Page 1

CURS 2019/2020 4ª edició

Seu/Lloc

da

Ron

Av .d

alt

D de

Carrer de l’Abadessa Olzet

Av. d’Esplugues

Pea

rso

Carrer de Miret i Sans

Carrer dels Moneders

e

Creu de Pedralbes

s

ue

lug

p Es

.d Av

n

màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life per la Universitat de Barcelona 60 crèdits ECTS

Setembre 2019 - Juny 2020 Carrer dels Cavallers

Carrer de Sor Eulàlia d’Anzizu Ca

rre

rd

e

Du

Av. de Pedralbes

Edifici ESADE Campus Docent Sant Joan de Déu

Dirigit a El màster està dirigit a titulats amb una formació universitària superior: 1.- Professionals de l’àmbit sanitari (infermeria, psicologia, fisioteràpia, medicina, logopèdia, etc.) que vulguin desenvolupar el model d’atenció Child Life en la seva pràctica diària. 2.- Professionals d’altres àmbits (educació, treball social, educació social, pedagogia, etc.) que desitgin aplicar - adaptar el model Child Life en la seva pràctica diària.

lce

t Plaça d’Eusebi Güell

Ref. 31

Adreça Carrer Miret i Sans, 10-16 08034 Barcelona Com arribar? Transports Metropolitans de Barcelona L3 Palau Reial. L6 Reina Elisenda. Trambaix Palau Reial T1, T2 i T3. 33, 63, 68, 75, 78, H4, H6, V1, V5.

Tel. 93 280 09 49 Fax 93 600 61 12 jzamarra@santjoandedeu.edu.es www.santjoandedeu.edu.es ● Pàgina 1 de 9


màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model child life

PRESENTACIÓ DEL CURS

CURS 2019/2020

PLA D’ESTUDIS

El Màster Universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life té com a finalitat formar professionals que siguin capaços de desenvolupar el model d’atenció Child Life centrat en el nen, adolescents i famílies, amb l’objectiu d’incrementar el seu confort emocional durant el període de la malaltia i potenciar els indicadors de qualitat assistencial dels centres. El Màster l’organitza el Campus Docent Sant Joan de Déu, conjuntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu, i té titulació de la Universitat de Barcelona. El Campus Docent té més de vint anys d’experiència en l’organització de cursos de postgrau i màsters, tant propis com títols UB. També organitza formació de màster universitari en l’àmbit social des del curs 2015-16. D’altra banda, l’Hospital Sant Joan de Déu és un Hospital Universitari que té establert conveni amb la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic. És la seu de la docència de pediatria i obstetrícia de la UB. La proposta curricular d’aquest màster respon a les necessitats d’una societat dinàmica que ha de tenir en la qualitat assistencial d’excel·lència un dels seus eixos fonamentals. Concretament, l’atenció pediàtrica a l’infant i adolescent malalts és un àmbit d’actuació que requereix una millora contínua per minimitzar l’impacte que la malaltia i l’hospitalització generen, tant als infants com a les seves famílies.

PLA DOCENT Aquesta titulació té un doble vessant: professionalitzador i de recerca. Pel que fa al vessant professionalitzador es justifica per la necessitat de professionals sanitaris i de l’àmbit psicosocial en pediatria, sobretot hospitalari (però no exclusivament), competents i capacitats en el model d’atenció centrat en el nen, adolescent i família. Paral·lelament, el màster també té la finalitat de formar professionals amb competències per investigar en el context de la malaltia i atenció pediàtrica. Cal obrir noves línies d’investigació sobre les vivències i experiències dels nens i adolescents amb patologia aguda o crònica (i de les seves famílies), hospitalitzats o no, per identificar àrees de millora en els diferents processos d’atenció.

Pàgina 2 de 9


màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model child life

ACREDITACIÓ Títol de Màster Universitari per la Universitat de Barcelona per aquells estudiants que superin els 60 crèdits.

