Page 1


CA N’AURELL

FLEA MARKET Parc de Sant Jordi Ca N’Aurell - Terrassa

dissabte 24 de setembre - 10 a 15 hores

RECOMANACIONS PEL BON FUNCIONAMENT DEL MERCAT DE COMPRA I VENDA D’OBJECTES DE SEGONA MÀ DE CA N’AURELL. (CA N’AURELL FLEA MARKET)

MERCAT de les PUCES

PRIMER FLEA MARKET DE TERRASSA

www.canaurell.cat


RECOMANACIONS PEL BON FUNCIONAMENT DEL MERCAT COMPRA I VENDA D’OBJECTES DE SEGONA MÀ DE CA N’AURELL. (CA N’AURELL FLEA MARKET) COMPRA-VENDA 1. L’objecte és la regulació del bon funcionament del mercat de compra-venda de productes de segona mà, organitzat per CA N’AURELL COMERÇ i SERVEIS, amb una periodicitat i ubicació establerta amb l’autorització de l’Ajuntament de Terrassa, amb instal•lacions desmuntables, en els termes i les condicions establertes en aquestes bases. 2. El mercat de segona mà, que té per objecte la compra-venda dels productes descrits en l’article 17, se celebrarà els dies, al lloc i en els horaris de compra-venda i de muntatge i desmuntatge de les parades que decideixi Ca N’Aurell Comerç i Serveis amb l’autorització de l’Ajuntament de Terrassa. 3. Les operacions de càrrega i descàrrega s’han de fer amb la màxima celeritat i seran permeses fins 30 minuts abans de l’hora oficial d’obertura del mercat. Els productes de cadascuna de les parades han d’estar recollits una hora després del tancament oficial del mercat. 4. Els productes vendibles no poden ser exhibits en cap cas directament damunt el sòl o paviment i, sempre que les seves característiques de volum i de pes ho permetin, han de situar-se a una altura no inferior a 80 cm. respecte al nivell del sòl. També podrà autoritzar-se l’exhibició dels productes amb una altra disposició sempre amb el vist-i-plau del responsable de l’organització. 5. La instal•lació de les parades del mercat la realitzarà Ca N’Aurell Comerç i Serveis . (una taula coberta amb roba i 2 cadires en la ubicació assignada.) No es permetrà ocupar amb caixes ni productes les zones destinades al pas dels vianants. 6. Ca N’Aurell Comerç i Serveis pot canviar l’emplaçament i la dimensió de les parades, quan així ho cregui convenient i sempre amb previ avís. 7. Per exercir la compra-venda al mercat de segona mà es requereix una reserva prèvia, formalitzar la inscripció presentant la sol·licitud correctament emplenada i signada en els llocs de lliurament assignats, abonar el cost i rebre una confirmació amb el número de taula assignada. Només poden demanar la seva participació les persones majors d’edat. El cost d’inscripció de cada taula és de 7 euros €. 8. El període d’inscripcions començarà el dia 25 de juliol a partir de les 08.00 hores i restarà obert fins al 10 de setembre de 2011, prioritzant als veïns empadronats a Ca N’Aurell, cas que s’arribés al nombre màxim d’aquestes. En cap cas es podrà sol•licitar més d’una taula per família. 9. Ca N’Aurell Comerç i Serveis realitzarà un sorteig el 12 de setembre per assignar els números de taula. 10. Els sol•licitants empadronats a Ca N’Aurell que no puguin participar en una edició del mercat tindran preferència en la propera edició. En qualsevol cas, Ca N’Aurell Comerç i Serveis, vetllarà per tal que es respecti una correcta rotació dels participants. 11. Ca N’Aurell Comerç i Serveis es compromet a confirmar el nombre de taula entre el 14 i el 17 de setembre de 2011


