Dalton kindcentrum campus columbus gids

Page 1

Campusgids

2014 2019


Campusgids Inhoudsopgave

01 02 De basis van ons handelen 03 Resultaat van ons handelen 04 organisatie 05 kwaliteit 06 ouderbetrokkenheid MisSie

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Dalton Kindcentrum Campus Columbus visies

De praktijk in de beleving van het kind

De organisatie en praktische structuren van het kindcentrum

Kwaliteitsbewaking bij het streven naar de optimale ontwikkeling van elk kind

Samenwerken; sรกmen verantwoordelijk

Campusgids

2014 2019


07 08 09 10 11 12

Dalton basis onderwijs Dalton Opvang

Ontdekken en ontspannen

Opvoeding en ondersteuning Ontdek Talent

Ontdekkend leren

Laagdrempelige expertise en hulp binnen handbereik

Ontdek waar je goed in bent en wat je leuk vindt samen met anderen

Veiligheid De basis van ons handelen/2

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Contact Ritmes en routines A B C

Š In de campusgids publiceren wij informatie over onze producten en diensten. Aan het correct publiceren van deze informatie wordt de uiterste zorg besteed. Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er een fout of vergissing staat vermeld, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Actuele informatie kunt u altijd vinden op de website. Niets uit deze gids mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dalton Kindcentrum Campus Columbus. Design en productie: Bureau1811. Fotografie: Andu Alcaraz.


MisSie

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

“Binnen Campus Columbus ontwikkelen zich mensen zonder vrees’ ‘die samen de toekomst ontdekken en bouwen” @ Campus Columbus

01

Om een kind te ondersteunen zich breed te ontwikkelen, werkt een integrale en organische aanpak het beste – voor het kind, de ouders en de samenleving. Met integraal bedoelen we ondersteuning waarbij onderwijs, opvoeding en opvang op elkaar zijn afgestemd en alle betrokken professionals goed met elkaar schakelen. Met organisch bedoelen we dat de ondersteuning rondom de behoeften van het kind wordt gevormd, en niet vanuit een vast stramien opgelegd.


Inleiding Dalton Kindcentrum Campus Columbus is er voor kinderen van 0-12 jaar om samen te spelen, te ontmoeten en alle talenten te ontwikkelen Dalton Kindcentrum Campus Columbus is op januari 2012 geopend. Het is een gebouw waarin één professioneel team onderwijs, opvang en opvoeding op elkaar afstemt. De naam Campus hebben we gekozen voor de betekenis: open ruimte. De naam Columbus staat symbool voor moed en ontdekken. Samen geven deze betekenissen de visie van het kindcentrum weer. Dat zal bij het lezen van deze gids duidelijk worden. Op Campus Columbus komen kinderen van 0-12 jaar samen om te spelen, te ontmoeten en alle talenten te ontwikkelen. Het hele jaar door. Het team van Campus Columbus streeft naar maatwerk voor elk kind én gezin binnen één leefgemeenschap.

In deze gids beschrijven we de basis voor alles wat we doen binnen Campus Columbus Het is een samenvatting van onze visie en beleid, direct vertaald naar de beleving van het kind binnen de campus. Als ouder helpt deze informatie je bij de onderwijs & opvangkeuze voor jouw kind(eren). Daarnaast is de gids ook voor besturen, de onderwijsinspectie en de GGD bestemd. De gids is geschreven en goedgekeurd door de campusraad waarin teamleden en ouders zitten als vertegenwoordigers van het onderwijs en de opvang. Bij wijzigingen wordt de gids altijd eerst opnieuw aan hen voorgelegd. De bestuurlijke verantwoordelijkheid van Campus Columbus rust bij Stichting Flore, waar het onderwijs aangaat, en Stichting Kinderopvang Heerhugowaard waar het de speelzaal en opvang betreft. Naast deze gids maken we (los) praktische welkomst- en jaarboekjes voor de verschillende afdelingen voor De Nieuwe Wereld 0-4 jaar, La Pinta 2-4 jaar, de onderwijsunits 4-12 jaar en La Niňa 4-12 jaar. Veel leesplezier!

Directie Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Powered by:


02

Ontdek jezelf, groei samen!


De basis van ons handelen

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Visie op mens en maatschappij Democratische en respectvolle grondhouding vanuit de Daltonbeginselen Het team van Kindcentrum Campus Columbus creëert een veilig, ondersteunend klimaat om het kind de kans te bieden zo initiatiefrijk en zelfstandig mogelijk met de omgeving om te gaan. Elk teamlid heeft per definitie vertrouwen in de positieve bedoelingen van het kind.

De houding komt voort uit de visie van Helen Parkhurst:

Dalton is van oorsprong een onderwijsstro-

De Daltonleefgemeenschap werkt vanuit een democra-

ming afgeleid van het boek ‘Education on the

tische en respectvolle grondhouding. Deze is gericht op

Daltonplan’ (1922) van Helen Parkhurst (1887-

de mens die initiatief neemt en verantwoordelijkheid

1973). De waarden achter het plan zijn tijdloos

neemt, vraagt en aflegt. Parkhurst: “Wat wij nodig heb-

en ook uitstekend te vertalen naar ontwikke-

ben in onze maatschappij zijn mensen zonder vrees”

ling en opvoeding in maatschappelijk verband.

(fearless human beings). Elk mens neemt zijn verant-

Hierdoor vormt Dalton niet alleen een basis

woordelijkheid in de samenleving. Het gaat om een gro-

voor scholen, maar ook voor het Kindcentrum

te mate van zelfvertrouwen en tonen van moed om te

Campus Columbus.

werken aan een democratische wereld.”


De basis van ons handelen

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Visie op levensbeschouwing en spiritualiteit Waarde(n)volle leefgemeenschap Campus Columbus geeft vanuit gemeenschappelijke

In de onderwijsunits worden hiervoor o.a. Bijbelverha-

grondwaarden invulling aan levensbeschouwing en

len gebruikt. Niet alleen omdat het mooie verhalen zijn,

spiritualiteit. Als kernwoorden gebruiken we hierbij ge-

maar vooral om kinderen te helpen op een bepaalde

loof, dankbaarheid, vertrouwen, geborgenheid, liefde

manier naar zichzelf, naar anderen, naar God en naar

en geluk. Woorden die binnen Campus Columbus tot

de wereld te kijken. Het team is de kinderen hierin tot

uitdrukking komen door de kinderen te laten ervaren

voorbeeld. Wij volgen de christelijke feestdagen als Sint

dat:

Maarten, Kerst, Carnaval en Pasen. • je bewust kunt leven met een open oog en oor voor elkaar; • je respect voor jezelf, anderen en de aarde kunt hebben;

Uiteraard zijn alle kinderen en gezinnen welkom,

• ieder mens uniek en waardevol is.

ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging.


Visie op opvoeding Vrijheid in gebondenheid Op Campus Columbus werken de teamleden vanuit

Kinderen ontwikkelen zich met deze stijl tot sociaal

Het kritisch benaderen van professionele en pedago-

een democratische (ook wel autoritatieve) stijl met

competente mensen met zelfvertrouwen en verant-

gische ontwikkelingen en inzichten is daarbij vanzelf-

kinderen. Dat wil zeggen dat wij grenzen (regels) stel-

woordelijkheidsgevoel. Ze zijn communicatief vaardig

sprekend. Ieder teamlid reflecteert op zijn/haar prak-

len en tegelijkertijd oog hebben voor de wensen en

doordat ze gewend zijn open te communiceren en

tijk en professioneel handelen. Ook op het niveau

behoeften van het kind. Vrijheid in gebondenheid.

luisterend op elkaar te reageren.

van de afdeling of gehele campus vindt reflectie over

De teamleden van Campus Columbus begeleiden

de kwaliteit voortdurend plaats. Ouders/verzorgers

de kinderen met liefde, houden rekening met de

Samenwerken; sámen verantwoordelijk

ontwikkeling en talenten van elk kind en betrekken

Campus Columbus is een leefgemeenschap waar

de kinderen van jongs af aan zoveel mogelijk bij de

kinderen, teamleden, ouders en verzorgers op een

We zijn immers met elkaar verbonden in de onder-

situatie. Kinderen worden gesteund en aangemoe-

natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en

steuning van de brede ontwikkeling van het kind.

digd het zélf te doen.

samenwerken en elkaar beïnvloeden.

spelen hierin een actieve rol.


De basis van ons handelen

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Visie op ontwikkeling en leren

Een mens ontwikkelt zich doorlopend, binnen en buiten Campus Columbus

Een mens ontwikkelt zich doorlopend, binnen en

Met een doelgerichte omgeving en begeleiding binnen

Leren is het resultaat van het denken van de

buiten Campus Columbus. Het is niet te plannen, wel

de opvang en onderwijsunits stimuleren wij de ont-

kinderen zelf: ze leren door nieuwe informatie

achteraf vast te stellen. Kinderen ontwikkelen zich

wikkeling van kinderen op alle gebieden. Wij noemen

te verbinden aan wat ze al weten. Zo vindt ‘ken-

vanuit vertrouwen, een veilige omgeving, nieuwsgie-

dat groeien en leren. In de ogen van Helen Parkhurst

nisconstructie’ plaats. Hetzelfde geldt voor vaar-

righeid en leergierigheid. Een kind is uit op sociale

(Dalton) gaat leren over ‘échte ervaringen’. De ontwikke-

digheden. Het is nodig om aansluiting te vinden

verbinding, kennis en vaardigheden.

lingspsychologie van het constructivisme sluit daar op

met wat iemand al weet en/of ervaren heeft, ook

Elk mens heeft behoefte aan

aan door ervan uit te gaan dat veel van wat kinderen

wel de ‘zone van naaste ontwikkeling’ genoemd.

drie psychologische basisbehoeften:

leren door henzelf wordt bepaald en ervaren. Daarnaast worden nieuwe leerdoelen (kennis en vaardigheden) zoveel mogelijk verankerd in betekenisvolle, levensechte situaties.

relatie ik hoor er bij

competentie ik kan het

autonomie of onafhankelijkheid ik kan het zelf

Om die reden werken we binnen Campus Columbus thematisch


Individueel leer en ontwikkelingspad Sommige kinderen gaan bij het leren stap voor stap te werk, anderen zoeken de grote lijn, en weer anderen kunnen hun aanpak aanpassen aan de taak. Ook kan elk kind in meer of mindere mate zijn eigen leerproces sturen. Dat wil zeggen de informatieverwerking organiseren en controleren. Niet alleen leren kinderen van hun interactie met teamleden, maar ze leren ook van elkaar.

“

Vertel het mij en ik zal het vergeten. Laat het mij zien en ik zal het onthouden. Laat het mij ervaren en ik zal het mij eigen maken.

�


De basis van ons handelen

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Dalton ‘way of life’

Houvast en structuur door middel van dagritme, rituelen, regels en afspraken Vertrouwen is de kern van de opvoedkundige basis

In het respectvolle, onafhankelijke gesprek mét het kind

Ongewenst gedrag en pesten wordt binnen

binnen Campus Columbus. Teamleden hebben ver-

ontstaat eigenaarschap. Kinderen krijgen, waar moge-

Campus Columbus niet met een protocol achter-

trouwen in de goede bedoelingen van kinderen en

lijk, echte inspraak.

af bestreden.

benaderen kinderen vanuit deze positieve houding. Teamleden van de campus gaan ervan uit dat kinderen

Door gemeenschappelijke waarden, taal en aan-

Kinderen ervaren dat zij geaccepteerd worden zoals

nieuwsgierig zijn, actief willen zijn en zich willen ontwik-

pak te creëren én te oefenen is er preventief al

ze zijn. Zij krijgen de ruimte om hun emoties te uiten.

kelen. Zij bieden de kinderen ook houvast en structuur

veel gewonnen (zie ‘Kanjertraining’ in deze gids).