REQUISITS I CRITERIS D’ADMISSIÓ Requisits generals d’accés Titulacions oficials d’accés D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màster universitaris oficials, s’ha de tenir un dels següents títols: A.- Títol universitari oficial espanyol. B.- Títol expedit per una institució d’educació superior dels Estats integrats a l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial. C.- Títols estrangers sense necessitat d’homologació, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquestes titulacions acrediten el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l’Estat espanyol. Requisits específics d’accés S’accedeix al títol amb: 1.- Titulacions d’accés directe que no requereixen cursar complements formatius: • Diplomats i Graduats en Infermeria • Llicenciats i Graduats en Psicologia • Diplomats i Graduats en Fisioteràpia • Llicenciats en Medicina i cirurgia 2.- Titulacions afins que requereixen cursar els complements formatius: • Llicenciats i Graduats en Pedagogia • Diplomats i Graduats en Educació Infantil i primària • Diplomats i Graduats en Logopèdia • Diplomats i Graduats en Treball social • Diplomats i Graduats en Educació social 3.- D’altres titulacions (qualsevol situació) sempre que es pugui acreditar experiència professional en l’àmbit d’atenció a la infància i que també requeriran cursar els complements formatius: • Diplomats i graduats en altres disciplines amb formació postgraduada en musicoteràpia, art-teràpia, teràpia assistida amb animals i humor-teràpia (tècnics del clown en medi hospitalari). (*) La Comissió de Coordinació del Màster també podrà considerar (en funció de la disponibilitat de places) l’acceptació de sol·licituds provinents de candidats amb estudis de Graduat/a Llicenciat/a en altres Graus i Llicenciatures, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l’àmbit de l’atenció a la infància.

CRITERIS DE SELECCIÓ Per a la selecció i admissió dels i les candidates al màster es valoraran els següents criteris per ordre de prioritat: 1. Trajectòria formativa. Es prioritzen les titulacions d’accés definides i es tindrà en compte altres forma-cions (màster, postgraus ...) relacionades amb la naturalesa del màster (40%). 2. Trajectòria professional en el camp de la pediatria o l’atenció a la infància (40%). En aquest cas es valo-raran tres elements diferenciats per ordre de rellevància:

CURS 2019/2020 a. Nombre d’anys en sectors professionals relacionats amb la infància. b. Importància dels càrrecs exercits en institucions i / o programes relacionats amb la infància. c. Rellevància de les funcions i competències professionals exercides en aquestes institucions i programes. 3. Expedient acadèmic. Es tindrà en compte la puntuació mitjana obtinguda en el grau o equivalent (10%). 4. Motivacions. Es valoraran els elements que justifiquen l’elecció del màster (10%). En cas de tenir una demanda superior a 40 estudiants, l’admissi es realitzarà per ordre d’inscripció, sempre que es compleixin els criteris i fases anteriorment citats.

SESSIÓ INFORMATIVA Dimecres 12 de juny de 2019 a les 12h. i a les 17h.

DURACIÓ I HORARI Inici docència Complements formatius: Dilluns 9 de setembre de 2019 Classes del Màster: Dilluns 16 de setembre de 2019 Final docència Complements formatius: Divendres 13 de setembre de 2019 Classes del Màster: Dimarts 23 de juny de 2020 Calendari de classes presencials Classes Complements formatius: 9, 10, 12 i 13 de setembre de 2019 També es realitzarà docència virtual. Classes del Màster: Les classes s’impartiran en dilluns i dimarts cada 15 dies i, excepcionalment, en dimarts i dimecres.

Dilluns 16 i dimarts 17 de setembre de 2019 Dilluns 30 de setembre i dimarts 1 d’octubre de 2019 Dilluns 14 i dimarts 15 d’octubre de 2019 Dilluns 28 i dimarts 29 d’octubre de 2019 Dilluns 11 i dimarts 12 de novembre de 2019 Dilluns 25 i dimarts 26 de novembre de 2019 Dilluns 9 i dimarts 10 de desembre de 2019 Dilluns 16 i dimarts 17 de desembre de 2019 Dilluns 13 i dimarts 14 de gener de 2020 Dilluns 27 i dimarts 28 de gener de 2020 Dilluns 10 i dimarts 11 de febrer de 2020 Dilluns 24 i dimarts 25 de febrer de 2020 Dilluns 9 i dimarts 10 de març de 2020 Dilluns 23 i dimarts 24 de març de 2020 Dilluns 30 i dimarts 31 de març de 2020

Pàgina 3 de 9


màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model child life

Dimarts 14 i dimecres 15 d’abril de 2020 Dilluns 27 i dimarts 28 d’abril de 2020 Dilluns 11 i dimarts 12 de maig de 2020 Dilluns 25 i dimarts 26 de maig de 2020 Dilluns 8 i dimarts 9 de juny de 2020 Dilluns 22 i dimarts 23 de juny de 2020 Horari: de 9 a 14 hores i de 15.30 a 19.30 hores.

