Page 1

P R O G R AM A E L ECTO RAL


EMOCIONA’ T A M B EL CANALS QUE VE


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

CANALS, UN POBLE AL DIA Informació, transparència i rendició de comptes 1. Debats sobre l’estat del poble. Establir un calendari de debats temporals sobre l’estat del poble, en què regidors i regidores hagen de retre comptes de la seua tasca.

2. Agenda pública. Fer públics els horaris d’atenció ciutadana de cadascun dels regidors i regidores, així com l’agenda de treball pública.

3.

Comunicació. Crear un canal de comunicació eficaç per fer arribar la

informació i actualitat municipal a la gent.

4.

Sous dels regidors i regidores. Fer públics els sous, dietes i diferents

remuneracions que reben els regidors i regidores per l'exercici de la seua tasca o d'altres que se'n deriven.

Associacions i participació de la gent 5. Pla estratègic de subvencions a associacions - Establir un protocol just, reconegut i transparent per atorgar les subvencions, que atenga al servei oferit al poble. - Unificar criteris per a la concessió de subvencions a les diferents associacions.

1


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE - Marcar un calendari lògic per a la petició de subvencions i atorgació de les mateixes. - Fer a les associacions partíceps i coneixedores del pla de subvencions.

6. Trobada entre associacions - Facilitar espais de trobada i cooperació entre les diferents associacions del poble. - Crear un espai digital que permeta la interacció entre les diferents associacions que treballen al nostre poble, permetent tant la difusió de les seues activitats així com el treball col·laboratiu.

7.

Gestions de les associacions. Facilitar a les associacions, mitjançant una

plataforma digital, realitzar les seues gestions ordinàries amb l’administració (petició d'espais, petició de subvencions…) de forma més àgil i senzilla.

8. Pla de ràdio participativa - Fer un nou reglament de funcionament de la ràdio que promoga la participació mitjançant el Consell de la Ràdio. - Crear un espai radiofònic per donar veu a les diferents associacions de la població, permetent així una difusió de les seues activitats - Fomentar l’augment de la participació de la gent del poble en les emissions de la ràdio municipal. - Fomentar la participació dels centres educatius en la ràdio mitjançant el projecte educatiu de poble. - Fer difusió del contingut de la ràdio mitjançant podcasts.

2


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE - Establir una xarxa de ràdios de proximitat amb qui fer una programació conjunta de qualitat.

9. Reglament de participació. Elaborar un reglament de participació que permeta que la ciutadania puga participar de forma real i efectiva en la presa de decisions polítiques, establint mecanismes de participació concrets i efectius.

10.

Pressupostos participatius. Elaborar un calendari per dur a terme uns

pressupostos participatius per part de la nostra ciutadania que conste d’un procés formatiu i informatiu i un posterior procés d'execució.

11. Consells sectorials - Enfortir els diferents consells sectorials existents donant-los major capacitat de decisió. - Posar en marxa Consells inexistents o que no han funcionat, com el Consell de l'Esport, el Consell Mediambiental, el Consell de la Joventut o el Consell de la Infantesa.

3


SOM UN VÍTOL A LA VIDA


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

CANALS, UN POBLE PER A LA GENT Urbanisme i territori 12. Actualitzar el Pla General d’Ordenació Urbana. L’actual PGOU es va aprovar l’any 1984. Es tracta d’un Pla General que no respon a les necessitats actuals del nostre municipi, de forma que ens cal un acord ampli per fer una revisió i actualització del Pla General d’Urbanisme per poder construir el Canals que volem i el Canals que s’adapte a la seua gent i a les seues necessitats.

13. Accessos al CEIP Vicent Rius - Desenvolupar el projecte de prolongació de l’Avinguda Ermita que permeta fer uns accesos dignes al CEIP Vicent Rius Guillmes i l’urbanització Mirabolvens, alhora que millore la comunicació entre Canals i Aiacor. - Treballar, d’igual forma, en una solució temporal mentre es desenvolupa el projecte per millorar els accesos al centre escolar.

14.

Via de comunicació amb la Torre dels Frares. Treballar per una solució a

l’aïllament en què es troba la Torre dels Frares respecte a la resta de nuclis de població creant una via de comunicació peatonal entre la Torre dels Frares i Aiacor.

