Page 1

0820GM

RENOVATION OF READING HALL AND LOBBY IN HRUSHEVSKYI REGIONAL UNIVERSAL SCIENTIFIC LIBRARY IN ODESSA, UKRAINE РЕНОВАЦІЯ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ ТА ХОЛУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБІЛОТЕКИ ІМ. М. ГРУШЕВСЬКОГО When we first entered to the reading hall of the library, we saw raked, cluttered up and dark space without no visitor. Only many books and silence ... We wanted add light and activity there. Even 25 years ago Odessa Regional Library initiated the project «Library against loneliness», which had to make the library a center of communication. We wanted to help implement this great idea. In the frame of the project lobby and one of the reading rooms were fully renovated. Also conducted work on strengthening the foundation of the building and the reconstruction of libraries. We wanted to free and expand the space for people as much as possible - meetings, communication, studies; to create a flexible live organism that could adapt to the needs of the visitors. And most importantly - to make the library open and friendly to the outside world. The space of the reading room had distinct advantages that were not used - large windows overlooking the pedestrian street, wide barrierless space, large height of ceiling . The combination of our values and opportunities of the space is the basis of the project. Reconstruction of the Hrushevskoho library is not just a repair. We tried to create a fundamentally new space for people who loves books, knowledge and communication - space of contemporary Ukrainian library. Less than three months later, from the idea to the official opening, residents of Odessa received an updated library, space for reading, and for thematic meetings, workshops, exhibitions and presentations. It can come to read, chat with friends over a cup of coffee. Коли ми вперше зайшли до читального залу бібліотеки, то побачили загромаджений, захаращений, темний простір без жодного відвідувача. Тільки багато книг і тишина… Нам захотілось додати туди світла і активності. Ще 25 років тому Одеська обласна бібліотека ініціювала проект «Бібліотека проти самотності», який повинен був зробити бібліотеку центром спілкування. Саме цю чудову ідею ми хотіли допомогти втілити в життя. В рамках проекту повністю оновлений хол бібліотеки і один з її читальних залів. Також проведено роботи з укріплення фундаменту будівлі і проведено реконструкцію книгосховища. Нам хотілось максимально звільнити та розшири простір для людей - зустрічей, спілкування, навчання; створити гнучкий живий організм, який би міг підлаштовуватись під потреби відвідувачів. І що головне – зробити бібліотеку відкритою та привітною до зовнішнього світу. Простір читального залу мав явні переваги, які не використовувались – великі вікна, що виходять на пішохідну вулицю, просторий безбар’эрний простір, значну висоту стелі. Поєднання наших меседжів і можливостей простору і є основою цього проекту. Реконструкція бібліотеки Грушевського це не просто ремонт. Ми намагались створити принципово новий простір для людей, які люблять книги, знання і спілкування – простір сучасної української бібліотеки. Менше ніж за три місяці, від ідеї до офіційного відкриття, мешканці Одеси отримали оновлену бібліотеку, простір як для читання, так і для проведення тематичних зустрічей, майстер-класів, виставок та презентацій. Сюди можна прийти почитати, поспілкуватися з друзями за чашкою кави.

VALUES / цінності

OPENNESS / відкритість

POSSIBILITIES / можливості

LARGE WINDOWS / великі вікна

SOLUTIONS / рішення PROVIDING COMMUNICATION OF THE LIBRARY WITH THE STREET, LIBRARY’S OPENNESS TO THE ENVIRONMENT, VISIBILITY THROUGH THE SPACE.

ARRANGING INFORMAL OPEN SEATS ON THE WINDOWSILLS FOR READING AND RELAXING.

/ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ПРИМІЩЕННЯ БІБЛІОТЕКИ З ВУЛИЦЕЮ, ВІДКРИТІСТЬ ДО ОТОЧЕННЯ, НОСКРІЗНОЇ ПРОГЛЯДУВАНОСТІ ПРОСТОРУ.

ВЛАШТУВАННЯ ВІДКРИТИХ НЕФОРМАЛЬНИХ МІСЦЬ НА ПІДВІКОННЯХ

ДЛЯ РОБОТИ, ЧИТАННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ.

MULTІFUNСTIONALITY / мультифункціональність

CONSTRUCTIVE SCHEME / конструктивна схема

EXPANDING SPACE AND ARRANGING BARRIERLESS FLEXIBLE TRANSFORMATIVE PLANNING. DISMANTLING A WALL BETWEEN THE CORRIDOR AND READING ROOM, AND PLACING ROTATING BOOKSHELVES INSTEAD . DEVELOPING OF FURNITURE THAT EASILY ADAPT TO THE DIFFERENT FUNCTIONS AND NEEDS. / РОЗШИРЕННЯ ПРОСТОРУ ТА ВЛАШТУВАННЯ БЕЗВАР’ЄРНОГО ГНУЧКОГО ТРАНСФОРМАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ. ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ, МІЖ КОРИДОРОМ І ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ, ТА ВЛАШТУВАННЯ НА ЇЇ МІСЦІ

КНИЖКОВИХ СТЕЛАЖІВ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ.