Kinderen die respect ondervinden voor hun behoef-

door middel van dagritme, rituelen, duidelijke regels en

Mocht pesten of ander grensoverschrijdend ge-

ten en gevoelens, weten dat de omgeving blij is dat

afspraken. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en rust.

drag toch gesignaleerd worden, in de campus of

zij er zijn. Zulke ervaringen zullen de basis leggen om

thuis, is het belangrijk om direct een integrale

ook anderen te leren respecteren en rekening te leren

aanpak te kiezen vanuit de kern in plaats van al-

houden met mensen om hen heen.

leen aan symptoombestrijding te doen.


03

Resultaat van ons handelen

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Visies in de beleving van het kind De dagelijkse praktijk binnen Campus Columbus


Resultaat van ons handelen Voel je veilig

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Beleef vrijheid met verantwoordelijkheid

Veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren en

Als kinderen de gelegenheid krijgen om samen te spelen en werken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden. De kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te

ontwikkelen. Een veilige sfeer op Campus Columbus

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen

luisteren en respect te hebben voor elkaar. Door

wordt bepaald door een veilige omgeving en door ons

maken en eigen wegen te vinden. Een kind leert

hierop te reflecteren worden ze er beter in. Zoals

gedrag. Vriendelijkheid, openheid, behulpzaamheid

verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te

het beoordelen van een eigen inbreng en die van

en vertrouwen zijn waarden die in ons gedrag merk-

dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en

anderen en het aangaan van de dialoog. Maar

baar zijn. In een groep/unit waarin je elkaar kent en

mogelijkheden biedt. Door kinderen een grote mate

ook het leren omgaan met teleurstellingen en

het veilig is, zal ongewenst gedrag (pestgedrag) een

van vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken

het ervaren van een meeropbrengst uit samen-

stuk minder voorkomen. Door gemeenschappelijke

en een actieve houding ontwikkelen. Maar vrijheid

werking.

waarden, taal en aanpak te creëren én te oefenen is

betekent niet dat alles zomaar kan en mag.

er preventief al veel gewonnen.

Voel je gekend

Het is een taak van het team om ieder kind, van elke

Leer zelfstandig en doelmatig werken

leeftijd, een structuur aan te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Kinderen krijgen de ruimte

Zelfstandig spelen, leren en werken in een Dal-

De teamleden hebben oog voor ieder kind. Ze zijn be-

om te ontdekken en experimenteren, maar worden te-

ton kindcentrum is actief spelen, leren en wer-

trokken en stralen uit: je mag zijn zoals je bent. Ook

gelijk geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen

ken door middel van een zekere keuzevrijheid.

worden de kinderen iedere dag persoonlijk welkom

en wat dat oplevert. Dat is voor kinderen een geleidelijk

geheten. Iedere teamlid maakt zich sterk om de kin-

leerproces, waarin zelfkennis, zelfinschatting en zelfre-

Om als mens goed te kunnen functioneren,

deren een relatie te bieden waaruit positiviteit, ver-

gulatie een grote rol spelen.

moet een kind leren beoordelen welke beslis-

trouwen en uitdaging spreekt.

Leer van verschillen en kijk terug op eigen handelen

singen het moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. Keuzevrijheid geeft een kind daarbij het zelfvertrouwen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en


verantwoord zijn. In de praktijk betekent dit dat het

leveren aanknopingspunten op om met kinderen over

De Kanjertraining gaat er vanuit dat mensen ver-

team de kinderen de ruimte en het vertrouwen geeft

deze grondwaarden na te denken. Kinderen herkennen

schillende soorten gedrag kunnen vertonen. Bij

om zelf de volgorde van taken te kiezen. En deze ta-

gevoelens en situaties in deze verhalen. Door hierover

deze training gaat het om twee dingen:

ken doelgericht uit te werken. Daarbij bieden we alle

met de kinderen in gesprek te gaan, ontdekken ze waar

• kinderen leren herkennen

ruimte om tijdens dit proces hulp te zoeken als dat

zij in geloven, op vertrouwen en wanneer zij geluk en

nodig is. Dit stimuleert het probleemoplossend den-

veiligheid ervaren. Deze “waarde(n)volle” gesprekken

ken van kinderen.

leveren inspiratie op voor de persoonlijke ontwikkeling, de dagelijkse omgang met elkaar en de zorg voor onze

Leer ‘leren’

aarde.

Kinderen kunnen nadenken over hun eigen leer-

Ontdek je talent!

traject. Met als doel: inzicht krijgen, zwakke punten

welk gedrag er is; • leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. Door Kanjertraining in te zetten, te herhalen en kinderen verschillende manieren van reageren aan te bieden, worden zij zich hiervan bewust.

verbeteren en sterke punten beter naar voren laten

Een aparte afdeling binnen Campus Columbus wordt

komen. Als ‘tool’ gebruiken wij hiervoor in de onder-

OntdekTalent (OT) genoemd. Het is in principe een

Daarnaast besteden we veel aandacht aan

wijsunits de halfjaarlijkse portfoliogesprekken. De kin-

activiteitenaanbod voor alle kinderen van de cam-

groeps- en unitvorming. In een groep waarin je

deren presenteren hierbij zelf wat zij geleerd hebben,

pus. Kinderen kunnen, binnen de vertrouwde en veilig

elkaar kent en het veilig is, komt ongewenst ge-

waar zij trots op zijn, wat goed ging en wat ze minder

omgeving van de campus, met allerlei activiteiten in

drag (pestgedrag) een stuk minder voor. Het doel

goed vinden gaan of moeilijk vinden. Samen met de

aanraking komen. Activiteiten die passen bij hun in-

van de Kanjertraining is ook om kinderen te leren

mentor en ouder/verzorger maken de kinderen een

teresse en talenten. Denk hierbij aan sport, zingen,

op een goede manier voor zichzelf op te komen

plan voor de volgende cyclus.

dansen, koken, schilderen en nog veel en veel meer!

en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

Laat je inspireren!

Samen sterk

De teamleden die werken met kinderen vanaf vier jaar, hebben de Kanjertraining voor profes-

Geloof,

dankbaarheid,

vertrouwen,

geborgen-

Mensen hebben het verlangen “erbij te horen”.

heid, liefde en geluk zijn grondwaarden die wij op

“Erbij horen” vergt bepaalde sociale vaardigheden die

Campus Columbus willen ervaren en uitdragen.

het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. Daar-

Dagelijkse situaties, verhalen uit (prenten)boeken,

om krijgt elk kind tijdens de onderwijsperiode regelma-

Bijbelverhalen en verhalen uit de Kanjertraining

tig Kanjertraining.

sionals gevolgd.


04

Organisatie en afdelingen Campus Columbus is een voorziening voor kinderen van 0 tot en

Binnen Campus Columbus zijn afdelingen met eigen

met 12 jaar. De campus is, op zon- en feestdagen na, het hele jaar

openingstijden, teamleden en doelstellingen. Verderop in

geopend. De dagindeling kenmerkt zich door rust, een goede balans

de gids worden deze apart beschreven.

van inspanning en ontspanning en aandacht voor de behoeften van het jonge kind.

DIRECTIE & ADMINISTRATIE EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING

Kindcentrum Campus Columbus

BASIS ONDERWIJS

OPVANG

OPVOEDING

ACTIVITEITEN

Dalton Onderwijs 4 - 12 jaar

De Nieuwe Wereld

Ondersteuning

OntdekTalent 0 - 12 jaar

unit A, unit B, unit C

Dalton Opvang 0 - 4 jaar

Voor kind en gezin

workshops en cursussen

unit D, unit E en unit F

La Pinta

OntdekTalent Sport

Dalton Speelzaal 2,5 - 4 jaar

Keuze uit diverse sportlessen

La Ni単a

OntdekTalent Ouders

Dalton Opvang 4 - 12 jaar

workshops en cursussen voor en/of door ouders


organisatie

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Campus Colombus

De organisatie en praktische structuren van het kindcentrum Openingstijden De afdelingen De Nieuwe Wereld, La Niňa, La Pinta en de onderwijsunits hebben een eigen welkomst- of jaarboekje met actuele informatie. Het jaar loopt binnen Campus Columbus van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit is vooralsnog het meest logische aangezien de meeste kinderen onderwijs genieten op Campus Columbus. Jaarlijks wordt een activiteitenkalender vastgesteld door de campusraad. Daarop staan ook de vakanties voor de onderwijsunits en andere vrije dagen van de afdelingen.

07 La Niña 4 - 12 jaar

La Pinta 2,5 - 4 jaar De Nieuwe Wereld 0 - 4 jaar

08

OntdekTalent Ouders

OntdekTalent 0 - 12 jaar

Columbus Onderwijs 4 - 12 jaar

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

UUR La Niña 4 - 12 jaar

Opvoeding & ondersteuning


organisatie

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Ook de buitenruimte past bij de visie van Cam-

Directie

Accommodatie

De algemene leiding van Campus Columbus is in han-

Campus Columbus is gehuisvest in een multifunctioneel

ren om te ontspannen, bewegen en ontdekken.

den van een directieteam. Elk directielid heeft zijn

gebouw. Alle afdelingen onder één dak. De meest linker

Er is een afgeschermde groene tuin voor de jong-

eigen expertise en draagt voor een aantal afdelingen

deur is de ingang van onder meer de opvangafdelingen.

ste kinderen.

verantwoordelijkheid. Namen en bereikbaarheid van

De derde deur is voor bezoekers van de onderwijsunits.

de directieleden wordt jaarlijks geactualiseerd op de

Daartussen is de deur naar de gymzaal op de eerste ver-

website, de onderwijsgids en in nieuwsberichten.

dieping. Het gebouw kenmerkt zich door transparantie.

pus Columbus. De parkachtige omgeving zorgt voor veel ruimte en mogelijkheden voor kinde-

Communicatie

Elke ruimte waar kinderen spelen en werken is direct in

Laagdrempelige en eenduidige communicatie

Het kantoor van de directie bevindt zich op de eerste

het zicht. Er is geen enkele afdeling waar teamleden so-

is belangrijk binnen Campus Columbus. Ouders

verdieping.

listisch hoeven te werken.

kunnen voor informatie over de afdelingen te-

Administratie

recht bij de centrale administratie, de conciërge De campus heeft een centrale ruimte voor activiteiten

en de directie.

voor grotere groepen. Er worden daar ook gastgroepen Campus Columbus heeft één centrale administratie

ontvangen en thema-avonden voor ouders georgani-

Er is een website waar alle afdelingen van Cam-

voor alle afdelingen. Veel gaat digitaal via de website.

seerd. Er zijn twee gymzalen. Eén voor de 0-5 jarigen op

pus Columbus zijn ondergebracht. Ouders kun-

Ook bij de entrees en in de aula is informatie te vin-

de begane grond en één voor de 6-12 jarigen op de eer-

nen zich aanmelden voor informatie over door

den. De bereikbaarheid van de administratie wordt

ste verdieping. Naarmate de kinderen ouder zijn, zijn zij

hun gewenste afdelingen.

jaarlijks geactualiseerd op de website en in nieuws-

in principe hoger in het gebouw te vinden.

berichten.