5


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE 15.

Elaborar un pla d’accessibilitat. Elaborar un pla que permeta que tots els

espais públics, especialment els centres educatius, complisquen les normes d’accessibilitat, tot eliminant qualsevol barrera arquitectònica.

16.

Mobiliari urbà. Dotar de l’adequat mobiliari urbà totes les zones de la

població, principalment aquelles que siguen espais de trobada habitual de la gent.

17. Pla de protecció del casc antic. Posar en marxa un pla de protecció del casc antic que permeta conéixer i preservar el valor històric del nucli antic del nostre municipi.

18.

Millora de carrers i voreres. Elaborar un pla de millora dels carrers i voreres

del nostres pobles establint uns criteris de prioritat que permeten portar endavant les primeres actuacions en aquelles zones amb major necessitat.

Mobilitat 19. Pla de mobilitat - Elaborar un pla de mobilitat ciutadana que permeta augmentar i millorar els espais peatonals, millorant i augmentar els espais d’aparcament. - Establir una velocitat màxima dins del municipi que permeta conjugar la relació entre els vehicles i vianants.

20.

Transport inter-urbà. Facilitar un transport inter-urbà i de connexió entre

Aiacor, la Torreta, la Torre dels Frares, i diferents nuclis de població (ambulatori, cementeri...).

6


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE 21.

Ús de la bicicleta. Fomentar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments per la

població, augmentant-ne els aparcaments i incentivant l’ús del carril bici.

Serveis mancomunats 22. Mancomunitat - Posar en marxa els tràmits per tornar a formar part de la Mancomunitat La Costera-Canal. - Participar en l'oferta de serveis als pobles que des de la Mancomunitat es presten als pobles que en formen part. - Fomentar l'oferta de serveis mancomunats.

Infantesa 23. Participació. Promoure la participació dels nostres xiquets i xiquetes en les activitats dirigides a la seua franja d’edat amb la creació del Consell de la Infantesa.

24. Rutes escolars. Traçar rutes escolars per tal que els xiquets i xiquetes puguen anar caminant a l'escola de forma segura.

Joventut 25.

Participació. Promoure la participació dels nostres joves en les activitats

dirigides a la seua franja d’edat amb la creació del Consell Jove.

7


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE 26.

Pla formatiu. Crear un pla formatiu i educatiu que els permeta tenir els

recursos suficients per entrar a formar part del mercat laboral.

27. Biblioteca pública. Fer una gestió òptima del Centre Cultural Ca Don José per oferir uns millors serveis als i les nostres joves, amb una franja d’obertura major. Treballant amb previsió l’obertura en períodes d’estudi, i augmentant l’oferta de xarrades i activitats dirigides als i les joves.

28.

Oferta cultural. Augmentar l’oferta cultural, d'esport i d’oci dirigida als i les

nostres joves.

29. Centre

jove. Dotar al centre jove d’una programació i una oferta educativa,

formativa i d’oci adequada a les necessitats dels diferents trams d'edat dels i les nostres joves, fent-los partíceps de l’organització i gestió del centre.

30.

Tallers. Realitzar tallers formatius amb temes sensibles i necessaris per

permetre que els nostres joves afronten les etapes del seu creixement amb la suficient formació i informació (sexualitat, gènere…).

Gent gran 31.

Llar de majors. Posar en funcionament la Llar de Majors com a espai de

trobada de la nostra gent gran.

32. Recuperar el patrimoni lingüístic, històric i etnològic mitjançant la realització

8


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE d'un projecte audiovisual de la nostra gent gran i les seues històries familiars, com s'explica a l'apartat "Memòria".

33.

Establir programes intergeneracionals a les escoles per transmetre el saber

de la gent gran.

Benestar social 34. Mosquit Tigre. Elaborar un protocol d’actuació per frenar la proliferació del mosquit tigre i els seus efectes.

35.

Treball multidisciplinar. Impulsar el treball multidisciplinar i col·laboratiu

entre el personal sanitari i social al nostre municipi per portar plans individualitzats d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat (dependència, violència de gènere, menors en risc d’exclusió…).

36.

