Page 1

I spranget  som  

Reiselivsjournalist Reisefotograf   Her  har  du  to  spennende  kurs  innenfor  reiselivsstudier!    

Reisefotograf:  Kursets  tar  for  seg  fotografi  og  fotoets  muligheter  under  reiser,  og  egner  seg  både  for   nybegynnere,  for  deg  som  kan  noe  om  fotografi,  og  deHe  kan  også  være  en  god  fotostart  for  journalister   som  vil  utvide  med  foto  i  utøvelsen  av  sin  journalis;ske  virksomhet.  DeHe  er  et  helt  nyH  kurs  som  seHer   fokus  på  det  aller    siste  innen  digital  fotografering.     Reiselivsjournalist  gir  profesjonell  innføring  i  journalis;kk  og  idéskaping,  prak;sk  øving  i  å  skrive   reisear;kler.  Du  får  gode  råd  om  media,  hvordan  presentere  deg  og  inntjening.  Det  er  egnet  for  deg  som   vil  jobbe  med  reiselivsjournalis;kk  eller  informasjon  i  en  reiselivsbedriB.  Kurset  har  vært  ;lgjengelig  i  flere   år,  men  er  nå  oppdatert  og  fornyet  i  takt  med  journalis;kk-­‐  og  medieutvikling.       Kursene  er  ;lpasset  hverandre  for  å  gi  et  samlet  studium.  

Reiselivsjournalist

er kurset  for  deg  som  vil  skrive  om  og  formidle  inntrykk  fra  små  og  store  reiser.  Det  gir  også  gode  råd  om   hvordan  du  kan  tjene  penger  på  ar;kler.  For  deg  som  en  sjelden  gang  ønsker  å  skrive  en  reisear;kkel,  er   kurset  en  trygg  innføring  i  journalis;kk  og  idéskaping.  Det  er  også  godt  egnet  for  deg  som  ønsker  å  være     mer  ak;v,  drive  med  reiselivsjournalis;kk  på  hel;d  eller  del;d,  eller  kanskje  med  informasjon  i  en   reiselivsbedriB.       Kursleder  er  Per  Henriksen  som  også  har  utviklet     kurset.  Han  har  jobbet  som  journalist  i  fire  ;år,  og   reiselivsjournalist  i  nærmere  20  år.     Per  Henriksen  har  haH  mange  roller  innen     journalis;kken,  blant  annet  som  fotojournalist  i     avis,  ukepresse,  fagpresse,  bedriBsaviser,  informa-­‐   sjons-­‐aviser  og  interneH-­‐publikasjoner.  Han  har  også  siHet  på  den  andre  siden  av  bordet,  det  vil  si  vært   redaktør  i  flere  fagpresseblader,  bedriBsaviser  og  informasjonsaviser.  I  dag  driver  han  blant  annet   neHstedene  Reiseliv.no,  GoAfrica.no,  og  Reisejournalist.no.         Målgruppe:  Kurset  har  navnet  Reiselivsjournalist,  fordi  vi  har  fokus  på  reiser,  reiseopplevelser  og  reiseliv.   Likevel  kan  deHe  kurset  også  brukes  innenfor  andre  fagfelt.  De  journalis;ske  prinsippene  er  de  samme.   Kurset  gir  også  godt  grunnlag  for  deg  som  ønsker  å  jobbe  med  presseoppgaver  eller  informasjon  innen   reiselivsbedriBer.                                                            Kursbeskrivelsen  fortse0es  neste  side…      

 


Krav ;l  kursdeltagere:  Gode  norskkunnskaper  og  høy  ak;vitet  med  prak;ske  øvelser.       Karakterer  og  kursbevis:  Innsendingene  og  kurset  bedømmes  med  BeståH/Ikke  beståH.  Når  alle   innsendingene  er  beståH,  vil  du  automa;sk  få  ;lgang  ;l  et  kursbevis  på  neHet.     Kursbeskrivelse:  Det  trengs  ingen  formell  utdanning  for  å  kunne  virke  som  journalist  i  Norge,  ei  heller  er   ;Helen  beskyHet.  Har  du  evner  ;l  å  skrive  ar;kler,  er  du  fri  ;l  å  bruke  yrkes;Helen  journalist.  Gjør  du   reiseliv  ;l  et  spesialområde,  kan  du  bruke  ;Helen  reiselivsjournalist.     De  som  kan  stoppe  din  karriere  er  enten  deg  selv,  fordi  du  ikke  har  kunnskaper  nok,  eller  redaktøren  i   mediene  du  henvender  deg  ;l.  En  erfaren  redaktør  ser  umiddelbart  om  det  du  skriver  er  amatørarbeid,   eller  uTørt  av  en  person  med  bakgrunn  og  erfaring  som  journalist.  Erfaringen  er  det  kun  du  selv  som  kan   stå  for.  DeHe  kurset  gir  deg  et  grunnlag  for  å  gå  videre  på  veien  som  reiselivsjournalist.  Kurset  tar  derfor   opp  vesentlige  sider  ved  det  å  skrive  ar;kler,  presentere  deg  selv,  og  samarbeide  med  redaktører.       Du  jobber  med  mange  prak;ske  sider  ved  det  å  jobbe  som  journalist,  blant  annet  kilder,  manussjekk,   innsamling  av  materiale,  arkiv,  oppbygging  av  forskjellige  typer  ar;kler,  redigering,  omgang  med  fakta  osv.       Du  får  oversikt  over  norske  medier,  presseorganisasjoner,  språkstøHe,  opphavsreH  m.m.       I  løpet  av  kurset  må  du  tenke  ut  ideer,  lage  reportasje,  intervju,  skrive  en  feature-­‐ar;kkel  og  nyhet.  Du   lærer  forskjellen  på  disse  journalis;ske  uHrykksformene.  Du  får  også  god  innføring  i  å  drive  som   frilansjournalist,  selge  dine  ideer  m.m.       Kurset  tar  for  seg  det  skrevne  ord,  både  på  trykk  og  for  bruk  på  interneH.  Radio-­‐  og  tv-­‐journalis;kk  er  ikke   en  del  av  deHe  kurset.       Kurset  gir  en  innføring  i  journalis;sk  arbeid,  med  eksempler  og  arbeidsoppgaver,  og  består  av  de  12   studieenhetene  som  er  listet  opp  nedenfor.  Studieenhetene  inneholder  mange  tankedelingsoppgaver,   bloggoppgaver  og  innsendingsoppgaver  som  du  får  fyldige  kommentarer  ;l  eHer  hvert  som  du  leverer   dem.     De  12  studieenhetene  heter:  Introduksjon  ;l  journalis;kk,  Språk,  ryddighet  og  planlegging,  Ar;kler,   Intervjuer,  Nyheter,  Featurear;kler,  Reportasjer,  Manusdisposisjon,  Hobby  eller  yrke?,  Hvordan  selge  deg   selv?,  Honorarer  og  medier,  Verktøy,  organisasjoner  og  medlemsskap     Pris:  Kr  4875,-­‐.  Varighet:    Du  får  ;lgang  ;l  kurset  i  180  dager  fra  den  dagen  du  melder  deg  på.   Læremidler  som  inngår  i  kursprisen:  Reiselivsjournalist.  NeHsider  med  oppgaver:  Per  Henriksen,  2013.   Læremidler  som  ikke  inngår  i  kursprisen:  Historier  om  verden  .  Roy  Krøvel  og  Kris;n  Skare  Orgeret  (red.)   Cappelen  Damm,  2012  og  å  skrive  for  skjermen:  Innføring  i  neHjournalis;kk  .  Mar;n  Engebretsen.   Cappelen  Damm,  2002.  Pris  ;l  sammen  kr.  598.-­‐.   Registrer  deg  på  hHp://campus.nooa.info  for  å  få  smakebiter  av  ;lgjengelige  kurs  og  tjenester.  Du  må   være  registrert  for  å  melde  deg  på  et  kurs.   Innsendingene  av  studieenhetene  bedømmes  med  BeståH/Ikke  beståH.  Når  alle  innsendingene  er  beståH,   vil  du  automa;sk  få  ;lgang  ;l  et  kursbevis.     Begge  kursene  er  ;lgjengelig  på  hHp://campus.nooa.info    -­‐  Kontakt:  per@reiselivsjournalist.no    


