Page 1

Dag-Avond variant

1

Ieder kind verdient de beste leraar En die komt van Domstad! Dag-Avond variant Studiejaar 2009-2010


Dag-Avond variant

Hogeschool Domstad

2

Welkom bij Hogeschool Domstad

Inhoud Welkom

3

Ieder kind verdient de beste leraar

5

Bachelor of education

6

Het opleidingsprogramma

7

Toetsing

9

Voorzieningen

11

Toelating en aanmelding

12

Open dagen 2009

13

Domstad in het kort

13

Je overweegt om leraar primair onderwijs te worden? Je wilt dit onderwijsvak praktisch, efficiënt en diepgaand leren? Dan zit je goed op Hogeschool Domstad. Zeker als je de studie wilt combineren met een deeltijdbaan of gezinsleven, maak je de juiste keuze met onze Dag-Avond variant. Deze hbo-opleiding biedt je de ruimte en ondersteuning die je als individuele student nodig hebt om je te ontwikkelen tot leraar primair onderwijs.

Besluit je bij ons te komen studeren, dan kom je terecht in een modern gebouw met ruime parkeergelegenheid midden in van Utrecht. Bovendien zitten we vlakbij het centraal station, dus ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Leraar is een prachtig beroep. Een leraar heeft hart voor kinderen, ongeacht hun achtergrond. Ook weet hij kennis over te brengen op kinde­ ren en vindt hij het mooi te zien hoe ze zich stap voor stap ontplooien. Een leraar begeleidt kinderen bij het creëren van een volwaardige plek voor zichzelf in onze maatschappij. Om dit te kunnen, beschikt een leraar over profes­ sionele vakkennis, onderzoeksvaardigheden, inzicht in communicatieprocessen en ontwik­ kelingspsychologie. Daarnaast heeft de leraar didactische vaardigheden, een gezonde dosis zelfkennis en een open doch kritische blik naar de maatschappij.

College van Bestuur Hogeschool Domstad Drs. S.H.M. (Simone) de Wit MPA Drs. G.A. (Ada) van der Velden-Westervelt

Al deze en andere kneepjes van het vak leer je op Hogeschool Domstad. Hier vind je onder­ wijsprofessionals die je coachen bij het opdoen van de vele competenties die je als leraar nodig hebt. En omdat onze lerarenopleiding primair onderwijs kleinschalig is, kunnen we onze studenten de gewenste aandacht geven. Zo bieden we je als student Dag-Avond variant bijvoorbeeld een helpende hand als je extra begeleiding nodig hebt bij je studie of specifieke vragen over je werkplek op de basisschool hebt.

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan niet om te bellen of langs te komen tijdens een open dag.

‘Kom eens langs, je bent van harte welkom.’ Simone de Wit, voorzitter College van Bestuur


Dag-Avond variant

5

Ieder kind verdient de beste leraar Ieder kind verdient de beste leraar. Daar maakt Hogeschool Domstad zich sterk voor. In de visie van Domstad mag elk kind zichzelf zijn en de ruimte krijgen om een eigen weg te kiezen binnen de gestelde kaders. Hogeschool Domstad leidt leraren op die dat waar kunnen maken. Dat zijn leraren die uniek en authentiek zijn, die kinderen kunnen inspireren en die maatschap­ pelijk betrokken zijn.

De beste leraar staat met twee benen in de maatschappij.

Uniek Ieder mens is uniek. Leraren, kinderen, ouders, opleiders, begeleiders en medewerkers: ze hebben ieder voor zich een eigen persoonlijkheid en eigen mogelijkheden. De beste leraar speelt zo goed mogelijk in op de individuele verschillen. In zijn groep mag elk kind zichzelf zijn.

Authentiek De beste leraar is authentiek. Dat wil zeggen: oprecht en integer. Een leraar die zichzelf durft te laten zien. Hoe kwetsbaar ook.

Inspiratie Hogeschool Domstad heeft een katholieke identiteit: de inspiratiebron waarop de waarden en idealen van deze lerarenopleiding basisonderwijs zijn gebaseerd. Maar daar houdt het niet op. Iedereen is hier welkom. Ook van de studenten wordt verwacht dat zij verder kijken, zodat zij een verbinding kun­ nen leggen tussen hun eigen levensbeschouwing en een pedagogische visie.

