__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Mercarts Pobles • • • • • • • •

Calella Tamariu Begur Peratallada Platja d'Aro Aiguamolls Ullastret La Bisbal

Llafranc Palafrugell Pals Palamós Estartit - Les Medes Girona Besalú

Múisica / Fires / Festes • Festival Cap Roig • Fira del Circ • Fira del Indians

Festival Porta Ferrada Fira del segar i el batre Festes Populars

Esports • • • •

Golf Kayacs Submarinisme Vies braves

Hípiques Camins de ronda Via Verda

Museus • Museu del Suro • Museu de la Pesca • Poblat Ibèric Ullastret

Fundacio Josep Pla Dalí Ruïnes d'Empúries


0HUFDWV6HWPDQDOV

MERCADOS SEMANALES / MARCHÉS HEBDOMADAIRES / WEEKLY MARKETS / WEKELIJKSE MARKTEN / WOCHENMÄRKTE

'LOOXQV /XQHV /XQGL 0RQGD\ 0DDQGDJ 0RQWDJ 7RUURHOODGH0RQWJUL%ODQHV&DGDTXpV2ORW6DQWD&RORPDGH)DUQpV

'LPDUWV 0DUWHV 0DUGL 7XHVGD\ 'LQVGDJ 'LHQVWDJ 3DODPyV%HVDO~3DOV&DVWHOOyG(PS~ULHV/ORUHWGH0DU9HUJHV

'LPHFUHV 0LpUFROHV 0HUFUHGL :HGQHVGD\ :RHQVGDJ 0LWWZRFK 6W$QWRQLGH&DORQJH%HJXU%DQ\ROHV&DVVjGHOD6HOYD/ODQoj

'LMRXV -XHYHV -HXGL 7KXUVGD\ 'RQGHUGDJ 'RQQHUVWDJ /(VWDULW)LJXHUHV/ODJRVWHUD7RVVDGH0DU9LGUHUHV&DORQJH

Divendres / Viernes / Vendredi / Friday / Vrijdag / Freitag /D%LVEDO3RUWGHOD6HOYD3ODWMDG$UR3RUWERX

'LVVDEWH 6iEDGR 6DPHGL 6DWXUGD\ =DWHUGDJ 6DPVWDJ *LURQD(PSXULDEUDYD9LF5LEHVGH)UHVHU5LSROO

'LXPHQJH 'RPLQJR 'LPDQFKH 6XQGD\ =RQGDJ 6RQQWDJ 3DODIUXJHOO&DPSURGRQ/(VFDOD5RVHV3XLJFHUGj6W)HOLXGH*XL[ROV


&$/(//$'(3$/$)58*(//

$QWLF SREOH GH SHVFDGRUV IRUPDW SHU GLYHUVHV FDOHV TXH HQFDUD FRQVHUYD HO VHX HQFDQW &DOHOOD GH 3DODIUXJHOO pV XQ GHOV SRFV QXFOLV GH OD &RVWD %UDYD TXH HQFDUD FRQVHUYD O·HQFDQW TXH HV UHVSLUDYD DOV SREOHV GH OD ]RQD DEDQV TXH DUULEpV HO WXULVPH GH PDVVHV DPE FDUUHUV HVWUHWV FDVHV DPE FREHUWD LQFOLQDGD GH WHXOD L DOJXQV KDELWDWJHV WUDGLFLRQDOVGHSHVFDGRUVGHGXHVSODQWHV $TXHVW DQWLF SREOH GH SHVFDGRUV HVWj VLWXDW HQ XQD FRVWD URFRVD HVTXLW[DGD GH SHWLWHV FDOHV DO QRUG GHO SDUDWJH QDWXUDO&DVWHOO²&DS5RLJLGHDOSHUDSDVVHMDGHVRH[FXUVLRQVHQELFLFOHWDLDOVXGGHOWDPEpQXFOLFRVWDQHULWXUtVWLF GH/ODIUDQF $O·HVWLXDO-DUGt%RWjQLFGH&DS5RLJV·KLFHOHEUDHOIHVWLYDOPXVLFDO)HVWLYDOGH&DS5RLJLWDPEpHO&LFOHGH&RQFHUWV G·(VWLX D O·HVJOpVLD GH 6DQW 3HUH TXH RUJDQLW]D -RYHQWXWV 0XVLFDOV GH 3DODIUXJHOO /D WUREDGD DQXDO G·KDYDQHUHV GH &DOHOODGH3DODIUXJHOOTXHUHXQHL[PLOHUVGHSHUVRQHVDODSODWMDGHO3RUW%RpVXQGHOVDFWHVPpVFRQHJXWVGHOD]RQD

CAMINOS DE RONDA


FESTA MAJOR 29, 30 Juny 2019 CALELLA DE PALAFRUGELL

• 'LVVDEWHMXQ\GHDOHV K(VSHFWDFOHLQIDQWLO )HVWD0DMRUGH6DQW3HUH • 'LVVDEWHMXQ\GHDOHV K&RQFHUW)HVWD0DMRU GH6DQW3HUH&DQoRQVDUUDQGH PDU • 'LXPHQJHMXQ\GHDOHV K7UREDGDGH3XQWDLUHV )HVWD0DMRUGH6DQW3HUH3ODoD GHO3RUW%R • 'LXPHQJHMXQ\GHDOHV K0LVVDFDQWDGDDPEOD &RUDO1LWGH-XQ\ • 'LXPHQJHMXQ\GHDOHV K9HUPXWSRSXODU)HVWD 0DMRUGH6DQW3HUH3ODoDGH O (VJOpVLD • 'LXPHQJHMXQ\GHDOHV K5XDGH)HVWD0DMRUGH 6DQW3HUH


&$/(//$'(3$/$)58*(//

+DYDQHUHV - Cancel·lat 2020

Cantada d'havaneres de Calella 7pOORFHOSULPHUGLVVDEWHGH-XOLRDOD3ODWMDGHO3RUW%R/DFDQWDGDG KDYDQHUHVGH&DOHOOD V KDFRQYHUWLWHQODWUREDGDGHUHIHUqQFLDGHOJqQHUHGH&DWDOXQ\DLV KDFRQYHUWLWWDPEpHQ XQDGHOHVFDQWDGHVPpVLPSRUWDQWVGHO (VWDW(VSDxRO Altres cantades 'XUDQWHOVPHVRVG HVWLXHVSURJUDPHQGLYHUVHVFDQWDGHVDOHVSODWJHVLD3DODIUXJHOO &RQVXOWHXO $JHQGDSHUWHQLUPpVGHWDOOV 3HUJDXGLUG XQDFDQWDGDG KDYDQHUHVXVUHFRPDQHPTXHO DFRPSDQ\HXG XQERQFUHPDW

VENTA DE ENTRADAS: /DV ORFDOLGDGHV GHO UHFLQWR GH OD 3OD]D GHO 3RUW %R VH SXHGHQ DGTXLULU HQ ZZZKDYDQHUHVFDOHOODFDW


&$/(//$'(3$/$)58*(//

6D3HUROD Sa Perola, Calella i la pesca a Palafrugell

L'antic tenyidor de xarxes del Gremi de Pescadors de Sant Pere, al carrer de les Voltes de Calella, va ser construït probablement el segle XVIII. L'any 1986, quan ja feia temps que havia deixat d'utilitzar-se per a la seva funció, els membres del gremi van cedir l'edifici a l'Ajuntament per a ús públic, i s'hi va obrir una Oficina de Turisme. Els anys 2007 i 2009 es va dur a terme una intervenció de rehabilitació, de renovació de l'oficina d'informació turística i d'instal·lació d'un centre d'interpretació del Gremi, de la pesca a Calella i del patrimoni marítim del terme, realitzada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sa Perola és un testimoni del passat de Calella amb un gran valor des del punt de vista etnològic, social i cultural, però el seu interès, degut a la destrucció de la majoria de tenyidors de la costa catalana, va més enllà del nostre terme. La planta baixa ens permet conèixer el procés de tenyir les xarxes, el qual permetia allargar la seva conservació, i també observar en una pel·lícula d'Arcadi Gili la utilització de les xarxes a Calella, des de l'estesa i la recollida a la platja a la utilització durant la pesca, calant i llevant. A la planta pis trobem –resseguint les seves parets- una introducció a la solidaritat marinera i als gremis de Calella, amb les seves funcions religioses, socials i professionals. A més, la història de Calella s'ha resumit en l'audiovisual de vuit minuts de durada, elaborat a partir d'imatges actuals i antigues. Complementa el centre d'interpretació la situació de les infraestructures i dels elements que es conserven en el terme relacionats amb les activitats marítimes i pesqueres: cases de pescadors, barraques, torres de guaita, platges on s'estenien les xarxes per assecar-les, etc. El projecte ha estat coordinat i documentat per l'Arxiu Municipal de Palafrugell, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) i el Museu de la Pesca.

