Page 1

O Concello puxo o bairro das Galeras no epicentro de varias operacións especulativas de máximo nivel dentro dun proxecto urbano lesivo para a veciñanza Veciños durante unha das protestas contra as obras

A construción de duas rotondas e unha nova entrada ao estacionamento subterráneo (privado) no parque público das Galeras é a noticia que nas últimas semanas levou o bairro aos titulares informativos dada a forte oposición veciñal con que conta o proxecto. Con esta iniciativa, Raxoi segue a destruír estacionamento en superficie, entrega á iniciativa privada a xestión de parkings subterráneos que poderían ser municipais, e agrede unha zona verde, co agravante de incrementar ruidos e fumes na área se permitimos que o proxecto vaia adiante. Se este deseño é, en si propio, lesivo para os intereses da inmensa maioría da veciñanza e merece a contestación unánime que o paralice, tamén é certo que sobre As Galeras cérnese un proceso máis profundo de reconfiguración, con fortes intereses urbanísticos, especulativos e comerciais en xogo, que pon en perigo a conformación actual do bairro e o benestar dos seus e súas habitantes e afonda nun cuestionábel modelo de cidade. Este proceso pìvota sobre a construción do novo parking privado e as operacións especulativas da Finca do Espinho e o solar do Hospital Vello nas que o Concello é parte implicada. Destruir estacionamento en superficie para que gañen as empresas privadas En 22 de maio de 2013, o alcalde Ángel Currás cedeu parte do parque público das Galeras ao empresario de Autos Carballo José Luis Liñares. Este señor é representante legal da empresa Tugalu, que á súa vez é a propietaria do aparcadoiro La Catedral. A entrega a Liñares dunha parte do parque compensaríase, segundo Raxoi, co alargamento deste á zona próxima a Santa Isabel que hoxe é un aparcamento de carros. O Concello e

Autos Carballo lograrían así dous obxectivos: por unha parte, transmitir que a superficie total de parque se mantén estábel, debilitando eventuais movementos de protesto. Por outra, eliminar, de novo, estacionamento en superficie e xustificar, así, a “necesidade” do parking subterráneo. Unha xogada redonda. A vontade recadatoria desta medida é obvia nunha zona con clientela segura, dada a presenza de oficinas municipais, Seguranza Social, as instalacións desportivas de Santa Isabel e, nun futuro


Zona verde nas Galeras

cercano, o centro de saúde. Ademáis, pensemos na inmediata peonalización das rúas Carretas e As Hortas, que liquidará novas prazas de estacionamento. Raxoi crea as condicións para que unha empresa privada faga o seu agosto.

garía do axardinamento e mantenza da finca. O proxecto da compañía é abertamente agresivo para esta área de grande valor ecolóxico, dado que se construirá unha lagoa artificial e talarán árbores centenarias. A veciñanza non foi consultada en nengún momento sobre este deseño.

Posíbel contrato ilegal na Finca do Espinho Operación especulativa no solar do Hospital A Finca do Espinho foi obxecto dunha operación Vello especulativa. Nesta operación, o defraudador fiscal e predecesor de Ángel Currás no cargo de alcalde, O solar do vello hospital das Galeras é outro dos Gerardo Conde Roa, quixo modificar o convenio espazos sobre os que paira unha importante opurbanístico do solar mudando o seu eración especulativa. Agora mesmo, destino inicial, que era a construción o inmóbel está destinado a uso sodun xeriátrico, para a máis lucrativa Sobre As Galeras cér- ciocomunitário. No entanto, desde edificación de andares de luxo. Lo- nese un proceso máis 2013, o alcalde Ángel Currás, o grar tal mudanza supuxo que o PP Conselleiro de Medio Ambiente, Terde Compostela fichase un novo xefe profundo de reconfig- ritorio e Infraestruturas Agustin de Urbanismo permisivo coa promo- uración, con fortes in- Hernández e o reitor da Universitora Layetana e afín aos intereses dade e antigo director xeral da Contereses urbanísticos, especulativos en xogo. A operación sellería de Medio Ambiente na época veuse abaixo coa descoberta de que de Manuel Fraga, Juan Casares especulativos e como ex alcalde, tamén imputado na Long, pretenden mudar esta cualifierciais en xogo Operación Pokémon, cometera un cación para a de uso residencial urdelito de fraude fiscal. banístico e argallar así unha nova pelotada. O proceso está en curso. Ambos proxectos foron estacionados. No entanto, a Finca que está ao pé da residencia oficial do presExplicámonos. Unha vez recalificado o solar, a idente da Xunta non se librou das gadoupas empreUSC venderíao á iniciativa privada, destinando a cantidade recebida pola venda a paliar a súa forte sariais: O Espinho é citado na documentación da Operación Patos -caso de concesións públicas dívida e construir o novo Campus da Saúde xunto ao Hospital Clínico e, alén da estrada de Noia, no fraudulentas- como posíbel contrato para a emextremo do Campus Sul e entre a estrada de San presa CESPA que, por 800.000 euros, se encar-