Campus Columbus maakt gebruik van diverse Er is een grote en veilige keuken in Campus Columbus.

communicatiemiddelen, zoals e-mail, twitter en

Deze wordt door meerdere afdelingen gebruikt.

via een -gratis- app.

campuscolumbus.nl QR-tag >


Aanname en plaatsingsbeleid Op Campus Columbus wordt onderscheid gemaakt

Kinderen kunnen op het kinderdagverblijf De Nieuwe

Praktische informatie over de aanmeldproce-

tussen aanmelden en plaatsen. Met het aanmelden

Wereld vanaf 10 weken geplaatst worden. Ongeveer een

dure, opzegging e.d. is te vinden op de website.

van een kind of kinderen door het invullen van een

maand voor de plaatsing worden ouders uitgenodigd

Daar zijn ook de formulieren te vinden.

inschrijfformulier geven ouders te kennen graag hun

voor een kennismakingsgesprek. Daarin worden ook

kinderen te plaatsen. De directie beslist over plaat-

afspraken gemaakt over de wenperiode. De periode is

sing. Ouders krijgen na aanmelding bericht over de

vanaf de start van de opvang, waarbij de opvanguren

plaatsing. De plaatsing voor de opvang wordt defi-

over drie dagen worden opgebouwd.

nitief na het onderteken van de plaatsingsovereenkomst. Het beleid van Campus Columbus is erop

Aanmelding voor speelzaal La Pinta is - in verband met

gericht om telkens voldoende opnamecapaciteit te

de subsidieverstrekking - alleen mogelijk voor inwoners

creëren om kinderen ook daadwerkelijk te kunnen

van de gemeente Heerhugowaard en is mogelijk vanaf

plaatsen. Wanneer de wetgeving of kwaliteit door het

1,5 jaar. Peuters worden geplaatst vanaf de leeftijd van

overschrijden van de capaciteit in het gedrang komt,

2,5 jaar.

wordt gewerkt met een wachtlijst. Kinderen mogen wettelijk gezien pas met vier jaar naar Ook werkt Campus Columbus vanuit het principe van

unit A. Daarvoor kunnen er vijf dagdelen afgesproken

gezinsplaatsing. Dat wil zeggen dat er horizontaal ge-

worden om de plaatsing voor te bereiden.

keken wordt bij het plaatsen van meerdere kinderen uit een gezin. Plaatsing vindt plaats op volgorde van datum aanmelding (= datum ondertekening aanmeldformulier). Uitzonderingen hierop zijn de volgende voorrangscriteria: • Kinderen die al gebruik maken van een afdeling van de campus; • Broertjes en zusjes van een reeds geplaatst kind; • Kinderen van teamleden van de campus.


organisatie

Binnen de ondersteuning zijn verschillende func-

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

ties beschikbaar. De bekendste zijn die van administratief medewerkster en conciërge. Ook de directieleden hebben binnen de eigen cao een

Personeelsleden

In de afdelingen voor opvang hebben de teamleden al-

aparte functieomschrijving.

len de functie van pedagogisch medewerker (PM) in de De personeelsleden binnen Campus Columbus wor-

Medewerkers

opvang.

De professionals die niet vast in dienst zijn bij

den allen teamleden genoemd. Ze hebben wel verschillende functies en verantwoordelijkheden.

Campus Columbus, worden medewerkers genoemd. Zij zijn perioden inhoudelijk verbonden

verschillende functies. De functie onderwijsassistent

aan de campus maar hebben elk een eigen werk-

In figuur 1 is in het organogram het onderscheid te

(OA) is de eerste. Teamleden met deze functie werken

gever of zijn zzp-er. Deze medewerkers hebben

zien tussen teamleden die in dienst zijn van de kin-

in een unit samen met een leerkracht LA en/of een leer-

taken binnen de afdelingen Opvoeding & onder-

deropvangorganisatie en teamleden in dienst van de

kracht LB. Deze laatste functie behoort aan teamleden

steuning en OntdekTalent.

stichting voor primair onderwijs.

met een specifiek, onderwijskundig specialisme.

teamleden front office

CAO PRIMAIR ONDERWIJS bestuur

bestuur directeur

teamleden pedagogisch medewerker

teamleden ondersteuning

teamleden leerkracht LA

directeur

teamleden leerkracht LB

teamleden onderwijsassistent

Verbinding In figuur 2 is de verbinding van de teamleden en

directeur

medewerkers vanuit de gemeenschappelijke vi-

directeur

sie af te lezen. Ook de positie van het kind en de ouders en verzorgers is bewust gekozen.

medewerkers in opvoeding

CAO KINDEROPVANG

medewerkers OntdekTalent

FUNCTIE ORGANOGRAM OUDERS EN VERZORGERS

figuur 1

tijd in jaren

<

Binnen de onderwijsunits werkt Campus Columbus met

Teamleden

tijdens één dag

teamleden Unit F

Binnen Campus Columbus gaat het om de ont-

teamleden Unit E

wikkeling van het kind. Deze ontwikkeling staat centraal. Ouders, verzorgers, teamleden en me-

teamleden Unit D teamleden Unit C

teamleden 4 - 12 jaar

teamleden Unit B

teamleden 2 - 4 jaar

teamleden Unit A

teamleden 0 - 4 jaar

dewerkers werken samen aan een omgeving die past bij de visie op Dalton, opvoeding, (talent) ontwikkeling en leren. Ieder vanuit zijn of haar eigen rol naar het kind.

<

figuur 2

VERBINDINGS ORGANOGRAM ROND HET KIND


SĂĄmen verantwoordelijk

den samen. Elk teamlid krijgt de support die hij/zij nodig

de begeleiding van hun talent mogen stellen.

heeft om zich verder te ontwikkelen. Andersom houden

Zij moeten zich de visie van Campus Columbus

zij een bekwaamheidsportfolio bij. Eens per jaar is er

eigen kunnen maken en uitdragen. Ook stagiai-

Binnen elke afdeling werken de teamleden samen.

een formeel gesprek met de directie waarbij de reflectie

res komen in contact met de kinderen waarvoor

Daar is bewust voor gekozen. Zoals de visie al aan-

op persoonlijke ontwikkeling centraal staat en gewaar-

het team de zorg draagt. Daarvoor blijft het team

gaf, vindt leren ook in interactie plaats. Samen kom

deerd wordt. Op deze wijze worden verschillende talen-

altijd verantwoordelijk.

je eerder tot inzichten en verbeteringen. Teamleden

ten erkend, gewaardeerd en verder ontwikkeld.

reflecteren samen en geven elkaar feedback. Ze worden door de directie op verschillende aspecten binnen een afdeling aan elkaar gekoppeld. Ervaring en

Erkende ongelijkheid en specialisten

complementair zijn in talenten en competenties zijn de belangrijkste hiervan.

Talentontwikkeling

Columbus belangrijk om ook zelf nieuwe, talentvolle teamleden op te kunnen leiden. Er zijn al verschillende teamleden werkzaam op Campus

van het benutten van verschillen tussen de vakmensen.

Columbus die daar als student of deelnemer be-

We spreken dan van erkende ongelijkheid. Elke situa-

gonnen zijn.

Het kapitaal van de organisatie zijn de teamleden

erkenning van mensen die daar voldoende kennis en

die dagelijks met de kinderen werken. Om die reden

vaardigheden voor bezitten, ongeacht functie en positie.

wordt er vanuit de besturen en directie een zorgvuldig wervings- en selectiebeleid gevoerd. Er moet sprake

Er zijn mensen die structureel de erkenning hebben ge-

zijn van een gedeelde visie en de talenten en compe-

kregen op een bepaald terrein. Zo zijn er bijvoorbeeld

tenties moeten goed aansluiten bij de afdelingen.

specialisten op het gebied van Dalton en kinderen met een hoge cognitieve intelligentie.

den zoveel mogelijk benut. Dit betekent dat er speci-

er fouten gemaakt worden. Het is voor Campus

De organisatiecultuur van Campus Columbus is er ĂŠĂŠn

tie of vraagstuk binnen Campus Columbus vraagt om

De specifieke, erkende talenten van elk teamlid wor-

Natuurlijk is het nog een leersituatie en mogen

Opleiden

alisten aanvullend aan elkaar met de kinderen in een afdeling werken. Ieder jaar zorgt het team ervoor dat

Campus Columbus biedt jaarlijks plaats aan meerdere

het zich verder bekwaamt in het vak. Dat kan op in-

studenten (HBO) en deelnemers (MBO) en stelt hoge

dividuele basis, per afdeling of zelfs met alle teamle-

eisen aan deze stagiaires. Zoals zij ook hoge eisen aan


05 TOM Onderwijs Anders is een integrale aanpak voor vernieuwing: het helpt invulling te geven aan eigentijds onderwijs. Met meer aandacht voor verschillen tussen kinderen en een gemotiveerd, samenwerkend team van professio-

nals. Campus Columbus is lid van de Verenigde Tom Groep (VTG).”Vernieuwers hebben elkaar nodig om vernieuwend te kunnen zijn.”

Als je wilt dat mensen een schip bouwen moet je ze eerst naar zee laten verlangen...


kwaliteit

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Kwaliteitsbewaking

Streven naar de optimale ontwikkeling van elk kind Het woord kwaliteit levert verschillende denkbeelden

Een aantal van deze cyclische kwaliteitsprocessen wor-

Elk jaar worden de doelen uit het CP opnieuw

op. Wat verstaan we hieronder? Gaat het om statische

den hier beschreven.

bekeken, eventueel bijgesteld en in concrete

kwaliteit, zaken die meetbaar zijn? Of hebben we het over dynamische kwaliteit, de wijze waarop processen

Kindcentrumplan

acties omgezet. Dit jaarplan wordt ook in de campusraad besproken en geëvalueerd.

lopen? Of iets van beiden, het rendement? We stellen een campusplan (CP) op voor vier jaren. Hier-

Het vastgestelde CP 2015-2019 gaat naar de

Uiteindelijk is er voor ons maar één resultaat waar alle

in staat beschreven wat er is bereikt en wat de doelen

overheid en besturen en is beschikbaar voor

andere kwaliteitscriteria ondergeschikt aan zijn: de opti-

voor de komende periode zijn op basis van een uitge-

iedereen op aanvraag.

male ontwikkeling van elk kind binnen Campus Colum-

breide analyse. We gebruiken alle mogelijke bronnen bij

bus. En deze kwaliteit laat zich niet zomaar ‘vangen’.

de sterkte- en zwakteanalyse. Ook de meningen van kinderen en ouders worden via een enquête meegewogen.

Om de omstandigheden voor optimale ontwikkeling op

Voor de analyse gebruiken we een erkend instrument,

een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, reflecteren we

de kwaliteitskaart ‘TOM’.

constant. Bijvoorbeeld op de veiligheid, de opvoedkundige kwaliteit en onderwijskwaliteit. We maken analyses en komen tot vervolgacties in vele vormen. Daarover leggen we ook verantwoording af.


kwaliteit

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Volgen van kinderen Onze basisbehoefte is: aansluiten bij de ontwikkeling

De meerwaarde van Campus Columbus merk je om-

wikkeling. Het werken met een portfolio is een

en basisbehoeften van elk kind. Daarom is de basis

dat de ontwikkeling al vroeg in beeld is, en bij elke fase

terugkerend proces van verzamelen, terugkijken,

van ons handelen: het observeren van kinderen en

wordt overgedragen aan andere teamleden. Natuurlijk

selecteren en plannen. Hieronder lees je hoe het

analyseren van producten van kinderen. Het spreekt

kan het volgen van een kind op elk moment starten.

in de praktijk vorm krijgt.

voor zich dat de inhoud en manier van observeren

Vanaf de opvang (De Nieuwe Wereld, vanaf 0 jaar),

bij elke afdeling weer anders is. Binnen de onderwijs-

speelzaal (La Pinta, 2.5 jaar), unit A (onderwijs, 4 jaar) of

Werk dat de kinderen bij hun dagelijkse activitei-

units volgen we de ontwikkeling op steeds meer ma-

bij latere instroom.

ten maken, bewaren ze. In een reflectiegesprek

nieren, in lijn met de groei van het kind. We streven ook meer en andere doelen na. Denk bijvoorbeeld aan rekenen en creatieve vaardigheden. Sommige

Voortgangsgesprekken opvang

hierbij aan vaardigheden en kennis hebben opgedaan. Ook bewaren ze werk waar ze trots op zijn. De mentor voegt materiaal toe dat de per-

ontwikkelingslijnen lopen van 0 tot 12 jaar, anderen starten rond 4 of bij 7 jaar.

met een teamlid (mentor) geven ze aan wat zij

Jaarlijks vinden er bij De Nieuwe Wereld, La Pinta en

soonlijke ontwikkeling compleet maakt. Wij noe-

La Niňa oudergesprekken plaats waarin teamleden de

men dit bij elkaar het ‘werkportfolio’.