12. Ca n’Aurell Comerç i servei com a organitzador, es reserva la facultat de distribuir l’ubicació física de totes les taules disponibles. 13. Abans del 17 de setembre els participants rebran un correu electrònic amb el seu nombre de taula. Per poder participar al mercat és imprescindible haver rebut aquesta confirmació. 14. En cas que s’arribés a exhaurir el nombre màxim disponible de taules, Ca N’Aurell Comerç i Serveis es reserva també la facultat d’autoritzar un altre sistema d’exhibició dels productes, sempre que hi hagi espai disponible. 15. Per tal de tenir un mínim control i seguiment del desenvolupament de l’activitat, en el moment de fer la inscripció Ca N’Aurell Comerç i Serveis demanarà a les persones interessades, les dades bàsiques, el tipus de materials que portaran i els assignarà un nombre de taula que haurà de ser col•locat a la parada en un lloc ben visible. 16. En cap cas la superfície de la parada podrà superar els 2,5 metres de llargada per 1 metre d’amplada. 17. Els articles que es podran vendre són, entre d’altres, els que es relacionen a continuació: - Llibres - Mobles - Discs - Pel•lícules - Instruments musicals - Material informàtic - Eines - Roba i complements - Material per a nadons i infants - Parament de la llar - Electrodomèstics i aparells elèctrics - Material esportiu - Jocs i joguines - Fòssils, minerals, monedes, segells i altres productes col•leccionables - Material de jardineria i compostatge - Plantes - Productes d’elaboració pròpia, no alimentaris. En cap cas es podran vendre productes perillosos o nocius per la salut, el benestar de la població, el medi ambient o la qualitat i neteja dels espais públics. Està totalment prohibida la venda de pel·licules i música pirata. La roba, fragàncies, complements, rellotges, ulleres i qualsevol altre tipus de producte d’imitació. Tampoc es podran vendre animals ni aliments. Els productes objecte de venda en cap cas podran estar fora de normativa. 18. Al ser un mercat amb preus populars, es recomana, un preu màxim de venda de 20 EUROS €. Qualsevol producte que superi aquesta quantitat, ha de ser notificat al moment de la inscripció i autoritzat per l’organització.


DRETS I DEURES DELS PARTICIPANTS.

D1 Es recomana als participants muntar la seva parada entre les 8 i les 9.30 hores. En cap cas es podrà començar a muntar la parada més tard de les 9.30 hores. Si a les 9.30 hores la persona inscrita no ha arribat, es considerarà la seva parada ha quedat deserta. D2 Cap element, taulell, voladís o gènere pot sobrepassar el perímetre assignat de la parada que, en cap cas superarà els 2,5x1 metres. D3 Queda totalment prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparell amplificador o similar. D4 S’ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com també el seu entorn. En finalitzar el mercat s’han de recollir selectivament tots els residus i lliurar-los a gestor autoritzat o al servei de recollida municipal de la manera que Ca N’Aurell Comerç i Serveis estableixi. D5 Tant les instal•lacions com els productes vendibles han de complir les condicions de seguretat i higiene que estableixi la normativa sectorial específica. D6 Queda totalment prohibida la venda de productes que no siguin de segona mà, així com la venda professional i qualsevol tipus de productes que es trobin fora de normativa . Només els associats a Ca N’Aurell Comerç i Serveis, i les Associacions de Comerciants de Terrassa convidades a l’esdeveniment podran vendre productes nous. La reserva de l’espai, s’ha de fer enviant un e-mail a fleamarket@canaurell.cat amb les dades de contacte. Rebran un correu electrònic de resposta amb el nombre de reserva, seguint un estricte ordre de recepció. A partir del 25 de juliol i fins al 10 de setembre, s’haurà de lliurar la sol·licitud emplenada, signada i abonar el cost de la inscripció en els punts de lliuraments d’inscripcions. Punts de lliuraments d’inscripcions: C/Arquimedes 201. Horari de 10 a 13 i de 17 a 19.30 hores. (Autoescola La Rambla) (1 d’agost fins al 22 d’agost tancat per vacances) Pl. del Progrés 16. Horari de 10 a 13 i de 17 a 20 hores (La Selva Flors) (15 d’agost fins al 22 d’agost tancat per vacances) C/ Marconi 83. Horari de 9 a 14 hores (Pastisseria Marconi) (8 d’agost fins al 23 d’agost tancat per vacances) Parc de Sant Jordi. Horari de 9 a 21 hores (Dot Restaurant) (no tanca per vacances)