Antigo Hospital Provincial

Lourenzo e o río Sarela, afectando os edificios do Banco do Pobre. As expropiacións das veciñas e veciños para construir ese novo Campus son praticamente seguras. Ademáis, como “agradecemento”, a Universidade cedería ao Concello o uso das actuais faculdades de Medicina e Odontoloxía

Raxoi segue a destruir estacionamento en superficie para favorecer o negocio privado de empresas amigas

Nestas novas condicións, ficarían abertas as portas para que o solar do vello hospital acollese a construción dun hotel de luxo con tendas de luxo, previa demolición do inmóbel actual. A edila de Turismo, Reyes Leis, declarou despois da chegada a Compostela da compañía Turkish Airlines, que transporta turismo de calidade ruso e xaponés, que este necesitaría “comercio, hoteis e restaurantes de luxo, dos que a cidade é deficitaria”. A realidade é unha vez máis ao revés: Compostela conta com catro hotéis de cinco estrelas, dos cales o NH Obradoiro e o Hostal dos Reis Católicos aplicaron cadanseu ERE que afectou 60 traballador@s. O Concello, en vez de apostar no aloxamento local, que revertiría na economía da veciñanza, faino nas grandes cadeias. Así, a repercusión negativa da proliferación de hotéis de luxo na cidade, coa incorporación do das Galeras, é segura. Modelo antisocial de cidade O pano de fundo de todos estes movementos é preocupante. Desde o Concello pretenden xustificar o proxecto hostaleiro alegando que permitirá que a Zona Vella, da que é parte As Galeras, free a perda

de povoación. É mentira. Trátase dunha coarctada para facilitar o negocio: se do que se tratase fose de fixar e aumentar povoación na Zona Velha, Raxoi debería pensar na redución dos prezos dos alugueres, a habilitación de liñas municipais e autonómicas de financiamento para a rehabilitación de vivendas, a penalización da posesión de vivendas valeiras ou o desenvolvemento de políticas que paliasen o desemprego estrutural que padece a cidade e que, despois de anos de incremento do sector turístico no PIB local, co apoio de PSOE; PP e BNG, continúa a medrar. No entanto, non é a situación demográfica da Zona Velha o que preocupa a Currás mais servir como ariete aos empresarios do sector turístico. A solución ao déficit demográfico e o desemprego non é “máis hotéis e tendas de luxo”. Que aumente este suporá máis beneficio para as firmas e cadeias hostalerias dun sector que se caracteriza pola instabilidade laboral e os baixos salarios, mais de nengún modo a fixación de veciñanza na Zona Velha, porque as causas do crack demográfico non residen aí. O que sí suporá con certeza a construción desta instalación é un novo paso no monocultivo turístico de Compostela que, como o tempo demostrou, foi incapaz de resolver as altas taxas de desemprego, emigración xuvenil e miseria estruturais que padece esta cidade. Novas agresións ao pequeno comercio