Op Campus Columbus registreren we de ontwikkeling

observatie toelichten. Bij De Nieuwe Wereld gebruiken

digitaal, met het OntwikkelingsVolgModel (OVM) uit-

we naast de jaarlijkse observatie ook een overdracht

Vanuit reflectiegesprekken krijgen het kind en de

gegeven door het Seminarium voor orthopedagogiek.

schriftje voor de jongste kinderen. Hierin worden de da-

mentor inzichten en maken zij nieuwe afspraken

Dit instrument registreert aan de hand van ontwikke-

gelijkse gebeurtenissen van het jonge kind bijgehouden.

voor de komende periode. Kinderen bewaren

lings- en leerlijnen de totale ontwikkeling van het kind.

Portfoliocyclus units

Wij gebruiken deze registratie enerzijds om ons aanbod te laten aansluiten, anderzijds om ons professio-

Kinderen werken vanaf unit A bewust met een portfolio.

neel te verantwoorden naar de ouders en verzorgers.

Hiermee maken we de kinderen eigenaar van hun ont-

‘bewijsstukken van ontwikkeling’ in een persoonlijk ‘presentatie-portfolio’.


In dit presentatieportfolio, dat halfjaarlijks groeit, zitten ook: • Bijgehouden registratie van ontwikkeling met het Ontwikkelings Volg Model (OVM); • Reflectie op de Dalton kernwaarden; • Toetsresultaten; • Persoonlijke bijdragen van het kind en de mentor. Na de zorgvuldige samenstelling van het presentatieportfolio, presenteert het kind deze, begeleid door de mentor, aan de ouders/verzorgers. Deze portfoliopresentatie geeft je als ouder informatie over het groeiproces van je kind. De grote map mag na de presentatie tijdelijk mee naar huis. Daarmee groeit het presentatieportfolio tijdens de gehele onderwijsperiode.


kwaliteit

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Inspecties

HKZ-certificering

Er zijn twee instanties die toezicht houden op Cam-

De opvangafdelingen zijn HKZ-gecertificeerd. HKZ (Har-

De NDV heeft nog geen criteria om een geheel

pus Columbus. De GGD ziet toe op het naleven van

monisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een

kindcentrum te beoordelen, dus hierin kunnen

de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeel-

landelijk erkend keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat

we nog geen licentie hebben. Op dit moment is

zalen. De onderdelen waarop geïnspecteerd wordt

een organisatie volgens landelijk vastgestelde normen

de NDV bezig met het omschrijven van deze cri-

zijn opvoedkundig klimaat, personeel en groepen,

werkt en deze normen heeft verwerkt in een kwaliteits-

teria. Campus Columbus werkt mee aan het op-

veiligheid en gezondheid. De inspecteur komt jaarlijks

systeem. Dit kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst

stellen van die criteria en zit in het netwerk van

onverwacht inspecteren en rapporteert hierover aan

door een externe auditor. Het HKZ-certificaat wil zeggen

opvangorganisaties en kindcentra die Dalton als

de gemeente en het bestuur.

dat Campus Columbus voortdurend werkt aan het ver-

uitgangspunt hebben. Wij verwachten dat Kind-

beteren van de dienstverlening.

centrum Campus Columbus binnen een paar

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de naleving van de Wet op het Primair Onderwijs. Dit toezichts-

Visitaties

kader kent verschillende werkwijzen. Indien daar

jaar een officiële Daltonlicentie zal hebben. Naast de visitatie van de NDV wordt het instru-

aanleiding voor is, kunnen de onderwijsunits bezocht

De Nederlandse Daltonvereniging (NDV) ziet toe op de

ment visitatie vaker gebruikt. De besturen voe-

worden om de kwaliteit van het onderwijs te beoor-

kwaliteit vanuit de Daltonkernwaarden. Het heeft daar-

ren gerichte praktijkonderzoeken uit, maar ook

delen. De inspectie voert steeds meer periodieke ge-

voor visitatiecommissies. De commissie beoordeelt de

neemt Campus Columbus deel aan de ‘peer-re-

sprekken met het bestuur dat eindverantwoordelijk

praktijk en laat zich informeren door kinderen en ou-

views’ binnen de Verenigde TOM groep (VTG),

is voor de kwaliteit. Ook vraagt de onderwijsinspectie

ders. Ook doet het aanbevelingen die wij opnemen in

een vereniging voor vernieuwingsonderwijs.

gegevens op van Campus Columbus. Deze gids, het

het campusplan.

vierjaarlijkse campusplan en de jaarplannen bijvoor-

heeft gekregen, wordt elke vijf jaar opnieuw gevisiteerd.

beeld.

Pas bij een licentie mag de naam ‘Dalton’ worden ge-

Nadat een organisatie een licentie

bruikt. De onderwijsunits (‘school’) hebben collectief al De actuele inspectierapporten zijn te vinden op de website.

sinds 2007 de officiële licentie Daltononderwijs.


Innovatie Duurzame kwaliteit kun je goed meten aan hoe een organisatie omgaat met vernieuwing. Stilstand is achteruitgang, is het motto. De directie ziet erop toe en stimuleert dat de cultuur binnen Campus Columbus voldoet aan de voorwaarden om tot innovatie te komen. Er is ruimte om inspiratie op te doen. Er is ruimte om te mogen experimenteren binnen de afdelingen. Er wordt hiervoor voldoende gefaciliteerd.

“

Leren is als reizen; het avontuur is belangrijker dan de bagage.

�


06

Campus Columbus en de ouders (lees hierbij ook: ver-

zorgers) delen informatie en zoeken samen telkens naar nieuwe mogelijkheden voor een helder doel: de ontwikkeling van het kind. Professionele kennis en kennis over het kind worden samengebracht..

Ouders informeren zich We vragen iedere ouder v贸贸r inschrijving zich goed te laten informeren over de visie en werkwijze van Campus Columbus. Daarbij kunnen ouders natuurlijk onderscheid maken tussen 0-4 jaar (opvang en speelzaal) en 4-12 jaar (onderwijs en opvang). Op de website staan open ochtenden van Campus Columbus, maar ouders kunnen daarnaast ook een gesprek en rondleiding aanvragen.


ouderbetrokkenheid

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Ouderbetrokkenheid

Professionele kennis en kennis over het kind worden samengebracht Het team organiseert themaochtenden en -avonden en

kunnen ondersteunen bij activiteiten zoals het sinter-

Dit geld wordt beheerd door de ouderraad en

workshops voor de ouders die al kinderen op Campus

klaasfeest, zomerfeest, carnaval, de avondvierdaagse en

in overleg met de betrokken partijen voor de

Columbus hebben. Deze workshops gaan over het con-

thema-avonden. De ouderraad zorgt voor de centrale

volgende doeleinden ingezet:

cept en de werkwijze.

aansturing van talrijke commissies. In deze commissies

Ouders verenigen zich en dragen bij

maken ouders draaiboeken in overleg met teamleden en coördineren de activiteiten. De ouderraad geeft jaarlijks openheid van zaken over

1 Algemene campusactiviteiten zoals feesten 2 Lidmaatschap Nederlandse Daltonvereniging 3 Thema- en cultuur-activiteiten per unit

Bij de inschrijving op Campus Columbus ontvang je als

de begroting, uitgaven en keuzes die gemaakt worden.

ouder/verzorger van de onderwijsunits een inschrijving

Er wordt ook binnen de ouderraad gestreefd naar een

Hiernaast wordt er bij de onderwijsunits

voor de oudervereniging van Campus Columbus. Deze

vertegenwoordiging vanuit alle afdelingen. In de wel-

jaarlijks gevraagd om een vrijwillige bijdrage

vereniging heeft een bestuur (ouderraad). De ouder-

komst- en jaarboekjes en op de website zijn de namen

aan de ontdekkingsreis (4-8 jaar) en het ont-

raad heeft tot doel namens alle ouders een positieve

van de ouderraadsleden te vinden.

dekkingskamp (9-12 jaar). De hoogte van de

bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van

vrijwillige ouderbijdragen wordt vastgesteld

Campus Columbus. De ouderraad maakt allereerst

De ouderraad int en begroot de vrijwillige ouderlijke

andere ouders enthousiast en actief om dit doel te

bijdrage. Aan alle ouders van de onderwijsunits wordt

bereiken. Daarnaast zijn er veel ouders die het team

jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

< Meedoenkwartier ‘Ouders doen mee’

door de campusraad.


ouderbetrokkenheid Ouders doen mee

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Ouders steunen en stimuleren hun kind

Goed contact met de ouders is van groot belang bij de begeleiding van de kinderen. Bij het brengen van

Van ouders verwachten we dat ze vanaf unit A in ieder

verzorgen

het kind of kinderen zijn ouders welkom. Het doel is

geval de portfoliopresentaties van hun kind inplannen

aanbieden. Vanuit hun beroep of vanuit een

tweeledig;

en bijwonen. Bij deze presentaties spreken we ook doe-

hobby. Er zijn vaak praktische klussen te

len af voor de volgende fase, waarbij ouders en team-

doen. Of helpen bij gezellige en sportieve ac-

• Kinderen ervaren een goede overgang tussen de

leden betrokken zijn. Het team van Campus Columbus

tiviteiten en thema-reizen (excursies).

thuis- en campussituatie. Er is vooral bij de opvang

verwacht dat ouders hun kind ondersteunen, compli-

ruim tijd voor een goede overdracht en afscheid

menteren, aanmoedigen en laten merken dat zij trots

Ook zoeken teamleden structureel ouders

nemen;

zijn als hun kind nieuwe dingen ontdekt heeft.

om hun afdeling of unit te ondersteunen.

• Ouders krijgen inzicht in wat de kinderen meema-

Ouders zijn actief

ken en mee gaan maken op die dag.

of

iets

binnen

OntdekTalent

Sommige ouders kunnen zich ’s avonds ergens voor inzetten en stellen zich beschikbaar voor de campusraad of ouderraad.

Het is erg stimulerend voor kinderen als ouders partiOm dit goed te laten verlopen hebben de afdelingen

ciperen binnen Campus Columbus. Dat is op vrijwillige

specifieke afspraken die zij aan ouders duidelijk ma-

basis. Bovendien verrijkt ouderparticipatie het aanbod

ken. In alle onderwijsunits is er iedere dag, van 8:30

van Campus Columbus.

tot 8:45 uur een meedoekwartier. Ouders kunnen dan activiteiten van hun kind volgen en eventueel begelei-

Het ligt voor de hand dat ouders uit de opvang

den. Dit meedoekwartier is er voor het kind en de ou-

werken op het moment dat kinderen op Campus

der waarbij de teamleden de keuzemogelijkheden be-

Columbus zijn. Maar zelfs dan is er misschien een

palen. Teamleden moeten zich in dit kwartier kunnen

moment omheen te plannen om actief te zijn in

richten op het verzorgen van onderwijs. Bij La Pinta is

het ‘tweede huis’ van het kind. Zo kunnen ouders

het meedoekwartier van 8:45 tot 9:00 uur.

helpen bij de lunch in de onderwijsunits, gastlessen


Ouders lunchen mee In het hele kindcentrum, behalve bij La Pinta, lunchen de kinderen op de campus. Bij De Nieuwe Wereld en La NiĹˆa is deze lunch verwerkt in de organisatie en begeleiding. In de onderwijsunits, met veel kinderen, vraagt het om een specifieke organisatie. We noemen het een continurooster. Het principe daarbij is dat de kinderen een halfuur lunchpauze hebben onder leiding van teamleden. Door geen externe lunchbegeleiders in te schakelen, wordt de continuĂŻteit in pedagogische aanpak gewaarborgd. Het personeel regelt onderling wanneer zij elkaars taken overnemen, teneinde een rustpauze zonder kinderen te creĂŤren. Ouders worden gevraagd een aantal keer ondersteuning te bieden rondom de lunchonderbreking. Er is altijd een teamlid aanwezig dat de verantwoordelijkheid draagt.


ouderbetrokkenheid Ouders hebben inspraak In de campusraad (CR) denken ouders mee over het beleid van Campus Columbus. De CR is een samenvoeging van de oudercommissie van de opvang en de medezeggenschapsraad van de school. De CR sluit daarmee aan bij de ontwikkeling naar Campus Columbus als kindcentrum.