CURS 2019/2020

COORDINACIÓ DEL MÀSTER Bárbara Hurtado Pardos Diplomada en Infermeria. Escola Universitària d’Infermeria “Príncipes de España”. Màster Oficial d’Atenció Integral al Malalt Crític. Especialista en Pediatria. Màster Oficial d’Educació i Tic. Universitat Oberta de Catalunya. Doctora per la Universitat de Barcelona. Professora del Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la UB

Les pràctiques estan organitzades en 4 torns per donar cabuda a 40 estudiants del Màster.

Mª Dolors Navarro Rubio Doctora en Medicina y Cirugía. UAB. Master of Science in Maternal and Child Health. Harvard School of Public Health. Master of Public Health in Public Management and Community Health. Harvard School of Public Health. Máster en Dirección de Comunicación. UPF. Programa de gestión estratégica y liderazgo social. IESE Business School. Directora Experiencia del Paciente. Hospital Sant Joan de Déu.

Capacitat simultània per a 10 estudiants per grup.

LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS

PRÀCTIQUES Les pràctiques clíniques es realitzaran a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, únic hospital pediàtric d’Espanya on es desenvolupa el model Child Life.

Cada estudiant (i grup) realitzarà les següents activitats: • Pràctiques en diferents serveis de l’Hospital: 48 hores • Seminari d’acollida i presentació dels àmbits d’aplicació del model Child Life: 4 hores • Seminaris de presentació de casos: 4 hores • Sessions de simulació: 4 hores

Lloc Campus Docent Sant Joan de Déu Carrer Miret i Sans, 10-16 08034 Barcelona

MATRÍCULA

COMPLEMENTS FORMATIUS

Dates de preinscripció Del 15 de maig al 28 de juny de 2019. Horari de 9.30 a 17 hores.

Donada la varietat de titulacions d’accés i de procedències dels estudiants, i amb la finalitat d’assegurar el nivell adequat de coneixements bàsics de l’àmbit sanitari, s’hauran de superar complements formatius per accedir als estudis de màster.

Resolució d’estudiants admesos en el màster La llista d’estudiants admesos es publicarà a la web del Campus Docent Sant Joan de Déu el dia 2 de juliol de 2019 una vegada finalitzada la fase d’inscripció i selecció dels estudiants segons els criteris indicats anteriorment.

Els complements formatius hauran de ser cursats pels següents titulats: • Diplomats i Graduats en Educació Infantil i primària • Llicenciats i Graduats en Pedagogia • Diplomats i Graduats en Logopèdia • Diplomats i Graduats en Treball social • Diplomats i Graduats en Educació social • Diplomats i graduats en altres disciplines amb formació postgraduada en musicoteràpia, art-teràpia, teràpia assistida amb animals i humor-teràpia (tècnics del clown a l’àmbit hospitalari).

Presentació d’al·legacions Del 10 al 19 de juliol de 2019.

(*) En el cas que aquestes acreditacions es presentin, la Comissió de coordinació al màster estudiarà, de manera individua-litzada, els casos que puguin quedar exempts de cursar el citat complement formatiu.