La visita a Sa Perola és gratuïta i es pot fer en l'horari d'obertura de l'Oficina d'Informació Turística. Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al telèfon 972 30 02 28


&$/(//$'(3$/$)58*(// -DUGt%RWjQLF Els Jardins de Cap Roig

Horaris: '·DEULODVHWHPEUHGHDK '·RFWXEUHDPDUoGHDK *HQHULIHEUHUGLVVDEWHVLGLXPHQJHV GHDK Visites guiades :2 € + entrada Clients de CaixaBank: 1 € KRUDDEDQVGHWDQFDUQRHVSHUPHW O·HQWUDGD 7HOqIRQGHFRQWDFWH -DUGt%RWjQLF,QIR

6LWXDWV HQWUH HOV PXQLFLSLV GH 3DODIUXJHOO L 0RQWUDV D OD FRPDUFDGHO%DL[(PSRUGj *LURQD HOV-DUGLQVGH&DS5RLJ VyQSHUODVHYDVLQJXODULWDWXQHVSDL~QLF1DWXUDOHVDDUW FXOWXUD L KLVWzULD V XQHL[HQ HQ DTXHVW HQFODYDPHQW GH KHFWjUHHV TXH UHXQHL[ PpV GH PLO HVSqFLHV ERWjQLTXHV SURFHGHQWV GH WRW HO PyQ L HVFXOWXUHV GH UHFRQHJXWV DUWLVWHV QDFLRQDOV L LQWHUQDFLRQDOV 3HU DTXHVWV PRWLXV &DS 5RLJ HV FRQVLGHUD XQ GHOV MDUGLQV ERWjQLFV PpV LPSRUWDQWV GHO0HGLWHUUDQL/ DXGLWRULDO DLUHOOLXUHpVO HVFHQDULG XQ GHOV IHVWLYDOV GH P~VLFD G HVWLX PpV SUHVWLJLRVRV HO )HVWLYDO-DUGLQVGH&DS5RLJ /D KLVWzULD G DTXHVW HVSDL HV UHPXQWD D TXDQ HO FRURQHO UXV 1LFRODL :RHYRGVN\ DPDQW GHO GLEXL[ L GH O DUTXLWHFWXUD L O DULVWzFUDWD DQJOHVD 'RURWK\ :HEVWHU GHFRUDGRUD L DIHFFLRQDGD D O DUTXHRORJLD L D OD MDUGLQHULD YDQEXVFDUHQOD&RVWD%UDYDXQOORFSHUDYLXUHLFRQVWUXLU HO VHX VRPQL 'HVSUpV G DQ\V G HVIRUo L WUHEDOO YDQ DFRQVHJXLU FUHDU DTXHVW HVSDL VLQJXODU RQ UHJQHQ OD QDWXUDOHVDLODFDOPD(OVMDUGLQVLHOFDVWHOOVyQHOVHXOOHJDW / DQ\HOV:RHYRGVN\YDQFHGLUWRWHOFRQMXQWDFDQYL TXH HV JDUDQWtV OD FRQVHUYDFLy GHO SDWULPRQL SDLVDWJtVWLF L DUTXLWHFWzQLF (O VHX LGHDUL FRQWLQXD YLX DYXL GLD JUjFLHV DO UHOOHX DVVXPLW SHU O 2EUD 6RFLDO OD &DL[D 7DQW HO SDUF G HVFXOWXUHV DPE REUHV GH JUDQV PHVWUHV FRQWHPSRUDQLV FRPHO)HVWLYDO-DUGLQVGH&DS5RLJTXHUHXQHL[JUDQVQRPV GH O HVFHQD LQWHUQDFLRQDO FRQYHUWHL[HQ DTXHVW PDUF LGtOÃOLF HQXQUHIHUHQWSDLVDWJtVWLFLWXUtVWLFGHOD&RVWD%UDYD


&$/(//$'(3$/$)58*(// )HVWLYDO&DS5RLJ

http://caproigfestival.com/


&DOHOODGH3DODIUXJHOO Festa Barri Sant Roc:LG’$JRVW


3$/$)58*(// //$)5$1&

La badia de Llafranc, el seu passeig, el port i el cap de Sant Sebastià fan d’aquest petit nucli un dels més prestigioses de la costa. Llafranc viatja entre la tradició i la modernitat. Destí popular i de prestigi des de fa més de 50 anys. La badia de sorra fina vorejada per un agradable passeig que arriba fins el port nàutic, té com a marc l’església de Santa Rosa de Lima amb una premsa de vi romana al costat i el cap de Sant Sebastià al nord. En aquest punt hi trobem les millors vistes del nostre litoral, a més d’un conjunt monumental format pel Far de Sant Sebastià, la Torre de Guaita, l’Ermita de Sant Sebastià i el Poblat Ibèric de Sant Sebastià. També és un bon punt per emprendre el camí de ronda direcció Tamariu, passant per la cala Pedrosa, o per baixar a la recerca del dolmen de Can Mina dels Torrents. Com a activitats destacades tenim la Cantada d’havaneres de Llafranc, el primer dissabte d’agost, i el Mercat Boig cada primer dissabte de setembre.


PALAFRUGELL Far de Sant Sebastià &RQMXQW0RQXPHQWDOGH6DQW6HEDVWLj GHOD*XDUGDLlafranc

El Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda és el testimoni de l’ocupació d’un lloc privilegiat des de fa, al menys, 2.600 anys. S’hi pot visitar un jaciment ibèric (segles VI a I aC) recentment consolidat i senyalitzat, una torre de guaita del segle XV (Bé Cultural d’Interès Nacional), una ermita i hostatgeria del segle XVIII i un far del segle XIX. Tot al cim d’una muntanya amb penya-segats sobre el mar i amb una de les millors panoràmiques de la Costa Brava i si el dia és clar la vista arriba fins als Pirineus. La torre de guaita (S. XV) Aquesta torre tenia com a funció vigilar la zona costanera per tal de protegir-la de possibles invasions corsàries i pirates, molt freqüents durant els segles XV i XVI. És per això que es va construir en un lloc estratègic (dalt d’un penya-segat, a 165 m d’alçada) des d’on es pogués divisar una àmplia franja marítima. Al llarg dels més de 550 anys d’història de l’edifici, s’hi han fet diferents reformes, al 1441 es va autoritzar el seu ús com a ermita, segurament aquesta funció religiosa és el motiu de la seva planta irregular, en semicercle (absis) de la banda est i recta de la banda oest, també s’ha modificat obertures, s’han millorat els accessos entre les plantes i els paviments. Tot i això, conserva molt bé l’ambient original.

VISITA TORRE DE GUAITA

VISITA TORRE DE GUAITA

ENTRADA: 1€.

Del 16 al 30 de juny, juliol, agost i de l’1 al 16 de setembre Dilluns a diumenge de 10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.30 h

Menors de 12 anys gratuït

Serveis que s’ofereixen: • Visita interior de la torre • Exposició a l'interior de fotografies antigues de la Costa Brava • Accés al terrat • Préstec de prismàtics per tal d’observar el paisatge • Botiga • Serveis

Del 13 d’abril al 16 de juny, del 17 de setembre al 13 d’octubre Dimarts a dissabte: de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h Diumenges i festius (Divendres Sant, Dilluns de Pasqua, 1 de maig): de 10.00 a 14.00h Resta de l’any Obert a grups amb concertació prèvia trucant al 972 307 825


3$/$)58*(// 7$0$5,8

Tamariu és el més petit i salvatge dels nuclis costaners. Situat al nord del municipi, entre roques i vegetació, Tamariu està format per una platja principal de sorra gruixuda amb la cala dels Liris al sud, on destaca una barraca centenària, i la cala d’Aiguadolça al nord, formada per roques. Si resseguim el litoral per mar (amb caiac, barca o nedant) o bé per carretera (el camí de ronda no passa per aquest tram) arribem a la bonica cala d’Aigua Xelida. I si agafem el camí de ronda des de la cala dels Liris direcció sud ens portarà a la cala Pedrosa, on també hi ha una antiga barraca. Cada primer dissabte de setembre se celebra una cantada d’havaneres a la platja gran de Tamariu.

Camping a Tamariu 6 km


PALAFRUGELL

0HUFDW

Mercat diari Mercat diari de dimarts a dissabte de 8h a 13h, situat al C. Pi i Margall de Palafrugell, al costat de Plaça Nova (prop de l'església). Podeu gaudir d'un mercat a l'aire lliure de fruites, verdures i flors; d'un mercat cobert de carn i alimentació varia i d'un mercat cobert de peix.

Mercat setmanal El mercat setmanal es realitza el diumenge al llarg del C. Pi i Margall i centre del poble, de 8h a 13.30h aproximadament. A part de l'alimentació (fruites, verdures, carn i peix), hi trobareu tot tipus de parades de roba, calçat, electrònica, música, joguines, etc.


PALAFRUGELL 0XVHXGHO6XUR (OQRX0XVHXGHO6XURGLVSRVDGHGLIHUHQWV VDOHV RQ HV SRW DGTXLULU XQ DPSOL FRQHL[HPHQW VREUH HO VXUR L WRWKRP TXH OL HQYROWDMDVLJXLODVHYDJHQWODPDQLSXODFLy LIDEULFDFLyRO jPSOLDJDPPDGHSURGXFWHV HQWUHDOWUHVIDFHWHV 'LVSRVD GH VDOHV G H[SRVLFLy SHUPDQHQW L DOWUHV

WHPSRUDOV

XQD

jPSOLD

VDOD

G DXGLRYLVXDO R FRPSOHWD ERWLJD HQWUH DOWUHVHVSDLV MUSEU DEL SURO 3ODFHWD GHO0XVHXVQ 3DODIUXJHOO7HO https://museudelsuro.cat/ HORARI: Juliol i agost: • 'HGLOOXQVDGLVVDEWHGHDKLGHDK • 'LXPHQJHGHDK Resta de l‛any: • 'HGLPDUWVDGLYHQGUHVGHDKLGHDK • 'LVVDEWHGHDKLGHDK • 'LXPHQJHVLIHVWLXVGHDK • 'LOOXQVWDQFDW ENTRADA: ½\’½HQWUDGDUHGXFLGD


PALAFRUGELL

)HVWHVGH3ULPDYHUD 'HODOGHMXQ\

/HVFestes de PrimaveraLQFORXDFWHVSHUDS~EOLFVGHWRWHV OHV HGDWV FRQFHUWV GH P~VLFD HVSHFWDFOHV L DFWLYLWDWV SHU D QHQV H[SRVLFLRQV HWF (O SXQW FXOPLQDQW pV HO Carroussel