A aterraxe de novas grandes firmas en ComExisten alternativas máis económicas postela fai parte dun proxecto estratéxico de cidade posto en andamento polo Concello, Todos os movementos urbanísticos programados agora co PP, antes cos gobernos bipartitos no noso bairro –incluida a construción do novo edPSOE-BNG, que procura incrementar tendencialificio do centro de saúde- serían innecesarios se mente o peso do turismo no PIB non houbese estas operacións eslocal, concentrar a distribución compeculativas. O inmóbel do vello hosercial en grandes firmas -Carrefour, O Espinho é citado na pital podería albergar perfectamente Hipercor, Alcampo, etc.- e configurar documentación da Op- ese novo centro cunha posta a Compostela como referente turístico punto moito máis económica para eración Patos como internacional lucrativo para imporas arcas municipais. Ademáis, tantes grupos económicos. dadas as enormes dimensións do inposíbel contrato móbel que foi durante décadas Hosfraudulento para a É innecesario dicir que, neste depital Universitario, este podería seño, o pequeno comercio local, que empresa CESPA por integrar tamén oficinas municipais, foi sempre un dos sectores económiaulas da USC, etc., evitando a con800.000 euros cos capaces de crear emprego e strución de novos edificios, riqueza na comarca, foi condenado achegando novos servizos que necea morte. Agora, na súa actual situación de debilisita o bairro e impedindo a pelotada urbanística dade, con centos de negocios que botaron a reixa proxectada sobre o solar que só interesa a grandes e a hostalaría pensando en abandonar a Zona firmas hostaleiras. Velha polo alto prezo dos alugueres, se reforzará esta tendencia negativa, coa zona histórica en vías Ángel Currás e a súa equipa, para alén de constide se converter nun parque de atraccións ao tuiren un poder ilexítimo sobre a que pesan graves servizo do visitante mais en absoluto funcional para acusacións de corrupción e financiamento ilegal, veciños e veciñas a nivel habitacional ou laboral. A xogan a ser -como Sánchez Bugallo no seu día- o posibilidade de compra de inmóbeis históricos Cabalo de Troia da entrada de poderosos intereenteiros na Zona Velha, que xa foi garantida ses empresariais que pretenden converter Comcunha normativa municipal do PP, fala con claripostela nun enorme parque turístico de luxo. Da dade de por onde van os tiros nestes momentos. Candidatura do Povo atrevémonos a afirmar, á vista da experiencia de décadas nesta aposta errónea, Que pasa co noso patrimonio que aínda neste caso o desemprego, histórico? Trás a operación es- os baixos salarios e a emigración seguirán acompañando a veciñanza A equipa de Currás desrespons- peculativa co solar do como o fixeron nestas décadas. abilízase da restauración e o vello hospital está o cuidado do noso patrimonio Nós esiximos a non modifihistórico e, en particular, dos seus proxecto dun hotel de cación do Plano Especial da Zona edificios referenciais, cando afirma luxo que o bairro non Velha, o cesamento das opque estas só son posíbeis se se eracións especulativas no bairro necesita ceder a propriedade a poderosas firdas Galeras e un novo plano de mas multinacionais. Descoñecemos, desenvolvemento local que rectia día de hoxe, se esta política de venda do noso fique o deseño dos últimos anos, limitando a patrimonio implica o cobro de sobres por parte de tendencia para o monocultivo turístico da Currás, María Pardo, Reyes Leis, etc. Contodo, do cidade, diversificando as nosas fontes de que sí estamos certas, é de que unha cidade como riqueza e pondo en valor sectores produtivos loa nosa, que é Patrimonio Histórico da Humanidade, cais con capacidade para xerar emprego e bennon pode estar en mans de multinacionais, corrupestar (produción de alimentos, pequeno tos e delincuentes. O patrimonio histórico-artístico comercio, industrias a partir de producións lodun país só pode ser propriedade pública. cais, etc.).

candidaturadopovo.org / info@ candidaturadopovo.org / @CandidaturaPovo

Informe sobre operacións especulativas no bairro das Galeras  

A Candidatura do Povo está a distribuir e buzonear nas últimas semanas un extenso informe de denuncia das operacións especulativas que, co a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you