Page 1

Associació de Càmpings de Girona B o n a s t r u c d e P o r t a , 1 5. 1 7 0 0 2 G i r o n a. Tel. 9 7 2. 2 1 5. 5 3 4

www.campingsingirona.com S U M A R I Nº 40.

Desembre 2013

2. Racó d’opinió 3. L’ associació a Madrid 4. PDUSCC 6. Nous acord comercial 8. Injecció al Turisme Cat. NOTÍCIES DEL SECTOR

9. Noticies del sector 10.Properes fires


Racó d’opinió Al llarg d'aquest curt però intens mes de desembre -on sembla que tot té un fi i on no es pot deixar res pel proper mes- hem tingut una reunió amb els màxims responsables tècnics del departament de Turisme de la Generalitat. Una reunió que m’ha creat una gran preocupació quan se'ns comenta el plantejament del departament a l’hora de planificar la promoció del territori. La Directora General de Turisme ens deixa molt clar que no podem duplicar esforços. No és lògic fer una acció de promoció en un mercat específic de la mà de l’ACT i del Patronat. Fins aquí tot sembla coherent.

Segons la Directora, els Patronats són ens de promoció local enfocats en el territori dins el marc estatal. L’ACT és la responsable de portar a terme la promoció del territori però en mercats estrangers. A partir d’aquí podem entendre que totes aquelles accions que fem en els mercats holandès, francès, danès, britànic, alemany... S’ha de fer de la mà de l’ACT. I totes aquelles enfocades a client final del territori local i estatal, hi hem d'anar amb el Patronat de Turisme Girona Costa Brava. Tot sembla coherent i de bon fer, fins que assistim a la presentació del Pla de Promoció del Patronat de Turisme pel proper 2014. Un Pla enfocat, en la seva gran part, a mercats de fora del territori. Mercat rus, americà, asiàtic i, per descomptat, l’europeu. Així doncs, què estem fent? No entenc res de res. No seria del tot lògic que les administracions treballessin proactivament la promoció del nostre territori segons les nostres necessitats i ens donessin les eines a posteriori? Per una vegada que la Federació Catalana de Càmpings ens posem d’acord a l’hora de promocionar el sector a Europa, ara resulta que no es tant fàcil com ens pensàvem. Potser ens hauríem de plantejar altres qüestions: qui coneix millor el territori? Qui coneix millor les necessitats del nostre sector? Totes les zones de Catalunya tenen el mateix target? Qui decideix el mercat de destí? Qui ha de dissenyar la campanya de promoció, els catàlegs, el format de participació a les fires i les fotografies de l’estand? Qui s’ha de posar al capdavant de l’acció promocional? Bé, ens queden temes per molts més butlletins. Bones festes companys!!


L’associació a Madrid El Passat 11 de desembre el President i el Gerent de l’Associació es varen desplaçar fins a Madrid per parlar amb la “Dirección General del Ministerio de Industria, Energia y Turismo”. Després que el govern central aprovés a finals de juliol un decret amb el què revisava a l’alta el preu de la potència i consum elèctrics, l’Associació es va posar a treballar per intentar trobar una solució davant el greuge que pateix el sector. Aquest augment suposa un cost afegit de gairebé un 50% a la factura de la llum. Un sector on la gran majoria d’establiments pateixen una estacionalitat forçada, aquest decret no fa altra cosa que agreujar considerablement el compte d’explotació en uns mesos on no hi ha facturació. Una vegada donats a conèixer els motius de la visita, la reacció de la interlocució va ser molt senzilla:

Davant una situació de crisis que ens afecta a tots els “espanyols”, aquest govern ha decidit tirar endavant aquesta mesura per pal·liar el deute que el mateix govern té amb les distribuïdores, que puja a més de 26.000M d’euros. Aquest augment serveix per compensar la davallada del consum i la conseqüent reducció d’ingressos del sector. La dissertada va finalitzar amb una frase molt famosa últimament: “España somos todos”. Després d’un petit intercanvi de postures, el Subdidector General del Estado, ens va fer coneixedors del malestar del decret provocat en altres sector de més repercussió mediàtica i el seu estudi per tal que empreses que tant sols necessiten el 100% de la potència durant pocs mesos l’any, puguin gaudir d’unes millores en l’aplicació del cànon elèctric. Tot i així, aquesta revisió no serà afectiva a curt termini i ens cal seguir treballant de la mà d’aquests altres sectors, a fi de donar agilitat a un nou decret que solucioni aquest greuge.