Maatschappelijke betrokkenheid De beste leraar staat met twee benen in de maatschappij. Dat moet ook wel. Alleen zo kan hij kinderen helpen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en betrokken medemensen, die kunnen omgaan met diversiteit. Culturele en religieuze verschillen vindt de leraar vanzelfsprekend.

De leraar en zijn rollen Om zijn beroep goed uit te kunnen voeren, kan een leraar goed uit de voeten met de uiteenlopende rollen die hij binnen en buiten de klas heeft. Hoge­ school Domstad onderscheidt zes verschillende rollen, die je als student tij­ dens je opleiding leert beheersen: • de leraar als de medeopvoeder • de leraar als de kennisdrager • de leraar als de cultuurdrager • de leraar als de wereldburger • de leraar als de onderzoeker • de leraar als de inspirator.


Dag-Avond variant

6

Bachelor of education

Gedurende de opleiding loop je steeds meer stage. Hierover voer je overleg met de basisschool en Hogeschool Domstad. Het Centrum voor Werkplek­ leren van Hogeschool Domstad heeft contact met heel veel basisscholen en ondersteunt je bij het vinden van een geschikte werkplek.

De lerarenopleiding primair onderwijs van Hogeschool Domstad is een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo), opgebouwd volgens de internationale bachelor-masterstructuur. Zoals elke hbo-opleiding leidt ook de Domstadopleiding op tot de graad van bachelor. Na het afstuderen mag je de titel ‘bachelor of education’ voeren. Een bachelor kan doorstuderen om ‘master’ te worden.

Lesdagen In de eerste twee studiejaren krijg je les op maandagavond en donderdag­ avond van 18.15 tot 21.45 uur. Daarnaast krijg je per jaar om de week op zestien zaterdagen les van 8.45 uur tot 15.20 uur.

Studiebelasting

Iedere student krijgt op Domstad begeleding van zijn eigen studieloopbaanbegeleider.

Steeds wat moeilijker Een beginnende student moet nog alles van het beroep leraar leren. Gedurende de opleiding werk je steeds zelfstandiger aan je competenties in een steeds wat moeilijkere situatie. Na het eerste studiejaar heb je de basis­ vaardigheden onder de knie en leer je de competenties op een hoger niveau te beheersen. Aan het eind van de studie ben je een startbekwame leraar: je kunt helemaal zelf met een klas aan de slag.

Begeleiding Iedere student krijgt op Hogeschool Domstad begeleiding van zijn eigen studieloopbaanbegeleider (slb’er). In de bijeenkomsten op de opleiding be­ geleiden de vakdocenten je bij het werken aan je ontwikkeling binnen de leergebieden. Op je leerwerkplek op de basisschool begeleid je mentor je in je ontwikkeling. Je mentor is degene bij wie je in de klas op de basisschool stage loopt. Een schoolcontactpersoon heeft contact met je mentor.

‘De signatuur van Domstad is katholiek, maar dat interpreteren we heel breed: alle studenten zijn bij ons welkom!’ Saskia de Jong, docent Onderwijskunde & Pedagogiek

De studiebelasting is gemiddeld dertig uur per week, inclusief stagedag. Dit is mede afhankelijk van je eerder verworven competenties en je eigen leerstijl.

Het opleidingsprogramma De opleiding tot leraar primair onderwijs bestaat uit twee delen: de major en de minor. In de major wordt een brede basis gelegd voor het beroep. In de minor kan een student zich specialiseren in het ‘jongere’ of ‘oudere’ kind en zich profileren door profielminoren te kiezen.

Post - HBO

STARTBEKWAME FASE (4E FASE)

minorfase (3E FASE)

BEROEPSTAKENBEKWAME FASE 2E FASE)

Leren op de werkplek Leren op de werkplek op de basisschool staat centraal in je opleiding. Ge­ durende de hele studie ben je wekelijks één dag op je werkplek op de basis­ school. Hier breng je in praktijk wat je op de opleiding hebt geleerd. Anders­ om formuleer je aan de hand van je werkplekervaringen leervragen waarmee je op de opleiding aan de slag gaat. De inhoud van je werk op de basisschool wordt meer omvattend en gecompliceerder naarmate de opleiding vordert.