РОЗРОБКА МЕБЛІВ, ЯКІ ЛЕГКО ПІДЛАШТОВУЮТЬСЯ ПІД РІЗНІ ФУНКЦІЇ.

FREE SPACE / вільний простір

HIGH CEILING / високі стелі

THE FULLHEIGH -WALLS SHELVES ALONG A PERIMETER

DISCHARGE SPACE FOR PEOPLE. PLACING

WITH INDIVIDUAL WORKING PLACES IN THE DOWN LEVEL. ACCESS TO BOOKS BY PLACING LADDERS AND PLATFORMS. FORMATION, COMFORTABLE BY ITS FORM AND FRIENDLY BY ITS CONTENT, SPACE FOR DIFFERENT AGE AND SOCIAL GROUPS. / ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОСТОРУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. ВЛАШТУВАННЯ

ДВОРІВНЕВИХ СТЕЛАЖІВ ПО ПЕРЕРИМЕТРУ

НА ВСЮ ВИСОТУ СТІН З ІНДИВІДУАЛЬНИМИ РОБОЧИМИ МІСЦЯМИ В НИЖНЬОМУ РІВНІ. ДОСТУП ДО КНИГ ШЛЯХОМ ВЛАШТУВАННЯ СХОДІВ ТА ПЛАТФОРМ. ФОРМУВАННЯ, ЗРУЧНОГО ФОРМОЮ ТА ПРИВІТНОГО ЗМІСТОМ, ПРОСТОРУ ДЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ .


0820GM

RENOVATION OF READING HALL AND LOBBY

AFTER

BEFORE

РЕНОВАЦІЯ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ ТА ХОЛУ

1. OPENNESS / ВІДКРИТІСТЬ WINDOWS ARE THE MAIN ADVANTAGE OF THE ROOM - THERE THEY WERE DARK, HUNG WITH DIRTY JALOUSIE. FROM THE STREET IT WAS HARD TO SEE WHAT IS HAPPENING INSIDE. IT FRIGHTENED OR LEFT INDIFFERENT TO THE CONTENT THAT WAS HIDING FOR THEM. NOW THE SPACE OF READING ROOM CONNECTS WITH THE STREET AND LIKE INVITES PASSERS TO ENTER. IT IS ALSO A GOOD PLACE TO RELAX AND SWITCH OFF FROM WORK. BESIDES READING ROOM HELD RENOVATION AND ENTRANCE HALL. THE MAIN OBJECTIVE FOR US WAS TO MAKE THE LOBBY OPEN, FRIENDLY AND BRIGHT. THIS PROJECT PROVIDES RECEPTION DEVICE, A SMALL WARDROBE, MINI COFFEE - SHOP AND BOOKCROSSING. Основною перевагою приміщення є вікна - тут вони були темні, завішані брудними жалюзями, з вулиці важко було побачити, що відбувається всередині. Це відлякувало або просто залишало байдужим до змісту, що ховався за ними. Зараз простір читального залу поєднується з вулицею і немов запрошує прохожих увійти. Окрім читального залу було проведено реновацію і вхідного холу. Основним завданням для нас було зробити хол відкритим, привітним та світлим. Тут проектом передбачено влаштування рецепції, невеликого гардеробу, міні-кав’ярні та буккросингу.

PLAN AFTER RENOVATION

MODERN LIBRARY - IT’S NOT READING MERELY, BUT THE CENTRE OF SOCIAL LIFE СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ЧИТАННЯ, ЦЕ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЖИТ ТЯ

VIEW FROM THE STREET

NEW ACTIVITIES WHICH APPEARED HERE


0820GM

RENOVATION OF READING HALL AND LOBBY РЕНОВАЦІЯ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ ТА ХОЛУ

2. MULTІFUNСTIONALITY / МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ SEPTUM DEMARCATED A WIDE CORRIDOR (2.5 M ) WHICH IS USED ONLY FOR TRANSIT TO OTHER READING HALLS. WE DECIDED TO EXPAND THE SPACE BY REPLACING SEPTUM BY TRANSFORMATIVE ROTATING SHELVES. IT GIVES POSIBILITY TO COMBINE OR TO DIVIDE SPACES ACCORDING TO NEED. IN ITS TURN OPEN SHELVES IN NO WAY HINDER THE PASSAGE TO OTHER ROOMS. ALSO TRANSFORMATIONS OF THE SPACE ARE PROVIDING BY MODULAR TABLES THAT ARE EASILY ADAPTED TO DIFFERENT NEEDS. Перегородка відмежовувала широкий коридор (2,5м) який використовувався лише для транзиту в інші зали. Ми вирішили розширити простір за рахунок заміни капітальної перегородки трансформативними стелажами, що обертаються. Це дало можливість об’єднати чи ізолювати простори відповідно до потреб. Також трансформативність простору забезпечена модульними столами, які легко адаптуються під будь- які потреби.