INSPECCIONS, INFRACCIONS I SANCIONS. I1. La vigilància del compliment de les normes contingudes en aquest reglament serà a càrrec de Ca N’Aurell Comerç i Serveis reservant-se la potestat de demanar la intervenció de la Policia Municipal. I2. L’organització pot procedir, com a acció de cautela, en cas d’infracció, a la intervenció dels productes exhibits pels participants al mercat sense perjudici de les sancions que, si s’escau, correspongui imposar al presumpte infractor. I3. L’organització col·laborarà amb la Policia Municipal, en el manteniment de l’ordre i el funcionament del mercat. I4. Les persones que tinguin assignades les taules són responsables de les infraccions a les disposicions d’aquestes normes que cometin ells o les persones que actuïn en el seu nom. I5. Es consideren infraccions lleus: (Advertiment - Multa fins 300,00 euros.) a) No tenir en lloc visible el codi per exercir la compra – venda. b) La negligència respecte la neteja de la superfície ocupada i els seus voltants. c)La no separació dels residus i lliurament no adequat d’aquests al servei corresponent. d) La tardança en la recollida de mercaderies que generi obstrucció del pas a l’espai públic assignat. e) L’incompliment de les instruccions del personal encarregat de la vigilància i control. f) No complir l’horari que s’estableixi. g) L’ocupació de més espai de l’autoritzat. h) L’ús de parades no sol•licitades a Ca N’Aurell Comerç i Serveis. i) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s’estableixin en aquestes normes o bé en d’altres disposicions legals i reglamentàries que incideixin supletòriament en la regulació d’aquest reglament, sempre que no siguin qualificades com a greus. j) L’absència del titular dels productes o del seu mandatari en el moment de la compra - venda. I6. Es consideren infraccions greus: (Multa de 300,01 a 600,00 euros.) a) El desacatament palès de les disposicions o ordres de la Inspecció. b) Les infraccions que causin perjudicis de caràcter econòmic, mediambiental o social. c) La venda professional de productes o la venda de productes de primera mà, excepte els comerciants associats a Ca N’Aurell Comerç i Serveis. I7. Es consideren infraccions molt greus: (Multa de 600,01 a 1.500,00 euros.) a) Els altercats o baralles que produeixin escàndol dins del recinte del mercat o que impedeixin o obstrueixin de forma greu i rellevant el normal funcionament del servei públic. b) El frau en la quantitat i la qualitat dels gèneres intercanviats, degudament justificada pels òrgans que correspongui. c) La compra - venda d’articles no autoritzats. d) La manipulació o alteració de document públic o privat per tal d’aconseguir o pretendre enganyar o confondre tercers. e) L’impediment en la utilització del servei públic per persones amb dret a la seva utilització. f) Els actes de deteriorament greu i rellevant dels equipaments, infrastructures, instal·lacions o elements del servei públic.


PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

1

ENVIAR UN E-MAIL DE SOL·LICITUD DE RESERVA D’ESPAI

fleamarket@canaurell.cat

2 REBRE UN E-MAIL DE CONFIRMACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ

3 LLIURAR LA SOL·LICITUD SIGNADA I ABONAR L’INSCRIPCIÓ

4 REBRE UN E-MAIL AMB EL NUMERO DE TAULA ASSIGNADA CALENDARI Reserva d’espai Des de el 25 juliol de 2011 per email Lliurament de sol·licitud Des de el 25 de juliol de 2011 Tancament d’inscripcions 10 de setembre de 2011 Confirmació nombre de taula 14 -17 de setembre de 2011 Places limitades

www.canaurell.cat


INSCRIPCIÓ MERCAT DE LES PUCES - CA N’AURELL FLEA MARKET Data

NOM I COGNOMS NIF

CA N’AURELL COMERÇ I SERVEIS

ADREÇA

Blasco de Garay 29-49 08224 - Terrassa fleamarket@canaurell.cat www.canaurell.cat

