Page 1

2010 - 2011

DOSSIER INFORMATIU per al professorat de Grau


ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ

2

2. PRESENTACIÓ

3

3. MODALITATS DE PARTICIPACIÓ A CAMPUS EXTENS

5

1. Campus Extens

5

Campus Illes:

5

Campus 70/30:

5

2. Campus Extens Experimental

6

4. ATENCIÓ ALS USUARIS

7

5. ACCÉS A LES ASSIGNATURES DE CAMPUS EXTENS

9

6. DESCRIPCIÓ DE LA INTERFÍCIE

11

7. MATERIALS DIDÀCTICS DE L’ASSIGNATURA

13

8. CALENDARI D’ENTREGA DEL MATERIAL

16

9. PAGAMENT DEL MATERIAL

16

10. PROTOCOLS

17

— Sol·licitud per incorporar assignatures a Campus Extens

17

— Gestió de videoconferències i seminaris

17

— Enviament dels exàmens a les seus universitàries

18

— Pagament per l’elaboració del material de Campus Extens Illes

18

— Pagament de les despeses de viatges

18

— Actualitzacions i cessions de materials per canvi de professorat

19

— Sol·licitud de certificats

19

11. ALTRES INFORMACIONS

20

1


1. INTRODUCCIÓ L’objectiu d’aquest dossier és proporcionar una sèrie de pautes formals amb relació als diferents aspectes implicats en el desenvolupament d’una assignatura a Campus Extens Illes. Donar una visió general del que això implica, ja que es tracta d’una modalitat de docència universitària més flexible amb la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest document informarà el professorat sobre què és Campus Extens i com treballar-hi, des del funcionament intern del servei que oferim fins al tipus de materials i continguts que es poden penjar a l’assignatura i els recursos necessaris per a la seva elaboració. Una part important del dossier farà referència a la plataforma educativa (Moodle) que s’utilitza per a la docència virtual, la distribució de material, la comunicació i la interacció amb l’alumnat; tot i que no s’hi explica específicament el funcionament d’aquesta eina, ja que, per a això, s’han elaborat una sèrie de guies i ajudes que el professorat pot consultar en el curs de Suport al professorat de Campus Extens. Per ampliar i actualitzar tota la informació d’aquest dossier, ho podeu fer des del Portal de Campus Extens (<http://campusextens.uib.es>).

2


2. PRESENTACIÓ En posar en marxa Campus Extens i per donar suport al professorat i a l'alumnat, es va crear la Unitat de Suport Tecnicopedagògic (USTP), formada per un equip interdisciplinari d'especialistes en educació en línia. Les funcions de la unitat són donar formació i suport al professorat i a l’alumnat en l’ús de l’eina que s’hi utilitza, ajudar el professorat en la creació del material tradicional i multimèdia, estudiar el seguiment i l’evolució de Campus Extens i cercar eines d’innovació en l’actualització del servei.

La direcció de Campus Extens es troba a càrrec de: Santos Urbina Ramírez <santos.urbina@uib.es> Tel.: 971 17 20 11 La USTP es divideix en diverses àrees: a) Àrea de Lingüística. Supervisa i corregeix, lingüísticament, els continguts que presenta el professorat per als materials. Les persones que formen aquesta àrea són: Rosa de Ozollo

<rosa.deozollo@uib.cat>

Maria del Mar Torrens

<m.torrens@uib.es>

Maria Pérez

<mariarosa.perez@uib.es> Tel.: 971 17 26 67

Tel.: 971 17 27 53

b) Àrea de Desenvolupament. Ajuda el professorat a crear els materials per penjar a la xarxa. Treballa amb els materials de la xarxa, els elements multimèdia en CD-ROM, etc. (continguts de les assignatures presentats pel professorat; els materials autoinstructius; els exercicis i les activitats d'aprenentatge, d'autoavaluació...). Aquest equip s'encarrega d'estructurar els continguts que el professorat elabora, de donar-los un format adequat i de penjar-los a la xarxa.

