Page 1

270372

АРХІ ТЕКТУРНОПРОСТОРОВАОРГ АНІ ЗАЦІ Я МІ ЖБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ НАВУЛИЦІГОРОДОЦЬКА64УМІ СТІЛЬВОВІ


Ест ет ичнийаспект


ДІ АГРАМАОБ’ ЄМО Т АПРОСТОРОУТВОРЕННЯ: межіді лянки:

прост оровіобмеження:

М. ЛЬВІ ВВУЛ. , ГОРОДОЦЬКА64 об’ єм:

ПІ ШОХІ ДНИЙ МІ СТ: ві дновленняакт ивност іву лиці С. Г орбу левича новийг ромадськийпрост і р безбар’ єрнесполучення к омпозиці йніосі :


Сх емизонуванняг енеральног оплану:

зоназат ишнихвнут рі шні хдворі в

зонат их ог ові дпочинку

зонаакт ивног ові дпочинку

прикварт ирніді лянки пі шохі днаву лицявст илобат і

зонадит ячихмайданчикі в

і нфраст руктурапершог оповнрху


перері зподі лянці1 1

перері зподі лянці22

перері зподі лянці33

перері зподі лянці44

270372 project  
270372 project  
Advertisement