&RVWD%UDYDTXHWpOORFHO'LXPHQJHGH3HQWHFRVWD 3URJUDPDG DFWHV


PALAFRUGELL )ORUVL9LROHV 'HODOGHPDLJ

3ULPDYHUD 3DODIUXJHOO GyQD OD EHQYLQJXGD DO ERQ WHPSV DPE XQD IHVWD GHGLFDGDDODSULPDYHUDDPEODFUHDFLyG’XQFLUFXLWGHSDWLVWDQW S~EOLFV FRP SULYDWV TXH VyQ HVFHQDULV GH FUHDFLRQV L GHFRUDFLRQV DUWtVWLTXHV FRQFHUWV L GHJXVWDFLRQV JDVWURQzPLTXHV D EDVH GH IORUVLKHUEHVKWWSZZZIORUVLYLROHVFDW


Revetlla de Sant Joan a Palafrugell


PALAFRUGELL 'LSzVLWPRGHUQLVWDGH&DQ0DULR

$TXHVW GLSzVLW G HVWLO PRGHUQLVWD VLWXDW D O DQWLJD IjEULFD VXUHUD GH &DQ 0DULR V KD FRQYHUWLW HQ XQ VtPERO LGHQWLILFDGRU GH 3DODIUXJHOO / DQ\ HORARIS D'OBERTURA Juliol i agost:

 JUjFLHV D XQD LQLFLDWLYD SRSXODU YD VHU GHFODUDW Ep &XOWXUDO G ,QWHUqV

De dimarts a dissabte, de 11.00 a 13.00 i de 18.00

1DFLRQDO GHJXW D OD VHYD HVWUXFWXUD L

a 20.00 h

YDORUVDUWtVWLFVSRFFRPXQVSHUDTXHVW

Diumenges de 11.00 a 13.30 h

WLSXVGHFRQVWUXFFLRQV

Del 24 al 30 de juny i de l‛1 al 15 de

9LVLWHVSDQRUjPLTXHVž

setembre: De dimarts a divendres de 11 a 13 h i de 17 a 19 h.

(O FHQWUH G LQWHUSUHWDFLy UHFHQWPHQW

Dissabte de 11 a 13.30h i de 17.30 a 20 h.

LQDXJXUDW

Diumenges i festius (excepte dilluns festius) de

KLVWzULD G DTXHVW HOHPHQW HPEOHPjWLF

11 a 13.30 h. PREU ENTRADA:1½

SHUPHW

GHVFREULU

OD

L DFFHGLU D OD VHYD WHUUDVVD D P G DOoDGD DFFHVVLEOHDWUDYHVGHHVFDORQVGH RQ

JDXGLUHX

SULYLOHJLDGD O (PSRUGDQHW

G XQD GH

SDQRUjPLFD

3DODIUXJHOO

L


PALAFRUGELL )XQGDFLy-RVHS3OD La Fundación Josep Pla //D)XQGDFLy-RVHS3ODQHL[O·DQ\TXDQHOSURSLHVFULSWRUGHFLGHL[GRQDUODVHYDELEOLRWHFD SDUWLFXODULFUHDOD)XQGDFLy3ULYDGD%LEOLRWHFD-RVHS3ODUHJLGDSHUXQ3DWURQDWTXHV·RFXSDUj GHODVHYDFRQVHUYDFLyLGHIDFLOLWDUO·DFFpVDOS~EOLFLQWHUHVVDW 1RpVSHUzILQVO·DQ\TXHV·DSURYHQHOVHVWDWXWVUHGDFWDWVDSDUWLUGHO·$FWD)XQGDFLRQDO /·DEULO GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D OD 'LSXWDFLy GH *LURQD HO &RQVHOO &RPDUFDO GHO %DL[(PSRUGjLO·$MXQWDPHQWGH3DODIUXJHOOHVFRPSURPHWHQDFROODERUDUKLHFRQzPLFDPHQWSHU WDO TXH HV SXJXLQ GXU D WHUPH HOV REMHFWLXV GHOV HVWDWXWV TXH HV FRQFUHWHQ HQ SURPRXUH PRWLYDULIDFLOLWDUODOHFWXUDLO·HVWXGLGHO·REUDOLWHUjULDLSHULRGtVWLFDGH-RVHS3OD

HORARIS Biblioteca i Centre de Documentació Hivern (16 de setembre a 14 de juny) de dimarts a divendres: de 9 a 14 i de 16 a 18:30 Estiu (15 de juny a 15 de setembre) de dimarts a divendres: de 9 a 13 i de 17 a 20:30 Exposicions Hivern (16 de setembre a 14 de juny) de dimarts a divendres: de 9 a 14 i de 16 a 18:30 dissabtes: de 10:30 a 14 i de 16 a 19 Estiu (15 de juny a 15 de setembre) de dimarts a divendres: de 9 a 13 i de 17 a 20:30 dissabtes: de 10 a 13 i de 17 a 20:30 Diumenges de juliol a setembre: de 10 a 13 d‛octubre a abril: visites concertades Festius de 10 a 13 Grups i visites guiades7RWO·DQ\SUqYLDFRQFHUWDFLy

KWWSVIXQGDFLRMRVHSSODFDW


3$/$)58*(// 5XWD-RVHS3OD6DQW6HEDVWLj /D5XWD-RVHS3ODpVXQLWLQHUDULGLVVHQ\DWSHUOD)XQGDFLySHUDGRQDUDFRQqL[HUDOVOHFWRUVGH O REUDGH3ODGLYHUVRVOORFVVLJQLILFDWLYDPHQW´SODQLDQ6µGH3DODIUXJHOOLHOVHXPXQLFLSL/D5XWD WpXQUHFRUUHJXWPDUFDWSHUOHVUHIHUqQFLHVELRJUjILTXHVLOLWHUjULHVGHO HVFULSWRU (QDTXHVWDRIHUWDQRV LQFORXHQWRWVHOVSXQWVGHO LWLQHUDULVLQyTXHHVWUDFWDG XQPRQRJUjILF HQ HO TXDO LQFLGLP HQ OD LPSRUWjQFLD TXH O HVFULSWRU GRQDYD D DTXHVW SDLVDWJH O HUPLWD HO IDU OHVSDQRUjPLTXHVLODSUzSLDPXQWDQ\D (QSULPHUOORFYLVLWDUjOD)XQGDFLy-RVHS3OD FDUUHU1RX RQVHUHXLQIRUPDWVGHOVREMHFWLXV GH O HQWLWDW L GHO PDWHULDO TXH DFXOO $ FRQWLQXDFLy YHXUj XQ DXGLRYLVXDO GH SUHVHQWDFLy GH O HVFULSWRULODVHYDWUDMHFWzULDYLWDOLOLWHUjULD 8QDYHJDGDDFDEDGDODYLVLWDDOD)XQGDFLyHQVGLULJLUHPD6DQW6HEDVWLj/DSULPHUDSDUDGDpV HO PLUDGRU -RDTXLP 7XUUy GHV G RQ HV YHX OD EDGLD GH /ODIUDQF 'HVSUpV DQLUHP D O HUPLWD HQYROWDUHPODWRUUHGHYLJLOjQFLDGHOVHJOH;9ILQVDDUULEDUDODWHUUDVVDPLUDGRUGHO HUPLWD SHUDFRQWHPSODUODLPPHQVLWDWGHOPDU

Grups prèvia concertació

Entrades individuals

0tQLPSHUVRQHV

&RQVXOWHXO·DJHQGD

3UHX½SHUV

3UHX½

&DSGHVHWPDQDLIHVWLXV 'XUDGDXQDKRUDLTXDUWDSUR[LPDGDPHQW 5HVHUYDLQIR#IXQGDFLRMRVHSSODFDW KWWSVIXQGDFLRMRVHSSODFDW

½756&LDOWUHVGHVFRPSWHV 'XUDGDXQDKRUDLTXDUWDSUR[LPDGDPHQW


PALAFRUGELL 5XWD-RVHS3OD&DOHOOD /D5XWD-RVHS3ODpVXQLWLQHUDULGLVVHQ\DWSHUOD)XQGDFLySHUDGRQDUDFRQqL[HUDOVOHFWRUVGH O REUD GH 3OD OORFV VLJQLILFDWLYDPHQW ´SODQLDQRVµ GH 3DODIUXJHOO L HO VHX PXQLFLSL /D 5XWD Wp XQ UHFRUUHJXWPDUFDWSHUOHVUHIHUqQFLHVELRJUjILTXHVLOLWHUjULHVGHO HVFULSWRU /DYLVLWDLQFORXODLQWURGXFFLyDOD)XQGDFLyLXQLWLQHUDULTXHUHFRUUHSDUWGHOFDPtGHURQGDGH &DOHOODGH3DODIUXJHOOD/ODIUDQF(QSULPHUOORFHVYLVLWDOD)XQGDFLy-RVHS3OD &DUUHU1RX RQHVUHSLQIRUPDFLyVREUHHOVREMHFWLXVGHO HQWLWDWLHOVVHUYHLVTXHSUHVWD$FRQWLQXDFLyHO YLVLRQDWGHO DXGLRYLVXDO´-RVHS3ODYLDWJHUµ VXEWLWXODW SUHVHQWDODYLGDLREUDGHO HVFULSWRUD SDUWLUGHOVVHXVYLDWJHVFRPDFRUUHVSRQVDOLUHSRUWHU 6HJXLGDPHQWFDOGHVSODoDUVHDPEFRW[HILQVD&DOHOODRQFRPHQoDHOSDVVHLJOLWHUDUL/D5XWD -RVHS3ODD&DOHOODGH3DODIUXJHOOpVXQLWLQHUDULPRQRJUjILFDWUDYpVGHOTXDOHVFRQHL[HOIRUW YLQFOHGHO DXWRUDPEHOTXDOYDVHUXQSHWLWSREOHGHSHVFDGRUVRQO HVFULSWRUHVWLXHMDYDGHVGH ODVHYDLQIjQFLDDPEODVHYDIDPtOLDeVXQUHFRUUHJXWDODYRUDGHOPDUSDVVHMDQWSHUOHVSODWJHV GHO3RUW%R&DODX0DODVSLQD&DQDGHOOLHOFDPtGHURQGDILQVDOD0DULQHGD