Dates de matriculació Del 8 al 26 de juliol de 2019. Horari de 9.30 a 15 hores. Lloc: Carrer Miret i Sans, 10-16 de Barcelona. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PREINSCRIPCIÓ • Currículum • Carta de motivació declarant els interessos que el porten a fer el màster • Sol·licitud de preinscripció • Expedient acadèmic • Fotocòpia del títol universitari d’accés al màster, o l’equivalent degudament traduït i legalitzat per a estudiants estrangers Consultar web del Ministeri d’Educació www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos.html

Pàgina 4 de 9


màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model child life

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA MATRICULACIÓ • Fitxa matrícula. • Fotocòpia del títol universitari d’accés al màster, o l’equivalent degudament traduït i legalitzat per a estudiants estrangers. • Fotocòpia DNI o passaport • Dues fotografies mida carnet • Dades bancàries (l’imprès el facilitarà el Campus Docent) • Carnet de Família nombrosa (si escau) FORMA DE PAGAMENT Preu del Màster: 3.871,5€ més taxes (aproximadament 753€) • Pagament fraccionat en 6 mesos (de juliol a desembre de 2019). • Es pot sol·licitar la Beca del Ministeri. • L’import de la matrícula no es retornarà, en cap cas, un cop començat el curs. • Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.

CURS 2019/2020 Gerard Colomar Pueyo Diplomat en Infermeria per la UNED. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2018. Ana Isabel Curcoy Barcenilla Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UAB,1997. Doctora en Medicina. UB, 2009. Professora associada del Departament de Pediatria de la Facultat de Medicina. UB. Adjunta del Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu. Maria Luisa de la Puente Martorell Cap de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona. Doctora en Medicina i Cirurgia. Especialitats: Pediatria i Medicina Preventiva i Salud Pública.

Les condicions de matrícula i permanència per als estudiants de màster universitari establertes a la normativa són:

Anna Forés Miravalles Doctora en Filosofia i Ciències de l‘Educació. Llicenciada en Pedagogia. Professora agregada. UB.

1. L’estudiant pot matricular entre un mínim de 20 crèdits (excepte si li queden menys per finalitzar el màster) i un màxim de 60. Els estudiants que matriculen entre 20 i 48 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els que matriculen a partir de 49 segueixen un itinerari a temps complet.

Sabel Gabaldón Fraile Metge Psiquiatra i Màster en Bioètica. Cap de secció de psiquiatria de l’Hospital Infantil de Sant Joan de Déu (Barcelona).

2. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el coordinador del màster universitari, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78, i també una matrícula inferior a 20 crèdits fins a un mínim de 18 per curs acadèmic. 3. El segon any consecutiu en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50% dels crèdits matriculats no podrà romandre en el màster.

PROFESSORAT Ainoa Biurrun Garrido Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Especialista en Infermeria Obstètric- Ginecològica (Matrona). Doctora en Ciències de l’Infermeria per la Universitat de Barcelona, 2017. Víctor Cabré Segarra Doctor en Psicologia. Director del Departament de Docència Institut Universitari de Salut Mental. Fundació Vidal i Barraquer. Universitat Ramon Llull. Gemma Claret Teruel Llicenciada en Medicina. UB. Doctora en Medicina. UB. Professora associada del Grau de Medicina de la Universitat de Barcelona. Adjunta del servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu. Coordinadora del Màster d’Urgències de Pediatria de la Universitat de Barcelona.

Amèlia Guilera Roche Diplomada d’Infermeria. UAB. Doctora per la UB. Directora del Campus Docent Sant Joan de Déu. Bárbara Hurtado Pardos Diplomada en Infermeria. Escola Universitària d’Infermeria “Príncipes de España”. Màster Oficial d’Atenció Integral al Malalt Crític. Especialista en Pediatria. Màster Oficial d’Educació i Tic. Universitat Oberta de Catalunya. Doctora per la Universitat de Barcelona. Professora del Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la UB. Esther Insa Calderón Diplomada en Infermeria. Professora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la UB. Doctora per la Universitat de Barcelona. Carmen Jerez Molina Doctora por la Universidad de Salamanca. Diplomada en Infermeria. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Postgraduada en Metodologia i tècniques d’investigació. Postgraduada en Infermeria quirúrgica. Infermera quirúrgica, Hospital Sant Joan de Déu.