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

1

teamlid uit De Nieuwe Wereld,

La Pinta of la NiĹˆa

4

teamleden uit de onderwijsunits

3

ouders uit De Nieuwe Wereld,

La Pinta of la NiĹˆa

2

ouders uit unit A, B of C

2

ouders uit unit D, E of F

Ouders informeren de niet-verzorgende ouder In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent (gezaghebbende ouder) de niet-gezaghebbende ouder op de hoogte dient te stellen van keuzes, zoals de keuze voor Campus Columbus. De directie en

Ouders kunnen meerdere groepen vertegenwoordigen.

teamleden gaan ervan uit dat de ouders elkaar

Dit heeft zelfs de voorkeur.

informeren over campusaangelegenheden en

Leden van de campusraad (ouders en teamleden) ge-

elkaar op de hoogte brengen van informatie

ven feedback, advies of instemming op het beleid van

In de welkomst- en jaarboekjes zijn de namen van de

zoals

Campus Columbus. Bovendien vertegenwoordigen zij

campusraadsleden te vinden. Net als op de website.

en thema-avonden.

samen de belangen van ouders en teamleden bij de

Daar zijn ook de verslagen van de bijeenkomsten van

directie en besturen.

de CR en de afzonderlijke kamers te vinden. Dat is de

In andere gevallen zal Campus Columbus recht-

communicatie van de CR naar de ouders toe. Misschien

streeks informatie verstrekken, wanneer daar

De CR werkt met 12 vaste leden en eventueel aspi-

nog belangrijker is de informatie die de CR van ouders

om gevraagd wordt.

rant leden. Er wordt getracht om een evenwichtige

van de kinderen van Campus Columbus ontvangt. Dus

opbouw van vertegenwoordigers uit de afdelingen te

wanneer je vragen hebt over beleidszaken uit bijvoor-

Voor de teamleden van de units is de gezagheb-

hebben.

beeld deze gids, die door de CR met de directie moeten

bende ouder de directe contactpersoon betref-

worden besproken, neem dan contact op met de leden

fende de ontwikkelingen en voortgang van het

van de CR via campusraad@campuscolumbus.nl.

kind. Alleen informatie die ook de gezaghebben-

De CR bestaat uit 7 ouders en 5 teamleden. Er wordt naar de volgende verdeling gestreefd:

ouderparticipatie,

portfolio-presentatie,

de ouder heeft ontvangen, mag eventueel worden verstrekt aan de niet-gezaghebbende ouder.


Dalton basisonderwijs

07

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Dalton basisonderwijs Ontdekkend leren op Columbus In dit hoofdstuk beschrijven we de structurele aspecten (beleid, grondwaarden) van het onderwijs binnen Campus Columbus. Dit onderwijsbeleid vertalen we jaarlijks op praktische wijze naar een jaarboekje van de onderwijsunits.


Dalton basisonderwijs

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Onderwijsdoelen

Faseonderwijs

Binnen de onderwijsunits zijn de kerndoelen die de

Bij Campus Columbus verdelen we de kinderen niet

De kinderen die in de februaristroom eindigen

overheid voor het basisonderwijs heeft geformuleerd

over leerstof-jaargroepen, zoals scholen dat doen met

worden uiteindelijk het laatste halfjaar voor het

het uitgangspunt. Maar de overheid bepaalt alleen

groep 1 tot en met 8. Wij werken met ‘fasen’ van een

voortgezet onderwijs fase 17.

het wat. Het hoe is aan de instellingen zelf.

halfjaar. Elke halfjaar kent een doorstroommoment

De normering en waardering van de resultaten zijn

naar een nieuwe fase. Ná de zomervakantie en na 20

Versnellen en vertragen binnen het fasemo-

weken, rond eind januari.

del is mogelijk. Het kan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind ondersteunen, maar

per kind verschillend. Elk kind werkt tijdens zijn ontwikkeling aan ‘persoonlijke records’. Er wordt ge-

Het faseonderwijs komt voort uit de wens om de orga-

herbergt ook risico’s. Uiteindelijk telt de brede

streefd naar het optimale resultaat voor elk kind.

nisatie flexibeler te maken en daarmee kinderen mak-

ontwikkeling en de omgeving van leeftijdsgeno-

kelijker de juiste plaats te geven. Kinderen mogen niet

ten zwaarder dan alleen de cognitieve (verstan-

worden geremd, omdat de doelen voor een heel jaar

delijke) ontwikkeling van een kind.

vastliggen en vaak verankerd zijn in lesmethoden. Op Campus Columbus hanteren we het principe Bij aanvang in het faseonderwijs gaan we uit van de vol-

van maximaal twee vertragingen of versnellin-

gende standaard:

gen van een halfjaar, en dan bij voorkeur in de

Kinderen die tussen 1 april en 30 september vier jaar worden, komen terecht in de “augustusstroom”. Fase 1 start voor hen na de zomer; Kinderen die tussen 1 oktober en 31 maart vier jaar worden, komen terecht in de “februaristroom”. Fase 1 start voor hen eind januari.

onderbouw (fase 1-8).


“

Leren is een ontdekkingsreis. De kinderen zijn dus ontdekkingsreizigers.

�


Onderwijs in de units Units zijn ‘eenheden’ van minimaal twee fasen, met meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs. Elke unit beschikt over meerdere ruimtes. Er wordt gewerkt met zes units, ‘A’ tot en met ‘F’. Fase 1 en 2 zijn dus altijd onderdeel van unit A. De laatste twee fasen zijn altijd onderdeel van unit F. Elk jaar wordt op basis van het aantal kinderen per fase bepaald uit welke fasen de units bestaan.


Dalton basisonderwijs

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Fases: F1

F2

Groep 1

F3

F4

Groep 2

F5

F6

Groep 3

F7

F8

Groep 4

F9

F10

Groep 5

F11

F12

Groep 6

F13

F14

Groep 7

F15

F16

F17

Groep 8

<

‘Fase onderwijs’ in vergelijk met klassiek schoolmodel

Net als bij de andere afdelingen van Campus Columbus,

Elke unit bestaat uit stamkringen met één

vinden we het ook in het onderwijs belangrijk dat men-

teamlid. Deze is veelal de mentor van de kin-

sen, net als kinderen, met elkaar samenwerken.

Kinderen hebben meer sociale mogelijkheden;

deren. De mentor is de eerste contactpersoon voor de ouders. De mentor volgt het kind

Er zijn meer argumenten om het onderwijs in units te

Kinderen zijn minder afhankelijk van één teamlid.

nauwgezet en bouwt met het kind aan het

organiseren:

Bij ziekte of verlof is de continuïteit groter door de

portfolio.

Het geeft de mogelijkheid om kinderen in specifieke leergroepjes maatwerk te bieden; Door meerdere fasen in een unit komen kinderen in verschillende rollen: als jongsten trekken zij zich een halfjaar op aan de volgende fase. Als oudsten

aanwezigheid van een ander teamlid; Bij het volgen en begeleiden van kinderen is er altijd een ‘second opinion’ in de buurt; Het onderwijs is effectiever. De talenten en vaardigheden van teamleden worden goed ingezet;

Elk kind heeft in de stamkring een ander kind als maatje voor een periode. Dit tweetal vormt met een ander tweetal weer een team van vier kinderen.

dragen zij zorg voor de nieuwe kinderen binnen de

Nieuwe teamleden kunnen in een unit directer en

Deze organisatievormen ondersteunen de

al bekende unit;

beter begeleid worden.

werkwijze in de unit.


Dalton basisonderwijs

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Onderwijsplan De vertaling van de visie vanuit Dalton en de ontwik-

In het leerplan maken we onderscheid tussen het the-

Kinderen krijgen taken waarbij zij keuzes leren

kelingspsychologie naar een leeromgeving noemen

matische en het cursorische aanbod.

maken. Hoe ga ik het doel bereiken? Wanneer ga

we het onderwijsplan. Hierin is een doorgaande lijn

ik aan de taken werken? Waar kan ik dat het bes-

zichtbaar tussen alle units. De onderwijskundige

Het thematisch aanbod heeft als uitgangspunt dat de

te doen? Alleen of samen? Hoe krijg ik zicht op

hoofdlijnen uit dit plan staan hieronder beschreven.

teamleden samen met de kinderen in een betekenisvol

het resultaat? Hoe heb ik gewerkt aan de taak?

verband werken aan vaardigheden en kennis. Dit uit

Allemaal vragen die kinderen zichzelf mogen

zich in thema-activiteiten.

stellen naarmate zij deze verantwoordelijkheid

Wanneer je de ontwikkeling van kinderen werkelijk centraal stelt, kun je niet werken met standaard methoden en standaard werkvormen. Leren is een ontdekkingsreis. De kinderen zijn dus ontdekkingsreizigers.

Om de ontwikkeling van een kind te stimuleren is het

kunnen dragen. In de onderbouw (fase 1-8) is themaspel een belangrijk onderdeel van het verkennen van de wereld en het toe-

We gebruiken, naast verschillende materialen,

passen van opgedane kennis en vaardigheden. In de bo-

ook methodieken als belangrijke leidraad of als

venbouw leveren kinderen een ‘prestatie’ die gekoppeld

bronnenboeken. De materialen en middelen

is aan het thema ĂŠn de doelen van het onderwijs.

roepen onderzoeksvragen van kinderen op en

belangrijk dat het kind actief en zelf-ontdekkend met

helpen de kinderen om antwoorden te vinden.

de leerstof bezig is. Teamleden van de unit helpen de

Het cursorisch aanbod helpt kinderen om stapje voor

kinderen om zelfstandig te werken en zelf problemen

stapje kennis en vaardigheden op te doen. De leerkracht

Binnen de units werken de kinderen deels in ate-

op te lossen. Begrippen, regels, principes en oplos-

speelt ook daarbij een belangrijke rol door middel van

liers. Hulpmaterialen als denkstappen en ande-

singsmethodes die de kinderen zelf ontdekken en op-

uitleg geven, het begeleiden van het inoefenen en het

re visuele ondersteuning hangen bij het atelier

zoeken, onthouden zij beter dan informatie die wij ze

herhalen van de aangeboden stof.

aan de muur.

vertellen. Wij noemen dit duurzaam leren.


Voorbeelden zijn het reken-atelier, teken-atelier, spelling-atelier en timmer-atelier. In een atelier volgen de kinderen instructie en werken zij aan taken die bij het atelier passen. We stimuleren er de natuurlijke samenwerking mee. Het spreekt voor zich dat een dag niet bestaat uit een lesrooster gebaseerd op vakken, maar op een planning van betekenisvolle en doelgerichte activiteiten, vervat in spel (onderbouw), instructiemomenten en verschillende taken. Daarnaast staan er groepsactiviteiten zoals muziek, gymnastiek en kanjertraining op het planbord.


Dalton basisonderwijs Meervoudige Intelligentie

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

1. VERBAAL-LINGUÏSTISCHE INTELLIGENTIE Taal-knap: poëzie, spelling, lezen, verhalen 2. LOGISCH-MATHEMATISCHE INTELLIGENTIE

Voor de inrichting en het aanbod wordt de theorie

Reken-knap: logisch denken, cijfers, experiment

van de meervoudige intelligentie toegepast. Deze

3. VISUEEL-RUIMTELIJKE INTELLIGENTIE

theorie is ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar

Beeld-knap: tekenen, architectuur, vormgeven

Howard Gardner, die net als veel andere wetenschap-

4. MUZIKAAL-RITMISCHE INTELLIGENTIE

pers kritiek had op de gangbare opvattingen over

Muziek-knap: muziek luisteren, componeren, ritmisch

intelligentie.