´/·HVWLXHLJDO&DQDGHOOpVFUHSXVFXODU²IDPLOLDUeVXQEDUULGH&DOHOOD+LKDXQDSODWMDIHWSHU XQDULHUDFRPWRWHVOHVSODWJHVHPPDUFDGDSHUXQHVFDVHWHVDPEXQMDUGLQHWDOGDYDQWWDQFDW SHUXQDUHL[D6HPEOHQXQGLEXL[GHFULDWXUD$TXHVWHVFDVHVVyQSRVVHwGHVSHUDOJXQHVIDPtOLHV GH3DODIUXJHOOEHQHVWDQWV7RWKRPV·KLFRQHL[µ -RVHS3OD(O4XDGHUQJULV

Entrades individuals &RQVXOWHXO·DJHQGD 3UHX½ 'XUDGDXQDKRUDLTXDUWDSUR[LPDGDPHQW info@fundaciojoseppla.cat - 972 30 55 77 +INFO: https://fundaciojoseppla.cat/ruta-josep-pla/


PALAFRUGELL Festa Major: Del 14 al 21 de Juliol 2019

Programa de Festa Major


PALAFRUGELL Festa Major: Del 14 al 21 de Juliol 2019

Programa de Festa Major


3$/$)58*(//

%XV7XUtVWLF-XOLYLD

Del 10 de juliol al 20 de setembre de 2020, estarà en funcionament el Julivia Bus Turístic amb una ruta per recórrer fàcilment els punts més emblemàtics del municipi sense necessitat d‛agafar cotxe i gaudint del paisatge. Visitar les instal·lacions culturals a Palafrugell, entrar al jardí botànic de Cap Roig, anar fins al port de Llafranc pel passeig, pujar al far de Sant Sebastià per les millors vistes del litoral, gaudir de la bonica platja de Tamariu… El Julivia t‛ hi porta! El bus disposa de wifi pels seus usuaris, que així poden descarregar-se i consultar l‘aplicació “Julivia bus” per a dispositius mòbils i tabletes (Android i IOS) que ofereix tota la informació referent al recorregut, horaris, ubicació de les parades, història del municipi, descomptes, etc. Del 10 de juliol al 20 de setembre, amb 6 expedicions diàries, 3 al matí i 3 a la tarda, amb sortides des de l‛estació de Palafrugell a les 9.30, 11, 12.30, 16, 17.30 i 19 h. S‛hi pot pujar i baixar tantes vegades com es vulgui al llarg del dia i aprofitar els descomptes que s‛ofereixen per gaudir de manera còmoda i econòmica del nostre territori i serveis. L1: Palafrugell – Tamariu – El Far – Llafranc – Campings – Av. Joan Pericot / Cruïlla Chopitea / Barri St. Roc / Golfet platja / Cap Roig – Senderisme / Cap Roig – Jardí botànic (i viceversa)

Tiquet adult 1 dia = 5€ Tiquet adult 3 dies = 12€ (de 0 a 3 anys gratuït)

Tiquet nens 4 a 12 anys 1 dia = 2,5€ Tiquet nens 4 a 12 anys 3 dies = 5€

Els tiquets es poden comprar a les oficines de turisme, a l‛estació de la Sarfa, al càmping o al mateix bus. 'HVFDUUHJDWRWRODLQIRUPDFLyGHO-8/,9,$%86


/ORIULX 3DODIUXJHOO

&jPSLQJD/ORIULXNP

El poble de Llofriu forma part del municipi de Palafrugell. Està voltejat pel Massís de les Gavarres. L'església parroquial de Sant Fruitós, d’estil barroc, és del segle XVIII. Al cementiri es troba enterrat l'escriptor Josep Pla, que visqué molts anys en un mas de Llofriu.


//2)5,8 'HO&DPSLQJD/ORIULXNP

23, 24 i 25 d'Agost 2019

KWWSOORIULXFDW


%HJXU

GLVWjQFLDNP

Mercat setmanal: Dimecres Fira indians: Primer cap de setmana de Setembre.

Situat en el cor de l’Empordà, el poble de Begur i les seves platges configuren un dels indrets més meravellosos de la Costa Brava. El seu terme municipal està format per un conjunt de turons anomenat Massís de Begur, i un extens litoral, banyat pel mar Mediterrani. Tant el casc antic de Begur, format per múltiples monuments que han quedat com a llegat dels moments més significatius de la seva historia; com el petit nucli romànic d’Esclanyà, o les vuit cales i petites platges que pertanyen a Begur, configuren un conjunt, i un entorn paisatgístic, inigualables.

http://visitbegur.cat/


%(*85

$,*8$%/$9$)251(//6 $,*8$%/$9$)251(//6

Calella de Palafrugell a Platja Aiguablava: 12 km

Camí de ronda de Aiguablava a Platja Fonda: 2,5 km – 2 hores a peu – Nivell Mig

Camíde Ronda

Aiguablava

Platja Fonda


%(*85 6$781$L$,*8$)5('$

Càmping a Sa Tuna: 14 km

Camí de ronda de Sa Tuna a Aiguafreda: 2,25 km – 40 minuts a peu – Nivell Fàcil

Aiguafreda

Sa Tuna


)LUD,QGLDQVD%HJXU 6, 7 i 8 Setembre 2019 La fira celebra la intensa relació entre Cuba i Begur, que té el seu origen en l’emigració de molts begurencs a l’illa al llarg el segle XIX. En retornar al poble, aquells que havien prosperat en els seus negocis, construïen ostentoses cases que encara avui decoren els carrers de Begur. Eren els populars “americanos”, que pretenien recrear l’estil de vida de Cuba i que van deixar-nos un divers llegat cultural. El primer cap de setmana de setembre, Begur es transforma per reviure aquell període històric que ha deixat una profunda petjada en la nostra vila i en la nostra identitat. Els carrers i places de Begur acullen un mercat de productes d’ultramar, mostres d’oficis i actuacions musicals. La Fira s’obre amb la inauguració oficial per part d’autoritats polítiques i persones vinculades al món indià. Durant el transcurs de la Fira es programen diverses activitats musicals. Els ritmes caribenys, amb grups cubans de renom internacional asseguren la gresca i la diversió del públic més exigent. Tampoc hi falten les havaneres ni els espectacles de carrer, amb recreacions de l’època indiana. Tot això es complementa amb un seguit d’activitats culturals: exposicions, visites guiades, entrevistes, conferències, documentals o taules rodones, que analitzen i divulguen aquest llegat dels “americanos”.

Fira d'Indians + Info


(VFODQ\j %HJXU

&jPSLQJD(VFODQ\jNP

El poble d’Esclanyà és un petit nucli que forma part del patrimoni de Begur. S'estructura al voltant de l'església de Sant Esteve d'Esclanyà. L'església conté elements propis de diferents èpoques del romànic des del segle X, la qual cosa permet indicar l'existència d'un temple anterior. El castell d'Esclanyà, conegut popularment com la torre d'Esclanyà, és una edificació del segle XIV. En l'actualitat es conserva la gran torre de planta rectangular, d'època romànica, amb uns merlets a la banda nord.


(VFODQ\j &DFWXV&RVWD%UDYD GLVWjQFLDNP

Cactus Costa BravaFXOWLXVGHFDFWXVLSODQWHVJUDVVHVpVXQDHPSUHVDIDPLOLDUQDVFXGDD%HJXUHO SHUSDUWGHOVJHUPDQV$OGULFK 'HVGHOODYRUVVyQPpVGHDQ\VDOVHUYHLGHSURIHVVLRQDOVLWRWVDTXHOOVTXHHVWLJXLQLQWHUHVVDWVHQ O DGTXLVLFLyGHWRWWLSXVGHSODQWHVJUDVVHVDL[tFRPHOVHXFXOWLXLPDQWHQLPHQWRIHULQWXQVXSRUW WRWDOPHQWSURIHVVLRQDOLHILFLHQW ,QVWDOÃODFLRQVXELFDGHVD(VFODQ\jHQXQDVXSHUItFLHGHPpVGHP Horari d'atenció al públic Dilluns a divendres de 9 a 13h i 16 a 19h Dissabtes de 8 a 13h Diumenges i festius TANCAT Del 1 de desembre al 7 de gener: Dissabtes TANCAT &DUUHWHUDGH3DODIUXJHOOD%HJXU 7HO

http://cactuscostabrava.com/


3$/6 &DPSLQJD3DOV’NP

Passejant pels carrerons empedrats de la vila medieval, tant de dia com de nit i a qualsevol època de l'any, us sorprendrà la llum de colors ocres i daurats reflectida a la pedra sorrenca dels edificis. Hi trobareu, al vostre pas, la plaça Major, les tombes visigòtiques, l'església, el castell, la torre de les Hores, la muralla... que anireu deixant enrere al llarg del recorregut fins a arribar al mirador Josep Pla des d'on podreu contemplar la bellesa de la plana empordanesa presidida pel massís del Montgrí amb les illes Medes al fons. https://www.visitpals.com/ca/


3(5$7$//$'$

Últim cap de setmana d'abril: FIra de les Herbes de Peratallada.