3


Les persones que formen aquesta àrea són: Cristina Martí

<cristina.marti@uib.es>

Isabel Torrandell

<isabel.torrandell@uib.es> Tel.: 971 17 26 67

Antoni Martín

<antoni.martin@uib.es>

Cristina López–Polín

<cristina.lp@uib.es>

Tel.: 971 17 27 53

José Manuel Gallardo

<jm.gallardo@uib.es>

Tel.: 971 17 20 17

c) Àrea d'Àtenció a l'Usuari. Ofereix un servei d’orientació, assessorament i suport tècnic al professorat i l’alumnat en la utilització de la plataforma educativa Moodle. Les persones que formen aquesta àrea són: Margarita Inaraja

<marga.inaraja@uib.es>

Cati Ordinas

<cati.ordinas@uib.es>

Aina Torres

<aina.torres@uib.es>

Tel.: 971 17 20 41

Juanjo Rosselló

<juanjo.rossello@uib.es>

Tel.: 971 17 20 17

Miriam Conde

<miriam.conde@uib.es>

Tel.: 971 17 27 53

Sandra Pons

<sandra.pons@uib.es>

Tel.: 971 17 28 14

Tel.: 971 17 26 38

d) Seus. A cada una de les seus de Menorca i Eivissa i Formentera s’ofereix un servei presencial d'orientació, assessorament i suport tècnic a l'alumnat i professorat de les seus universitàries. Seu Universitària d’Eivissa i Formentera: Marina Arrabal <marina.arrabal@uib.es> Tel.: 971 39 80 20 Seu Universitària de Menorca: Soledad Rodríguez <soledad.rodriguez@uib.es> Tel.: 971 37 91 26 El nostre horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Al campus de Palma, ens podeu trobar a l’edifici Aulari i a cada una de les seus universitàries.

4


3. MODALITATS DE PARTICIPACIÓ A CAMPUS EXTENS A Campus Extens es diferencien dos models de participació: Campus Extens i Campus Extens Experimental. 1. Campus Extens El model Campus Extens inclou dos tipus: — Campus Illes: són les assignatures que formen part dels estudis reglats que es fan a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera i que són impartides per videoconferència des de Palma. Aquest tipus d’assignatures es realitzen de la manera següent: un 50% del total de les hores de docència es fan per videoconferència, un 20% de seminaris i un 30% de treball autònom de l’estudiant amb el material que el docent posa a la plataforma educativa. Els seminaris es fan de manera presencial a cada una de les seus, per la qual cosa el professorat ha de viatjar a les Illes. Pel fet d’haver de viatjar a les Illes, el professorat cobra un complement equivalent a un associat de tres hores. Ara bé, també hi ha la possibilitat de no cobrar el complement a canvi de tenir un associat, el qual o pot viatjar en lloc del professor titular o pot fer una altra assignatura, assignada a aquest professor, amb el mateix nombre de crèdits que correspondrien a un associat de tres hores. — Campus 70/30: qualsevol assignatura de la Universitat en la qual el professor, voluntàriament, utilitzi l’eina de teleeducació Moodle; si compleix amb els criteris exigits (detallats més avall), es pot reduir la docència presencial fins un 30%. Pot sol·licitar participar en aquesta modalitat tot el professorat, tant de Palma, com d'Eivissa o Menorca. Criteris exigits en aquestes dues modalitats que, obligatòriament, el professorat ha de complir: -

Tenir penjada la guia docent.

-

Realitzar tutories electròniques amb el compromís de contestar en 48 hores com a màxim (dies laborables, calendari UIB).

-

Posar a disposició de l'alumnat materials o recursos per facilitar la comprensió dels continguts (per exemple: articles, enllaços a documents, presentacions de l'assignatura, vídeos, altres materials multimèdia).

-

Utilització de diferents eines a través de la plataforma, per proposar activitats d'aprenentatge, realitzar el seguiment i fomentar la participació de l'alumnat.