Pàgina 5 de 9


màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model child life

Fernando Lacasa Saludas Llicenciat en Psicologia. Doctor en Psicologia. UAB. Professor Associat Metge del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments psicològics. Adjunt del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu. David Lorenzo Izquierdo Llicenciatura en Humanitats. Universitat Pompeu Fabra. Doctorat en Humanitats (àrea: Ètica i filosofia social). Universitat Internacional de Catalunya. Professor Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la UB. Carles Luaces Cubells Llicenciat en medicina. UB. Doctor en medicina. UAB. Professor associat del Grau de Medicina de la Universitat de Barcelona. Cap del Servei d’Urgències Hospital Sant Joan de Déu. Director del Màster d’urgències de pediatria de la Universitat de Barcelona. Mª Àngels Mairena García de la Torre Llicenciada en Psicologia. Especialista en Psicologia Clínica. Doctora en Psicologia i títol de Psicòloga (via PIR). Psicòloga clínica de l’Hospital Sant Joan de Déu. Imma Marín Santiago Diplomada en Magisteri especialitat en Ciències Socials. UAB, 1978. Francesc Martínez Olmo Llicenciat en Pedagogia. UB. (1993). Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació. UB, 2000. Professor Titular d’Universitat. Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació. UB. Laura Martínez Rodríguez Doctora en Antropologia Social. UB. Llicenciada en Antropologia. UB. Diplomada en Infermeria. Universitat Ramon Llull. Professora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la UB. Josep Matalí Costa Doctor en Psicologia. Psicòleg Clínic. Cap de Psicologia i de consultes externes del servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu. Coordinador de la unitat de conductes addictives. José Luis Medina Moya Diplomat Infermeria. Llicenciat Pedagogia. Doctor Filosofia i Ciències de l’Educació. Professor Titular d’Universitat. Facultat Ciències de l’Educació. UB.

CURS 2019/2020 Laia Mestre Pastor Postgrau en Educació Emocional. Universitat de Barcelona. Màster en Educació Emocional i Benestar. Universitat de Barcelona.Màster en Ciutadania i Valors. Universitat de Barcelona. Màster en Psicobiologia i Neurociència Cognitiva. Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en INEF. Universitat de Barcelona. Professora en diferents Màsters i Postgraus. Dolores Miguel Ruiz Infermera especialitzada en Infermeria de la Salut Mental, especialitzada en Infermeria Pediàtrica, Infermeria Medicoquirúrgica. Doctora en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona. Professora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la UB. Ascensión Moreno González Doctora en Belles Arts amb la tesi doctoral “Aportaciones del Arte-terapia a la educación social en medio abierto”, 2003. Professora associada. Facultat de Belles Arts. UB. Mª José Morera Pomarede Diplomada en Infermeria. Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona, 1978-1982. Llicenciatura en Pedagogia. UB,1987/88-1992. Doctorat: Universitat de Barcelona. Departament de “Didàctica i organització Escolar”. Professora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la UB. Cap d’Estudis de Grau del Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit UB. Mª Dolors Navarro Rubio Doctora en Medicina i Cirurgia. UAB. Master of Science in Maternal and Child Health. Harvard School of Public Health. Master of Public Health in Public Management and Community Health. Harvard School of Public Health. Master en Direcció de Comunicació. UPF. Programa de gestió estratègica i lideratge social. IESE Business School. Directora Experiència del Pacient. Hospital Sant Joan de Déu. Sergi Navarro Vilarrubí Màster Universitari en Atenció i Cures Pal·liatives X Edició. Màster en Psicologia Infantil. Llicenciat en Medicina. Responsable assistencial Unitat Cures Pal·liatives Pediàtriques. HSJD. Carles Nebot Bergua Doctor per la Universitat de Barcelona. Programa de Doctorat en Ciències Infermeres. Màster Oficial Atenció integral al pacient crític i emergències. Facultat de Medicina. UB i UAB. Màster en Cures d’Infermeria en la infància i adolescència EUI Sant Joan de Déu. UB. Diploma de Postgrau Emergències i cures intensives: atenció integral d’infermeria a l’adult. UAB. Diploma de Postgrau Atenció integral d’infermeria al malalt postquirúrgic. UAB. Diplomat en Infermeria, Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, UB. Professor Campus Docent Sant Joan de Déu.

Pàgina 6 de 9


màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model child life

CURS 2019/2020

Carme Panchón Iglesias Professora titular del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE). Universitat de Barcelona. Directora adjunta de l'Institut de Ciències de l’Educació (ICE) - Institut Desenvolupament Professional (IDP). Universitat de Barcelona.