29 de juny: Cantada d'havaneres

3 i 4 d'agost: Festa Major

Primer cap de setmana d'octubre, Fira Medieval

Camping a Peratallada 19 Km

https://www.visitperatallada.cat/

El poble, que està declarat conjunt històrico-artístic i bé cultural d'interès nacional (BCIN), és un dels nuclis més importants de Catalunya pel que fa a arquitectura medieval. D'un extraordinari atractiu i bellesa, conserva el seu antic aspecte feudal, amb carrers estrets i tortuosos, amb nombrosos entrants i sortints, on destaca el castell fortificat amb la seva torre de l'Homenatge i el palau (s.XI-XIV), les muralles (s.XII-XIII) i l'església de Sant Esteve (romànica de principis del segle XIII). Destaca també el gran fossat que envolta la població, excavat a la roca viva. La població és assentada tota ella damunt la roca de gres, treballada de diverses maneres.


3$/$0Ð6 &DPSLQJD3DODPyVNP

Carrer Major

Tapes i Montaditos Us convidem a fer una passejada per el casc antic de Palamós, i gaudir d’un bon ambient de carrer tot degustant les tapes i montaditos que us ofereixen els nostres bars de tapes. Aquests establiments tenen les tapes exposades a les barres, amb una gran oferta: enfilalls, montaditos, especialitats ibèriques, especialitats casolanes i també de cuina basca, complimentant l’oferta amb un tast de vins i amb copes variades. http://www.visitpalamos.cat/


3$/$026 /D/ORWMD

Palamós té una llarga tradició marinera i una activitat portuària intensa. L’arribada dels pescadors a port i la venda de peix a la llotja és un espectacle molt atractiu.

ARRIBADA A PORT DELS PESCADORS: De Dillu ns a Divendres de 16:30h a 17:30h VENTA DE PEIX A LA LLOTJA: De Dilluns a Divendres de 16:30 h a 19:30 h. Entrada gratuïta.


3$/$026 0XVHXGHODSHVFD

INFORMACIÓ GENERAL EXPOSICIÓ PERMAMENT SERVEI D'INFORMACIÓ I RESERVES. VISITES I GRUPS Edifici del Tinglado. Port de Palamós Moll pesquer, s/n - 17230 Palamós Telf .: 972 600 424 | Fax.: 972 316 686GLVWjQFLDNP

https://museudelapesca.org/

D’octubre a abril De dimarts a divendres: de 10 a 13.30 h i de 15 a 19 h Caps de setmana i festius: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Maig, juny i setembre De dilluns a divendres: de 10 a 13.30 h i de 15 a 19 h Caps de setmana i festius: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h Juliol i agost Cada dia de 10 a 14 h i de 16 a 21 h PREUS D'ENTRADA 5 €: General. 2,5 €: Estudiants, jubilats, aturats, minusvàlids, personal del Centre de Salut Integrals del Baix Empordà, socis de Creu Roja, acompanyants de membres del Club Súper. • Gratuït: Menors de 6 anys, Amics del Museu de la Pesca, Membres d'ICOM, Membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, Club Súper 3. • 2,25 € Carnet Jove i Carnet + 25. • •


3$/$0Ð6 &DPSLQJD3DODPyVNP

)HVWD0DMRU DO-XQ\ LQIRSURJUDPD


3ODWMDG’$UR &DPSLQJD3ODMWDG’$URNP

Platja d'Aro, és un dels principals centres turístics de la costa del Empordà, amb una variada oferta d'establiment d'oci, comerços i tot tipus de locals i activitats al servei del visitant.

El comerç es converteix en un gran centre comercial a l'aire lliure amb una extensa i diversificada gamma d'establiments de tendències, estil i personalitat.

La nit ens descobreix els locals més atractius, moderns i avantguardistes amb esperit jove, atractiu i modern. L'oferta gastronòmica

ens porta a la taula els sabors del Mediterrani per a gaudir de sensacions culinàries

exquisides, sorprenents o tradicionals.

http://www.platjadaro.com/


$48$',9(5 3ODWMDG’AUR

&DPSLQJD$TXDGLYHUNP

 LQIRKWWSVDTXDGLYHUFRPHVLQLFLRKWPO


/’(VWDUWLWL/HV,OOHV0HGHV &DPSLQJDO’(VWDUWLWNP

/·(VWDUWLW DQWLF EDUUL GH SHVFDGRUV TXH KD GHVHQYROXSDW XQ LPSRUWDQW VHFWRU WXUtVWLF JUjFLHVDODSULYLOHJLDGDVLWXDFLyFRVWDQHUDLDODSUR[LPLWDWGHOHVLOOHVPHGDVODYLVLWD GHOHVTXDOVpVSUjFWLFDPHQWREOLJDWzULDSHUDFRQWHPSODUHOVSHQ\DOVODEHOOHVDGHOIRQV PDUtDL[tFRPODIORUDLIDXQDGHOHVVHYHVDLJHV  0HUFDWVHWPDQDO'LMRXV  )HVWD0DMRUGHMXOLRO  )HVWDGH3LUDWHVL&RUVDULVWHUFHUFDSGHVHWPDQDVHWHPEUH + Info L'Estartit

Contacte i Reserves :HE1$87,/86ZZZQDXWLOXVHV 7HOI


3DUF1DWXUDOGHORV $LJXDPROOVGHO’(PSRUGj GLVWjQFLDGHVGH&DPSLQJNP

6’HVWpQ GHV GHOV SHXV GH OD 6HUUD GH 5RGHV DO QRUG ILQV D OD GHVHPERFDGXUDGHO)OXYLj9HOODOVXGDEUDoDQWXQDVXSHUItFLHGH KD/DFRQYHUVLyGHOV$LJXDPROOVHQ3DUFGDWDGHO’DQ\LJDXGHL[GH SURWHFFLyOHJDO $FWXDOPHQWpVHOVHJRQSDUFPpVLPSRUWDQWGH&DWDOXQ\D /’LQWHUqV GH OHV ]RQHV PDUMDOHQTXHV HV EDVD HQ HO IHW TXH VyQ OORFV SURGXFWLXV GHV GHO SXQW GH YLVWD ELROzJLF L SHU WDQW DFXOOHQ XQ ERQ QRPEUHG’HVSqFLHVDQLPDOVLYHJHWDOV (Q XQV DVSHFWHV HOV $LJXDPROOV GH l’(PSRUGj VyQ LPSRUWDQWV SHU D &DWDOXQ\DLHQG’DOWUHVFRPHQOHVPLJUDFLRQVGHOVRFHOOVWHQHQXQDJUDQ LPSRUWjQFLDLQWHUQDFLRQDOFRPDUHIXJLGHPROWHVDXVPLJUDWzULHV /HVPLOORUVKRUHVSHUREVHUYDUHOVRFHOOVVyQHOPDWtLHOFDSYHVSUHLOHV qSRTXHVHQTXqKLKDPpVHVSqFLHVVyQOHVGHOHVPLJUDFLRQV PDUoPDLJL

El Cortalet &WUD'H6DQW3HUH3HVFDGRUNP

DJRVWRFWXEUH HQFDUD TXH GXUDQW WRW O’DQ\ V’KL SRGHQ YHXUH HVSqFLHV

&DVWHOOyG (PS~ULHV

LQWHUHVVDQWV

7HO)D[ SQDLJXDPROOV#JHQFDWFDW

Horari: 1 de gener a 28 de febrer de 9 a 16 h. 1 de març a 28 octubre de 9 a 18:30 h 29 octubre a 31 desembre 9 a 17:30 h. (QWUDGD JUDWXLWD 3DUNLQJ FRFKHV½ SRUGtD


*,521$

&DPSLQJ$*LURQD NLOyPHWURV


*,521$ LA MURALLA

3$6(2'(/$085$//$²*,521$ L'ampliació de les muralles romanes en època medieval permet avui passejar pel camí de ronda dels murs i resseguir els trams de muralla carolíngia més extensos d'Europa (s. IX). Les diferents torres són veritables miradors privilegiats sobre la ciutat i els seus voltants.

La Muralla de Girona té 4 accessos. Els dos principals són: Entrada prop de la Catedral Entrada a prop Plaza Catalunya


*,521$ 7HPSVGH)ORUV '(/$/0$,*

(;326,&,Ð'()/256 02180(1763$7,6 ,-$5',16

KWWSZZZJLURQDWHPSVGHIORUVFDW


*,521$&$7('5$/ De diferents estils (s. XI-XVII), conserva elements del primer edifici romànic (claustre, torre de Carlemany). L'element més espectacular és la nau, l'espai gòtic voltat més ample del món.


CATEDRAL DE GIRONA HORARIS:

Catedral:

abril-octubre 10-18:30h. (10-19:30h. juliol i agost) novembre-març: 10-17:30h. Basílica de Sant Felix: 10-17:30h (Diumenges i festius 13-17:30h.)

PREUS: -

Entrada individual: 7€ (inclou audioguia) Jubilats i estudiants amb acreditació (inclou audioguia) Grups: 2,50€ (mínim 10 persones amb guia oficial) Grups escolars: 1,20€ (menors de 16 anys) Gratuït: Menors de 7 anys, membres d'ordes religiosos i nadius/residents a Girona.