5. LICHAMELIJK-KINESTHETISCHE INTELLIGENTIE Beweeg-knap: inspanning, creatief, toneel, dans

Het uitgangspunt van meervoudige Intelligentie (MI)

6. NATURALISTISCHE INTELLIGENTIE

is dat iedereen talenten heeft die niet te vatten zijn in

Natuur-knap: dieren, planten, verzamelen, oog voor details

de simpele constatering dat hij ‘meer of minder intel-

7. INTERPERSOONLIJKE INTELLIGENTIE

ligent’ is. De vraag is niet hoe intelligent je bent, maar

Samen-knap: zorg voor mensen, vrienden, leiding geven

hoe je intelligent bent! De één is verbaal heel sterk

8. INTRAPERSOONLIJKE INTELLIGENTIE

en leert gemakkelijk door gebruik te maken van taal.

Zelf-knap: eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën

Een ander ziet snel verbanden of logische gevolgen.

9. EXISTENTIËLE INTELLIGENTIE

Een derde blinkt uit in ruimtelijk inzicht, of maakt

Filosofeer-knap: verwonderen, kosmos, kunst en religie

gebruik van klanken en ritmes. Zo zijn er negen intelligenties te onderscheiden. Aan-

Wanneer je als teamlid weet welke intelligenties verhoudingsgewijs sterker ontwikkeld

gevuld met de gebruikte kindterm en de mogelijke

zijn bij een kind, kan dit betekenis hebben voor het aanbod. Ook bij La Niňa wordt bij het

interesses op basis van de intelligentie.

bedenken en aanbieden van activiteiten aandacht besteed aan meervoudige intelligentie.


De vraag is niet hoe intelligént je bent, maar hóe je intelligent bent!


Dalton basisonderwijs Maatwerk en speciale ondersteuning De organisatie in fasen en units biedt veel mogelijkheden om elk kind de instructie en taken te geven voor aansluitend onderwijs. Soms zijn er kinderen die verder kunnen en anderen die het tempo niet kunnen volgen op een bepaald cognitief gebied. Soms zelfs zodanig dat zelfs versnellen of vertragen binnen een fase niet afdoende is om het welbevinden goed te houden. Kinderen kunnen dan gaan onderpreste-

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Volgen en signaleren

Wanneer is het niet optimaal en besluiten wij om in te grijpen? Als de basisbehoeften van het kind in het gedrang komen: relatie (‘ik hoor erbij’), competentie (‘ik kan het’) en onafhankelijkheid (‘ik kan het zelf’). Het kind maakt veelal geen eigen keuzes en toont geen betrokkenheid; Als specifieke ontwikkeling stagneert: het kind laat gedurende een langere periode (circa drie maanden) geen waarneembare ontwikkeling zien;

De teamleden, in het bijzonder de mentor van een kind, houden in de gaten of het kind zich nog verder ontwikkelt, op welke terreinen en hoe eventuele stilstanden te verklaren zijn. Dit doen zij door veelvuldig te kijken, waar te nemen, te registreren, te onderzoeken en te toetsen met een accent op wat kinderen al kunnen. De registratie vindt plaats met het Ontwikkel Volg Model (OVM) en de toetsing met gevalideerde, onafhankelijke toetsten.

ren, faalangst vertonen of depressief worden. Naast de samenstelling in fasen, zijn er daarom ook ‘clubs’.

Als de veiligheid van het kind en die van anderen in

Deze naam wordt gebruikt voor instructiegroepen ge-

het geding komt.

Analyseren In kindbesprekingen wordt overlegd met (unit)

baseerd op fasen. Rekenclub 10 bestaat bijvoorbeeld

collega’s. Hierbij maakt de mentor gebruik van

grotendeels uit kinderen van fase 10, eventueel aan-

de kennis van andere teamleden en stelt daarbij

gevuld met kinderen uit andere fasen. Met de bovenstaande, flexibele groeperingswijze krijgen kinderen zo lang mogelijk kans om te leren in hun

Structuur voor speciale ondersteuning

eigen omgeving. De ontwikkeling van elk kind staat centraal. Het uitgangspunt is: elke ontwikkeling is

Om te komen tot een speciaal activiteitenaanbod,

goed, maar niet elke ontwikkeling is optimaal.

worden de volgende stappen doorlopen:

de volgende vragen; • Is de omgeving ontspannen voor dit kind? • Is het aanbod voldoende afgestemd op het kind? • Wat zijn de (veranderende) kindkenmerken? (gedrag, werkhouding e.a.)


Oplossingen voorbereiden, uitvoeren en evalueren

Maatwerk voor ieder kind

De mentor voert gesprekken met het kind en met de

Voor kinderen die blijvend een vertraagde ontwikke-

ouders om te achterhalen of factoren in de thuissitu-

ling laten zien, stellen we een ontwikkelingsperspectief

atie een rol spelen.

(OPP) op. Hierin wordt een einddoel omschreven voor het einde van het basisonderwijs met daarbij de tussen-

Afhankelijk van de analyse onderneemt de men-

doelen. Periodiek wordt dit OPP geëvalueerd en, waar

tor actie. Dit kan zijn dat het kind meer ‘bij de hand

nodig, bijgesteld.

wordt genomen’ om aan een ontwikkelingsgebied te werken. Het aangepaste aanbod wordt, vaak met het

Ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (tot 7

kind samen opgesteld en omschreven in een Speciaal

jaar) en een hoge intelligentie worden als een uitdaging

Aanbod Plan (SAP).

voor het onderwijs gezien en niet als een probleem.

In het SAP zijn de doelen, het aanbod en de tijds-

Uitgangspunt van de onderwijsaanpak is dat alle kinde-

planning, concreet geformuleerd. Uiteraard kan op

ren binnen ons onderwijsaanbod sámen kunnen blijven

eenzelfde manier een SAP voor een groepje kinderen

functioneren. Binnen alle units is er voor kinderen, dus

worden gemaakt.

ook voor de meer- en hoogintelligente, een gericht aanbod waarmee ze uitgedaagd worden en leren leren en

Het plan wordt systematisch en periodiek geëvalu-

leren denken. De doelen en werkwijze van het onderwijs

eerd en teruggekoppeld. Het SAP sluiten we vervol-

aan hoog intelligente kinderen zijn in een apart docu-

gens af wanneer de doelen zijn bereikt of het wordt

ment beschreven en op te vragen.

aangepast om vervolgd te worden.


Dalton basisonderwijs

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Observatie, registratie en toetsing

Passend Onderwijs

De ontwikkeling van elk kind op Campus Columbus

Campus Columbus heeft voor het onderwijs een ‘onder-

Dit ondersteuningsprofiel past bij de wet op

observeren en registreren we in het Ontwikkeling

steuningsprofiel’ opgesteld waarin we beschrijven wel-

‘Passend Onderwijs’ die vanaf 1 augustus 2014 is

Volg Model (OVM), soms al vanaf de babyleeftijd. Dit

ke basis-, breedte- en dieptezorg we kunnen verlenen.

ingevoerd. Voor meer informatie over toelating

instrument registreert aan de hand van ontwikke-

Kortom, welke bijzondere expertise en mogelijkheden

kun je terecht bij de directie.

lings- en leerlijnen de totale ontwikkeling van het kind.

hebben we aangaande (speciale) onderwijsbehoeften. Aan deze behoeften moet binnen de units tegemoet

Naast observaties vormen toetsen een onderdeel

kunnen worden gekomen. Als dit kansrijk is, kun je van

van het presentatieportfolio van kinderen binnen de

passend onderwijs spreken. De volgende criteria zijn bij

onderwijsunits. Een toets is een prima middel om te

de toelating van belang:

beoordelen of een kind iets beheerst. Of het zijn ‘persoonlijke record’ heeft verbeterd. We werken met gevalideerde, onafhankelijke toetsen. Ons uitgangspunt is dat toetsen worden ingezet wanneer kinderen er aan toe zijn.

Ouders onderschrijven de visie van Campus Columbus en in het bijzonder de werkwijze binnen de onderwijsunits; De rust en veiligheid in de units komt niet in het geding; De verzorging/behandeling van het kind en het onderwijs kunnen voldoende op elkaar worden afgestemd; Er is op het gegeven moment voldoende opnamecapaciteit in de zin van begeleidingsmogelijkheden en unitgrootte.


08

Dalton Opvang

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Dalton kinderopvang Ontspannen en ontdekken op Campus Columbus

In dit hoofdstuk beschrijven we de structurele aspecten van de opvang binnen Campus Columbus. Dit beleid wordt op praktische wijze vertaald in een welkomstboekje van De Nieuwe Wereld, La Pinta en La NiĹˆa. Dit welkomstboekje krijgen ouders bij de start van de opvang.


Dalton Opvang

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Werkwijze Kinderdagverblijf De Nieuwe Wereld Zoals Columbus op zoek ging naar ‘een nieuwe we-

Bij De Nieuwe Wereld werken we aan de hand van the-

Vanaf anderhalf jaar vindt overdracht tussen ou-

reld’, is het kinderdagverblijf voor de allerjongsten

ma’s, waarbij aandacht is voor alle ontwikkelingsgebie-

ders en teamleden mondeling plaats. Daarnaast

een nieuwe wereld naast de vertrouwde thuisomge-

den. Elk kind wordt gestimuleerd om mee te doen.

nodigen we ouders elk jaar uit voor een evalua-

ving.

Uk & Puk

De Nieuwe Wereld (DNW) biedt opvang aan kinderen

tiegesprek over jouw kind en de opvang.

van 0 tot 4 jaar. Er zijn twee verticale groepen (alle

Uk & Puk organiseert alle activiteiten rondom tien the-

Openingstijden:

leeftijden door elkaar) die nauw samenwerken en hun

ma’s. Deze thema’s komen uit de directe belevingswe-

Van 7:00 tot 18:00 uur

deuren zoveel mogelijk open houden.

reld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Eén thema biedt activiteiten voor ongeveer zes we-

Per dag(deel) kunnen in elke groep 12 kinderen ge-

ken. Binnen de thema’s wordt aan alle ontwikkelingsge-

Minimale afname:

plaatst worden, waarvan 3 kinderen onder één jaar.

bieden aandacht besteed.

Vaste opvang: 1 dag van 9 uur

Spelenderwijs dagen we de baby’s en peuters uit op

Voor kinderen tot anderhalf jaar houden de teamleden

Flexibele opvang: minimaal 1 dag per week.

ontdekkingstocht te gaan. Zo stimuleren we de kinde-

en ouders samen een overdrachtschriftje bij. Hierin no-

Tarieven zijn te vinden op de website.

ren in hun ontwikkeling. Ze komen bovendien volop

teren we de belangrijkste dagelijkse punten als fles- en

in contact met andere kinderen en doen al spelend

slaaptijden en schrijven we stukjes over de dagelijkse be-

sociale vaardigheden op.

zigheden, ontwikkelingen en ervaringen van jouw kind.

of 2 dagdelen van elk 5 uur.


Werkwijze Speelzaal La Pinta De speelzaal is net als La NiĂąa vernoemd naar een schip van Columbus. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn op dinsdag- en vrij-

Openingstijden:

dagochtend welkom bij speelzaal La Pinta. Binnen de

dinsdag & vrijdag van 8:45

speelzaal staat vrij spel en leren omgaan met leeftijds-

tot 11:30 uur.

genootjes voorop. Twee dagdelen per week kan jouw peuter naar hartenlust spelen, ontdekken, zingen,

Minimale afname:

knutselen en leren. Wij stimuleren jouw kind spelen-

Beide ochtenden.

derwijs, met behulp van thema’s in zijn/haar ontwikkeling. Met andere kinderen spelen en samen plezier maken is leuk voor jouw kind en bovendien belangrijk voor de sociale ontwikkeling. De kinderen worden geholpen met het samen spelen of met het voor zichzelf leren opkomen. Ook kan het kind al kennismaken met de ritmes en routines van het onderwijs. Hierdoor wordt de overgang naar unit A van het onderwijs makkelijker!