majorfase OPLEIDINGSBEKWAME FASE (1E FASE)

PROPEDEUSE

Competentiegericht opleiden Een leraar primair onderwijs heeft heel wat in huis. Alle competenties (kennis, vaardigheden en houding) die een leraar primair onderwijs nodig heeft, leer je gestructureerd op de competentiegerichte opleiding van Hogeschool Domstad. Zo doe je tijdens de opleiding veel en diepgaande kennis op over de ontwik­ keling van kinderen, over de verschillende vakgebieden en over manieren waarop je leerlingen kunt begeleiden in hun leerproces. Daarnaast werk je aan je eigen houding: het beroep vraagt een open houding over de manier waarop je naar de wereld kijkt en hoe je erin staat. Bovendien verwerf je een uitgebreid scala aan vaardigheden in het omgaan met kinderen, hun opvoe­ ders en je eigen collega’s.

7

)

Dag-avond variant


Dag-avond variant

Dag-Avond variant

8

Major

Minor

Het majordeel van de opleiding bestaat uit twee fasen: de opleidingsbekwame fase en de beroepstakenbekwame fase. Gemiddeld duurt de major in totaal twee jaar, maar dat hangt samen met het tempo waarin je je de competenties eigen maakt. Je kunt dus eventueel ook korter of langer over de major doen.

De minor is het tweede en verdiepende deel van de opleiding. Het minordeel duurt net als het majordeel gemiddeld twee jaar. Ook het minordeel omvat twee fasen: de werkplekbekwame fase en de startbekwame fase. In totaal doe je vier minoren: twee beroepsverdiepende minoren en twee profiel­ minoren. De minoren waarmee je je in het beroep verdiept, zijn verplicht. De profielminoren waarmee je je specialiseert, kies je zelf.

Je begint de opleidingsbekwame fase met het leren kennen van je eigen startpositie: motivatie, interesse en kennis. Tegelijk oriënteer je je op het be­ roep en op de lerarenopleiding primair onderwijs (opleidingsprogramma, de competenties, het digitale portfolio). Ook maak je kennis met het werkveld.

Landelijke reken- en taaltoets Na afsluiting van de opleidingsbekwame fase ontvang je het propedeutische getuigschrift.

9

In de propedeuse leggen studenten van alle lerarenopleidingen primair onderwijs een landelijke reken- en taaltoets af. Het halen van deze toetsen is een voorwaarde om door te gaan naar het tweede jaar. Voorbereiding op de toetsen Hogeschool Domstad biedt je de gelegenheid om je gedegen voor te bereiden op deze toetsen. In het voorjaar voorafgaand aan de start van je opleiding kun je bij Hogeschool Domstad trainingsprogramma’s volgen voor Nederlands en rekenen, zodat je de toetsen met vertrouwen tegemoet kunt zien. Daarnaast kun je ook trainingsprogramma’s volgen voor natuurkunde, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde, zodat je voorkennis goed aansluit op de lerarenopleiding van Hogeschool Domstad. En tijdens de propedeuse wordt extra tijd en begeleiding ingeroosterd voor de voorbereiding op de toetsen. Na deze eerste periode op de opleiding ga je aan de slag met het verwerven van je competenties als leraar primair onderwijs. Dit onderwijsprogramma van de opleidingsbekwame fase is verdeeld in vier kwartalen waarin de volgende thema’s centraal staan: • werken op een school voor primair onderwijs • ontwikkeling van kinderen • lesgeven en begeleiden • krachtige leeromgeving. Heb je deze allemaal goed doorlopen, dan bent je opleidingsbekwaam: je beheerst de competenties voor het beroep van leraar op het basisniveau. Bij de afsluiting van de opleidingsbekwame fase ontvang je het propedeutische getuigschrift. Na de propedeuse begin je met de beroepsbekwame fase van de major. In deze fase werk je op een hoger en zelfstandiger niveau aan dezelfde competenties als in de opleidingsbekwame fase.

Het leren op de werkplek staat centraal in de opleiding.

Voor je twee profielminoren heb je keuze uit: • schoolontwikkeling en innovatie (waaronder het Jenaplanonderwijs­- certificaat) • uitgaan van verschillen (als opstap voor het speciaal onderwijs, intern begeleider of een hbo-master Special Needs) • bewegingsonderwijs (voor het deelcertificaat bewegingsonderwijs) • cultuur en kunsteducatie (voor de taak cultuurcoördinator in de basisschool) • internationaal (studie en/of stage in het buitenland, gekoppeld aan een opdracht/contract op maat).

Certificaat Akte van bekwaamheid Godsdienst/ Levensbeschouwing In de major volgen alle studenten van Hogeschool Domstad het eerste deel van het programma levensbeschouwelijk onderwijs. Wie wil, kan er vervol­ gens voor kiezen in de minor het tweede deel van dit programma te volgen. Rond je alle onderdelen van het vak Levensbeschouwelijk Onderwijs goed af, dan ontvang je het Certificaat Akte van bekwaamheid Godsdienst/Levensbe­ schouwing voor leraar katholiek primair onderwijs. Met deze akte kun je op alle basisscholen lesgeven.

Studiereizen Tijdens je studie zijn er veel mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen, zoals een studiereis naar Rome, Marokko, Peru of Atjeh. Dat geeft je mooie kansen om met andere culturen en gewoonten kennis te maken.

Toetsing Het toetsbeleid van Hogeschool Domstad is gebaseerd op de competenties die je je tijdens de opleiding eigen maakt. Per opleidingsfase klim je steeds een beheersingsniveau hoger en neem je steeds meer eigen verantwoorde­ lijkheid. In de opleidingsbekwame fase - het begin van de opleiding - krijg je sturing en begeleiding vanuit de opleiding. Aan het einde van de opleiding de startbekwame fase – ga je zo goed als zelfstandig aan de slag.


Dag-Avond variant

11

Digitaal portfolio Gedurende je hele studie houd je een digitaal portfolio bij. Daarin toon je aan op welke wijze je werkt aan de ontwikkeling van je competenties; zowel op je leerwerkplek op de basisschool als op de opleiding. Het portfolio bestaat uit beeldmateriaal en schriftelijk werk.

Digitale vragenlijsten Aan de hand van digitale vragenlijsten leggen je mentor op de basisschool, je studieloopbaanbegeleider en de schoolcontactpersoon op Hogeschool Domstad en jijzelf de vorderingen vast van je competenties als leraar. Deze vorderingen neem je op in je portfolio.

‘We hebben een leuk gebouw, op een mooie locatie. Dat zijn belangrijke pluspunten.’ Jaap Kramer, hoofd Financiën & Control

Om te laten zien dat je de competenties op het betreffende niveau beheerst, word je regelmatig getoetst. Voorbeelden van toetsen zijn: een kennistoets, een casustoets en een assessment op basis van een assessmentdossier waarin je aantoont dat je over de vereiste competenties beschikt.

Voorzieningen Hogeschool Domstad beschikt over moderne voorzieningen waarvan je gebruik kunt maken om goed te kunnen studeren.

Home directory Elke student krijgt toegang tot de computers, het netwerk en de software van Hogeschool Domstad. Op het netwerk heb je een ‘home directory’. Aan het begin van je studie krijg je hiervoor een persoonlijke loginnaam en wachtwoord.

Je eigen Domstad e-mailadres Aan het begin van je studie krijg je een persoonlijk Domstad e-mailadres.

DomstadNet De elektronische leeromgeving waarin je werkt en studeert heet DomstadNet. Je bereikt deze elektronische leeromgeving via http://domstad.net.

Studielandschap Het Studielandschap van Hogeschool Domstad is een inspirerende en ondernemende leeromgeving. Je vindt hier een schat aan informatie en materialen: gevarieerd, actueel en goed toegankelijk. Op de geïntegreerde werkplekken kun je effectief werken aan je beroepsvaardigheden. Lessen voorbereiden, werken in groepen, zelfstudie: het kan allemaal in het Studielandschap. Door de ruime openingstijden staan de deuren hier bijna altijd voor je open.