HORARIS DE CULTE: Diumenges i Festius: Catedral: 10:30 h Litúrgia de les Hores (Capella Conventual) 11 h Solemne Missa Major Conventual (Altar Major) Basílica de San Felix: 12 h i 18:30 h Vigílies de diumengesi i festius: Catedral: 18 h Missa (Capella Conventual) Basílica de San Felix: 18:30 h Diari: Catedral: 9 h Litúrgia i Missa Conventual Basílica de San Felix: 18:30 h


*,521$BARRI JUEU

EL CALL. BARRIO JUDIO GIRONA Dins la Força Vella, un dels espais més emblemàtics és el Call jueu, format per un laberint de carrerons i de patis que mantenen l'aura dels temps medievals. És un dels barris jueus més ben conservats d'arreu del món i una mostra evident de la importància que va tenir la cultura jueva a Girona.


*,521$ MUSEU D'HISTÒRIA DEL JUEUS

Tarifes del Museu Entrada gratuïta al Museu el primer diumenge de cada mes. Entrada regular individual: 4 € Entrada reduïda: 2 € Audioguia 2 € Entrada gratuita: menores 14 años

El recorregut pel museu relata els orígens de la comunitat jueva de Girona. Les primeres famílies es van establir a la ciutat ja en el s. IX, creant una comunitat amb vida i identitat pròpies. La sala mostra troballes arqueològiques que s'usaven en la quotidianitat dels jueus i de les mongetes de Girona. L'entrada al Museu es troba en el carrer de la Força, número 8. Juliol i agost: de dilluns a dissabte de 10 a 19 h; diumenges i festius de 10 a 14 h.

De setembre a juny: de dimarts a dissabte de 10 a 18 h;

dilluns, diumengesi festius de 10 a 14 h.

Tancat els dies 1 i 6 de gener, 25 i 26 de desembre.


*,521$ ELS BANYS ÀRABS

Singular construcció romànica (s. XII), inspirada en els banys romans, que té els elements més admirables en l'estança de l'entrada destinada a vestidor i sala de descans, coberta amb volta anular, i en la cúpula sobre fines columnes i capitells bellament ornamentats que cobreix la piscina central.


*,521$ ELS BANYS ÀRABS Aquest edifici d‛estil romànic es va construir el 1194 tot imitant l‛estructura dels banys musulmans, aleshores de moda. El 1294 es van haver de reparar les greus destrosses deixades pel setge de 1283. En el segle XV l‛establiment es va clausurar. A partir d‛aquell moment l‛edifici va estar en mans privades. El 1617 s‛hi va instaurar un convent de caputxines que van convertir el lloc en rebost, cuina i bugaderia. En el segle XIX era conegut amb el nom de Banys Àrabs. Finalment, el 1929, els antics banys van passar a gestió pública per tal de fer-ne la rehabilitació.

,1)250$&,Ð%$NY6À5$%6 ADREÇA: Ferran el Catòlic s/n 17004 Girona Telèfon: 972 213 262

HORARIS: D'abril a setembre: de dilluns a dissabte de 10 a 19 h; diumenges i festius de 10 a 14 h. D'octubre a març De dilluns a dissabtes, de 10 a 18 h.

TARIFES: Entrada regular: 2 € Entrada reduïda: 1 € (estudiants, jubilats, menors de 16 anys)


8//$675(7 &DPSLQJD8OODVWUHWNP

Ullastret, es troba situat damunt d’una suau elevaciĂł. El poble tĂŠ una estructura clarament medieval: unes muralles molt ben conservades encerclen un petit nucli de carrers estrets que desenboquen en una esplanada on es creu que hi havia el recinte sobirĂ d’un castell actualment desaparegut. Just al costa d’aquesta plaça hi ha l’esglèsia romĂ nica (s.XI) Però, sobretot, Ullastret ĂŠs conegut pel poblat ibèric que es troba al puig de Sant Andreu, un dels jaciments arqueològics d’època ibèrica que mĂŠs bĂŠ es conserven a Catalunya. ďƒź Festa major: Sant Llorenç, 10 i 11 d’Agost.

ESGLĂˆSIA DE SANT PERE D’ULLASTRET Es troba situada al centre del nucli antic. La primera referència documental sobre un temple al poble d’Ullastret data de l’any 889, en època carolĂ­ngia. L’edifici actual, però, correspon a una edificaciĂł romĂ nica del segle XI que ha sofert nombroses modificacions, especialment als segles XVI i XVIII. L’esglĂŠsia ĂŠs de planta basilical amb tres naus cobertes amb volta de canĂł i tres absis semicirculars coberts amb volta de quart d’esfera. Al seu interior ĂŠs remarcable la decoraciĂł esculpida que es conserva en les impostes de l’arc toral, que es considera com una de les mostres d’escultura romĂ nica mĂŠs primitiva conservada a l’EmpordĂ .


8//$675(7 3REODW,EqULF Poblat ibèric d'Ullastret Important jaciment ibèric que data del segle VII a. C. i que es troba situat en el monticle de Sant Andreu, a uns dos quilòmetres del poble d'Ullastret. Durant el temps que va durar l'assentament en la zona, els ibers van construir un gran recinte emmurallat, establint una cultura pròpia que es tradueix en l'estructura urbanística, així com en els rituals funeraris i les diferents activitats socials que van dur a terme. Actualment encara es pot veure la disposició dels carrers adaptats a la forma de la muntanya, les cases, les cisternes esculpides en la roca, els temples i l'extraordinària muralla amb torres quadrades i circulars. Aquests materials permeten situar el primer assentament preibérico a la fi del segle VII a. C., i el primer poblat ibèric cap a l'any 550 a. C.

Adreça: Puig de Sant Andreu, s/n - 17114 Ullastret Tel - Fax: 972 179 058

Horaris: Parte de la muralla del poblado

- ESTIU (de l'1 de juny al 30 de setembre): Dimarts a diumenge de 10 a 20 h.

Recinte arqueològic

- HIVERN (de l'1 d'octubre al 31 de maig): Dimarts a diumenge de 10 a 18 h.

El conjunt arqueològic d'Ullastret està format per dos poblats ibèrics, el Puig de Sant Andreu i l'Illa d'en Reixac, i la necròpolis de Puig de Serra. Puig de Sant Andreu és l'únic jaciment visitable actualment.

- Per Setmana Santa regirà l'horari d'estiu.

Museu monogràfic

- Tancat els dilluns i els dies: 1 de gener, 25 i 26 de desembre

El Museu d'Ullastret explica la cultura ibèrica a la zona nord-est de Catalunya, a través de les excavacions fetes als jaciments que formen el Conjunt Arqueològic d'Ullastret.

Entrada normal: 5,00 € + 65: 3,00€

Palafrugell a Ullastret: 19 km


Museu Dalí )LJXHUHV &DPSLQJD)LJXHUHVNP 

https://www.salvador-dali.org/es/


Museo Dalí )LJXHUHV &DPSLQJD)LJXHUHVNP 

Adreça:

Plaça Gala-Salvador Dalí, 5 E-17600 Figueres Entrada: Plaça Gala-Salvador Dalí, 5 Sortidaa: Calle Mª Àngels Vayreda Tel. 972 677 500

Comunicacions: • Aeroports de Girona, Barcelona i Perpinyà. • Carretera: autopista AP7 (Barcelona-la Jonquera), sortida Figueres o Nacional II (Barcelona-França). Dirigir-vos al centre de la ciutat. • Tren: línia Barcelona-Portbou de RENFE, estació de Figueres. El Teatre-Museu està a 12 minuts caminant. • Bus: línia regular de la SARFA, estació de Figueres. El Teatre-Museu està a 12 minuts caminant. • Taxis: davant de l'estació de trens i en la Rambla (centro ciutat).


Castell Gala-Dalí Púbol

(Camping a Púbol: 22’5 km)

Horaris i Preus

Adreça:

Plaça Gala Dalí

E-17120 Púbol-la Pera

Tel. 34 972 488 655


PORTLLIGAT Casa Salvador Dalí &DPSLQJ D3RUWOOLJDWNP L'actual Casa-museu de Portlligat va ser l'única casa estable de Salvador Dalí; el lloc on va viure i va treballar habitualment fins que, en 1982, amb la mort de Gala, va fixar la seva residència al Castell de Púbol.

Adreça Portlligat 17488 CadaquÊs Tel. 972 251 015 http://www.salvador-dali.org


%(6$/Ó Camping a Besalú: 67 km

Barri antic de Besalú Situat a la comarca de la Garrotxa i declarat en 1966 Conjunt Històric-Artístic Nacional pel seu valor arquitectònic

Aquest municipi reuneix, en els carrerons medievals que formen el seu entramat urbà, diversos exemples de la convivència entre la comunitat jueva assentada en la zona des de principis de l'Edat mitjana i els ciutadans que professaven la religió cristiana. Mostra d'aquesta convivència són les esglésies de Sant Pere, Sant Vicenç, Santa Maria i Sant Martí, que es barregen harmoniosament amb vestigis de la cultura jueva, com per exemple els miqwé, o banys jueus, i la tradicional estructura dels carrers del call, o jueria.


%(6$/Ó0(',(9$/

UN CAP DE SETMANA VIATJANT EN EL TEMPS L’últim cap de semana d’Agost, Besalú torna mil anys enrere i el centre de la vila es transforma en l’antic comtat de Besalú oferint espectacle i record històric. Els carrers s'omplen de personatges que fan disfrutar als visitants amb les seves històries i actuacions: trobadors, músics, malabars, personatges de la cort, artesans, etc. Amb l’entrada de 3 € pels adults i gratuïta pels menors de 12 anys, podran gaudir de desenes d’espectacles i tallers que envaeixen el centre històric, des del Pont Vell fins als marges del riu Fluvià. Grans i petits s’endinsaran en un món d’entreteniment i aprenentatge: autèntiques lluites medievals amb armes històriques, escoles de cavallers, oficis i arquers, mercats, abanderats, nombrosos personatges teatrals, músics antics… I no oblidem el carrer dels Atrapats.