Dalton Opvang

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Werkwijze Opvang La Niña La Niña is vernoemd naar één van de schepen van

Tijdens de vakantieweken bieden we thema-activiteiten

Openingstijden:

Columbus op weg naar Amerika. Deze opvang is be-

aan en organiseren we themareizen (uitstapjes).

Van 7:00 tot 8:30 en 14:00 tot 18:00 uur.

doeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar vóór en

Openingstijden vakantie, vrije dagen, studieda-

na de tijd dat zij in de onderwijsunits zijn. De teamle-

Net als bij DNW vinden we mondelinge overdracht van

den brengen de kinderen ‘s morgens naar de unit en

het welzijn van het kind aan het begin en aan het eind

halen ze ’s middags op om naar La Niña te gaan.

van de dag belangrijk. En nodigen we ouders jaarlijks uit voor een evaluatiegesprek over jouw kind en de opvang.

gen onderwijs: van 7:00 tot 18:00 uur.

Minimale afname:

Bij La Niña staat vrije tijd voor de kinderen centraal.

Vaste opvang: 1 middag.per week.

Samen met een vertrouwde plek om, na het werken

Flexibele opvang: 4 dagdelen per maand.

in de unit, naar toe te gaan. We vinden het belangrijk

Tarieven zijn te vinden op de website.

dat kinderen bij La Niña de ruimte krijgen om te ontspannen en samen te zijn. Er zijn ’s middags drie basisgroepen op basis van leeftijd en de onderwijsunits. In de basisgroep starten de kinderen met iets eten en drinken. Daarna kunnen ze kiezen waar en met wie ze willen spelen in de verschillende speelhoeken of buiten.


“

het is leuk om iets niet te kunnen; want dan kun je iets nieuws leren

�


Dalton Opvang

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Groepsgrootte

Team & ouders ondersteunen het kind

Campus Columbus werkt met stam/basisgroepen.

De teamleden begeleiden de kinderen in hun ontwikke-

Als de ondersteuning buiten ons vermogen ligt,

Een stam- en basisgroep is een groep waar jouw kind

ling. Dit doen zij voornamelijk vanuit dagelijkse obser-

gaan we daarover altijd in gesprek en zoeken sa-

standaard verblijft. Voor deze groep is duidelijk om-

vatie van het kind. Ook is het contact tussen ouders en

men naar oplossingen.

schreven welke kinderen er op welke dag zijn, welke

teamleden hierbij van groot belang.

teamleden op welke dag aanwezig zijn en in welke

De open inrichting van het gebouw biedt kin-

ruimte de groep zich bevindt. Bij DNW worden dit

Tijdens haal- en brengtijden zal de ontwikkeling en het

deren van De Nieuwe Wereld, La Pinta en La

stamgroepen genoemd en bij La Niňa basisgroepen.

welzijn van jouw kind besproken worden. Jaarlijks, rond

Niña de mogelijkheid elkaar regelmatig tegen te

zijn of haar verjaardag, observeren we jouw kind extra

komen en samen te spelen. Zo ontmoeten ook

Voor de groepsbezetting geldt de regeling zoals op-

op een aantal ontwikkelpunten. We nodigen je dan uit

broertjes en zusjes elkaar.

genomen in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen

voor een voortgangsgesprek. Wanneer daar aanleiding

Peuterspeelzalen m.b.t. de leidster-kind ratio. De

voor is, nodigen we ouders tussentijds uit voor een ge-

maximale groepsgroottes met twee teamleden zijn:

sprek.

Pedagogisch werkplan

Kinderdagverblijf:

We bespreken waar ondersteuning nodig is en hoe die

Er is een pedagogisch werkplan van elke opvang-

12 kinderen, max. 3 onder de 1 jaar

vorm gegeven kan worden binnen de opvang. Binnen de

vorm, waarin uitgebreid beschreven staat hoe de

opvang kunnen kinderen extra worden gestimuleerd en

werkwijze is bij La Niña, La Pinta en de Nieuwe

ondersteund door het aanbieden van ander spelmateri-

Wereld. Dit plan staat op de website.

Opvang: 4 - 12 jaar: 20 kinderen

aal. Bijvoorbeeld uitdagender materiaal voor kinderen Speelzaal: 16 kinderen

met een ontwikkelingsvoorsprong, of samenwerkopdrachten wanneer de interactie tussen de kinderen onderling aandacht nodig heeft.09


Opvoeding en ondersteuning

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Opvoeding en ondersteuning Laagdrempelige expertise en hulp binnen handbereik We kennen bij Campus Columbus drie pijlers. Naast on-

Er kan in een bepaalde periode van het leven van het

Op de website is te lezen welke partners

derwijs en opvang zijn dat de opvoeding van kinderen

kind of gezin iets extra’s nodig zijn om in balans te blij-

er momenteel verbonden zijn aan Campus

en de ondersteuning die je kinderen in de ontwikkeling

ven. Een gesprek met bijvoorbeeld een jeugd- en gezins-

Columbus.

kunt geven.

coach kan dan prettig zijn.

Hiermee erkennen we dat opvoeding een aparte exper-

Soms is er voor een specifieke ontwikkeling meer nodig

tise is. EĂŠn die zeer nauw is verbonden met onderwijs en

dan er thuis en binnen de reguliere afdelingen van Cam-

opvang. Daarom hebben we in het begin van deze gids

pus Columbus geboden kan worden. Dan is er de wens

de visie op opvoeden ook specifiek omschreven.

om dit binnen de campus te organiseren. De directie zoekt voortdurend partners om dit mogelijk te maken.

Vanuit de opvoeding kunnen vragen naar voren komen

Het zijn de medewerkers binnen Campus Columbus.

over de ontwikkeling van het kind buiten en binnen het

Professionals die als partner aan het team, de kinderen

kindcentrum. Bijvoorbeeld over zindelijk worden, of be-

en de ouders zijn verbonden.

paald gedrag bij een kind. Het antwoord vinden op zo’n vraag is voor iedereen en vooral het kind zelf belangrijk. Want weten hoe je ergens mee omgaat, betekent dat je betere ondersteuning kunt bieden.


Ontdek Talent

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

OntdekTalent

Ontdek waar je goed in bent en wat je leuk vindt samen met anderen

1. ONTDEKTALENT VOOR 0 - 4 JAAR

Een aparte afdeling binnen Campus Columbus heet

Kinderen die deelnemen aan OT én op hetzelfde mo-

bijvoorbeeld: voorlezen, babymassage

OntdekTalent (OT). Het is in principe een activiteiten-

ment actief zijn bij De Nieuwe Wereld, La Pinta of La

en peutergym

aanbod voor alle kinderen en volwassenen binnen

Niňa krijgen 25% korting op de OT-kosten. Dit wordt in

2. ONTDEKTALENT VOOR 4 - 12 JAAR

Campus Columbus. Het hoofddoel is om kinderen

gelijke mate gedekt door de aanbieder en de afdeling

bijvoorbeeld: kookcursus, yoga en toneel

binnen de vertrouwde en veilig omgeving van Cam-

waar het kind op dat moment niet is. Je kind kan dus

3. ONTDEKTALENT SPORT 6 - 12 JAAR

pus Columbus met allerlei activiteiten in aanraking te

bijvoorbeeld prima na onderwijstijd in het gebouw een

in de grote gymzaal

laten komen. Activiteiten die passen bij hun interesse

workshop volgen en dan weer aanschuiven bij La Niňa

4. ONTDEKTALENT VOOR & DOOR OUDERS

en talenten.

voor de rest van de middag.

Het aanbod hangt af van de aanbieders en wordt ge-

De directie stelt eisen aan de medewerkers van Ont-

coördineerd door de campusadministratie. De direc-

dekTalent, waaronder het kunnen overleggen van een

tie ziet erop toe dat het aanbod past bij de visie, zo

geldige Verklaring Omtrent Gedrag. Er is een protocol

goed mogelijk aansluit bij de openingstijden en een zo

vastgesteld door de campusraad dat door de adminis-

breed mogelijk scala van talenten stimuleert.

tratie wordt gevolgd.

bijvoorbeeld: workshops & trainingen

Op de website en in de digitale berichten worden ouders op de hoogte gehouden van OntdekTalent.

1


10

Bij OntdekTalent regelen we het zo: Bij OntdekTalent geleden een aantal belangrijke principes en spelregels: • De medewerker moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen; • De verantwoordelijkheid rust tijdens de OT-tijd bij de medewerker; • De financiële kant is iets tussen de medewerker en de ouders.


Veiligheid

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Veiligheid op de campus Veilig zijn en je veilig voelen

Opvang

Sociale veiligheid

aan de eisen van de gemeente Heerhugowaard, de

De opvangafdelingen zijn HKZ-gecertificeerd (Harmo-

Bij sociale veiligheid binnen onze campus gaat

brandweer en GGD en ook regelmatig door deze in-

nisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Alle

het niet alleen om het feit dat kinderen, ouders,

stanties wordt gecontroleerd.

beleidsstukken, protocollen en richtlijnen staan in het

teamleden, vrijwilligers en stagiaires veilig zijn in

kwaliteitshandboek dat op Campus Columbus aanwezig

het kindcentrum, maar ook dat ze zich veilig voe-

Daarbij hoort eveneens de verplichting van een ca-

is. Zo weten teamleden in iedere situatie wat zij moeten

len. Het is erop gericht mensen een veilige omge-

lamiteiten- en ontruimingsbeleid. Elk jaar houden

doen.

ving te bieden. Veiligheid heeft geen vaste plaats

Campus Columbus staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang, wat betekent dat het voldoet

we ontruimingsoefeningen, actualiseren het calamiteitenplan en laten deze vaststellen door de cam-

Risico-inventarisatie

pusraad. Het aantal bedrijfshulpverleners wordt ge-

in ons beleid. Het is wat ons betreft een onderdeel van de structuur en cultuur van de campus. Openheid, vertrouwen en ook signaleren, elkaar

controleerd en op basis daarvan eventueel nieuwe

We voeren periodiek een risico-inventarisatie veiligheid

aanspreken en adequaat handelen zijn hiervoor

teamleden opgeleid.

ĂŠn gezondheid uit. Hier gaat het om de veiligheid en het

de uitgangspunten.

welbevinden van alle gebruikers. Deze inventarisatie en -evaluatie houden we actueel en ligt ter inzage op Campus Columbus. De GGD controleert deze inventarisatie jaarlijks.

1


11


De basis van ons handelen/2

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Hoe uit je vragen, klachten en complimenten? Weet de weg:

Vragen over het kind?

Vragen over het beleid van Campus Columbus kun je kwijt bij een team-

Vragen die verband houden met de ontwikkeling van je kind,

lid of de directie. Eventueel kan je vraag in het directie- of teamoverleg

stel je bij het desbetreffende teamlid. Dit kan tijdens een voort-

kan je vraag worden besproken.

gangsgesprek (opvang) of portfoliopresentatie (onderwijs) en

Vragen over verlof, inschrijving, aanmelding

in voorkomende gevallen bij het brengen en halen of met een

en verandering van dagen/uren?

tussentijds gemaakte afspraak. Een afspraak maak je het beste

Voor zover de informatie op de website geen antwoord geeft, kun je

mondeling tijdens de inloopperiode van de afdeling. Niet tij-

deze vragen stellen aan de directie of de campusadministratie. De aan-

dens het meedoekwartier van de units. Ook aan het eind van

wezigheidsmomenten staan in het welkomst- of jaarboekje. Daar staan

de dag (openingstijden) kan dit natuurlijk. Bellen of mailen

ook de contactgegevens. Een klacht?

voor een afspraak op de werkdag van desbetreffend teamlid is ook een optie.

