Page 1

L I G H T H O U S EA R TR E S I D E N C E Î Ò Å Ë ÜÀ Ð Ò Ð Å Ç È Ä Å Í Ö I ß T h ep r o j e c ti sac o n t e s tp r o p o s a lf o r“ L i g h t h o u s eS e aH o t e l ”c o m p e t i t i o n .R e p r e s e n t i n gr e f u r b i s h m e n to fa na n c i e n ta b a n d o n e dl i g h t h o u s eM u r r o d iP o r k oi n t ol a n d s c a p ea r tr e s i d e n c e ,t h ep r o j e c tp r o p o s e su n i q u en a t u r a la n dc u l t u r a lc o n v e n i e n c e sf o rr e s e a r c h i n gP l e m m i r i or e g i o n( 1 2k m f r o mS i r a c u s a ) ,w h i c hi n s p i r e sf o re x p l o r i n gc u l t u r a lh e r i t a g ea n dn a t u r a li t i n e r a r i e so ft h ep l a c e . M a s t e r p l a nr e l a t e sw i t hm e d i t e r r a n e a ns p a t i a ll a n g u a g e :n a r r o ws t r e e t s , u r b a ns q u a r e s ,v o l u m e sw i t hv o i d st ot h eo u t s i d e ,w h i c he n s u r e s t h e r m a lp r o t e c t i o no ft h ec o m p l e x .T h ed e c i s i o ni st oc r e a t eas t r e e t ,w h i c hu n i t e ss o l i d sa n dv o i d si no n es y s t e m .M a k i n gas e m i c i r c l eo p e n e d t ot h es e at h ec o m p l e xf o r m sas t r u c t u r e , w h i c hg a t h e r sc i t ya n dn a t u r ec u l t u r a lt r a d i t i o n s . T h es t r u c t u r eo ft h eh o t e lr e p r e s e n t st h ec o n j u n c t i o no ft h eo l dp a r ta n dn e wv o l u m e s .T h ee x i s t i n gb u i l d i n g so fl i g h t h o u s ea r eu s e df o rp u b l i c f u n c t i o n ss u c ha se x h i b i t i o ns p a c e s ,l i b r a r y ,m a r i t i m em u s e u m ,w h e r et h el i g h t h o u s eh i s t o r yi ss u b m i t t e d ,a n dc o u r t y a r dw i t ht h eo u t d o o r c i n e m a .T h ec h i l l i n ga r e ai sr e p r e s e n t e db ys p a ,o u t d o o rp o o l ,r e s t a u r a n tw i t has e a v i e w ,b a ra n do p e nc i n e m a .

Ä à í í è éï ð î å ê òºê î í ê ó ð ñ í è ìï ð î å ê ò î ìê î í ö å ï ö ³ ¿ï å ð å ò â î ð å í í ÿò å ð è ò î ð ³ ¿ç à ë è ø å í í î ã îì à ÿ ê àÌ ó ð ð îä åÏ î ð ê îâÑ è ð à ê ó ç à õ ,² ò à ë ³ ÿ .Ð å â ³ ò à ë ³ ç à ö ³ ÿì à ÿ ê à Ì ó ð ð îä ³Ï î ð ê îóï ð è ð î ä í þà ð ò ð å ç è ä å í ö ³ þ ,ä åà ð õ ³ ò å ê ò ó ð àñ ò à í åâ à æ ë è â è ìå ë å ì å í ò î ìä ë ÿâ è â ÷ å í í ÿê ó ë ü ò ó ð í î ¿ñ ï à ä ù è í èò àï ð è ð î ä í î ¿å ê î ñ è ñ ò å ì èð å ã ³ î í óÏ ë å ì ³ ð ³ î ,ÿ ê è éºî ä í ³ éçí à é á ³ ë ü øç í à ÷ í è õ³î õ î ð î í í è õï ð è ð î ä í è õî á ë à ñ ò å éÑ è ö è ë ³ ¿ç à â ä ÿ ê èñ â î ì óó í ³ ê à ë ü í î ì óñ è í ò å ç óê ó ë ü ò ó ð í î ã îò àï ð è ð î ä í î ã îê î í ò å ê ñ ò ó . Ê î ì ï î ç è ö ³ é í åð ³ ø å í í ÿî á ó ì î â ë å í åï ð è é î ì à ì èñ å ð å ä í ü î â ³ ÷ ÷ ÿ ,àñ à ì å :â ó ç ü ê èâ ó ë è ö ³ò àï ë î ù à ä ³ñ ò â î ð þ þ ò üº ä è í óì å ð å æ ó . Ñ è ñ ò å ì àâ í ó ò ð ³ ø í ³ õä â î ð ³ âò à ä î ð ³ ãì ³ æí è ì èó ò â î ð þ ºí åò ³ ë ü ê èä î ä à ò ê î â ³ã ð î ì à ä ñ ü ê ³ï ð î ñ ò î ð è ,àéç à á å ç ï å ÷ ó ºï ð è ð î ä í þâ å í ò è ë ÿ ö ³ þ .  ó ë è ö ÿð î ç ò à ø î â à í àí à ï ³ â ê ð ó ã î ì ,ù àç à á å ç ï å ÷ ó ºí à é ê ð à ù ³â è ä èí àó ç á å ð å æ æ ÿ . Ê î ì ï ë å ê ñï ð å ä ñ ò à â ë ÿ ºï î º ä í à í í ÿñ ò à ð è õò àí î â è õÎ á` º ì ³ â .Ñ ó ñ ï ³ ë ü í ³ô ó í ê ö ³ ¿ÿ êâ è ñ ò à â ê î â ³ï ð î ñ ò î ð è ,á ³ á ë ³ î ò å ê à ,ì î ð ñ ü ê è éì ó ç å é ,ä åï ð å ä ñ ò à â ë å í à ³ ñ ò î ð ³ ÿì à ÿ ê àç î ñ å ð å ä æ å í ³â³ ñ í ó þ ÷ è õá ó ä ³ â ë ÿ õì à ÿ ê à . î í èï ð î ñ ò î ð î â îî á ð à ç ó þ ò üâ í ó ò ð ³ ø í ³ éä â ³ ð ,ä åð î ç ò à ø î â à íâ ³ ä ê ð è ò è éê ³ í î ò å à ò ð .Ç î í à â ³ ä ï î ÷ è í ê óï ð å ä ñ ò à â ë å í àñ ï à ,â ³ ä ê ð è ò è ìá à ñ å é í î ì ,ð å ñ ò î ð à íçâ è ä î ìí àì î ð å ,á à ð î ì³ê ³ í î ò å à ò ð î ìï ³ äâ ³ ä ê ð è ò è ìí å á î ì .

K H 0 2 8 P


K H 0 2 8 P

PUBLICSPACES library

coworking

museum

confer.hall

RECREATIONSPACESANDSPA restaurant

cinema

pool

sauna

OPENSPACES openterraces

pier


K H 0 2 8 P

Functionalideaoflivingcell ²äåÿæèòëîâîãîìîäóëþ

Streetsection

T h el i v i n gc e l l sc o n s i s to fa r ts t u d i o sa n ds u i t s ,g a t h e r e db y f r o n ty a r da n dt e r r a c e db a c k y a r df a c e dt h es e a s i d e .T h es y s t e mo fc o u r t y a r d s c r e a t e sh i e r a r h yo fp u b l i c ,s e m i p r i v a t ea n dp r i v a t es p a c e s .H o t e lc h a m b e r sa r es u b m i t t e di nd i f f e r e n tt y p e s :s i n g l e ,d o u b l ea n dt w i nr o o m s . C a b i n sf o r2 4p e o p l e ,w i t hs o m ea u t o n o m y ,a r ed e p e n d e n to nt h ec e n t r a la r e aa n ds p a t i a l l yc o n n e c t e db yp e d e s t r i a np a t h s .A r ts t u d i o si nl i v i n g s e l l sp r o p o s ew o r k s p a c e sf o rv i s i t o r s .

Æ è ò ë î â ³ì î ä ó ë ³ñ ê ë à ä à þ ò ü ñ ÿçì à é ñ ò å ð å í üò àí î ì å ð ³ â ,î á ’ º ä í à í è õñ ï ³ ë ü í è ìï å ð å ä í ³ ìò àç à ä í ³ ìä â î ð à ì è .Ñ è ñ ò å ì àâ í ó ò ð ³ ø í ³ õä â î ð ³ âñ ò â î ð þ þ ò üð ³ ç í ³ ò è ï èï ð î ñ ò î ð ³ âð ³ ç í î ã îñ ò ó ï å í ÿâ ³ ä ê ð è ò î ñ ò ³ .à î ò å ë ü í ³í î ì å ð èï ð å ä ñ ò à â ë å í ³î ä í î ì ³ ñ í è ì è ,ä â î ì ³ ñ í è ì èí î ì å ð à ì èò àí î ì å ð à ì èï ³ ä â è ù å í î ¿ê î ì ô î ð ò í î ñ ò ³ . Á ó í ã à ë îí à2 4ë þ ä å éð î ç ò à ø î â à í ³ä å ù îà â ò î í î ì í îâ ³ äî ñ í î â í î ã îê î ì ï ë å ê ñ ó ,à ë åï î º ä í à í ³ï ³ ø î õ ³ ä í è ì èç â ’ ÿ ç ê à ì è .


K H 0 2 8 P

Profile for CANactions

KH028P  

Світлана Проценко / ХНУБА / Харків

KH028P  

Світлана Проценко / ХНУБА / Харків

Advertisement