Núria Serrallonga Tintoré Llicenciada en Psicologia. Universitat Ramon Llull. Diplomada en Infermeria. UB. Màster Interuniversitari en Investigació i Innovació en Cures d’Infermeria. Coordinadora dels grups professionals d’“Hospital Amic”. Hospital Sant Joan de Déu.

María Ramona Palacín Lois Doctora en Psicologia. Professora titular d’Universitat des de 1992. Secretària acadèmica de la Facultat de Psicologia. UB.

Eduardo Serrano Troncoso Llicenciat en Psicologia. Universitat Ramon Llull. Doctor en Psicologia. UAB. Professor associat de la Universitat Ramon Llull. Psicòleg Sènior del Servei de Psiquiatria i Psicologia. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Jaume Pérez Payarols Llicenciat en Medicina. UAB. EADA: Curs de Gestió per Caps de Servei. IESE: Programa de Desenvolupament Directiu. PPD. IESE: Programa d’Alta Direcció en Empresas Sanitàries. Adjunt Pediatria, especialitat Oncologia. Hospital Son Dureta. Mallorca. Director d’Innovació i Investigació. HSJD. Mª Josep Planas Tapias Infermera especialista en Pediatria i Obstetrícia. Diplomada en Gestió de Serveis Sanitaris. ESADE. Llicenciada en Humanitats. Màster en Bioètica. Directora de Planificació i Experiència de Pacient. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Anna Ramió Jofre Diplomada en Infermeria. UNED, 1983. Llicenciada en Antropologia social i cultural. UAB, 1996. Doctorada en Sociologia UB, 2005. Professora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la UB. Juan Roldán Merino Doctor en Ciències Infermeres. UB. Diplomat en Infermeria. Especialista en Infermeria en Salut Mental. Professor associat UAB. Professor associat Universitat Rovira i Virgili. Professor Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la UB. Júlia Roura Masmitjà Llicenciada en Filosofia i Lletres. Secció Pedagogia. Doctora per la UB. Facultat d’Educació. Professora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la UB. Mireia Serra Vila Llicenciada en Filosofia i Lletres. UAB, 1992. Doctora en Psicologia. URL, 2013. Musicoterapeuta.

Anna Sintes Estévez Llicenciada en Psicologia. UB. Doctorada en Psiquiatria i Psicologia Clínica. UAB. Professora associada Mèdica de la Facultat de Psicologia de la UB. Facultatiu Especialista Sènior. Servei de Psiquiatria i Psicologia a l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu. Arian Tarbal Roquer Llicenciatura en Biologia – UAB. Màster en Salut Internacional i Medicina Tropical – UAB. Màster en Polítiques Europees en Cooperació Internacional al Desenvolupament MBA – Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA). Project manager en el sector salut, experiència àmbit hospitalari. Gestor de projectes d’innovació de forma integral en medical devices, TIC, processos i circuïts, organització i entorn digital. Coordinador de FAROS, portal web Hospital Sant Joan de Déu. Mariana Leyla Tau Llicenciada en Psicologia. Màster en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life per la Universitat de Barcelona. Professional Child Life. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Daniel Toro Pérez Llicenciatura en Psicologia. UB. Psicòleg Cures Pal·liatives Pediàtriques. Màster Sanitari de Psicologia Clínica Infanto-Juvenil. Victòria Trenchs Sainz de la Maza Llicenciada (1998) i Doctorada (2008) en Medicina. UB. Professora associada del Departament de Pediatria de la Facultat de Medicina. UB. Adjunta del Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Pàgina 7 de 9


màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model child life

Ana Mª Ullán de la Fuente Doctora en Psicologia. Professora titular de Psicologia Social de la Universidad de Salamanca. Responsable del Grupo de investigación sobre bienestar psicosocial de los niños hospitalizados de la Universidad de Salamanca. Carme Vega Monteagudo Professora Titular Campus Docent Sant Joan de Déu Infermeria i Antropòloga. Màster en Bioètica per la URLL. Màster Antropologia de la Medicina per la URV. Verònica Violant Holz Doctora en Psicologia. Llicenciada en Psicologia Clínica. Professora titular d’Universitat. Facultat d’Educació. UB. Professorat convidat Ariadna Aragay Marín Diplomatura en Educació social. Direcció i Gestió d’Organitzacions no Governamentals. ESADE. Coaching Lúdic. Roser Arnalte Olloquequi Llicenciada en Administració d’Empreses. Universitat Pompeu Fabra. Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència. Universitat Pompeu Fabra. Responsable del Departament de Gestió de la Recerca a la Fundació Sant Joan de Déu. Núria Bonet Julià Titulada Superior de Música pel Conservatori del Liceu. Màster de musicoteràpia per la Universitat Ramon Llull. Musicoterapeuta de l’Associació Ressò de Musicoteràpia. Margarita Casas Luna Diplomada en Infermeria. Llicenciada en Antropologia social i cultural. Especialista en Pediatria. Infermera Hospital Sant Joan de Déu. Joana Claverol Torres Biòloga Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Marketing Farmacèutic. Màster en Assajos clínics. Responsable de la Unitat d’Investigació Clínica a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on dirigeix l’oficina d’assajos clínics des de 2012. Montserrat Codina Méndez Diplomada en Infermeria. Infermera Clínica Teknon. Màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life.

CURS 2019/2020 Júlia Cutillas Ureba Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995), Postgraduat en Gestió de Continguts a Internet per l’Institut Català de Tecnologia (2004) i Postgrau en Portals d’Internet i Xarxes Socials aplicats a la e-Salud per la Universitat Oberta de Catalunya, 2010. Responsable de xarxes socials i webs mèdiques a la Direcció d’Innovació i Investigació de l’Hospital Sant Joan de Déu. Eva Domènec Elizalde Directora Programes Intervencions Assistides amb Gossos CTAC (Centre de teràpies Assistides amb Cans). Directora CTAC – Unitat Funcional d’Intervencions Assistides amb Gossos Hospital Sant Joan de Déu. Sonia Ehrenberg Archs Diplomada en Infermeria. Especialista en Pediatria. Infermera de Neonatologia. Hospital Sant Joan de Deu. Anna Mª Embid García Llicenciada en Medicina. Pediatra Atenció Primària. Màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life. Xavier Estrada Director Artístic Adjunt de Pallapupas. Llicenciat en Coreografia i Tècniques d’Interpretació de la Dansa per l’Institut del Teatre de BCN. Ha treballat amb companyies i directors com La Fura del Baus, Comediants, Sol Picó, Chicos Mambo, Lindsey Kemp, Lluís Pascual i Carles Santos, entre d’altres. Lindes Farré Diplomada en Educació Social i Art Dramàtic i Postgraduada en Teatre Social. Com a mestre de clown imparteix cursos des de l’any 2000. Yolanda Fernández Santervas Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB. Especialista en Pediatria i Àrees Específiques. Cap de Secció d’Urgències de Pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu. Encarna Gómez Gamboa Infermera Hospital Sant Joan de Déu Diplomada infermera. Màster en Infermeria Pediàtrica. Postgrau d’infermeria en oncologia. Postgrau Teòric - Pràctic per a infermeres actualització en cures intensives en la infància i adolescència. Màster Administració i Gestió en infermeria. Màster en Ciències en Infermeria. Màster en Recerca i Innovació en cures Infermeres. Codirectora Màster de Cures d’infermeria en la infància i adolescència. Especialitat infermeria pediàtrica. Núria Herranz Rubia Infermera Neonatologia Hospital Sant Joan de Déu. Especialista en Infermeria Pediàtrica. Llicenciada en Història de l’Art Diplomada en infermeria.

Pàgina 8 de 9


màster universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model child life

CURS 2019/2020

Mercè Jabalera Contreras Responsable Qualitat i Seguretat Pacient. Hospital Sant Joan de Déu. Llicenciatura en Ciències Biològiques. UB. Màster en Biotecnologia. UB. Màster en Metodologia d’Avaluació i Millora de la Qualitat Assistencial. Fundació Avedis Donabedian. Universitat Autònoma de Barcelona.

Begonya Nafría Escalera Experiència en coordinació i direcció de projectes d’investigació clínica en malalties minoritàries. Coordinadora de YPAG-KIDS Barcelona i la plataforma RareCommons. Membre del projecte EUPATI IMI2 (Acadèmia Europea de Pacients). Membre del Comitè de Cursos i membre de la Plataforma Nacional Española de EUPATI. Membre del Comitè d’Educació de l’iCan (International Children’s Advisory Network).