/$%,6%$/D’(0325'­ &DPSLQD/D%LVEDONP

MUSEU TERRACOTTA DE LA CERÀMICA C. 6 d’Octubre, 99 Tel. 972 64 20 67- Fax.972 64 69 25 Setembre a Juny Dimarts a divendres: 10 a 13h, i 16 a 19 h Dissabte: 10 a 14 h i de 17 a 20 h Diumenges i festius: 10 a 14 h Dilluns festius tancat Juliol I Agost Dilluns a dissabte: 10 a 14 h I 17 a 20:30 h Diumenge: 10 a 14 h Entrada 4 € Entrada reduïda 2 €

www.labisbal.cat - terracottamuseu@labisbal.cat

CASTELL DE LA BISBAL

La bisbal és la capital de la comarca i un important centre terrisaire. Al conegut barri de l’Aigüeta s’hi pot trobar una variada oferta comercial lligada a aquesta activitat ceramista.

Des del punt de vista arquitectònic, destaquen especialment les voltes - construides a mitjan segle XIX i que conformen una successió de cases porticades - i el conjunt del nucli antic. D’aquest, esmentem la plaça Major, on hi ha l’esglesia de Santa Maria (s. XVIII) així com el carrer Call, lloc en es va establir la comunitat jueva a l’Edat Mitjana.

Plaça del Castell, s/n. Tel. 972 64 55 00 (OT La Bisbal) www.labisbal.cat - turisme@labisbal.cat Horaris:

Preu:

d’octubre a abril, dijous de 17.00h a 20.00h, divendres i dissabtes de 10.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h diumenges i festius de 10.00h a 14.00h. de maig a setembre, de dimarts a dissabte de 10.00h a 13.30h i de 17h a 20.30h diumenges i festius de 10.00h a 14.00h. general 2€ Redeucida 1€

El castell de la Bisbal és un edifici de finals del s.XI i inicis del XII construit pels bisbes de Girona com a centre d’administració de les seves possessions.  Mercat setmanal: Divendres.  Fira del circ: Tercera semana de Juliol.  Aplec de la sardana: primer diumenge de Juny.  Festa major: del 14 al 18 d’Agost.


/$%,6%$/'’E0325'­ )LUDGH&LUFDOFDUUHU L-XOLRO &DPSLQJD/D%LVEDO’NP

/D)LUDGH&LUFDO&DUUHUGH/D%LVEDOG’(PSRUGjpVXQ )HVWLYDOGH&LUFLWHDWUHGH&DUUHUTXHRPSOHG’HVSHFWDGRUV HOVFDUUHUVGH/D%LVEDOG’(PSRUGjGXUDQWHOWHUFHUFDSGH VHWPDQDGHMXOLRO/DYROXQWDWG’DTXHVWIHVWLYDOpVRIHULUHQ XQFDSGHVHWPDQDXQDSURJUDPDFLyGLYHUVDLHQJUHVFDGRUD TXHVLJXLDWUDFWLYDDWRWVHOVS~EOLFVLHGDWV /D)LUDGH&LUFpVXQDDFWLYLWDWFRRUJDQLW]DGDSHUO’HQWLWDW )LUDGH&LUFLO’DMXQWDPHQWGH/D%LVEDOG’(PSRUGj $TXHVWHVPpVGHYLQWHGLFLRQVTXHDUUDQTXHQHOGHOD PjGHO’HQWLWDWMXYHQLO1XLN’VLIRUPHQSDUWG’XQDVHJRQD HWDSDMDTXHOD)LUDGH&LUFYLJHQWYDUHFROOLUHOWHVWLPRQL GHO’HQWLWDWELVEDOHQFD3DXILODTXHDSULQFLSLVGHOVDQ\V YXLWDQWDYDRUJDQLW]DUOHVGXHVSULPHUHVHGLFLRQVGHOD)LUD GH&LUF/’HQWLWDW1XLN’VYDUHSUHQGUHHOSURMHFWHDPEHO FRPSURPtVGHGRWDUORG’XQDLGHQWLWDWSUzSLDLGHQRGULUVH GHO’HQHUJLDQHFHVVjULDSHUTXqOD)LUDWLQJXpVDVVHJXUDWHO VHXIXWXU$TXHVWDHQWLWDWHVYDDQDUWUDQVIRUPDQWDOKRUD TXHGHVDSDUHL[LDGRQDQWOORFDO’DFWXDOHQWLWDWRUJDQLW]DGRUD )LUDGH&LUFDO&DUUHUGH/D%LVEDOG’(PSRUGj KWWSVZZZILUDGHFLUFRUJFDLQLFLKWPO


0RQHOOV &jPSLQJD0RQHOOVNP

Del temps del romànic, es conserven parts de les muralles i torres que encerclaven el poble i el castell. D’estil gòtic, la plaça de l’Oli, el carrer dels Arcs i alguns finestrals.


5XwQHVd’(PS~ULHV L’EscDOD &DPSLQJD(PS~ULHVNP

Empúries va ser la porta d’entrada de la cultura grega i romana a la península Ibèrica. En aquest jaciment s’hi conserven les restes d’una ciutat grega -l’enclavament colonial d’Empòrion- i d’una ciutat romana -l’antiga Emporiae, creada a inicis del segle I aC sobre les estructures d’un campament militar romà instal.lat durant el segle anterior. Els mosaics de les velles cases senyorials, l’escultura d’Asclepi o l’imponent Fòrum romà, són de visita obligada. Des del MAC-Empúries s’organitzen visites guiades molt interessants. Les primeres excavacions del recinte van començar el 1908, i des de llavors s’ha portat endavant una constant recuperació científica. En les ruïnes d’Empúries es poden visitar la ciutat grega, la ciutat romana i el museu d’arqueologia. Durant l’estiu s’organitzen visites teatralitzades i visites per a famílies en diferents idiomes. Horaris Del 16 de febrer al 31 de maig De dilluns a diumenge, de 10 a 18 hores De l’1 de juny al 30 de setembre De dilluns a diumenge, de 10 a 20 hores Tarifes El preu inclou la visita al jaciment i al museu i audioguia pel públic individual Entrada normal: 5€ +65 anys: 4€ De 8 a 25 anys: 4€ Menors de 8 anys: Gratuït Per més informació; +34972770208 Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)


6$17)(/,8'(*8,;2/6

)HVWLYDO3RUWDIHUUDGD

http://www.festivalportaferrada.cat/


6$17)(/,8'(*8,;2/6

)HVWLYDO3RUWDIHUUDGD

http://www.festivalportaferrada.cat/


)HVWDGHO6HJDUL%DWUH 6DQW&OLPHQWGH3HUDOWD GHMXQ\

&DPSLQJD6DQW&OLPHQW GH3HUDOWD:.P

)LQVIDPLJVHJOHHOVSDOOHUVLOHVSDOOHUHVIRUPDYHQSDUWGHOSDLVDWJHTXRWLGLjGHOQRVWUH HQWRUQ-DIDDQ\VSHUzTXHKDQGHVDSDUHJXWLKHPSRJXWFRQVWDWDUTXHODWUDQVIRUPDFLy DJUjULDKDWLQJXWXQDLQFLGqQFLDQRQRPpVHQODYLGDDSDJqVVLQyWDPEpHQHOQRVWUHSDLVDWJH /HVJDUEHVRIDUFHOOVPDQ\RFVGHFHUHDOVG·HVWUXFWXUDWRWDOPHQWPDQXDOLDUWHVDQDKDQHVWDW VXSODQWDWVSHUEDOHVGHIRUPHVUHJXODUVLHVWDQGDUGLW]DGHV/HVVLPHWULHVGHOFDPSPDVVD SHUIHFWHVRUGHQHQDUDXQSDLVDWJHGHFDPSVIHWVDFRSG·LPSRQHQWVUHFROÃOHFWRUHVTXH V·HPSDVVHQHOEODWO·RUGLRODFLYDGDGHVSLHWDGDPHQWLVHSDUHQHOJUDGHODSDOODDYHORFLWDWV LQLPDJLQDEOHVIDXQHVGqFDGHV(QDTXHVWVPRPHQWVHOVHJDULHOEDWUHKDQGHL[DWGHVHUXQ HVGHYHQLPHQWVRFLDOSHUFRQYHUWLUVHHQXQDUXWLQDPpVGHOFLFOHSURGXFWLXGHOFDPS3HUGXGD ODVHYDPjJLDSHUzTXHGDHOFRQVROTXHODSDJHVLDV·KDSRJXWDOOLEHUDUWDPEpGHIHLQHVPROW IHL[XJXHVLGHJUDQGXUHVD https://www.visitperatallada.cat/


*2/)

GOLF PLATJA DE PALS

PGA GOLF DE CATALUNYA

&DPtGHO*ROI3ODWMDGH3DOV7HO 3$/6 %DL[(PSRUGj ZZZJROISODWMDGHSDOVFRPUHFHS#JROISODWMDGHSDOVFRP

&WUD1,,.P²$S&RUUHRV7HO &$/'(6'(0$/$9(//$ /D6HOYD ZZZSJDFDWDOXQ\DFRPLQIR#SJDFDWDOXQ\DFRP reserves@pgacatalunya.com

GOLF SERRES DE PALS &WUDGH3DOVD7RUURHOODGH0RQWJUt7HO 3$/6 %DL[(PSRUGj ZZZJROIVHUUHVGHSDOVFRPinfo@golfserresdepals.com EMPORDÀ GOLF &WUDGH3DODIUXJHOOD7RUURHOODGH0RQWJUtVQ7HO

