Page 1

SELECTED WORKS

CAMILLA DOMS


UTBILDNING

FÄRDIGHETER

LANDSKAPSARKITEKT (300 HP)

PhotoShop - Mycket goda kunskaper

Sveriges Latbruksuniversitet, Alnarp, aug 2011-

Illustrator - Mycket goda kunskaper

CIVILINGENJÖR I DESIG OCH PRODUKTUTVECKLING (300 HP) Linköpings Universitet, Linköping. aug 2007 - jun 2009 Avslutade 2 år på denna utbildning. FRISKOLEPROGGRAMET: NATUR-LINJE MED NATURINRIKTNING SAMT MILJÖINRIKTNING. Léstradska, Stockholm. aug 2004 jun 2007

InDesign - Mycket goda kunskaper SketchUp - Mycket goda kunskaper AutoCad - Goda kunskaper

ERFARENHETER

Landskapsarktitekturrådet, Alnarp 2013-2014. Klassreperesentant i Landskapsarktitekturrådet, Alnarp 2011Optikerassistent, Synsam Hornsgatan, Stockholm, 2009-2011 Musikgeneral i Klubbmästeriet, Alnarp 2011-2012 Seglarinstruktör samt ledare på Ängsholmens Seglarkollo, Stockholm sommaren 2010

i Sveriges Arkitekters utskott för forskning och utbildning, UFU.2014-

Dj i ljud och ljusföreningen Forte! Vid Linköpings Universitet, Linköping, okt 2008 - Jun 2009. Organiserade Ljud och Ljus

Sekreterare i Arkitektstudentarena, Alnarps Lokal Presidium, 2013-2014. Vice Ordförande

Alumnirepresentatnt vid Alumniutskottet, Maskinsektionen, Linköpings Universitet, Linköping. 2007-2008.

Ordinarie Studentrepresentant


CAMILLA DOMS LANDSCAPE ARCHITECT SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES,ALNARP https://www.behance.net/camilladoms http://camilladoms.tumblr.com/ camilladoms@gmail.com 0708-29 34 16

INNEHÅLL PROJEKT 2 Projektarbete i kursen LK0177 Projekt 2 - Boplatsen.

BESÖKSCENTRUM, ALNARP,2013 Projektarbete i kursen LK0178 Projektering och byggande av landskapsarkitektur

GLÄNTAN, LIMHAMN,2014 Tävlingsförslag: design av gravkvarter

SKISSER OCH ILLUSTRATIONER Illustrationer konceptskisser m.m. till d.v.s. projekt


PROJEKT 2 ALNARP,2013 Projektarbete i kursen LK0177 Projekt 2 Boplatsen. Projekt 2 är den andra projektkursen på Landskapsarkitekturprogrameten på SLU Alnarp. I denna kurs introduceras landskapsarkitektens digitala verktyg så som AutoCad, Adobe illustrator, Adobe Indesig, Adobe Photoshop och SketchUp. Då jag redan sedan tidigare hade god kunskap i samtliga av dessa program (med undantag av AutoCad) valde jag att fokusera på att försöka utveckla mitt konceptuella tänkande I denna kurs. Huvuduppgiften I Projekt 2 var att gestalt ett bostadsområde och en bostadsgård i tätorten Teckomatorp. Teckomatorp ett samhälle djupt präglat av den kemiskandal som inträffade där i slutet av 70-talet. Med orsak av detta blev det intressant för mig att skapa en alternativ identitet på orten vilken inte var knutet till samhällets sensationellt obehagliga historia. Jag reflekterade mycket over Teckomatorps förmåga att återhämta sig efter Sveriges genom tiderna värsta naturkatastrof. Det var på så sätt jag kom i kontakt med begreppet Resiliens. Jag började leka med tanken på att skapa ett slags social resiliens i Teckomatorp och läste på om KASAM-begreppet. Genom att använda mig av teorin om Känsla Av Sammanhang kunde jag göra en ansats till att skapa en ny resilient identitet vilken på ett positivt sätt kunde hantera Teckomatorps mörka historia. Allt som allt blev resultatet bostadskvarteret Bruket samt en viktig insikt i hur betydelsefull den sociala hållbarheten är för att samhällen skall kunna fungera som självgående processer.


BESÖKSCENTRUM ALNARP,2013 Projektarbete i kursen LK0178 Projektering och byggande av landskapsarkitektur

Uppgiften i denna kurs var att skapa ett utformningsförslag till utemiljön runt Alnarps nya besökscentrum. I uppgiften ingick även att och sedemera även projektera förslaget samt en egen designad detalj.

"En viktig del i min utformning har varit att förlänga naturrummet (som finns beläget i den västra delen av den nya byggnaden) utöver sina fysiska barriärer och ge det ett visuellt lugn och harmonisk utsikt. Samtidigt var det viktigt för mig att hushålla med de sociala möten som skulle ske i anslutning till cafét i den nya byggnadens östra gavel. Jag är mycket nöjd med hur jag lyckats kombinera dessa två tempon i en utemiljö utan att strikt rumsligt dela upp platsen i olika funktioner. Jag är också mycket tillfreds med den strategiska siktlinje som amfieaterparkeringen skapar mellan infart och huvudentre"

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Plattstål

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


EN STRIKT ALLÉ LOCKAR ALNARPS BESÖKARE IN TILL DET LUFTIGA GÅRDSTORGET. TORGET ÄR EN ALLEGORI AV ALNARPSGÅRDEN OCH FRÅN TORGET ÖPPNAR SIG ALNARPSPARKEN NATURLIGT I ALLA RIKTNINGAR. VID GÅRDSTORGET LIGGER ALNARPS NYA NATURRUM OCH CAFÉ. CAFÉETS UTESERVERING ANGRÄNSAR ETT GC-STRÅK SAMT DE NYA BUTIKSLOKALERNA OCH ATELJERNA. VYN FRÅN CAFÉET ÄR LIVLIG MEDAN NATURRUMMET FÖRSETTS MED EN GRÖN OCH HARMONISK UTSIKT. PARKERINGEN ÄR INSPRÄNGD I VEGITATION OCH NEDSÄNKT I EN AMFITEATER. TEATERN FUNGERAR ÄVEN SOM UTOMHUSKLASSRUM OCH SCEN. I NORR LIGGER EN PICNIC-GLÄNTA MED SPECIALDESIGNADE SITTMÖBLER OCH I CENTER FINNS EN NATURLEKPLATS. STORMVATTENDAMMEN I ANLUTNING TILL AMFITEATERN LÖSER NATURLIGT ALL AVRINNING PÅ PLATSEN OCH MARKMATERIALEN VITTNAR OM ALNARPS JORDBRUKSINDUSTRIELLA BAKGRUND.


GLÄNTAN LIMHAMN,2014 TÄVLINGSFÖRSLAG: DESIGN AV GRAVKVARTER BAKGRUND: Vid den årliga begravningsutställningen i Paris 2014 presenterades ny typ av gravsättningsurna för askor, BIOS URN. Den är tillverkad av förgängligt material och överst i urnan finns en behållare som innehåller en påse mull, en påse växtnäring och en påse med ett frö till ett träd. Tanken är att introducera detta koncept på en begravningsplats i Sverige. UPPGIFT: Att utifrån angivna förutsättningar skissa och beskriva ett förslag till design för ett kvarter med BIOS URN på en begravningsplats i Limhamn.

GLÄNTAN "Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse" S å i n l e d s To m a s Tr a n s t rö m e r s k l a s s i s k a d i k t G L Ä N TA N v i l k e n h a r v a r i t m i n v i k t i g a s t e i n s p i r a t i o n under utveckladet av detta koncept. Skogen har traditionellt sett alltid varit en symbol för döden, vanligtvis är det dess mörka och skrämmande aspekter som då betonades. Tr a n s t rö m e r s s k o g d ä re m o t b e s k r i v s o f t a s t s o m något positivt. Skogen kan vara en symbol för bokstavlig eller andlig död, men den inger ingen r ä d s l a . F ö r Tr a n s t rö m e r r y m m e r s k o g e n n y a d i m e n s i o n e r, e n v i d g a d s y n , d e n f ö r k n i p p a s m e d tidlöshet, evighet, liv och död. I motsats till den klassiska och förhärligande bilden av skogen som tillflykt för den som inte klarar av v a rd a g s l i v e t ä r s k o g e n h o s Tr a n s t rö m e r d e t s t ä l l e där man hittar sin verkliga identitet, där minnena blir levande och där man ser en dold sida av livet. En sida som inte kommer fram så ofta men som är lika verklig som den synliga världen.


Idén om en central plats, en glänta, dit den som förlorat något kan s ö k a s i g h a r v a r i t l e d a n d e u n d e r m i n u t f o r m n i n g s p ro c e s s . G l ä n t a blir själva utgångspunkten för begravningsplatsen.

3M ete r

r ete 3M

r ete 3M

Utifrån denna planteras träden i ett rutnätssystemsystem, på så vis kan skogen dynamiskt växa allt eftersom att fler gravsätts och t r ä d e n g ro r. De strikta trädraderna som i framtiden kommer att utvecklas utgör v i s u e l l a o c h v a r i e r a n d e u t b l i c k a r f ö r d e s o m f ä rd a s l ä n g s s t i g a r n a .

30 CM

3M ete r

r ete 3M

B

A

B

A

D e B e f i n t l i g a t r ä d e n f ö r b l i r n ä r g l ä n t a n a n l ä g g s , Tr ä d e n n ä r m a s t g l ä n t a n ä r a v k v a l i t é t h ö g s t a m o c h p l a n t e r a s d ä r re d a n v i d a n l ä g g n i n g . D e s s a t r ä d u t g ö r i n t e g r a v p l a t s e r u t a n f u n g e r a r i s t ä l l e t r u m s s k a p a n d e . U n d e r å re n s l o p p utvecklas skogen dynamiskt utåt.

TEKNIKALITETER

SKOGSEKEN

Gravrätten är begränsad, på s å s ä t t f å g r a v r ä t t s i n n e r h a re n d . v. s . d e a n h ö r i g a f r i t t bestämma vem/vilka som får gravsättas inom gravplatsen. D ä re m o t h a r d e a n h ö r i g a inte rätt att bestämma över h u r s j ä l v a g r a v a n o rd n i n g e n ska se ut eller i övrigt hur gravplatsen ska utsmyckas o c h o rd n a s . D e t t a b e s l u t a r begravningshuvudmannen om.

Skogsekens växtsätt är upprätt och med tiden k a r i s m a t i s k t . D e n ä r re l a t i v t l å n g s a m v ä x a n d e o c h h a r e n å r l i g t i l l v ä x t p å 2 0 - 4 0 c m . E k e n ä r h ä rd i g t i z o n 1 - 5 o c h t r i v s i n ä r i n g s r i k a v ä l d r ä n e r a d e j o rd a r och sol-halvskugga. Att Skogseken kan hantera halvskugga är avgörande för dess utveckling bland de övriga träden på gravplatsen.

I gläntan i mitten av området återfinns de vilades namn och levnadsdatum på små metallplattor fästa längs v a t t e n s p e g e l n s s a rg . H ä r f i n n s det möjlighet för de anhöriga att tända ljus och lämna hälsningar till sina vilande.

Ekollonet skulle fungera väl tillsammans med Bios Urn då de är lättodlat och för det mesta utvecklas väl efter sådd. Det är ett stort och näringsrikt f rö v i l k e t ö v e r l e v e r l ä n g e i j o rd e n o c h k a n d ä r f ö r planteras under en s t ö r re p e r i o d a v å re t ä n a n d r a f rö n .

Information om vilket träd som ruvar på en viss person har enbart begravningshuvudmannen o c h d e a n h ö r i g a . Ta n k e n ä r att träden i sin helhet skall utgöra ett stort lugn men att det samtidigt inom varje 3x3 m e t e r s k a l l f i n n a s e t t s p e c i e l l t a n d r u m f ö r d e s o m v i l a r j u s t d ä r.

Skogseken är ett av våra klassiska skogsträd. Det är ett träd som många h a r e n p e r s o n l i g re l a t i o n t i l l o c h d e t b e t r a k t a s a v m å n g a k u l t u re r o c h re l i g i o n e r s o m e t t " h e l i g t t r ä d " . Detta i kombination med ekens biologiska egenskaper gör Skogseken till ett lämpligt träd att använda i kombination med Bios Urn.

U n d e r t r ä d e n v ä x t e r g r ä s e t h ö g t , d e t t a g ö r a t t d e n n y p l a n t e r a d e t r ä d f å r u t r y m m e a t t g ro i l u g n o c h ro . T v å g å n g e r o m å re t s l å s g r ä s e t p å p l a s t e n . E f t e r s o m a t t d e n n a s k ö t s e l e n d a s t s k e r t v å g å n g e r p e r s ä s o n g f i n n s d e t u t r y m m e a t t f ö r s i k t i g t p a re r a d e s m å o c h n y e t a b l e r a d e t r ä d e n v i l k a m a r k e r a t s u t m e d e n d i s k re t p i n n e . I d e f a l l d å d e t f rö e t i n t e l y c k a t s g ro i n o m 1 2 m å n a d e r e f t e r g r a v s ä t t n i n g p l a n t e r a s e n l i t e n e r s ä t t n i n g s p l a n t a a v s a m m a a r t på platsen.


KONCEPTSKISSER

OCH


ILLUSTRATIONER STORA BARNVIKSVÄGEN 2014


TACK CAMILLA DOMS

CONTACT 0708 293416 camilladoms@gmail.com

Camilla Doms Portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you