Jordi Juanico Sabaté Mestre, Educador Social, Psicopedagog i Mediador. Educador Social a Hospitalització Salut Mental Hospital Sant Joan de Déu.

Àngels Pagans Miró Titulada Superior de Música pel Conservatori del Liceu. Màster de musicoteràpia per la Universitat de Barcelona. Musicoterapeuta de l’Associació Ressò de Musicoteràpi.

Antonio Masegosa Actor i director de escena. Multiplicador de teatre de l’oprimit titulat pel seu creador Augusto Boal en el CTO-Rio Brasil. És Fundador i director artístic de uTOpia Barcelona. Treballa com a director artístic de L’Altre festival. És dinamitzador i director de la companyia BROTS de Pallapupas.

Alberta Parayre Garcia Peritatge Mercantil a l’Escola d’Alts Estudis Mercantils (UB). Coordinació del Departament de Voluntaris de l’Hospital Sant Joan de Déu. Formació postgraduada en Psicologia, Coordinació de Voluntariat i Counseling. Cursos de Cures Pal·liatives, Dol, Relació d’Ajuda, Pastoral de la Salut.

Ana Mª Merino Márquez Diplomada en Biblioteconomia i Documentació a la UB i Llicenciada en Documentació a la UOC. Postgraus en Habilitats informacionals en ciències de la salut, intel·ligència competitiva i vigilància tecnològica i gestió i dinamització de la innovació a l’empresa. Professora col·laboradora del Campus Docent Sant Joan de Déu i del Màster de EHealth a La Salle. Cap de Gestió del Coneixement i Comunicació de la Fundació per a la recerca de Sant Joan de Déu.

Cristina Parra Cotanda Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Especialista en Pediatria i àrees específiques. Acreditada en Urgències de pediatria per la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Membre del grup de treball de presència dels pares a Urgències a HSJD.

Jordi Mitjà Costa Infermer de l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu. Máster en Infermeria Escolar i Màster en Salut digital.

José Maria Quintilla Martínez Llicenciat en Medicina per la Universidad de Navarra i Especialista en Pediatria (Hospital Clínic-Hospital. Sant Joan de Déu de Barcelona). Actualment dirigeix el Programa de Simulació Darwin de l’Hospital Sant Joan de Déu – Barcelona. Metge adjunt del Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Núria Mompín Bustos Diplomada en Teràpia Ocupacional. UAB. Psicòloga Graduada UOC. Màster d’Especialista en Art- teràpia Intermedial i Desenvolupament Humà. IATBA. Postgrau en Comunicació, Expressió i llenguatges artístics en la pràctica educativa per la UB. Art terapeuta infanto-juvenil a l’Hospital Sant Joan de Déu. Mª José Muñoz Blanco Diplomada en Infermeria Supervisora Unitat de Cures Intensives Pediàtriques. Hospital Vall d’Hebron. Màster en Infermeria Pediàtrica. UB. Màster Universitari en atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life per la Universitat de Barcelona (1ª edició). David Nadal Miquel Diplomat en Treball Social. Cap del Servei de Treball Social de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Francesc Ristol Ubach Gerent del Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC) i coordinador del Programa Animalnen. Antoni Ruiz Bueno Llicenciat amb Grau en Filosofia i Lletres. Professor associat Departament de Psicologia. Universitat de Girona, 2010. Professor associat Departament MIDE de la Universitat de Barcelona, 2011 – 2016. Arnau Valls Esteve Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en innovació sanitària i emprenedoria Design Health Barcelona (d•HEALTH Barcelona) de MOEBIO – BioCat – Universitat de Barcelona. Co-fundador de KocoonMedical Inc., start-up centrada en el desenvolupament d’un produc-te sanitari en l’àmbit pediàtric. Project manager de la Direcció d’Innovació de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Pàgina 9 de 9

Profile for Campus Docent Sant Joan de Déu

Màster en atenció emocional Child Life  

Curs 2019/20

Màster en atenció emocional Child Life  

Curs 2019/20

Advertisement