CODI POSTAL TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC

Descripció de productes exposats a la venda

PREU MÀXIM RECOMANAT 20€ EUROS

Descripció de productes import superior 20 euros

INDICAR PREU DE VENDA

He llegit i accepto tots els termes i condicions de participació. Autoritzo l’ingrés de les meves dades en un fitxer automatitzat. US INTERN CA N’AURELL COMERÇ I SERVEIS COBRAMENT INSCRIPCIÓ

SIGNATURA

CODI CONTROL

Nº TAULA ASSIGNADA


versió per imprimir

INSCRIPCIÓ MERCAT DE LES PUCES - CA N’AURELL FLEA MARKET

Data

NOM I COGNOMS NIF

CA N’AURELL COMERÇ I SERVEIS

ADREÇA

Blasco de Garay 29-49 08224 - Terrassa fleamarket@canaurell.cat www.canaurell.cat

CODI POSTAL TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC

Descripció de productes exposats a la venda

PREU MÀXIM RECOMANAT 20€ EUROS

Descripció de productes import superior 20 euros

INDICAR PREU DE VENDA

He llegit i accepto tots els termes i condicions de participació. Autoritzo l’ingrés de les meves dades en un fitxer automatitzat. US INTERN CA N’AURELL COMERÇ I SERVEIS COBRAMENT INSCRIPCIÓ

CODI CONTROL

Nº TAULA ASSIGNADA

SIGNATURA

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades estan incloses en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Associació de Comerciants de Ca N’Aurell - Terrassa, amb la finalitat d’informar-vos de les nostres activitats. En qualsevol cas, i en tot moment, podeu exercitar el dret d’accés, modificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades personals dirigint-vos a l’adreça: info@canaurell.cat


ORGANITZA

amb el suport de:

CA N’AURELL

COMERÇ i SERVEIS ADELL MAQUINARIA AGRICOLA Faraday 145 - T. 937887093 AGROCENTER MUNILL Marconi 238 - T. 937883375 AMB FUSTA Arquímedes 195 - T. 937800619 ARREGLOS JUDITH Arquímedes 197 - T. 937806488 AUTOESCOLA LA RAMBLA I Arquímedes 201 - T. 937885752 AUTOESCOLA LA RAMBLA II Sta. M. Mazarel·lo 50 AUTOMOBILS ANDREU Sant Marc 42-46 - T. 937805566 BAR VACARISAS Sant Marc 127 - T. 937804727 BUESO Rambla d’Egara 31 - T. 937883450 CAFES PRATS MERCADER Comte Borrell 44-48 - T. 937880232 CAL CARRÉ Arquímedes 204 - T. 937880649 CALÇATS SAGRADA FAMILIA Blasco de Garay 98 - T. 937880379 CARTRIDGE WORLD TERRASSA Galileu 212 - T. 937332901 CASANOVAS CANSALADERS I Sant Marc 80 - T. 609315330 CASANOVAS CANSALADERS II Severo Ochoa 3 - T. 937889066 CELLER DEL CAVA Galileu 238 - T. 937892988 CENTRE BELLESA NURMA Arquímedes 134 - T. 937808397 CENTRE DENTAL ABAC A. Torrella 99 - T. 937330166 CLÍNICA VET. RAMON GRAU P. Llaurador 153 - T. 937880557 COMPRO ORO Arquímedes 211 - T. 937888161 CONFECCIONES CORVI Watt 111-113 - T. 937333758 CREC- CREC Pl. del Progrés 38 - T. 937881351 CRIP MINERALES Blasco de Garay 92 - T. 937880577 DECOMAR Rambla d’Egara 29 - T. 937802821