*8$/7$ %DL[(PSRUGj www.empordagolf.comLQIR#HPSRUGDJROIFRP

CLUB DE GOLF COSTA BRAVA 8UEDQLW]DFLy*ROI&RVWD%UDYD /D0DVLD 7HO 6$17$&5,67,1$' $52 %DL[(PSRUGj ZZZJROIFRVWDEUDYDFRPLQIR#JROIFRVWDEUDYDFRP CLUB GOLF D'ARO-MAS NOU (P&P i PAR 3) 8UEDQLW]DFLy0DV1RXVQ$SWFRUUHXV7HO 3/$7-$' $52 %DL[(PSRUGj ZZZJROIGDURFRPLQIR#JROIGDURFRP

Calella Palafrugell


Hípiques

Centre equestre jm caballero

Overland Peratallada

Escuela hípica Cami Pedregar, s/n ESCLANYÀ 649.85.74.17 - 670.25.58.98 www.hipicajmcaballero.com

Escuela hípica - PERATALLADA Camí de Peratallada a Sant Feliú de Boada, s/n 635 60 79 50 www.overlandperatallada.com

Cavall de Troya Granja escuela Carrer Solei, 5 VALL-LLOBREGA 658 51 73 68 - 699.94.93.41 www.cavalldetroya.com

Hípica begur

Hipica Unicorn Escuela hípica - Gavarres Mas Muni, s/n CALONGE 679 10 72 22 www.hipicaunicorn.com

Servicio de paseo a caballo carretera GI-653, Km 1 BEGUR 650 32 38 49 www.hipicabegur.com

Calella Palafrugell


KAYAK Platja: Castell Tel. 638 952 529 www.kayakingcostabrava.com Inicio temporada: 28/5

Platja Tamariu Tel. 669 160 395 www.kayakingcostabrava.com Inicio temporada: 1ÂŞ setmana juny

Platja Llafranc Tel. 696 027 203 972 301 748 Inicio temporada: 21/5

www.touristservice.es

Platja Canadell - Calella Tel. 696 027 203 972 301 748 Inicio temporada: 20/6

www.touristservice.es

Platja Aiguablava Tel. 661 397 771 www.karakaiguablava.com Inicio temporada: 1/5


CAMINO DE RONDA de Calella a Llafranc

Camino de ronda Calella de Palafrugell a Llafranc 2’5 km – 30 minutos a pie Nivel Fácil


CAMI DE RONDA Calella a la Platja del Golfet

Camino de ronda a la platja del Golfet: 1,7 km – 30 minutos a pie Nivel Medio


PALAFRUGELL Submarinismo

Nuestro municipio se encuentra en una zona de fondo marino muy rico y bien conservado que lo ha convertido en la segunda destinación turística de submarinismo de Catalunya. El fondo marino más atractivo e interesante para el submarinismo en nuestra zona es: La Sardana: Situada aproximadamente delante del Cap Roig, para hacer inmersión a una profundidad de entre 20 y 28m. La roca del Presidente (Tabal): Delante de la cala de Gens. Su fondo está formado por dos pequeñas montañas, con profundidades que oscilan entre los 22 y 38m. Las Islas Formigues: Lugar muy interesante para la inmersión submarina. Estas islas son testimonio de numerosas batallas navales como la del verano de 1285 en la que el escuadrón de Pere el Gran, al mando del almirante Roger de Llúria, obtuvo una clara victoria hundiendo y dejando fuera de combate las naves invasoras del rey francés Felip l’Ardit. También hay restos más actuales que todavía hoy se pueden admirar como las del barco de carga Paz de Espalda, hundido la Navidad de 1921, en un fondo de 14m. El foraió de Aigua Xelida: Parte de la Montaña submarina emerge del agua para después, suavemente y con estrechos pasillos y cuevas, desciende hasta 40m. La llosa de Cala Nova: Situada delante de la Punta d’en Blanc. Desde los 12m de profundidad baja hasta 42 metros. El conjunto está formado por diversas sierras submarinas, con el esplendor de los famosos prados de gorgónias. Els Ullastres: Son tres montañas submarinas en uno de los puntos más accidentados de la costa de Llafranc. La más grande y abrupta es la más lejana a la tierra, que llega hasta a 54 metros de profundidad.


PALAFRUGELL Centros de Submarinismo CALELLA POSEIDON NEMROD DIVING Platja del port Pelegrí, s/n - 17210 Calella Tel. 972 61 53 45 (de abril a octubre) - Tel. 972 83 31 54 (fuera de temporada) Mòbil: 662 369 317 www.divecalella.com - info@divecalella.com - poseidoncalella@hotmail.com

LLAFRANC SNORKEL DIVING CENTER Av. del Mar, s/n - 17211 Llafranc Tel. 972 30 27 16 www.snorkel.net - snorkel@snorkel.net TRITON DIVING CENTER Pl. dels Pins, s/n - 17211 Llafranc Tel. 972 30 24 26 www.tritonllafranc.com - diving@tritonllafranc.com BARRACUDA DIVING CENTER Camí de la Font d’en Xecu, 12 - 17211 Llafranc Tel. 972 30 23 79 Mòbils: 666 32 39 74 - 607 79 47 11 www.barracudallafranc.com - diving@barracudallafranc.com

TAMARIU STOLLI’S CENTRO DE BUCEO Pg. del Mar, 26 - 17212 – Tamariu Tel. 972 62 00 35 - 972 62 02 45 www.stollis-divebase.eu - info@stollis-divebase.eu


VIA VERDA Del Camping a Platja de Castell

La ruta més popular per la seva facilitat és la de la via verda, anomenada El Tren Petit. Uneix Palafrugell i Mont-ras a Palamós i la Platja de Castell. El Camping cada semana organitza gratuitament pels seus clients una sortida familiar en bicicleta fins a la Platja de Castell. I si voleu fer la excursió en bicicleta pel vostre compte, demaneu un llibret d’itinerari o roadbook a la recepció del Camping i seguiu les indicacions.

Camping a Platja de Castell per la Via Verda: 8 km


VIES BRAVES Calella i Tamariu Vies Braves és una xarxa pública d’itineraris marins a la Costa Brava destinada a la pràctica d’activitats esportives, lúdiques i pedagògiques.


CALELLA DE PALAFRUGELL

Escola de vela

CLUB VELA CALELLA

Per nens i adults. Tots els nivells.

Informaciรณ i reserves: (+34) 972 614 619 www.clubvelacalella.cat reserves@clubvelacalella.cat


CATALUNYA

Sant Jordi – 23 Abril Per la diada de Sant Jordi, el 23 d’Abril, els catalans celebrem una gran festa en homenatge a un misteriós cavaller que va salvar una princesa de ser devorada per un drac ferotge. A l’entorn del valent heroi, Sant _Jordi – patró de Catalunya-, s’ha bastat aquest popular dia de la rosa i el llibre. ÉS costum que els homes regalin roses vermelles a la seva estimada. La mateixa llegenda de Sant Jordi diu que de la sang del drac va néixer un roser, i que el cavaller en va agafar una rosa per donar-la a la princesa. D’aquesta tradició, ja en tenim constància des del segle XV, tot i que llavors era exclusiva de l’aristocràcia. Amb els segles es va popularitzar, i avui es pot dir que la diada és l’autèntic dia dels enamorats a Catalunya. Aquesta tradició s’ha unit feliçment a la celebració del Dia del llibre, molt més recent però que també ha arrelat amb força al nostre territori. En aquest cas són les dones les que acostumen a regalar un llibre a la seva parella. L’any 1995, a més, aquest ritual es va consolidar quan la UNESCO va declarar el 23 d’abril “Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor”. Encara que és un dia feiner per als treballadors i lectiu per als estudiants, la Diada de Sant Jordi està declarada Festa Nacional de Catalunya. Els carrers i les places s’omplen de gent passejant per les paradetes de roses i llibres. A més molts balcons s’engalanen amb senyeres, reflectint la catalanitat d’aquesta jornada tan emblemàtica.


WHITE SUMMER A Pals del 3 al 25 d’Agost (Camping a Serres de Pals: 7’5 km)

White Summer és un festival únic en el seu format i contingut que recull les últimes tendències en arts escèniques, disseny, música i gastronomia. Durant el mes d’agost, quan cau el sol, White Summer és el punt de trobada entre les persones, la bellesa, la creació i l’expressió en un entorn excepcional: la Masia Mas Gelabert. Una rústica masia empordanesa del segle XVII, ubicada a les Serres de Pals, envoltada de camps d’arròs del parc natural Montgrí – Illes Medes al cor de la Costa Brava. Un ambient incomparable, activitats per a totes les edats, una cuidada selecció de la millor música i infinitat d’espectacles, creatius, food trucks i propostes gourmet per a tots els gustos, conflueixen per a crear una vivència inoblidable.

http://www.whitesummer.es/


Park Aventura Everest- Costa Brava Carretera Santa Cristina d’ARO, 85 17249 Platja d’Aro, Girona Telf: 972 468 124 info@everest-costabrava.com www.everest-costabrava.com Costa Brava – Parc d’aventura Pals Camí del Bernegar S/N, 17256 Masos de Pals (Girona) Platja d’aro Bosc del Mas Candell S/N, 17249 Platja d'Aro, (Girona) Telf 972 113 443/627 317 914 www.costabravaparcaventura.com info@costabravaparcaventura.com


11 Setembre Diada Nacional de Catalunya


Parc Aquàtic Water Games Water Games - Pals: 24 KM Water Games - Sant Antoni de Calonge: 18 KM

Horari i Preus • De dilluns a diumenge de 10:00 h a 19:00 h • Cada 1/2 hora des de les 10:00 h fins les 19:00 h • Ticket: 1 hora 12 € / 1 dia 25 €

https://water-games.es/

Profile for Camping Calella de Palafrugell

Informació d'Activitats cat  

Informació d'Activitats cat  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded