Page 1

CEIP Camí del Mig Cicle Superior de Primària. 6è Curs 2012-13 -1r. trimestre Benvolgudes famílies: Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill, podreu saber què ha fet a cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. LLENGUA CATALANA 1. Dimensió comunicativa  Parlar i conversar Explicació i argumentació dins d’un debat. Preparació guió i explicació als alumnes de 5è dins del projecte APS. Respecte pel torn de paraules i valoració de les intervencions dels altres.  Escoltar i comprendre -Cançons: Amb la teva sang, dels Gossos. Audició, comprensió i treball colaboratiu al voltant de la cançó.  Llegir i comprendre Lectura comprensiva i expresiva de diferents textos: descripcions, llegendes, entrevistes, tira còmica, contes i fragments de textos literàris, textos funcionals.  Escriure Elaboració de textos descriptius de personatges, de paisatges i ambients a partir d’imatges, llegendes i tira còmica. El conte (inici ) participació Memorial Joaquim Casas fent ús de les TIC partint del procés de pensar, escriure i revisar amb una fase del procés col·laborativament i una altra individual. Elaboració d’entrevistes per la recollida d’informació. Elaboració article Mestres nous, Oreneta. Pràctica en textos funcionals (notes informatives a les famílies, cartells i normes internes de funcionament de la classe i acords d’assemblees) El·laboració guió APS (Aprenentatge i servei) donació de sang  Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge Classificació de les paraules segons l’accent: agudes, planes i esdrúixoles. Aplicació de l’accentuació gràfica. Relació de l’ús dels signes de puntuació amb el significat del text. Diferenciació dels dos elements bàsics d’una frase gramatical: el subjecte i el predicat. Reconeixement de la funció del subjecte i dels complements del nom. Reescriptura de textos propis eliminant repeticions lèxiques. Interès per la precisió lèxica i l’ampliació de vocabulari. Reconeixement de les normes bàsiques de l’ús de la dièresi. Ús de la derivació en la formació de paraules. Identificació del significat de prefixos i sufixos. Reconeixement i aplicació de l¡ accentuació diacrítica. Identificació i classificació de diftongs i hiats. Pràctica en dictats. Treball específic: accentuació, b/v, g/tg, j/tj. L’apradinament lector Establiment de relacions comunicatives amb els alumnes del cicle inicial. Experimentació de la responsabilitat individual i el compromís d’ajuda i cooperació mitjançant un lligam afectiu. Desenvolupament de les tasques que se’n deriven: preparació de les sessions, enregistrament dels fulls d’avaluació i valoració del procés a les assemblees de classe.

1


2. Dimensió literària Biblioteca d’aula: treball al voltant de la lectura en veu alta per part del mestre de Matilda, de R. Dalh i de les lectures individuals. 3. Dimensió plurilingüe i intercultural Paper de les llegendes en la cultura dels pobles. Treball a l’àrea de plàstica del sil·labari japonés. EXPRESSIÓ MATEMÀTICA NUMERACIÓ I CÀLCUL Operacions amb nombres naturals i decimals • Suma i resta de nombres naturals i decimals • Multiplicació i divisió de nombres naturals i decimals Potències • El concepte de potència • Quadrats, cubs i potències de base 10 Nombres enters • Usos dels nombres enters • Diferents tipus de numeració. • Càlcul mental. Geometria: • Classificació, perímetre i superfície dels triangles • Racons: lògica, geometria, papiroflèxia, racons interactius on-line. RELACIONS I CANVIS • Arrodoniment de nombres. • Estimació de resultats amb operacions diverses. PROCESSOS ESPECÍFICS A DESENVOLUPAR • La resolució de problemes. • El raonament i la prova. • La comunicació i la representació de la informació. • La connexió entre els diferents continguts. TREBALL COOPERATIU • Resolució de problemas amb l’estructura de full giratori LENGUA CASTELLANA  Parlar i conversar Explicació i argumentació dins d’un debat. Respecte pel torn de paraules i valoració de les intervencions dels altres.  Llegir i comprendre Lectura comprensiva i expresiva de diferents textos: descripcions, fragments de textos literàris, textos funcionals.  Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge Classificació de les paraules segons l’accent: agudes, planes i esdrúixoles. Aplicació de l’accentuació gràfica. Relació de l’ús dels signes de puntuació amb el significat del text. Diferenciació dels dos elements bàsics d’una frase gramatical: el subjecte i el predicat. Reconeixement de la funció del subjecte i dels complements del nom. 2


Reescriptura de textos propis eliminant repeticions lèxiques. Interès per la precisió lèxica i l’ampliació de vocabulari. Reconeixement de les normes bàsiques de l’ús de la dièresi. Ús de la derivació en la formació de paraules. Identificació del significat de prefixos i sufixos. Reconeixement i aplicació de l¡ accentuació diacrítica. Identificació i classificació de diftongs i hiats. Pràctica en dictats.

2. Dimensió literària Biblioteca d’aula: treball al voltant de les lectures individuals.

LLENGUA ANGLESA • Repàs del vocabulari del nivell 5 • Nombres ordinals i dates • Fórmules interrogatives. • Salutacions i les presentacions. • Fer i respondre preguntes sobre la identitat de la gent, l’edat i el país d'origen. • Parlar sobre els gustos i aficions personals. • Descriure persones. • Comparar edats, pesos i alçades. • Expressar el que es porta posat i el que es té en general. • Parlar d'activitats de temps lliure i freqüència d'acció. • Aprendre a dibuixar caràcters de còmic tipus Manga. • Adjectius comparatius i superlatius. • Present simple: ell/a + adverbis de freqüència • Present simple: les formes + preguntes • Bonfire night i Christmas day

3


CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL SOCIAL I CULTURAL 

 

El món dels éssers vius L’arbre apadrinat: la figuera. El cos humà, funcions vitals i aparells. Treball a l’hort. Conreu de les bledes i raves. Tasques de manteniment en equips col·laboratius. Les persones i la salut Les vacunes: Què són?. Les malalties infantils. Anticosos i immunització. Calendari i carnet de vacunes. Canvis i continuïtat en el temps Època de castells La conquesta d'Hispània pels visigots. La conquesta musulmana de la Península Ibèrica. La formació dels regnes cristians. La vida a l’Al-Àndalus. La societat feudal. Senyors i cavallers. La vida en els castells. Els monjos i la vida en els monestirs. Els pagesos i les tasques del camp. Les ciutats medievals: artesans i gremis. Les esglésies romàniques i les catedrals gòtiques. L’època dels descobriments. L’època dels Habsburg. Lectura i interpretació de mapes històrics i mapes conceptuals

EDUCACIÓ FÍSICA

• El cos: imatge i percepció Els principals músculs, ossos i articulacions que intervenen en el moviment.

• • •

• Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques Reglament i evolució del Shoot-ball. L’atletisme. Proves de llançaments, curses i salts. La Marató escolar. Història de les maratons. Preparació per una cursa de llarg recorregut.

• •

• Activitat física i salut Adquisició d’hàbits higiènics i cura del propi cos. Respecte i compliment de normes de convivència amb altres companys i companyes.

• • • • • • •

• El joc Ús de les habilitats motrius bàsiques en la realització de jocs diversos. Identificació del joc com a objecte lúdic i recreatiu. Pautes i normes bàsiques de jocs diversos. Anàlisi de jocs realitzats des del punt de vista de l’organització, la participació i les noves aportacions. Acceptació de les normes i reflexió sobre les incidències en situacions de joc. Acceptació a la diversitat física, d’opinió i d’acció. Participació a la revista Oreneta “si no saps a què jugar”.

4


EDUCACIÓ ARTÍSTICA – MÚSICA I DANSA Continguts del 1r trimestre EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda - Discriminació auditiva d’intervals: 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a. ascendent i descendent. - Discriminació auditiva de mode: Major, menor. Llenguatge musical Lectura: - Lectura de notes: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’-re’-mi’-fa’-sol’ - Escriptura: (Escales de: Do, Re, MI i FA) - Escriptura de notes: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’-re’-mi’-fa’-sol’ - La música escrita: el tempo (terminologia italiana), les dinàmiques. Fonaments de l’harmonia: - El to i el semitò. - Interval melòdic, interval harmònic. - El sostingut. Cançó - Cançons: Boig per tu, Quan somrius. - Cançons amb acompanyament instrumental: Boig per tu, Quan somrius.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA Color: tècniques bàsiques de treball amb el llapis de colors (traç, intensitat, degradats, barreges, ...) Dibuix: Treballar el grafisme a partir de diferents autors i les seves tècniques: • Hiroshige i Hokusai (estil japonès, escrits a partir dels sil·labaris Hiragana i Katakana). • Alechinsky (treballar a partir de les notes musicals una seqüència d’imatges creant un resultat similar als zootrops: és una joguina òptica inventada per William George Horner que es basa en el fenomen de la persistència de la visió per crear la il·lusió de moviment dins del pentagrama). Volum: Construcció dels castells utilitzant tècniques amb materials reciclables.

5

Continguts 6e - 1r trimestre - curs 12-13  

Continguts 6e - 1r trimestre - curs 12-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you