Pla d’ Usos del Sistema Costaner Català TEXT DE L‘EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PDUSC APROVAT INICIALMENT PER LA CONSELLERIA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EL 2 DE DESEMBRE DE 2013.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

En els sòls no urbanitzables i urbanitzables no delimitats sense programa d’actuació urbanística o pla parcial de delimitació vigents, que han de passar a ser necessàriament sòl no urbanitzable costaner, identificats per les unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTR-C, claus NU-CPEIN, NU-C1, NU-C2 i NU-C3 i codis gràfics CPEIN, C1; C2 i C3), les instal·lacions i construccions, entre elles les de càmping, existents abans de l’entrada en vigor dels plans directors del sistema costaner 1 i 2, que s’ajustin al règim d’ús establert a l’article 47 del TRLUC, autoritzats o no conforme als planejaments generals vigents i que no siguin admesos per les determinacions dels plans directors urbanístic del sistema costaner, podran continuar desenvolupant la seva activitat amb les condicions i les limitacions següents: Es respectaran les construccions i instal·lacions, entre elles els càmpings amb la superfície existent abans de l’entrada en vigor dels plans directors del sistema costaner, i s’autoritzaran les obres de consolidació, conservació, reparació, substitució, modernització, millora i les d’adaptació a les condicions higièniques i ambientals requerides legalment així com les encaminades a reduir els efectes negatius d’impacte ambiental i paisatgístic: En el supòsit d’establiments no autoritzats en el marc del planejament vigent s’haurà de tramitar un pla especial urbanístic, d’acord amb la legislació vigent. En el supòsit d’establiments autoritzats, només serà preceptiu el pla especial urbanístic si l’abast de les obres ho requereix, d’acord amb la legislació vigent. També s’admetran en els establiments existents el trasllat d’unitats d’acampada o edificis de serveis afectades per la legislació sectorial o el planejament urbanístic fora de la superfície actual. No s’admetran obres d’ampliació de les edificacions i instal·lacions existents, amb excepció feta dels supòsits següents:


Aquells càmpings respecte als quals el planejament vigent amb anterioritat a aquest pla director reculli normativament o gràficament la possibilitat d’ampliació del seu àmbit, en el qual cas s’admetrà la seva ampliació d’acord amb les determinacions del planejament general vigent i amb els requeriments establerts per la legislació sectorial que els hi és d’aplicació.

En la resta de casos, el planejament general municipal, si així ho estima oportú i d’acord amb criteris coherents amb les finalitats dels plans directors urbanístics del sistema costaner, podrà preveure la seva ampliació en els supòsits següents: •- millora en la quantitat i la qualitat dels serveis •- integració paisatgística de les instal·lacions •- adaptació a la normativa sectorial Excepcionalment s’admetran petites ampliacions en el nombre d’unitats d’acampada que permetin garantir la viabilitat econòmica o que, en el marc de la reordenació mitjançant el pla especial, resultin necessàries per raons d’ordenació funcional. El cessament de l’activitat existent comportarà que la nova activitat que s’implanti haurà de ser conforme al règim d’usos establert per al PDUSC per aquests sòls.

Del 6 al 9 de març 2014

Vols venir a la fira com a expositor? Entra a www.campingsingirona.com i reserva el teu espai No et quedis amb les ganes. Estem a la recta final de les contractacions


Nous acords comercials Amb l'objectiu d'ampliar els serveis als associats, en el decurs d’aquest mes de desembre hem tancat diversos convenis amb empreses relacionades amb el nostre sector. Totes elles han estat valorades i validades per la mateixa junta de l’Associació. Les noves empreses amb conveni ja treballen amb alguns dels càmpings associats de manera que la seva forma de treballar i el coneixement del sector els avalen. Dues empreses ens ofereixen serveis de salvament i socorristes per piscines i platges. Sep Esports i Salvament i Rescat han apostat per donar un servei de qualitat en un àmbit molt delicat.

SEP Esports és una empresa especialitzada en la prestació de serveis en els àmbits esportius i amb una extensa experiència en l’oci i les explotacions turístiques. Són una empresa jove però amb una notable experiència en socorrisme i monitoratge d’activitats de caire esportiu. Al llarg de la seva experiència han trobat en els càmpings i en el sector turístic un dels seus principals clients; i diferents treballs de socorrisme i monitoratge així ho avalen. Són una empresa líder en la gestió de la seguretat i la prestació d’activitats esportives a les piscines de càmpings i complexes turístics de Catalunya i la seva presència a fires importants del sector com INNOCÀMPING o GIROCÀMPING així ho certifiquen. La clau del seu èxit en l’àmbit del socorrisme és la vocació de servei, la plena capacitació del seu personal així com la comunicació permanent i directa entre SEP Esports, els seus professionals i els gestors dels establiments.

La vocació de servei del seu personal és clara: garantir la seguretat per tal de que els usuaris gaudeixin. També en la gestió d’activitats (cursos de natació, aquagym…) garanteixen la diversió amb la qualitat de l’activitat realitzada. La plena capacitació del seu personal, un equip de socorristes i monitors formats com a tècnics d’activitats físiques, nedadors professionals i tècnics socorristes amb experiència que coneixen els primers auxilis, la gestió d’una situació d’emergència i també amb coneixements en l’àmbit de la Desfibril·lació Automàtica duts a terme pel programa de formació de S.E.P Esports, garanteixen una bona resposta i el nivell de seguretat a les piscines necessari pel gaudi per part dels usuaris.


La comunicació permanent fa que els seus clients els puguin informar en qualsevol moment de mancances en els seus serveis per tal de corregir-les; així com de qualsevol altra novetat o nova prestació que pugui dur a terme el seu equip. També la formació en aquells àmbits que s’adeqüin més a la prestació del servei concret, S.E.P Esports dissenya un pla inicial de formació tenint en compte les característiques de les instal·lacions i de la prestació d’ activitats. Tot això i el bon servei donat al llarg d’aquests anys en piscines de càmpings, apartaments, centres esportius, etc., fan que cada cop nous clients els facin confiança. Com és el fet que la propera temporada començaran a treballar amb ajuntaments en l’àmbit del socorrisme, el que és una mostra més de la qualitat del seu servei.

La resta d’empreses amb les què s’ha signat conveni i que farem la seva presentació de cares als propers números són DesKansa, empresa dedicada a la venda de matalassos amb un gran nombre de clients del sector turístic. DesKansa ha apostat per l’Associació de Càmpings de Girona i estarà amb nosaltres a la fira Girocàmping. Salvament i Rescat, empresa ubicada a St Feliu de Guíxols i que ja treballa amb càmpings associats, també ens ofereix els seus serveis amb unes tarifes especials. Salvament i Rescat els podrem trobar durant els quatre dies de la Fira Girocàmping. En el número de gener us farem un resum de tots els convenis que l’Associació té vigents. Tant els què depenen directament de la FEEC com aquells que s’han signat per l’àrea tècnica de l’Associació de Càmpings de Girona.

Recordem que totes les empreses amb conveni queden sotmeses a oferir uns preus especials amb un ràpel per l’Associació, la inclusió d’un banner en el butlletí digital i a la participació a la Fira Girocàmping.


Injecció al turisme català El pressupost de la Conselleria de Felip Puig per al 2014 serà de 776,78 milions d'euros. El Conseller, que ha admès que és de "mínims" i insuficient, diu que suposa el manteniment de la majoria de partides, excepte la de turisme, que s'ha triplicat pels ingressos previstos de la taxa turística. El pressupost de la Direcció General de Turisme és de 32,1 milions, fet que suposa un 205% més que els 10,5 milions del 2013, i inclou 24 milions d'ingressos per la taxa, que és la part que li correspon a la Generalitat dels 40 milions que el Govern estima que recaptarà en el primer any complet de la seva aplicació. Els comptes d'Empresa i Ocupació per al 2014 suposen un increment del 10,16% respecte als 705,16 milions del 2013, segons les xifres presentades per Puig, i un descens del 30,6% en comparació dels 1.119,37 milions pressupostats per al 2012. Puig ha detallat que el 32% del pressupost (247,6 milions) es destinen a Ocupació, el 31% (240,1) a política social i integració laboral, el 19% (148,4) a empresa i competitivitat, el 16% (128) a direcció i administració generals i el 2% (12,5) a societat de la informació. Puig ha reiterat que els pressupostos per al 2014 són de "serveis mínims", sobretot per a l'activitat productiva, ja que per a la Direcció General d'Indústria només es preveu un increment del 5,4% (de 91,9 milions a 96,9), que correspon a 5 milions per a avals a empreses. Tots els grups de l'oposició li han retret, a Puig, que hagi fet la comparativa del pressupost del 2014 amb 2013, quan són els comptes prorrogats del 2012, i li han demanat també explicacions sobre d'on procediran els ingressos que preveu el Govern per a l'any que ve. Felip Puig ha respost que un pressupost prorrogat "no és paralització", sinó contenció de la despesa, i ha recordat que són uns comptes que no agraden al Govern, però que ha hagut d'adaptar-se a la situació per poder ajustar el dèficit amb l'objectiu que requereix el Govern espanyol.

www.campingsingirona.com


NOTÍCIES DEL SECTOR

Publicació del Pla de Màrqueting Turístic L’ACT ha publicat, en format paper i pdf, el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015, que estableix les pautes per promocionar i vendre Catalunya en els propers anys. Aquestes pautes són: prioritzar l’increment dels ingressos turístics, millorar el coneixement de la demanda, treballar per la fidelització dels visitants i incrementar la rendibilitat de l’acció promocional. Si en voleu més informació feu clic AQUÍ

Campanya de promoció del turisme familiar al nord d’Europa L’ACT ha endegat una campanya online per promocionar les DTF catalanes als mercats del nord d’Europa que reserven les vacances d’estiu durant aquests mesos d’hivern. La primera actuació va dirigida al mercat de parla alemanya, de la mà del grup turístic Unister. Aquesta primera acció promocional es fa a través del portal turístic alemany Ab-in-den-urlaub, referent en comercialització online de viatges, allotjament i transport. Pertany al macrogrup turístic Unister i compta amb una quota de mercat del 12,3%. La campanya inclou: l’enviament d’un newsletter dirigit a públic familiar, i que compta amb una base de dades de 500.000 usuaris; publicació de bànners en diferents ubicacions de la web; creació d’un microsite de Catalunya, on es redirigiran els bànners amb les característiques del segell DTF, els avantatges per a les famílies, vídeos, fotografies, una explicació de les tres costes catalanes (Costa Brava, Costa Barcelona i Costa Daurada), links al web catalunya.com i al catàleg i llistat d’empreses; i una “destination box”, amb informació genèrica sobre Catalunya.

1er Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya, a Lleida Del 14 al 16 de febrer el recinte de Fira de Lleida serà la seu de la 1a edició del Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya (STM), fira que neix amb vocació internacional i amb l’objectiu de convertir-se en el referent estatal i del sud de França en esports i turisme de muntanya. El nou Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya abarcarà sectors com la neu (esquí alpí, estacions d’esquí, botigues d’esport, etc.), la muntanya (senderisme, escalada, alpin running, etc.), el ciclisme (rutes BTT, bicicletes elèctriques, centres BTT, etc.), l’aigua (ràfting, piragüisme, aigües braves, etc.), el turisme en general (agències de viatge, cadenes hoteleres, turisme rural, etc.), altres esports (pesca, golf, ala delta, etc.) i revistes i altres (parcs d’aventures, clubs esportius , revistes especialitzades, etc.). De moment, ja hi ha una part important de la superfície reservada. El territori de muntanya té a Catalunya una àmplia oferta turística, amb referents estatals i internacionals com ara el Parc Nacional d’Aigüestortes, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc del Cadí-Moixeró, els esports d’aventura, la pesca, les 16 estacions d’esquí i el gran nombre d'empreses d’aventura i turisme actiu.


Calendari Fires 2014

www.campingsingirona.com

Aquest butlletí ha estat editat per l’Associació de Càmpings de Girona. Els contactes i les adreces de correu electrònic han estat obtingudes de fons públiques. Tot i així si algú no vol rebre cap més butlletí cal que enviï un mail a info@campingsingirona.com i procedirem a treure’l del llistat d’enviament. Associació de Càmpings de Girona. C/ Bonastruc de Porta, 15. 17002 Girona. Tel. 972215534

Butlletí digital desembre 2013  

Butlletí Digital Associació de Càmpings de Girona

Butlletí digital desembre 2013  

Butlletí Digital Associació de Càmpings de Girona

Advertisement