Page 1

SACR25 KAIRA LOORO INTERNATIONAL ARCHITECTURE COMPETITION SACRED ARCHITECTURE To design a place of worship means creating a new landmark, but also giving substance to a culture of a community, being lightweight and graceful to understand its spirituality. This competition has to show and describe the theme thanks to an impressive design also being integrated and able to become a symbol for all the country. Carefully included into the landscape, it will represent the conjunction between earthly and divine. The project has to respect the following parameters: - maximum imprint on the ground is fixed at 350mq; maximum height is 30m. Please consider that existing buildings don’t exceed 6m high. - even if a low cost and sustainable approach is highly recommended, proper innovative solutions, also including high-tech, are welcome. - it is important to have a keen eye for timing and construction conditions, remind always that it’s difficult to find specialized workers on place. - natural and local materials are highly recommended. - please consider that when in operation, the structure should minimize the consumption of water. - it would be better if the structure is able to celebrate different kind of worship (Muslim, Christian, Orthodox, Animism) as any potential sanitary or environmental emergency.

Africa

Створити місце поклоніння означає створити не лише новий орієнтир (або визначне місце), а й наповнити змістом культуру спільноти, надати їй легкості та витонченості, для осмислення її духовності. Цей конкурс має за мету показати і описати задану тему через вражаючий дизайн та уможливити його інтеграцію у загальну символіку всієї країни. Ретельно продуманий, він має інтегруватися у ландшафт, де він буде уособлювати союз між земним і божественним. Проект повинен відповідати наступним параметрам: - максимальний відбиток на землі фіксується на 350 кв.м; максимальна висота становить 30 м. Будь ласка, зверніть увагу, що існуючі (зараз) будівлі не перевищують 6 метрів у вистоту; - навіть якщо рекомендовано низьку вартість і (еко)витривалість, ми будемо раді вашим власним інноваційним хай-тек рішенням; - дуже важливо мати гостре око (пильність) для синхронізації (розподілу часу) і умов будівництва; нагадуємо, що тут завжди важко знайти спеціалізованих робочих на місці; - наполегливо рекомендуємо використання природних та місцевих матеріалів; - будь ласка, зверніть увагу, що під час функціонування, структура повинна звести до мінімуму споживання води; - було б чудово, якби структура могла надавати можливість звертатися до різних видів поклонінь (мусульманського, християнського, православного, анімізму), і функціонувати в умовах будь-якої потенційної санітарної або надзвичайної екологічної ситуації.

Tanaf village

Senegal

Casaman ce riv

er

Tanaf

Tanaf village (population 4 000) 65-70% Muslims 20-25% Christian 5-15% Others (Ortodox and Animism) Avaliable materials Доступні матеріали

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС АРХІТЕКТУРИ KAIRA LOORO «СВЯЩЕННА АРХІТЕКТУРА»

Tanaf Bolong valley

Танаф (населення 4 000) 65-70% мусульмани 20-25% християни (католики) 5-15% інші (православні та анімісти)

Clay/Глина

Sand/Пісок

Shells/Мушлі

Bamboo/Бамбук

Local fabrics/ Місцева тканина

Laterite/Латерит

Waste/Відходи

Palm wood and leaves/ Пальмове дерево та листя

Iron sheets/ Листи металопрофілю

Project site


SACR25

Concept Site

Place

Shelter

Architecture as a place and shelter.

Архітектура як місце і укриття.

A place is an area of a nameless space that has gained and is filled with meaning. We feel this fullness of meaning and are amazed by it when visiting ancient sacral constructions which only represent place and shelter.

Місце — це область неназванного простороу, що отримала значення, наповнена сенсом. Ця наповненність смислом відучається нами і вражає нас при відвідуванні давніх сакральних споруд; - тільки місце і укриттся.

"And what will become of the emptiness of space? Quite often it appears as just a shortage. Emptiness is regarded as a lack of filling cavities and interstitial spaces. But, perhaps, this very emptiness is akin to the essence of the place; therefore there is not absence, but creation." [Martin Heidegger. Art and space.]

“А що станеться з порожнечею простору? Досить часто вона постає як просто незаповненість. Пустота розцінюється тоді як відсутність заповнення порожнин і проміжних просторів. Але, можливо, саме така порожнеча є суттю місця і тому її можна вважати не відсутністю наповненості, а витвором” [Мартін Хайдеггер. Мистецтво і простір]

In the above presented resolution, the entire area of the site intended to become a sacred place was used so that there would be no division into "place" and "space".

В поданому рішенні використана вся площа ділянки (site), покликаного стати священним місцем (sacred place), щоб не було поділу на “місце” і “простір”.

"Place" is embodied (condensed and shaped) in clay layers of different levels that do not become a building (a collection of things), but only remind of it. Just as the ruins of ancient cities excite unraveling their origin and destination. Following this logic, the presented resolution virtually does not use pictorial signs and traditional architectural elements that mark the space as Muslim, Christian or some other.

“Місце” втілюється глиняними різнорівневими об'ємами, що не стають спорудою (набором речей), а лише нагадують про неї. Подібно тому, як руїни давніх міст стають приводом для розгадування їх походження та призначення. Притримуючись цієї логіки, в представленому вирішенні практично не використовуються зображувальні (образотворчі) знаки і традиційні архітектурні елементи, що маркують простір як мусульманський, християнский і будь-який інший.

Another important element is the canopy, which serves as a shelter, both actual and symbolic. It covers the entire sacred place. Its design is as simple and straightforward as possible; it is a regular grid of columns emphasizing the absence of hierarchical relationships within the sacred place.

Другий важливий елемент — навіс, що виконую функцію укриття, — як фізічного, так і символічного. Він накртиває все священне місце (sacred place). Його конструкція максимально проста і зрозуміла; - це регулярна сітка колон,що підкреслює відсутність ієрархічних відносин всередині священного місця.

This design will enable representatives of different religions to perform their rituals without isolating themselves from each other and use openness and joint presence as an opportunity to establish trust and equal relations based on mutual respect and understanding of a different worldview. Each locus - a zone of a separate confession - has a certain degree of solitude but has no clear boundaries within the sacred place. Due to flexible planning representatives of any confession, if necessary, can use a larger area than it is predetermined by initial zoning.

Sacred place

The project design implies provision for the most important rituals for Muslims and Christians that constitute the largest communities in the region. For Muslims, it is a platform directed toward the Qibla, mihrab, with a fountain for ritual ablution and the opportunity for women to pray at a different level. For Christians it is an altar with a direction to the east and a platform with benches. At the same time, the sites are not strictly Muslim or Christian, but give the possibility of multi-use. The Sacred place is a place that can become a point of attraction for the whole community. It can be regarded as sacral not only as a place of religious worship of the deity, but also as a consecrated place of fellowship; be it a meeting of friends or watching a theatrical performance beyond religion.

Таке вирішення дасть можливість представникам різних релігій здійснювати свої ритуали, не ізолуючись один від одного. Використовувати відкритість і спільну присутність як можливість налагодження довірливих і рівних відносин, що базуються на взаємній повазі і розумінні чужого світогляду. Кожен локус — зона окремої конфесії — має певну міру усамітнення, але не має чітких кордонів всередині священного місця. Представники будь-якої конфесії, у випадку необхідності, завдяки гнучкому плануванню можуть скористатися більшею площею, ніж це було визначено первісним плануванням. Проектне рішення передбачає забезпечення найважливіших особливостей здайснення ритуального дійства для мусульман та християн, - найчисленніших общин в даному регіоні. Для мусульман — це майданчик з напрамом в сторону кібли, міхрабом, фонтаном для ритуального омивання і можливістю молитись на іншому рівні для жінок. Для християн — це алтар з напрямом на схід і майданчик із лавами. При цьому, майданчики не являються виключно мусульманским чи християнським, а дають можливість многофункціонального використання. Священне місце — це місце, що може стати точкою притягання для всієї спільноти. Воно може розглядатися як сакральне не лише в якості місця релігійного поклоніння божеству, а і я священне місце спілкування; будь це зустріч друзів чи перегляд театральної вистави.


SACR25

+1.200 +0.600 +0.300 +0.750

Covered catchment pit without pumping out Накрита зливна яма без відкачки

+1.200

A storage place for prayer rugs etc Ніши-комори для ритуального приладдя

6

+0.750 i=3°

Mihrab

493

0

i=3°

+0.000

+1.350

5

+1.200

Storage place Ніши-комори

Meditations and individual prayers

Muslims

A +0.900

i=3°

i=3°

la

493

+1.050

0

+1.650 +0.150

Qib

Well with access from top Свердловина з доступом зверху

+1.500 +1.800

Altar

+0.900

4

Ablution fountains Фонтани для омовіння

+1.350

+0.450

+0.000 +0.450

st

493

0

Christians

3

Ea

+0.000

493

0

A

Different level for women

469

6

469

6

+0.900

469

6

+1.350 0

C

2

+0.450

Others

493

B

469

D

6

469

E

6

1

A

F

Plan 1:50


SACR25 Roof construction Конструкція даху

Bamboo joints Бамбукові з'єднання

Furniture Меблі Woven folding screen to separate in case of necessity

Iron sheets Листи металопрофілю

Плетені ширми для відокремлення в випадку необхідності. Bamboo Бамбук Bottom layer woven from palm leaves or straw to heat protection

Stools made of bamboo or weaving with a pillow of local fabrics

Шар підшивки з плетеного пальмового листя або трави для захисту від нагрівання даху

Стільці із залишків бамбука чи плетіння з подушками із місцевої тканини

Concrete base Бетонний фундамент

Wall blocks construction Конструкція стінових блоків

Water well Свердловина Drainage system for ablution fountains Водовідвод від ритуальних фонтанів

Clay floor construction Конструкція глиняної підлоги Timber/Дерево

Finish with oil and wax Кінцевий шар з масла та воску

Wattle and daub technic Техніка "мазанки"

Base clay layer/Базовий шар глинобетону

Clay layer/Шар легкого глинобетону Water barrier/Гідроізоляція

Clay mortar/Глинобетон

Drainage system Водосток

Drainage/Дренаж

Waste materials/Відходи

Sand/Пісок Earth/Земля

Sand, drainage, water barrier Пісок, дренаж, гідроізоляція

Catchment pit without pumping out Зливна яма без відкачки

+6.400

Section A-A 1:100 +5.200

+2.700

+1.350 +1.050 +0.450 +0.900

+0.000

-0.300

4696

4696

A

B

4696

C

D

-0.800

4696

4696

E

F


SACR25

SACR25  

Аліса Омельченко / ХНУБА, НАОМА / м. Київ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you