5


-

Els materials, els recursos i les activitats a realitzar haurien de constar, en la mesura que sigui possible, en la guia docent. S'ha de preveure que la utilització dels materials d'estudi i la realització de tasques a través de la plataforma equivalguin al 25% de reducció de presencialitat. L'activitat duta a terme per a això haurà de ser quantificable i imputable en el cronograma.

-

Aquesta proposta d'activitats suposarà almenys un 10% de la nota final.

2. Campus Extens Experimental El model Campus Extens Experimental va adreçat al professorat que estigui interessat a participar en el projecte de docència a través de la xarxa i que vulgui utilitzar la plataforma educativa Moodle, però que, a la vegada, no creu convenient seguir les condicions que es demanen al model de Campus Extens o no té temps suficient per fer–ho. Campus Extens Experimental està pensat per a aquell professorat que simplement vulgui utilitzar l’eina de teleeducació com un recurs més de comunicació i d’intercanvi d’experiències amb l’alumnat. És aconsellable per al professorat que només està interessat de fer un ús de les noves tecnologies aplicades a l’educació per poder intercanviar materials o missatges amb l’alumnat que triï aquesta modalitat. Aquesta modalitat és el lloc ideal per introduir–se dins el projecte Campus Extens i agafar experiència al mateix temps que es van elaborant els materials i aprenent a realitzar activitats docents a la xarxa. Quan el professorat ho trobi oportú, pot ampliar aquesta modalitat de Campus Extens Experimental penjant material, fent activitats amb l’alumnat, etc. És molt important assenyalar que, dins aquesta modalitat, no es pot llevar cap classe presencial al professorat. Cada curs el professorat podrà revisar l’opció de Campus Extens que trobi més adient per a la seva docència i canviar–la si ho considera oportú.

6


4. ATENCIÓ ALS USUARIS Atenció al professorat Des de l’Àrea d’Atenció a l’Usuari atenem personalment el professorat en tots els aspectes relacionats amb Campus Extens. Les tasques d’aquesta àrea que fan referència al professorat són les següents. — Donar-li suport pel que fa al desenvolupament de la seva assignatura a través de Campus Extens — Assessorar-lo en l’ús tècnic i pedagògic de la plataforma educativa — Aconsellar-lo sobre les estratègies didàctiques més adients per impartir docència utilitzant una plataforma educativa — Gestionar les aules de videoconferència i els seminaris El suport al professorat és una de les tasques claus de la nostra Unitat. Per això, a més del contacte personal i a través de telèfon i correu electrònic, teniu a la vostra disposició el curs Suport al Professorat de Campus Extens en el qual podeu trobar material que us ajudi en la utilització de la plataforma educativa i en l’elaboració de material, a més de ser un altre canal de comunicació entre el personal de Campus Extens i la resta de professorat que hi participa (a través de fòrums). Un dels punts claus en l’atenció al professorat és la formació que s’ofereix des de Campus Extens. Formació CE Aquesta formació intenta donar resposta a totes les necessitats del professorat per tal de treballar les seves assignatures a través de Campus Extens i ajudar en els requeriments metodològics proposats per a l’EEES. Hi ha cursos que estan més adreçats al professorat que comença nou a Campus Extens, i d’altres per al professorat que ja hi ha treballat. Els cursos prevists per a l'any acadèmic 2009-2010 són els següents: —Moodle Iniciació a Moodle Moodle avançat: Qüestionaris Moodle avançat: Qualificacions Moodle mitjà. Eines de treball col·laboratiu amb Moodle: Fòrum, Wiki, Glossari Moodle mitjà. Eina per a l’entrega d’activitats amb Moodle: Tasques. Estratègies didàctiques en xarxa fent servir Moodle Contingut didàctic SCORM i la seva implementació a Moodle