Isolated spaces - reading room

The combined spaces - exhibition space

Room for presentations - projector screen

The combined spaces - exhibition space

TRANSFORMATION OF ROOM ACCORDING TO FUNCTION ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФУНКЦІЙ

The possibility of combining / isolation spaces

FLEXIBLE PLANNING AND CONSTRUCTIVE SOLUTION ГНУЧКЕ ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ


0820GM

RENOVATION OF READING HALL AND LOBBY РЕНОВАЦІЯ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ ТА ХОЛУ

3. FREE SPACE / ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР READING ROOM WAS RAKED WITH OLD BOOK SHELVES FOR MORE THAN 50%, DARK AND GLOOMY. THERE WERE SEVERAL SIMILAR WORKING PLACES WHERE IT’S HARD TO READ. LIGHTING WERE ONLY ON THE PERIMETER. OUR GOAL WAS TO CREATE A BRIGHT AND COMFORTABLE SPACE FOR THE PERSON AT FIRST. TO CREATE A SPACE WHERE YOU COULD LINGER FOR A FEW HOURS TO READ AN INTERESTING BOOK OR WORK ON SCIENTIFIC WORK, HOLD A MASS EVENT, READING OR WORKSHOPS. THERE IS FREE ENTRY UNLIKE HUBS AND COWORKING, FREE WI - FI, YOU CAN SPEAK FREELY, TO WALK, TO TAKE BOOKS, TO DRINK COFFEE OR TEA. Читальний зал був загромаджений стелажами з книгами більше ніж на 50%, темний та похмурий. Декілька однотипних робочих місць, читаючи за якими ледве щось видно. освітлення лише по периметру. Нашою метою було створити просторий і комфортний простір для людини в першу чергу. Щоб тут можна було затриматись на декілька годин і почитати цікаву книгу чи попрацювати над науковою працею, провести масовий захід, читання, майстерки. Тут вільний вхід на відміну від хабів та коворкінгів, вільний WI-FI, можна вільно говорити, ходити, брати книжки, випити кави чи чаю.

BEFORE / ДО

AFTER / ПІСЛЯ

PLACE FOR PEOPLE, NOT BOOKS! ПРОСТІР НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ КНИГ, А ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

BEFORE

AFTER


0820GM

CONCLUSIONS/ВИСНОВКИ: THE OUTER SHELL WITHOUT CONTENT - NOTHING! WE ARE AWARE OF THIS AND MADE A LOT OF EFFORT TO BE FILLED AND TO ATTRACTED SUBSTANTIAL INTERESTING EVENTS AND PEOPLE OUR SHELL COULD. WE COMMUNICATED WITH LIBRARY STAFF AND ARGUED THAT THE CHANGES IN THE LEGACY SYSTEM ARE NEEDED. THAT THERE IS NEEDS IN NEW VIGOROUS YOUNG PEOPLE - WE NEED ACTUAL VIEWS! WE ARE GLAD THAT LIBRARY IS FILLED WITH A VARIETY OF FUNCTIONS AND ATTRACTS VERY DIFFERENT VISITORS! / ЗОВНІШНЯ ОБОЛОНКА БЕЗ НАПОВНЕННЯ - НІЩО! МИ СВІДОМІ ЦЬОГО І ПРИКЛАЛИ БАГАТО ЗУСИЛЬ, ЩОБ НАША ОБОЛОНКА МОГЛА НАПОВНЮВАТИ І САМА ПРИТЯГ УВАЛА ДО СЕБЕ ЗМІСТОВНІ ЦІКАВІ ЗАХОДИ ТА ЛЮДЕЙ. СПІЛКУВАЛИСЬ З ПРАЦІВНИКАМИ БІБЛІОТЕКИ І ПЕРЕКОНУВАЛИ, ЩО ПОТРІБНІ ЗМІНИ В ЗАСТАРІЛІЙ СИСТЕМІ, ПОТРІБНІ НОВІ ЕНЕРГІЙНІ МОЛОДІ ЛЮДИ - ПОТРІБНІ ЗМІНИ! РАДІЄМО, ЩО БІБЛІОТЕКА НАПОВНЮЄТЬСЯ НАЙРІЗНОМАНІТНІШИМИ ФУНКІЯМИ І ПРИВАБЛЮЄ ДУЖЕ РІЗНИХ ВІДВІДУВАЧІВ!

Profile for CANactions

0820GM  

Стрипа Галина / Національний університет “Львівська політехніка” / Львів

0820GM  

Стрипа Галина / Національний університет “Львівська політехніка” / Львів

Advertisement