλέια 05

Μήιν 06

Γηαζεκί 01

Βαλίιηα 02

Σα αξσκαηηθά θεξηά είλαη δηαζέζηκα ζε 6 αξώκαηα

Κώδ.

Μέγεζος

Σηκή

Ώρες θαύζες + -

΢σζθεσαζία

901

60ρ90

1.29€

35

12ηέκ.

902

60ρ130

1.72€

54

****

903

70ρ90

1.63€

48

****

904

70ρ130

2.19€

70

****

905

70ρ160

2.58€

88

****

Πνξηνθάιη 03

Φξάνπια 04


Γηαζεκί 01 Κώδ.923

Κώδ.922

981.04 Βαλίιηα 02

Λεβάληα 07

Κώδ.931

Κσδ. 950

Κώδ.

Περηγραθή

Σηκή

Ω. θαύζες +-

922

Αξσκαηηθό ξεζώ 6άδα

0.92€

4.5

923

Αξσκαηηθό ξεζώ 25άδα

2.92€

4.5

930

Αξσκαηηθό ζπαξκαηζέην 12άδα

0.39€

7

931

Σξίκα θεξηνύ 500gr + 5 θπηίιηα

2.39€

920.02

Ρεζώ ιεπθό maxi 12άδα

3.99€

12,5

920.03

Ρεζώ ιεπθό maxi 25άδα

3.45€

9

920.01

Ρεζώ ιεπθό 50άδα

981.04

Κεξνπήγην λεξνύ γηα ξεζώ

0.39€

950

Μεηαιιηθό θνπηί θεξί (4 θπηίιηα)

3.05€

Πνξηνθάιη 03

΢σζθ.

Φξάνπια 04

Καλέια 05

4,5 24ηέκ Μήιν 06


Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα

Όιν ην πιηθό ηνπ cd απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο εηαηξίαο Candleshop & δηαηίζεηαη ζηνπο πειάηεο κόλν γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Κάζε αλαδεκνζίεπζε αλαπαξαγσγή ζε νπνηνδήπνηε κέζν, κεηά ή άλεπ επεμεξγαζίαο, πεξηερνκέλσλ ηνπ Candleshop ρσξίο πξνεγνύκελε έγγξαθε άδεηα δελ επηηξέπεηαη. Η κε επηηξεπηή ρξήζε ηνπ Candleshop ζεκαίλεη απηόκαηα θαηαινγηζκό επζπλώλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν.2121/93 θαη ηνπο θαλόλεο δηεζλνύο δηθαίνπ πνπ ηζρύνπλ ζηελ Διιάδα.

Candleshop.gr Collection 2011  
Candleshop.gr Collection 2011  

Candleshop.gr Collection 2011