Dag-avond variant

Dag-Avond variant

12

Toelating en aanmelding

Open dagen 2009

Wil je het beroep van leraar primair onderwijs leren bij Hogeschool Domstad? Hieronder lees je wanneer je wordt toegelaten en hoe de aanmelding verloopt.

dinsdag 10 februari 2009 woensdag 25 maart 2009 vrijdag 12 juni 2009 donderdag 20 augustus 2009

Vooropleiding

Gerard Braakhuis, docent Beeldende Vorming

Toelatingsonderzoek Heb je niet het vereiste diploma en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen om alsnog toegelaten te worden. Je kunt je aanmelden voor dit toelatingsonderzoek bij het StudentInformatiePunt (STIP), telefoon: (030) 29 27 810, stip@domstad.nl

Aanmelding Wil je studeren aan Hogeschool Domstad, dan kun je je aanmelden via www.domstad.nl. Hier vind je een link om naar Studielink te gaan voor je inschrijving. Je regelt dan ook meteen je aanmelding bij de IB-Groep en jouw eventuele aanvraag voor studiefinanciering. Voor vragen over je aanmelding als student kun je terecht bij het STudentInformatiePunt (STIP): telefoon (030) 29 27 810 of e-mail stip@domstad.nl Wij vinden het belangrijk om met iedereen een intake- en kennismakings­ gesprek te voeren. Na aanmelding word je hiervoor uitgenodigd.

Kosten Hogeschool Domstad probeert studiekosten zo laag mogelijk te houden en op een aanvaardbare manier te regelen. Het aantal boeken dat je moet aanschaffen is zo beperkt mogelijk gehouden. Naast boeken bestaan de studiekosten uit (digitale) studiematerialen, Domstadpublicaties en buiten­ schoolse activiteiten. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 750 in het eerste studiejaar. Het collegegeld bedraagt € 1.597 voor studiejaar 2009-2010.

19.00 – 21.30 uur 19.00 – 21.30 uur 15.00 – 18.00 uur 19.30 – 21.00 uur

Vragen?

Om toegelaten te worden tot de opleiding van Hogeschool Domstad, hebt je minimaal een havo- of vwo diploma nodig, of een mbo-diploma met het niveau middenkaderopleiding.

‘Wat me bij Domstad altijd opvalt, is de enorme inzet. We willen er met z’n allen iets van maken. Dat is echt een sterk punt van Domstad.’

13

Heb je vragen? Bel naar het STudentInformatiePunt (STIP) van Hogeschool Domstad: (030) 29 27 810. Of mail naar stip@domstad.nl

Meer weten? Kijk op www.domstad.nl

Domstad in het kort •

Specialist in het opleiden tot leraar basisonderwijs; volgens de Keuzegids 2009 zijn we de beste pabo van Utrecht. • Kleinschalig, zodat een persoonlijke benadering mogelijk is. • De student staat centraal. We hebben aandacht en mogelijkheden voor je wensen en interesses. • Studeren op een gevarieerde, zelfstandige en actieve manier. • De opleiding is vernieuwend en praktijkgericht. Al direct vanaf het begin maak je kennis met het vak. • Maatschappelijk betrokken en geïnspireerd. • Met de akte van bekwaamheid Godsdienst/Levensbeschouwing kun je op alle basisscholen lesgeven. • Een opleiding die kennisontwikkeling belangrijk vindt, waarbij kwaliteit voorop staat. • Nationale en internationale contacten. • Een modern gebouw met goede faciliteiten. • In het centrum van Utrecht en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Kom eens langs! We nodigen je graag uit om nader kennis te komen maken. Je kunt onze hogeschool bezoeken en deelnemen aan de open dag. Natuurlijk geeft onze website (www.domstad.nl) je ook veel informatie.


Colofon Colofon Opdrachtgever Concept en ontwerp Fotografie Redactie Eindredactie

College van Bestuur Hogeschool Domstad Studio Beige iStockfoto Matthijs Brouwer, Paula Bonekamp en Ada van der Velden-Westervelt Bureau PR & Communicatie Hogeschool Domstad

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hogeschool Domstad. Wijzingen voorbehouden. Š December 2008


Dag-Avond variant

16

Hogeschool Domstad Koningsbergerstraat 9 Postbus 2511 3500 GM Utrecht Telefoon (030) 29 27 777 Fax (030) 29 27 778 info@domstad.nl www.domstad.nl

Dag avondvariant opleiding Hogeschool Domstad  

De Dag-Avondopleiding is een vierjarig traject voor studenten met een afgeronde havo-, vwo- of mbo-opleiding (niveau 4).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you