Page 1

Budget för LSIF verksamhetsåret 2013/2014 Styrelsen i LSIF och verksamhetschefen föreslår nedanstående budget för LSIF för nästkommande verksamhetsår. I det lagda budgetförslaget ligger jämförelser med utfallet med förra verksamhetsåret samt med innevarande års budget. Under innevarande verksamhetsår har också budgeten reviderats och en prognos lagts. Prognosen för året pekar på en väsentligt högre intäkt och kostnad samt ett resultat som understiger det budgeterade resultatet. Prognos och utfall tyder för närvarande på en marginal på dryga 2 % för innevarande verksamhetsår. I jämförelsen nedan ser budgeten ut att vara en stor ökning jämfört med bägge de senaste verksamhetsåren. Men då skall man alltså komma ihåg att en stor del av ökningen redan sker under innevarande år. Med utgångspunkt i detta föreslås en budget med en liten intäktsökning och en kostnadsmassa som också endast ökar marginellt. Budgeterad resultatnivå ligger i linje med styrelsen strategi avseende uppbyggnaden av en ekonomisk buffert motsvarande ca 10 % av omsättningen, vilket skall nås inom 5 år. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften hålls oförändrad, 10 kronor, för både år 2014 och 2015. Detta har tagits hänsyn för i budgeten.

Budget 2012/201 Utfall Budget 3 2011/2012 2013/2014 Intäkter Träningskort Uthyrning Övriga intäkter Summa intäkter

Jmf. Jmf. 2012/201 2011/20 3 12

12 700 2 000 2 510 17 210

11 778 1 994 2 256 16 028

11 791 1 841 2 024 15 656

+ 7,8 % + 0,3 % + 11,3 % + 7,4 %

+ 7,7 % + 8,6 % + 24,0 % + 9,9 %

-1 500 -7 750 -5 300 -1 900 -16 450

-1 343 -7 054 -5 236 -1 818 -15 451

-1 239 -6 911 -5 160 -1 818 -15 128

+ 11,7 % + 9,9 % + 1,2 % + 4,5 % + 6,5 %

+ 21,1 % + 12,1 % + 2,7 % + 4,5 % + 8,7 %

Resultat före avskrivningar

760

577

528

+ 31,7 %

+ 43,9 %

Avskrivningar Finansiella poster

-265 30

-92 5

-85 30

+ 188,0 % + 211,8 % + 500,0 % + 0,0 %

Kostnader Idrottskostnader Personalkostnader Hyres-/Lokalkostnader Administration/Övriga kostnader Summa kostnader

Resultat efter avskrivningar och finansiella poster Marginal

525

490

473

+ 7,1 %

+ 11,0 %

3,05%

3,06%

3,02%

- 0,2 %

+ 1,0 %


Förklaringar Intäkter Träningskort

Samtliga träningskort som LSIF säljer. Autogirokort, guldkort, engångsbiljett, dagkort, sommarkort, motionsspelkort, klippkort

Uthyrning

Uthyrning av lokaler vid arrangemang/evenemang, hyra idrottsutrustning, uthyrning lärarhögskola, mm

Övriga intäkter

Turneringsavgifter, medlemsavgifter, massage, PT, sjukgymnastik, uppdragsverksamhet, hälsa, mm

Kostnader Idrottskostnader

Utrustning, hyra idrottslokal, licenser, konfektion, idrottsmaterial

Personalkostnader

Löner och sociala avgifter anställd personal, ledararvoden, personalutbildningar, försäkringar, kostnader för inhyrda konsulter (ekonomi/redovisning, IT)

Hyres-/lokalkostnad

Hyreskostnad från Universitetet Städning, bevakning samt övrigt som har med lokalen att göra

Administration/ Övriga kostnader

Kontorskostnader (telefon, porto, kontorsmaterial, mm), Marknadsföring (annonsering, trycksaker, mm), Förbrukningsinventarier, STIM, mm

Budget för lsif verksamhetsåret 2013  
Advertisement