7


—Videoconferència Introducció a la utilització de la videoconferència Utilització de les pantalles tàctils per a la videoconferència (Wacom) —Aplicacions per al disseny i la creació de materials multimèdia Introducció a la imatge digital: edició amb GIMP Edició de pàgines web. Kompozer Elaboració de podcast educatius i canals RSS Elaboració de videotutorials Vídeo Streaming —Recursos web i la seva aplicació educativa Recerca de recursos didàctics a la xarxa Creació i utilització de blocs a l'ensenyament superior Marcadors socials Curs bàsic de dubtes i recursos lingüístics a xarxa Eines per al treball col·laboratiu en xarxa (Wiggio) Al portal de Campus Extens teniu la descripció de cada un dels cursos, el calendari programat (vegeu annex 1) i el formulari d’inscripció. Atenció a l’alumnat Per poder donar una atenció totalment individualitzada a l’alumnat, el curs 19992000 es va crear l'Oficina d'Atenció a l’Alumnat, que té com a missió donar-li informació de Campus Extens en general: de la plataforma educativa Moodle, com entrar a les assignatures de Campus Extens en què està matriculat, etc. També resol els problemes tècnics que pugui tenir l’alumnat i, si no els pot solucionar, l’orienta sobre què ha de fer, on ha d’anar... L'Oficina d'Atenció a l’Alumnat a més d’atendre’l personalment, també l’ajuda i l’informa telefònicament i per correu electrònic. Aquest mateix servei s’ofereix des de cada una de les seus. Pel que fa a la informació i la formació que es dóna a l’alumnat des de Campus Extens, a l’inici de curs es fa una presentació de Campus Extens a les jornades d’acolliment per als alumnes nouvinguts en què es dóna una informació general sobre Campus Extens i la utilització de la plataforma educativa. Formulari de contacte via web [<http://campusextens.uib.es>] Contacte telefònic: Contacte alumnat: Tel.: 971 17 26 27 Contacte professorat: Tel.: 971 17 26 38

8


5. ACCÉS A LES ASSIGNATURES DE CAMPUS EXTENS Per accedir a les assignatures de Campus Extens ho heu de fer des del vincle UIBdigital de la pàgina web de la UIB [<https://uibdigital.uib.es/uibdigital/login>].

Una vegada que hi heu accedit trobareu el vincle Teleeducació a la pàgina Inici. Fent clic sobre el vincle accedireu a una altra pantalla on apareixeran els enllaços que us permetran anar a les assignatures i als cursos que impartiu i que utilitzen la plataforma educativa. Aquests enllaços poden ser: — Campus Extens 2010-2011: accés a les assignatures, tant de 1r i 2n cicle com de grau, que participen a Campus Extens en qualsevol de les modalitats. — Campus Extens 2009-2010 (Primer i segon cicle): assignatures dels plans antics que han participat a les diferents modalitats de Campus Extens. — Campus Extens 2009-2010 (EEES): assignatures dels nous plans de grau i postgrau que han participat a les diferents modalitats de Campus Extens. — Formació Contínua: cursos de postgrau en modalitat en línia i Estudis d’Educació Social Online

9


Durant tot el curs es tindrà accés a les assignatures del curs 2009-2010, perquè el professorat pugui consultar els treballs de l’alumnat, els qüestionaris contestats, els missatges enviats, etc, en definitiva, tota la informació generada per l’alumnat. Heu de tenir en compte que el mes de desembre s’elimina el contingut que heu penjat, per tal que el servidor no vagi tan carregat. De totes maneres, des de Campus Extens us enviarem un missatge per informar-vos exactament de les dates en les quals es durà a terme aquesta acció.

10


6. DESCRIPCIÓ DE LA INTERFÍCIE Amb l’objectiu d’homogeneïtzar totes les assignatures que participen a Campus Extens i evitar la desorientació per part de l’alumnat, hem intentat que la interfície sigui senzilla, clara i funcional.

Interfície de les assignatures de Campus Extens

Aquesta figura ens mostra la pàgina inicial d’una assignatura. A l’hora de dissenyar aquesta interfície s’han volgut incloure tots els elements de comunicació i pedagògics necessaris per al bon desenvolupament d’una assignatura. Aquesta pàgina es troba dividida en tres columnes ben diferenciades. A la columna de l’esquerra trobareu destacat, i en primer lloc, el correu intern, una de les eines més utilitzades, i les opcions que permeten al professorat la gestió i administració de l’alumnat i dels fitxers. Els blocs d’aquesta columna són els següents: — Correu intern: accés directe a l’eina de correu de la plataforma. — Utilitats: conjunt d’enllaços que permeten al professor configurar diferents paràmetres del curs —per exemple, Escales, Grups— o accedir a l’administració de fitxers. — Accés directe: són alguns enllaços predefinits que creiem que seran d’utilitat per a l’estudiant a l’hora de treballar l’assignatura.

11


— Participants: ens permet accedir a la llista de persones donades d’alta a l’assignatura. — Usuaris en línia: ens permet saber quins usuaris estan connectats al mateix moment que nosaltres, i també enviar-los un missatge i iniciar una conversa instantània. — Assignatures: és la llista d’assignatures en les quals estam donats d’alta. Fent clic sobre el nom de qualsevol assignatura hi anirem directament. La columna de la dreta són aquells blocs que ens serviran per a l’organització de l’assignatura i per conèixer els moviments que es fan dins l’assignatura. — Calendari: eina que es pot utilitzar com una agenda particular o com una agenda col·lectiva de tot el grup. Ens permet anotar-hi tots els esdeveniments que creguem interessants per al desenvolupament de l’assignatura. Hi podem distingir els grups d’esdeveniments següents: globals, del curs, del grup i de l’usuari. — Esdeveniments pròxims: ressalta, automàticament, aquells esdeveniments que s’aproximen en el temps i que estan anotats en el calendari o en qualsevol activitat en la configuració de la qual hi hagi una temporalització. — Activitat recent: és la llista d’accions que el professor ha fet dins les assignatures, i que pot interessar els estudiants; per exemple: enviar un missatge, penjar un document, crear una activitat, etc. Així, els alumnes poden saber quines modificacions s’han fet des de la darrera vegada que hi varen accedir. A la part central és on el professor col·loca el contingut de l’assignatura, els recursos i les activitats, segons les seves necessitats i preferències. Per a cada un dels elements que hi posi el professor, hi apareixerà una icona identificativa del tipus d’arxiu. A la figura següent en trobareu la representació d’uns quants:

12


7. MATERIALS DIDÀCTICS DE L’ASSIGNATURA Per participar a Campus Extens Illes, a part de les sessions presencials i les videoconferències, és necessària l’elaboració, per part del professor, d’uns continguts didàctics que donin suport a la docència. Aquests materials didàctics estaran disponibles a través de la plataforma Moodle en format electrònic i es penjaran a l’espai corresponent de cada assignatura. El material escrit de l’assignatura s’estructurarà mitjançant blocs temàtics. Per facilitar aquesta tasca de redacció dels continguts, l’Àrea de Desenvolupament ha editat una guia per orientar sobre l’elaboració d’aquests documents i també us proporciona la plantilla en format Word per poder procedir en la mateixa tasca. Blocs temàtics Les assignatures dels estudis de Campus Extens han d’estar estructurades en diversos blocs temàtics, per facilitar-ne l'organització i la distribució temporal, així com també la comprensió per part de l'alumne. Els blocs temàtics de l’assignatura consisteixen en unitats d’exposició dels continguts i exercicis que el professorat decideixi desenvolupar. Campus Extens pretén fomentar l’activitat pròpia de l’alumne i facilitar que la docència semipresencial serveixi per consolidar de manera efectiva el contingut tractat a les classes presencials impartides pel professor. El nombre de blocs temàtics d’una assignatura no està relacionat amb el nombre de crèdits. La divisió segueix l’ordre lògic que precisa l’estructura interna de la pròpia assignatura. D’aquesta manera, els materials d’una assignatura de Campus Extens han de ser formats per diversos blocs temàtics, segons la magnitud i la importància de cada assignatura. Cada bloc ha d’oferir: 1. Una presentació en què el professor ha d’explicar de manera clara quins continguts s’hi tractaran. 2. Un esquema en què el professor ha de representar les relacions que s’estableixen entre els conceptes més importants de cada bloc temàtic. Aquest apartat és opcional. 3. L’exposició dels continguts que componen el bloc temàtic. 4. Un glossari, que facilita l’aprenentatge de l’alumne en el cas d’assignatures amb una gran complexitat de conceptes. Aquest apartat és opcional. 5. Exercicis i casos pràctics; hem de tenir en compte la importància de la part pràctica de cada assignatura. Potenciar l’aprenentatge autònom dels futurs professionals fa que els donem la possibilitat de resoldre exercicis i casos pràctics que el professor ha de redactar al final de cada bloc temàtic. 6. Qüestionari d’autovaluació amb el seu corresponent solucionari. Aquest apartat és de caràcter opcional. 7. Recursos; així mateix, cada bloc temàtic ha d'anar acompanyat d'una selecció dels recursos (manuals, documents, pàgines web, etc.) que

13


l'alumne haurà d'utilitzar per a l’estudi complementari i també per la resolució dels exercicis proposats.

Portada del bloc temàtic núm. 3 extreta de l’assignatura dels estudis de Dret 2902

Per saber quina extensió en pàgines ha de tenir la vostra assignatura hem establert la relació següent:

1 crèdit equival a 30 pàgines de contingut Llavors la vostra assignatura pot tenir tants blocs temàtics com considereu oportú d’acord a la seqüenciació lògica dels continguts i, a la vegada, cada bloc temàtic pot tenir l’extensió que trobi convenient. El que importa és el total de pàgines per assignatura, aproximadament: Assignatures de 6 crèdits....................................... 180 pàgines Per a facilitar l’elaboració dels blocs temàtics teniu a la vostra disposició la guia on se us explica cada un dels apartats que requereix el document, amb recomanacions i alguns exemples. També podreu disposar de la plantilla de Word per seguir l’estructura interna del document.

14


Aquests documents que se us faciliten són: Guia

Plantilla

Guia per a l’elaboració dels blocs Plantilla_blocs tematics.doc temàtics de l’assignatura Aquests documents estan accessibles des del Curs de Suport al Professorat de Campus Extens. A mesura que es va finalitzant la redacció de cada un dels materials didàctics l'heu d’entregar a través de correu electrònic al vostre TUTOR, membre de l’Àrea de Desenvolupament del Servei de Campus Extens. El tutor personal us podrà ajudar en qualsevol dubte que tingueu sobre el procés d’elaboració de materials didàctics i us podreu adreçar a aquesta persona per correu electrònic o bé telèfon. La distribució de tutors es donarà a conèixer al professorat, en breu, mitjançant un missatge de correu electrònic.

Contacte telefònic: 971 17 26 67 Un cop revisat el material pel seu tutor, l’Àrea de Lingüística de la Unitat de Suport Tecnicopedagògic de Campus Extens el corregirà o traduirà al català. Cal tenir en compte que, a partir del lliurament del material a cada tutor, hi ha un període d’una durada aproximada d’un mes fins que el material sigui a l’abast de l’alumne, ja que el material ha de passar per diversos processos.

15


8. CALENDARI D’ENTREGA DEL MATERIAL Com ja s’ha explicat a l’apartat que tracta sobre els materials de l’assignatura, cal recordar que el material original ha de passar per diversos processos fins que arribi al format adequat que serà el que es trobi a l’abast de l’alumnat; és per això que, a fi que l’alumnat tingui el material de l’assignatura a l'inici del curs, en el cas de les assignatures de primer semestre, i quan comencin les del segon semestre, cal seguir el calendari que us mostram a continuació. Assignatures de 1r semestre

Assignatures de 2n semestre

Guia didàctica: 14-28 de juliol de Guia didàctica: 6-21 de setembre 2010 de 2010 B1 i B2: 6-21 de setembre de 2010

B1 i B2: 11-26 d’octubre de 2010

B3 i B4: 11-26 d’octubre de 2010

B3 i B4: 15-30 de novembre de B5 i B6: 15-30 de novembre de 2010 2010 B5 i B6: 10-25 de gener de 2011 És molt important respectar els terminis establerts en el calendari d’entrega ja que s’agafaran els materials per ordre d’arribada. 9. PAGAMENT DEL MATERIAL Com ja s’ha comentat anteriorment, les assignatures s’estructuren en blocs temàtics. Es poden fer els blocs o temes que es vulguin, però cal tenir en compte que aquesta no serà la unitat de pagament; sinó que la unitat de referència serà el crèdit. Un crèdit equival, per una banda, i fent referència al material, a 30 pàgines de contingut, i d’altra, pel que fa al tema econòmic, a 450 euros. 1 crèdit = 30 pàgines = 450 euros

16


10. PROTOCOLS — Sol·licitud per incorporar assignatures a Campus Extens A final de cada curs, aproximadament el mes de maig, s’informa tot el professorat de la UIB que s’obri el termini per incorporar assignatures noves a Campus Extens. Per fer-ho s’ha d’emplenar el formulari —Incorporació d'assignatures de plans d'estudi de grau (EEES)— que es troba a la secció Gestió i serveis / Sol·licituds / Disponibles de la UIBdigital. — Gestió de videoconferències i seminaris •

Sol·licitud de reserva de videoconferència

La sol·licitud de la reserva d’aula de videoconferència l’heu de fer emplenant el formulari que trobareu al portal de Campus Extens, a la secció Sol·licituds. Tot d’una que s’hagi comprovat si hi ha aules disponibles, se us enviarà un correu electrònic de confirmació. •

Cancel·lació o modificació dels seminaris a les seus

En el cas que us trobeu que, per qualsevol motiu, hagueu de canviar el dia de realització de classe o seminari assignat a les seus amb antelació heu de seguir les passes següents: 1. Avís de canvi per part del professor al coordinador dels estudis implicats i a Campus Extens (Sandra Pons, tel. 971 17 28 14, <sandra.pons@uib.es>). 2. Proposta de dia o dies per part del professor o coordinador a Campus Extens. 3. Campus Extens telefona a la seu universitària implicada i es comenten els dies proposats. 4. La seu estableix el dia més adient, es comprova l’espai i que cap estudiant no tingui un altre seminari o classe el mateix dia i a la mateixa hora. 5. S’informa el professor i coordinador del que s’ha resolt, i el professor es compromet a avisar els estudiants. 6. S’informa l’agència de viatges del canvi, perquè enviï al professor la reserva modificada del vol. En el cas que us trobeu amb la necessitat d’anul·lar la classe o el seminari de manera immediata, ja sigui per pèrdua de l’avió, per sobrereserva, per anul·lacions, etc. heu de seguir les passes següents: 1. Us heu de posar en contacte amb Campus Extens per sol·licitar la resolució del problema el mateix dia de classe o seminari. 2. Des de Campus Extens us proposam dues possibles solucions: fer la classe per videoconferència el mateix dia de classe o seminari (si és possible) o cercar un dia alternatiu.

17


3. Si s'opta per un dia alternatiu, se segueixen els passos indicats en el procés 1 (canvi de classe o seminari amb antelació), i si, en canvi, s'opta per fer la videoconferència el mateix dia, se cercarà aula. 4. Campus Extens comunica al professor quina és l’aula per fer la classe o el seminari mitjançant videoconferència el mateix dia. 5. Campus Extens avisa la seu universitària de l’anul·lació de classe o seminari i els informa de la manera de recuperar la classe o el seminari: aula de videoconferència el mateix dia o dia alternatiu. — Enviament dels exàmens a les seus universitàries La realització dels exàmens dels estudis que s’imparteixen a les seus universitàries ha quedat regulada per l’acord executiu del dia 31 de març de 2009 (FOU 310) (vegeu annex 2). Si optau per demanar vigilància del vostre examen a les seus (segons l’article 3.2), us pregam que reviseu l’esmentat acord, ja que la recepció dels exàmens a les seus s’ha de fer segons l’article 4 que preveu l'emplenament de l’annex que s’ha d’adjuntar al model d’examen. — Pagament per l’elaboració del material de Campus Extens Illes Una vegada que el professor hagi acabat d’elaborar tot el material corresponent a la seva assignatura, ha d’emplenar el formulari que es troba a la secció Sol·licituds del portal de Campus Extens. Tot d’una que s’hagi rebut es faran les gestions pertinents per tal que se'n pugui fer el pagament al més aviat possible. — Pagament de les despeses de viatges La persona de referència per al pagament de les despeses de viatges és Charo Chamorro, que es troba ubicada a Son Lledó, al Vicerectorat de Planificació Economicoadministrativa (<charo.chamorro@uib.es>, telèfon: 971 17 30 12). El sistema que s’ha de seguir per cobrar les despeses dels viatges per a impartir classe a les seus universitàries d'Eivissa i Menorca és el següent: Una vegada fet el viatge, heu d'enviar-ne els justificants (tiquets de taxi, pàrking i targetes d'embarcament) a Charo Chamorro. Els viatges tant se us poden fer efectius d'un en un, agrupar-los per mesos o bé ajuntar tots el viatges perquè només hagueu de desplaçar-vos fins a Son Lledó una vegada; podeu triar l'opció que més us agradi i la que més us convingui. El pagament es pot fer de diverses maneres: — Amb un xec, que heu d'anar a cercar al vicerectorat, una vegada que hagueu rebut el correu dient que ja està preparat — A través de transferència electrònica; aquesta nova modalitat està pensada per afavorir-ne el cobrament, ja que permet l’ingrés de la quantia directament al vostre compte, automàticament. Per acollir-vos a aquesta modalitat heu d’emplenar el document Dades bancàries per transferència electrònica, que trobareu a la secció Sol·licituds del portal de Campus Extens, amb les vostres dades i enviar-lo a Charo Chamorro. Una vegada que l’hagi rebut, juntament amb els justificants

18


dels viatges, se us enviarà la nota de despesa, perquè la hi retorneu signada. Si voleu tenir una informació més exhaustiva de tot aquest tema, us heu de posar en contacte amb la persona abans indicada, Charo Chamorro. — Actualitzacions i cessions de materials per canvi de professorat En el cas que hi hagi una assignatura que d’un curs a un altre canviï el professorat que l’imparteix, i que el professor del curs anterior vulgui deixar el material perquè el professor del curs següent l’utilitzi i, fins i tot, el pugui actualitzar, el professor que fa la cessió del material ha d’enviar a Campus Extens una autorització signada que trobareu a la secció Sol·licituds del portal de Campus Extens. — Sol·licitud de certificats Si estau interessats a demanar un certificat de participació a Campus Extens, heu d’emplenar el formulari que trobareu a la secció Sol·licituds del portal de Campus Extens.

19


11. ALTRES INFORMACIONS Adreces lingüístiques d’interès Diccionaris —

Gran diccionari de la llengua <http://www.enciclopedia.cat/>

catalana

(d’Enciclopèdia

Catalana):

— Diccionari de la llengua catalana (de l’Institut d’Estudis Catalans): <http://dlc.iec.cat/> Traductors — Internostrum (Sistema de traducció automàtica castellà-català i catalàcastellà): <http://www.internostrum.com/> — Traductor automàtic de la Generalitat de Catalunya (català-castellà-anglèsfrancès-alemany): <http://traductor.gencat.net/> Programari en català — Softcatalà: <http://www.softcatala.org> Criteris i llibres d'estil de la UIB — Criteris del Servei Lingüístic de la UIB: <http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/coritrad/correccio/criteris.p df> —Llibre d'estil per als mitjans de comunicació orals i escrits: <http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/coritrad/correccio/llibrestil.p df> Recursos lingüístics — Termcat. Centre de terminologia: <http://www.termcat.net> — Institut d’Estudis Catalans: <http://www.iecat.net> —

Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic <http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/gt/>

de

la

UIB:

20

Dossier Illes Grau 2010-11  

Dossier de les assignatures de Campus Extens Illes de Grau per al curs 2010-11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you