Sistema d’informació. Establir

un correcte

sistema d’informació

i

comunicació que compartisquen els serveis sanitaris i serveis socials.

37. Farmàcia i ambulància. Treballar per la possibilitat de recuperar el servei de farmàcia de guàrdia al nostre municipi els set dies de la setmana així com el servei d’ambulància.

38.

Associacions. Treballar de forma coordinada i col·laborativa amb les

associacions i col·lectius que treballen amb persones amb diversitat funcional.

9


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE 39. AFA. Treballar de forma col·laborativa amb l’Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer i altres demències per fer front, de forma compartida a les necessitats del centre i dels pacients.

40. Accés a l'habitatge. Afavorir l'accés a la vivenda, posant en marxa mesures com la creació d'una borsa de lloguer municipal.

Igualtat 41.

Regidoria d'Igualtat. Crear una àrea de treball transversal a la resta de

regidories, que pose en marxa polítiques i projectes d’igualtat, integrant en la tasca a les associacions i col·lectius del poble i als centres educatius.

42.

Violències masclistes. Invertir en accions dirigides a l'eradicació de les

violències masclistes en espais públics i privats.

43.

Incorporar la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals de

l'Ajuntament i en el disseny del nou pla urbanístic.

44.

Identitat de gènere i orientació sexual. Dur a terme campanyes de

sensibilització i visibilització sobre l'orientació sexual i la identitat de gènere als centres educatius.

45.

Promocionar equitativament equips esportius masculins i femenins

equiparant premis i ajudes en les competicions esportives en categories

10


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE femenines i masculines.

46.

Dissenyar un pla de coeducació que forme part del Projecte Educatiu de

Poble, que es treballarà conjuntament amb els centres educatius del municipi.

47. Realitzar una campanya per Nadal contra els joguets sexistes. 48. Crear premis literaris per a relats feministes. 49. Vigilar que els cartells i missatges que s'emeten des de l'Ajuntament utilitzen llenguatge inclusiu i no empren missatges sexistes.

Energia 50.

Millora de l’enllumenat públic. Millorar la il·luminació del poble, evitant

l’obscuritat en què es troben nombrosos carrers de la població. Cal augmentar la il·luminació alhora que s’aposta per una inversió en enllumenat de baix consum evitant així la despessa energètica innecessària.

51. Pla d’energies renovables - Implantar un pla a mitjà/llarg termini d’ús d’energies renovables en els edificis públics i municipals. - Fomentar, mitjançant campanyes informatives i de conscienciació, l’ús d’energies renovables per part de la ciutadania.

11


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE 52. Empresa energètica. Treballar en l’impuls, a través de la mancomunitat, d’una empresa energètica mancomunada.

53.

Pobresa energètica. Treballar per garantir l’absència de pobresa energètica

entre les famílies del nostre poble.

Gestió de residus 54. Punts de recollida. - Augmentar i organitzar els punts de recollida de residus del poble de forma òptima realitzant un mapeig real de necessitats. - Dur a terme un pla formatiu sobre els punts habilitats per a la recollida de cadascun dels residus, horaris i tipus de residus de cadascun dels llocs.

55. Punts verds. Establir punts verds de recollida selectiva d’aquells residus que no poden tractar-se ni abocar-se als contenidors habituals (càpsules de café, oli…).

56. Sistema de retorn. Instal·lar màquines de reciclatge, principalment d’envasos, que generen retorn a la ciutadania, mitjançant vals de compra en els comerços del municipi.

57.

Neteja. Elaborar un pla de neteja que incloga la neteja periòdica de parcs i

jardins i la conscienciació de la importància de la neteja pública per evitar la brutícia d’alguns espais i paratges del municipi, destacant la importància de tindre un poble net i cuidat.

12


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

58.

Contenidors i papereres. Augmentar el nombre de papereres i contenidors

en la via pública en els punts que resulte necessari.

Gestió de l’aigua 59. Procés d’estudi de la municipalització de l’aigua. Posar en marxa un protocol per a l’estudi i valoració del procés municipalitzador de l’aigua a mitjà/llarg termini, que permeta l’estalvi en la factura per part de la ciutadania i el tractament municipal d’un dret humà esencial.

60.

Millora del clavegueram públic. Portar endavant un estudi de la situació

global del clavegueram del municipi, elaborant un pla d’intervenció d’aquelles zones amb necessitats que responga a un ordre de prioritat segons el grau de necessitat.

Medi Ambient 61. Consell Mediambiental. Creació del Consell Mediambiental, permetent així la participació de les associacions mediambientals del municipi en la presa de decisions que afecten a aquesta àrea.

62. Riu Sants. Elaborar un projecte de recuperació del Riu Sants acompanyat d’un pla de sensibilització front el riu i el seu cabdal.

13


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

63. Zones verdes. Augmentar i millorar les zones verdes del municipi, posant-les en valor com a espai d’ús recreatiu.

64. Aula de Natura. Posar en funcionament l’Aula de Natura a l’espai del Túnel. 65. Arbrat. Elaborar un protocol de tractament en relació a l’arbrat del municipi que permeta realitzar intervencions d’acord amb les necessitats de cadascun dels arbres existents en la població.

66. Sendes. Realitzar un treball de manteniment de les rutes senderistes, així com un treball de recuperació d’aquelles ja desaparegudes (senda del portalet, senda del túnel, senda llarga, senda de ferradura…).

67.

Campanyes educatives. Dinamitzar mitjançant campanyes divulgatives, de

conscienciació i educatives el coneixement del nostre entorn i el nostre patrimoni natural, afavorint així l’estima i cura del nostre espai natural.

68.

Protecció de la fauna silvestre. Establir protocols de protecció de la fauna

silvestre que habite habitual o temporalment al nostre terme.

69. Millora dels espais naturals. Millora i protecció dels espais naturals del nostre terme, fomentant el seu ús recreatiu i de convivència amb la natura.

14


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

Animals 70. Excrements. Iniciar actuacions destinades a evitar els problemes derivats dels excrements dels animals de companyia en la via pública.

71. Projectes CES. Encetar plans CES (captura, esterilització i solta) per controlar les colònies de gats, treballant en col·laboració amb ADA (Associació per a la Defensa dels Animals).

72.

Conscienciació. Treballar per la conscienciació contra el maltractament,

venda i criança il·legal d'animals, així com la sensibilització per l’adopció a través de campanyes educatives i formatives.

73. Refugi. Iniciar un procés d’habilitació d’un refugi per als animals abandonats, gestionat a través d’ADA (Associació per a la Defensa dels Animals).

74.

Proposar als centres educatius que no ho facen oferir opcions de menús

escolars vegetarians.

75. Reconéixer els bars i restaurants del poble en què hi ha oferta vegetariana.

15


M OUTE. SOMRIU. PAR T IC IPA.


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

CANALS, UN POBLE VIU I DINÀMIC Patrimoni cultural 76.

Protecció del patrimoni. Tramitar la protecció i recuperació dels béns

patrimonials històrics, culturals i arquitectònics, declarant Béns de Rellevància Local aquells elements a protegir, tot destacant la rellevància dels béns relatius al patrimoni de l’aigua i el patrimoni industrial.

77.

Itinerari cultural. Elaborar un itinerari cultural que pose en valor els nostres

béns culturals. Caldrà senyalitzar aquells béns que es consideren de rellevància per a l’itinerari, amb la informació necessària en cadascun dels punts per a fer coneixedors als visitants del bé visitat.

Cultura 78. Museu. Iniciar els tràmits per a la creació del Museu del Poble. La creació d’un museu etnogràfic que continga espais per la festa de Sant Antoni, l’arquitectura de l’aigua, la nostra història industrial, la família Borja, la història rural…

79. Cultura Canals. Crear una identitat pròpia de la cultura a Canals. Marca que permeta posar en valor els esdeveniments culturals i facilite la difusió necessària

17


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE que les manifestacions culturals del nostre poble necessiten.

80. Programació cultural. Oferir un programa cultural sòlid i cohesionat que pose en el centre el treball de les associacions culturals del poble i que permeta la calendarització òptima de les diferents activitats que se celebren.

81.

Col·laboració cultural. Fomentar i potenciar la col·laboració i coordinació

entre les escoles i les associacions culturals del municipi.

82. Espais culturals. Millorar i acondicionar els espais culturals del municipi. 83. Dinamització cultural. Dinamitzar els diferents espais culturals, convertint-los en espais vius, en constant activitat.

84. Fons bibliotecari. - Augmentar i millorar el fons bibliotecari. - Assegurar que la biblioteca compte amb les obres publicades sobre temàtica local i també amb aquelles escrites per canalins i canalines.

85.

Costums i tradicions. Fomentar i incentivar l’activitat de les associacions

culturals que pose en valors els costums i tradicions pròpies del nostre poble, treballant en la difusió de les seues activitats.

86. Beques de temàtica local. Creació d’unes beques de temàtica local, amb una doble finalitat: el suport de l’Ajuntament a les tasques investigatives i l'augment dels estudis disponibles sobre temàtiques locals.

18


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

Memòria 87.

Àrea de memòria. Crear una àrea de treball per a la recuperació de la

memòria del nostre municipi.

88.

Poble amb memòria. Fer de Canals un poble amb memòria, intervenint en

aquellsselements que no compleixen amb la Llei de Memòria Democràtica, i/o afegint o substituint texts explicatius que complisquen la normativa vigent.

89. Arxiu de memòria. Crear un arxiu audiovisual de memòria que pose en valor el testimoni dels i les nostres majors.

Educació formal 90.

Projecte Educatiu de Poble. Treballar en col·laboració amb els centres

educatius, les associacions i col·lectius de treball del poble, per a detectar les principals necessitats del municipi i elaborar un Projecte Educatiu que siga el fil conductor de les activitats educatives proposades des de l’Ajuntament.

91.

Xarxa col·laborativa. Crear una xarxa de col·laboració entre els centres

escolars del municipi que permeta compartir experiències educatives.

92. Jornades educatives. Implantar unes jornades educatives que tinguen com a finalitat la formació dels docents i la constant millora en les experiències educatives dels nostres centres, així com la participació i aprenentatge per part de les famílies.

19


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

93. Material didàctic. Posar els mitjans necessaris per crear un arxiu de material didàctic de la població, mitjançant el qual l’alumnat del nostre municipi i dels municipis propers puga conéixer el nostre entorn i el nostre patrimoni cultural, mediambiental, històric, i arquitectònic.

94.

Projecte específic per al professorat que està en últim curs de Primària i té

alumnat que farà la transició a l'E.S.O, especialment enfocat a detectar casos de possible

assetjament

escolar

o

d'LGTBIfòbia,

així

com

per

prevenir

l'abandonament escolar.

95.

Menjador escolar. Fomentar que als centres educatius es consumisquen

productes de temporada, de proximitat i de qualitat.

Educació en l’oci i l’esport 96. Consell de l’Esport. Creació immediata del Consell de l’Esport com a òrgan de discussió i de decisió en matèria esportiva. Òrgan on les diferents associacions i col·lectius esportius del municipi tindran paraula i vot en la presa de decisions respecte a l’esport del nostre municipi.

97.

Programació d’Oci. Elaborar una programació d’oci a través de la

col·laboració amb les associacions culturals, juvenils i educatives que permeta conjugar l’oci amb la formació.

98.

Millora de les instal·lacions. Realitzar les intervencions pertinents per

implantar una millora en les instal·lacions esportives municipals, així com tenir un

20


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE constant manteniment de les mateixes per a evitar la seua degradació.

99. Quatre Camins. Solucionar la situació en què a hores d’ara es troba el camp de futbol dels Quatre Camins, treballant per tal que aquesta instal·lació esportiva complisca les condicions necessàries perquè els nostres xiquets i xiquetes i els i les nostres joves puguen gaudir de la pràctica del futbol en una instal·lació en bones condicions i amb el mateniment adequat.

100.

Esdeveniments. Fer una aposta real pels esdeveniments esportius, tant

aquells que històricament han sigut importants al nostre municipi -i que cal posar en el mapa, com la Mitja Marató o les 24 hores de futbol- com aquells esdeveniments que, a hores d’ara, organitzen els nostres clubs i fan de Canals un poble que viu i que es mou amb l’esport.

101.

Premis a l’esport. Posar en valor l’esport canalí amb el reconeixement als

clubs i esportistes que any rere any aconsegueixen triomfs en matèria esportiva.

102. Identitat pròpia. Crear la marca Esport Canals per donar entitat a a nostra activitat esportiva, fent que aquesta siga coneguda i reconeguda al nostre entorn. Una identitat pròpia que permeta i facilite la difusió i posada en valor del nostre esport i els i les nostres esportistes.

Fira i festes 103.

Reglament de festes. Cal una actualització del reglament de festes,

actualitzant allò que ja està regulat i creant nova reglamentació que permeta

21


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE adequar la nostra festa al conext actual. El títol de Festa d’Interés Turístic Nacional ens obliga a estar en constant revisió de la nostra festa i els seus actes i ens cal intervindre per posar-la al lloc que es mereix, tot augmentant el seu caràcter popular i potenciant el paper de la dona en la festa.

104.

Difusió. Millorar i augmentar la difusió de la nostra festa arreu de l’estat,

aprofitant el títol de Festa d’Interés Turístic Nacional.

105. Festes populars. Posar en valor, dinamitzar i potenciar les festes d’Aiacor, la Torreta, la Torre dels Frares, les festes de barri i les festes de carrer, augmentant la seua difusió i els recursos que es destinen.

106.

Fira. Cal dotar a la fira de setembre d’una major coherència en el seu

programa, dotar-la de sentit i fer-la atractiva per a la nostra gent i per a aquells que ens visiten. Cal programar actes que abasten a totes les franges d’edat.

Turisme 107.

Guia turística. Aprofitar i dinamitzar la guia turística com a element de

difusió del nostre valor turístic.

108. Turisme local. - Posar en valor el nostre patrimoni, tenint cura d'ell i potenciant-lo. - Marcar i assenyalar aquells elements patrimonials que ens donen potencial turístic amb plaques i/o panells informatius. - Crear itineraris culturals que permeten a qui ens visita o, fins i tot, als propis

22


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE canalins i canalines, poder visitar amb informació els elements destacats del nostre poble.

109.

Itineraris. Crear itineraris turístics que fomenten el consum en els nostres

comerços locals.

23


EMOCIONA’ T A M B EL CANALS QUE VE


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

CANALS, UN POBLE AMB FUTUR Comerç i mercats 110. ASSOCIEM. - Treballar de forma col·laborativa amb l’associació de comerciants del municipi per ser coneixedors de les demandes i necessitats dels i les associades. - Elaborar de forma conjunta un pla d’activitats i un pla formatiu, dotant-los de l’autonomia suficient per tal que gestionen les diferents activitats comercials del municipi.

111. Ocupació de sòl públic. Actualitzar l’ordenança de sòl públic per conjugar les necessitats dels comerços locals amb les del veïnat.

112. Mercat municipal - Posar en valor l’edifici del mercat municipal com a espai comercial i de visita. - Treballar per incentivar l’ús dels diferents espais que, a hores d’ara, estan sense utilitzar, obtenint un rendiment comercial alhora que de valoració i conservació del propi espai. - Realitzar una intervenció per millorar la instal·lació.

113. Soterrani del mercat. Realitzar un estudi de les condicions del soterrani del 25


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE mercat per donar-li ús -a curt o mitjà termini- a aquest espai.

114. Assessorament. Crear un espai d’assessorament comercial, en què es durà a terme: - Realització d'estudis de fortaleses i debilitats comercials del municipi que disminuïsca el risc en la inversió d’aquelles persones que desitgen iniciar una activitat comercial o dels qui desitgen augmentar o diversificar la seua oferta comercial. - Servei d’ajuda tècnica tant per gestionar els tràmits administratius com per les possibles necessitats crediticies (pacte de plans de crèdit amb l’IVF i les caixes del poble) per facilitar la tasca emprenedora. - Servei d'assessorament i assistència als comerços per modernitzar l’activitat comercial i distribuïdora, tot adequant-la a les necessitats actuals a través de la facilitació d’eines per iniciar i afiançar la seua presència en internet.

115.

Ajudes a la xicoteta empresa. Bonificar taxes municipals durant el primer

any d'obertura d'una xicoteta empresa.

116. Llançar una targeta de fidelització del comerç local per aconseguir distintes recompenses de serveis municipals.

117. Crear un segell de productes locals de qualitat. 118. Revisar la taxa de residus segons l'activitat comercial i industrial perquè siga més proporcional i justa.

26


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

Treball, desenvolupament local i indústria 119.

Crear d’un banc de terres per a l’agricultura local. Creació d’un banc de

terres disponibles per ser cedides a gent interessada en el conreu d’aliments.

120. Base de dades de contractació. - Crear una base de dades real i actualitzada amb els perfils professionals de les persones aturades o amb necessitat de treball del nostre municipi que vullguen adherir-se, així com amb les necessitats laborals per part dels comerços i les indústries del nostre poble de forma que puga creuar-se la informació i facilitar la contractació. - Aquesta informació serà discutida i aportada tant als centres de formació com els instituts o l’escola d’adults, com a les institucions d’empleabilitat com el LABORA (antic SERVEF) per conformar noves eines formatives dedicades a formar nous perfils professionals adequats per a la nostra indústria local.

121.

Servei d’ADL. Reformular i enfortir el servei d’ADL (Agència de

Desenvolupament Local) per tal que actue com a part essencial de les tasques d'assessorament i suport a l'adequació i modernització del teixit industrial.

122.

Elaboració d’un pla d’impuls i modernització de les especialitzacions

tradicionals canalines. Durant anys la tradició industrial canalina ha estat abandonada pels succesius governs que han passat per l’administració local. Cal iniciar un ampli i llarg procés de recuperació i reconversió de les nostres especialitzacions industrials per a que, progressivament, siguen una font de creació d’ocupació. En aquesta línia s’inscriuen 2 mesures:

27


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

- Realitzar un diagnòstic sobre els sectors industrials que romanen, les seues fortaleses - perquè han sobreviscut - i les seues debilitats. Aquest mapejat i ronda de contactes inicial ens permetrà identificar les principals necessitats en les que l’administració local pot actuar o intermediar en favor de la industria canalina en altres instàncies com la Diputació, la Generalitat, l’Estat o la Unió Europea. - Crear un Pla d’impuls i modernització del sector tèxtil: La tradició del disseny i la confecció tèxtil és molt important al nostre poble; tanmateix, ara pareix estar totalment abandonada i sense cap atenció particular. En aquesta direcció, cal reformular l’empresa pública Risoncha S.L. per tal que siga la punta de llança i el lloc on els nous talents tèxtils, especialment orientats al disseny, puguen desenvolupar i aportar a la creació d’una nova producció tèxtil pròpia del nostre poble.

123.

Servei tècnic d’ajudes i subvencions. Crear un servei tècnic específic

dedicat a facilitar l’accés de la nostra administració a les ajudes i subvencions europees, estatals, autonòmiques i provincials tant destinades a l’Administració Local com a les entitats privades.

124.

Risoncha S.L. Reorganitzar el sector públic instrumental de l’ajuntament

dotant-lo d’una gestió responsable i professional, evitant així les pèrdues anuals que l’empresa genera. Reorientar l’activitat comercial de l’empresa pública amb criteris d’eficiència evitant les males pràctiques d’altres legislatures. Actualitzar l’encàrrec de l’area de neteja, minimitzant els riscos de dèficit comptable.

125. Pla de beques i modernització. Establir un pla estratègic de beques i de 28


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE modernització de l’Administració Local que permeta adaptar el nostre Ajuntament a les necessitats actuals de la ciutadania.

29


PROGRAMA ELECTORAL

EMOCIONA’T AMB EL CANALS QUE VE

LLISTA ELECTORAL 2019 TRIADA EN PRIMÀRIES OBERTES


CANALS EN MOVIMENT c/ la Parra, 5 46650 CANALS

621 026 714 hola@canalsenmoviment.com

WWW.CANALSENMOVIMENT.COM


Profile for canalsenmoviment

CANALS EN MOVIMENT - Programa Electoral 2019  

Programa electoral de la candidatura municipalista CANALS EN MOVIMENT per a les eleccions locals del 26 de maig de 2019.

CANALS EN MOVIMENT - Programa Electoral 2019  

Programa electoral de la candidatura municipalista CANALS EN MOVIMENT per a les eleccions locals del 26 de maig de 2019.

Advertisement