We verwachten dat je een klacht over het handelen van teamleden eerst Vragen over beleid?

bij de desbetreffende persoon of personen neerlegt. Wanneer dit nog

Vragen over het beleid in een specifieke afdeling, bijvoorbeeld

niet is gebeurd, wordt dit in bijna alle gevallen alsnog geadviseerd. Als

de unit van het kind, stel je aan een teamlid van de desbetref-

de persoon niet direct beschikbaar is, maken we een afspraak voor een

fende afdeling.

gesprek.

1


12

Een compliment mag altijd en aan iedereen uitgedeeld worden!

Onderwijs

Opvang

Voor alle scholen van Stichting Flore en dus ook de

Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) is aan-

onderwijsafdeling van Campus Columbus, is de klach-

gesloten bij de Landelijke Klachtencommissie, een

tenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is

onafhankelijke klachtencommissie, SKK.

alléén van toepassing wanneer het overleg met de directie en het bestuur niet tot tevredenheid heeft

Op www.klachtkinderopvang.nl is meer informatie te

geleid. De klachtenregeling van Stichting Flore is te

vinden. Ouders kunnen een klacht ook rechtstreeks

downloaden via www.stichtingflore.nl. Ook kun je

bij SKK neerleggen zonder tussenkomst van SKH.

daar het klachtenformulier online invullen. Daarnaast kun je contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. In het bijzonder als het gaat over seksuele intimidatie en fysiek en psychisch geweld. De telefoonnummers staan in het jaarboekje vermeld.


De basis van ons handelen/2

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

Rituelen en Routines (onderwerpen op alfabetische volgorde) Bezoekarrangementen Campus Columbus geniet door het concept al vanaf de start belangstelling van andere organisaties, zowel kindcentra als scholen. De directie besluit of een bezoekarrangement wel of geen doorgang kan vinden. Het is goed om samen te werken met collega-organisaties. Soms halen teamleden van Campus Columbus ergens anders weer inspiratie. Ook de feedback is waardevol. Door het concept en de werkwijze uit te leggen aan anderen, is het makkelijker de uitgangspunten te (blijven) zien en verder te ontwikkelen. Bezoeken leveren, naast extra inkomsten, veel op: • Het is goed om samen te werken met collega-organisaties. Inspiratie en de feedback is waardevol; • Door het concept en de werkwijze uit te leggen aan anderen, is het makkelijker de uitgangspunten te (blijven) zien en verder te ontwikkelen; • Het zijn dagen waarop de kinderen kunnen uitleggen hoe zij werken en dus ook betrokken worden; • Het zogenaamde TOMteam, bestaande uit ouders en kinderen, kan met de inkomsten plannen maken en uitvoeren voor de catering op de bezoekdag.

1


13

Foto en filmopnamen Jaarlijks komt een professionele fotograaf op Campus

schappelijke en opvoedkundige visie. In samenspraak

de raad houden contact met hun achterban door

met het team, de ouder- en kinderraad wordt jaarlijks

tijd aan te vragen in de stamkringen van de units.

bepaald waar de actie zich op richt.

De besluiten en andere uitkomsten van de kinderraad komen op de website.

Hand geven en begroeten

Koffieochtend Het team vindt de informatie-uitwisseling tussen

Aan het begin en eind van de openingsuren geven het

Campus Columbus en de ouders heel belangrijk.

teamlid en het kind elkaar een hand. Het doel daarvan

Een middel om dit tot stand te brengen, is ouders

is, zowel letterlijk als figuurlijk, contact maken. Het levert

periodiek uit te nodigen voor een koffieochtend.

het teamlid informatie op over de situatie waarmee een

Ook al weten we dat dit niet geschikt is voor vol-

kind aan de dag begint en hoe het aan het eind zijn/haar

tijd werkende ouders. De directie of een ander

dag vervolgt.

teamlid is aanwezig om een bepaald vraagstuk

Columbus om kinderen te portretteren. De datum ge-

voor te leggen of gewoon te luisteren naar wat er

ven we tijdig aan ouders door. Er worden regelmatig

Voor de heel jonge kinderen bij La Pinta en De Nieuwe

onder ouders leeft. De kans is groot dat deze ou-

foto’s en filmopnames gemaakt op de campus. Soms

Wereld is een handgeven nog niet aan de orde. Er vindt

ders ook de mening en inzichten van werkende

zijn ze individueel gericht om iets vast te leggen voor

een andere vorm van persoonlijke begroeting plaats bij

ouders kunnen verwoorden.

het portfolio van kinderen. Soms fotograferen we acti-

binnenkomst en vertrek. Er wordt vervolgens op een

viteiten voor de website. Bezoekers van andere orga-

kindvolgende manier omgegaan met het oefenen van

nisaties willen ook graag de praktijk vastleggen door

een hand geven.

het maken van foto’s. Voor vragen en/of bezwaren kunnen ouders zich richten tot de directie.

Kinderraad

Goede doelen

In de campus kinderraad hebben vertegenwoordigers uit de units en La Niňa inspraak. Onderwerpen kunnen

Het periodiek aandacht besteden aan goede doe-

van kinderen uit deze afdelingen komen. Ook het team

len hoort wat het campusteam betreft bij de maat-

kan zaken aan de kinderraad voorleggen. De leden van


De basis van ons handelen/2 Mediawijsheid Het team vindt het belangrijk de kinderen van Cam-

Dalton Kindcentrum Campus Columbus

kunnen nemen. Teamleden zullen nooit uit zichzelf me-

vragen over hygiĂŤne en het treffen van maat-

dicijnen zoals aspirines verstrekken aan kinderen.

regelen in verband met besmettelijke ziekten

Meldcode

pus Columbus opgroeien tot mediawijze deelnemers

nemen we contact op met de GGD en volgen de door hen verstrekte adviezen op.

Privacy

aan de mediasamenleving. Mediawijsheid staat dan

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishande-

voor een verzameling competenties die iemand nodig

ling bepaalt dat bij (het vermoeden van) huiselijk geweld

heeft om actief en bewust deel te kunnen nemen aan

en kindermishandeling het hanteren van een stappen-

Gegevens over kinderen en gezinnen verlaten

de mediasamenleving. Om dit op een juiste manier

plan verplicht is. Dit stappenplan is onderdeel van het

Campus Columbus niet zonder toestemming van

te begeleiden wordt gewerkt aan het protocol media-

Protocol kindermishandeling.

ouders en bewaren we op vertrouwelijke wijze. Volgens het principe van Campus Columbus is

wijsheid. Dit protocol is opgenomen in het jaarboekje van de onderwijsunits.

Medicijngebruik Kinderen krijgen soms medicijnen of andere midde-

Op Campus Columbus is dit protocol aanwezig. De aan-

een afgestemde, opvoedkundige aanpak in het

dachtsfunctionarissen van Campus Columbus staan in

belang van het kind. Daarbij is professioneel

het welkomst- en jaarboekjes vermeld. Bij vragen over

overleg tussen teamleden van verschillende af-

het protocol of het stappenplan kun je bij deze teamle-

delingen noodzakelijk. Er wordt daarvoor geen

den of de directie terecht.

toestemming aan ouders gevraagd.

Ongevallen

Dagelijks kan er een mondelinge overdracht van

len voorgeschreven die zij een aantal malen per dag

teamleden van La NiĹˆa naar teamleden van de

moeten gebruiken, dus ook tijdens de openingstijden

Bij ongevallen wordt, waar mogelijk, contact gezocht

units plaatsvinden en in de middag andersom.

van Campus Columbus. Via de directie vraag je aan

met ouders of eventueel andere contactpersonen van

Wanneer kinderen doorstromen van La Pinta

dat teamleden deze middelen aan je kind verstrek-

het kind. In veel gevallen dragen wij in overleg de me-

of De Nieuwe Wereld naar unit A, dragen we de

ken. De directie vraagt altijd of het mogelijk is dat de

dische zorg over. Wanneer de situatie daarom vraagt,

dan opgebouwde kind-groeidocumentatie over,

ouders zelf de medicijnen kunnen toedienen. Als dit

wordt de huisarts of de tandarts bezocht. De huisarts

inclusief het Ontwikkelings Volg Model. Er is tus-

echt niet mogelijk is, zal in onderling overleg besloten

bepaalt of een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk

sen de teamleden een mondelinge overdracht

worden of teamleden de verantwoordelijkheid op zich

is. In ernstige gevallen wordt 112 ingeschakeld. Voor

betreffende de ontwikkelingsbehoeften van het


kind. Ook vindt er gestructureerd overleg plaats tus-

Trakteren

sen de afdelingen. De communicatie tussen ouders

beeldfunctie. Bij deze voorbeeldfunctie wordt onderscheid gemaakt tussen structurele (eet)-ac-

en medewerkers van de afdeling opvoeding en onder-

Een verjaardag is een belangrijk moment in het leven

tiviteiten (tienuurtjes, lunch en unitparty’s) en in-

steuning van Campus Columbus is wel vertrouwelijk

van het kind. Natuurlijk staat een kind op zijn eigen (ver-

cidentele activiteiten (zoals bij feesten). Er gelden

(bijvoorbeeld opvoedkundige). Pas als ouders toe-

jaar)dag in de belangstelling. Binnen de opvang mogen

algemene kaders op Campus Columbus, voor

stemming geven, zal er informatie uitwisseling tussen

de kinderen trakteren in overleg met de teamleden van

iedereen en bij álle structurele activiteiten:

deze medewerkers en teamleden plaatsvinden.

de groep. Hierbij vragen we je om dit aan te passen aan de leeftijd en het bij iets kleins en gezonds te houden.

Aan medewerkers van OntdekTalent wordt monde-

Ook bij La Niňa mag een kind trakteren. Ook daar gaat

ling informatie doorgegeven over het kind waar het

dat in overleg met het teamlid.

relevant is voor de begeleiding bij de activiteiten.

Schoenen uit

• Géén koolzuurhoudende drank (prik); • géén chocoladerepen en snoep; • bewust matigen met ongezonde voedingstoffen.

Individueel trakteren (uitdelen) op de dag zelf doen de kinderen vanaf vier jaar niet in de units. Ouders zouden

De opvang heeft een apart beschreven voedings-

voor veel kinderen iets moeten verzorgen; kinderen ont-

beleid en volgt de richtlijnen van het voedingscen-

De kinderen trekken als zij binnenkomen de schoe-

vangen ‘onnodig’ veel traktaties die niet allemaal even

trum. Houd uit sociaal oogpunt als gever van een

nen uit en zetten die onder de kapstok. Daarmee

gezond zijn en er gaat te veel onderwijstijd verloren. Het

traktatie ook rekening met wat kinderen niet mo-

voorkomen wij dat er heel veel zand in de speelwer-

alternatief voor kinderen en ouders die het leuk vinden

gen (bijv. bij een voedselallergie). Dit kan door het

kruimtes komt. Het is noodzakelijk omdat kinderen

om te trakteren is de ‘unitparty’. In het jaarboekje van de

raadplegen van een lijst of rechtstreeks overleg.

ook graag spelen en werken op de (verwarmde) vloer.

units wordt dit verder uitgelegd.

Eventueel kunnen de kinderen binnen Campus Co-

Ouders zijn verder zelf verantwoordelijk voor al-

lumbus sloffen bewaren. Bij La Pinta en De Nieuwe

ternatieven voor hun kind. Door het verzorgen

Wereld worden standaard pantoffels gedragen. Dit in verband met de kans op uitglijden. In overleg met

Verantwoorde voeding

de teamleden wordt hier in de zomermaanden van af

en bijhouden van een trommeltje en/of goede afspraken met het kind en de teamleden. Informatie en ideeën over gezonde traktaties en

geweken en dragen de kinderen hun zomerschoenen

Campus Columbus staat voor het aanbieden van ge-

tussendoortjes zijn te vinden op www.voedings-

binnen of lopen op blote voeten.

zonde voeding en heeft sámen met ouders een voor-

centrum.nl


campusgids Dalton Kindcentrum Campus Columbus telefoon 072 572 71 11 Weegbree 2 - 4 1705 RA Heerhugowaard info@campuscolumbus.nl www.campuscolumbus.nl Powered by: