Page 1


Fitxa d'auto observació  

Eina d’autoavaluació per repassar els continguts que es treballen al curs d’iniciació a la videoconferència