Reisefotograf

Kursets  gir  kunnskap  om  fotografi  og  fotoets  muligheter  under  reiser,  enten  det  er  ferie  eller  i   yrkesmessig  sammenheng.  Kurset  egner  seg  både  for  nybegynnere  og  for  studenter  som  kan  noe  om   fotografi,  men  trenger  oppfriskning,  påfyll  og  inspirasjon  for  å  økesine  kunnskaper.  Kurset  er  også  en  god   fotostart  for  journalister  som  vil  utvide  med  foto  i  utøvelsen  av  sin  journalis;ske  virksomhet.     Kursledere  og  faHere  av  kurset  er  fotojournalist  Per  Henriksen  som  i  over  20  år  har  jobbet  med   reiselivsjournalis;kk  og  også  utviklet  kurset  Reisejournalist,  og  Kje;l  Hasselgård  med  fotospesiale  om   moter,  reklame  og  portreHer  og  reiser.     Målgruppe:    Kurset  har  navnet  Reiselivsfotograf,     og  har  fokus  på  reiser,  reiseopplevelser  og  reiseliv.     Likevel  kan  deHe  kurset  også  brukes  innenfor     andre  fagfelt.  De  fotografiske  prinsippene  er  de     samme.  Kurset  gir  også  godt  grunnlag  for  deg     som  ønsker  å  jobbe  med  fotooppgaver  innen     reiselivsbedriBer  og  andre  bransjer.     Krav  ;l  kursdeltagere:  Høy  ak;vitet  med  prak;ske  øvelser.     Karakterer  og  kursbevis:  Innsendingene  og  kurset  bedømmes  med  BeståH/Ikke  beståH.  Når  alle   innsendingene  er  beståH,  vil  du  automa;sk  få  ;lgang  ;l  et  kursbevis  på  neHet.     Kursbeskrivelse:  I  hovedtrekk  kan  kurset  deles  inn  i  to.  Den  ene  delen  er  tekniske  sider  ved  digital   fotografering,  kameraer  og  utstyr,  billedbehandling,  beskjæring,  bruk  av  digitale  verktøy  på  PC  og  Mac,   vannmerker,  lagring  av  bilder,  publisering  av  bilder,  lysbildeserier  med  ;lknyHet  musikk,  tekst  og  tale  osv.   Den  andre  delen  er  selve  mo;vet,  valg  av  mo;ver,  innhold  i  bildet,  forskjellige  typer  mo;ver  slik  som   portreHer,  interiør,  folkeliv,  det  urbane  foto,  dyr  og  natur    osv.  Inkludert  i  deHe  ligger  også  forholdet  ;l   ulike  kulturer  rundt  i  verden,  respekt  for  mennesker  og  bruk  av  bilder  på  ulike  nefora  etc.  Kursets   oppgave  er  også  å  gi  studentene  god  og  oppdatert  informasjon  om  kilder  ;l  videre  studier.     Studentene  skal  i  hver  studieenhet  gjøre  noen  øvingsoppgaver  for  seg  selv,  uten  lærerkommentarer.  Hver   studieenhet  skal  også  ha  oppgave(r)  som  skal  kommenteres  av  lærer.     Kurset  består  av  følgende  12  studieenheter:  Introduksjon  ;l  reisefotografi,  Digitalt  foto  og  utstyr,     Visualisering  -­‐  det  gode  reisefoto,  Billedbehandling,  ReiseportreHet,  Dyr,  natur  og  landskap,  Interiørbilder   når  du  reiser,  Folkeliv,  Familie-­‐  og  gruppefotografering,  Studieenhet  10.  Det  urbane  reisefoto,   Reisefotografi  -­‐  yrke  og  hobby,  Verktøy,  organisasjoner,  medlemskap  og  annet  nygg.     Pris:    Kr.  4875,-­‐.  Varighet:    Du  får  ;lgang  ;l  kurset  i  180  dager  fra  den  dagen  du  melder  deg  på.   Læremidler  som  inngår  i  kursprisen:    NeHsider  med  oppgaver:  Per  Henriksen  og  Kje;l  Hasselgård,  2014.   Læremidler  som  ikke  inngår  i  kursprisen:  Deltakerne  må  disponere  et  godt  digitalt  kamera  og  utstyr.   Registrer  deg  på  hHp://campus.nooa.info  for  å  få  smakebiter  av  ;lgjengelige  kurs  og  tjenester.  Du  må   være  registrert  for  å  melde  deg  på  et  kurs.   Innsendingene  av  studieenhetene  bedømmes  med  BeståH/Ikke  beståH.  Når  alle  innsendingene  er  beståH,   vil  du  automa;sk  få  ;lgang  ;l  et  kursbevis.       Begge  kursene  er  ;lgjengelig  på  hHp://campus.nooa.info    -­‐  Kontakt:  per@reiselivsjournalist.no    

Reisejournalist og reisefotograf  

Brosjyre med informasjon om Campus NooAs nettkurs: Reisejournalist og reisefotograf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you