DOT RESTAURANT Parc de Sant Jordi - T. 674955701 DRIBLING CAFÉ P. Llaurador 16 - T. 937802537 EL PANCHI A.C. T. 937890332 ESCOLA BRESSOL SEGONA LLAR Martín Díez 30 - T. 937892556 ESPIRAL ESPAI NATURAL Arquímedes 183 - T. 935164193 ESSENCE PERRUQUERS Arquímedes 222 - T. 937889740 ESTANC PROGRÉS Pl. del Progrés 9 - T. 937880946 ESTUDI FOTOGRAFIC SALVATELLA Sant Marc 52 - T. 937890029 FARMÀCIA BATALLÉ Pl. del Progrés 41 - T. 937881341 FARMÀCIA EMILIO DE LA ROSA P. Llaurador 73 - T. 937880088 FARMÀCIA XAVIER FIGUERAS Pi i Margall 18 - T. 937880464 FARMÀCIA-OPTICA BUENO Sant Marc 69 - T. 937880975 FINQUES LAPIEDRA Arquímedes 44 - T. 937330255 FORN DEL PROGRÉS Galileu 121 - T. 937880477 GARCIA PLANAS JOIERS Galileu 220 - T. 937803809 GARDEN CAN TORRA Nicolau Talló 39 - T. 937880243 GENERALI SEGUROS Rambla d’Egara 127 - T. 937333222 GESTORIA CARRERAS Pl. del Progrés 14 - T. 937880943 GIMNÀS TAO-DO Arquímedes 237 - T. 937800549 INFANTILS MERCÈ Faraday 131 - T. 937830753 JOIERIA PROGRÉS Gutenberg 18 - T. 937884577 JOY Volta 34 - T. 937806335 LA CARMANYOLA P. Llaurador 101 - T. 937802429

LA SELVA FLORS Pl. del Progrés 16 - T. 937808116 LLIBRERIA PAPERERIA EGARA Gutenberg 19 - T. 937881349 LOTERIAS Y APUESTAS Sant Marc 127 - T. 937804727 Mª TERESA GENERO DE PUNTO Arquímedes 86 - T. 937892536 MIRALLS PERRUQUERS Arquímedes 216 - T. 937880677 MOBLES LINDEZ Rambla d’Egara 63-65 - T. 937804739 NENS I NENES Pl. del Progrés 24 - T. 937333041 NOVA MANUALITATS Arquímedes 190 - T. 937805910 PACK SERVICE - TOPEOFIS Galileu 59 - T. 937894603 PASTISSERIA MARCONI Marconi 83 - T. 937880746 PERE BERENGUER JOIER Volta 231 - T. 937884577 PERRUQUERIA PLAZA Arquímedes 121 - T. 615066920 PERRUQUERIA LOURDES Faraday 99 - T. 937332449 PHOENIX ENGLISH SCHOOL Sant Marc 64 - T. 937884005 PUNT GRAFIC Sant Marc 89 - T. 937893418 Q SPORT Sant Gaietà 107 - T. 937331038 RÈTOLS TERRASSA Marconi 236 - T. 937803968 S. SIBILA P. Llaurador 79 - T. 937888158 SOLER TRENCHS Nicolau Talló 114 - T. 937887895 SOLSONA ASSESSORS Arquímedes 182 - T. 937336633 TALLER ANTONIO Y GALAN Marconi 245 - T. 937801414 TALLERES JESMARA Beethoven 41 - T. 937806179 TOT ROBA TEIXITS PER A LA LLAR Galileu 212 - T. 629972451

www.canaurell.cat

CA N'AURELL FLEA MARKET  

1º FLEA MARKET DE TERRASSA CA N'AURELL FLEA MARKET - MERCAT DE LES PUCES

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you