Page 1

CEIP Camí del Mig Cicle Superior de Primària. 6è Curs 2011-12 -1r. trimestre Benvolgudes famílies: Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill, podreu saber què ha fet a cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. LLENGUA CATALANA 1. Dimensió comunicativa  Parlar i conversar Explicació i argumentació dins d’un debat. Respecte pel torn de paraules i valoració de les intervencions dels altres.  Escoltar i comprendre -Cançons: Bon dia, dels pets. Audició, comprensió i treball colaboratiu al voltant de la cançó. Boig per tú. Audició i comprensió.  Llegir i comprendre Lectura comprensiva i expresiva de diferents textos: descripcions, llegendes, contes i fragments de textos literàris (El guardià del sègol ), textos funcionals.  Escriure Elaboració de textos descriptius de personatges, de paisatges i ambients a partir d’imatges i sons ambientals. La llegenda (inici ) participació Memorial Joaquim Casas fent ús de les TIC partint del procés de pensar, escriure i revisar amb una fase del procés col.laborativament i una altra individual. Elaboració d’enquestes per la recollida d’informació. Elaboració article Mestres nous, Oreneta. Pràctica en textos funcionals (notes informatives a les families, cartells i normes internes de funcionament de la classe i acords d’assemblees)  Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge Classificació de les paraules segons l’accent: agudes, planes i esdrúixoles. Aplicació de l’accentuació gràfica. Relació de l’ús dels signes de puntuació amb el significat del text. Diferenciació dels dos elements bàsics d’una frase gramatical: el subjecte i el predicat. Reconeixement de la funció del subjecte i dels complements del nom. Reescriptura de textos propis eliminant repeticions lèxiques. Interès per la precisió lèxica i l’ampliació de vocabulari. Reconeixement de les normes bàsiques de l’ús de la dièresi. Ús de la derivació en la formació de paraules. Identificació del significat de prefixos i sufixos. Reconeixement i aplicació de l¡ accentuació diacrítica. Pràctica en dictats. L’apradinament lector Establiment de relacions comunincatives amb els alumnes del cicle inicial. Experimentació de la responsabilitat individual i el compromís d’ajuda i cooperació mitjançant un lligam afectiu. Desenvolupament de les tasques que s’enderiven: preparació de les sessions, enregistrament dels fulls d’avaluació i valoració del procés a les assemblees de classe. 2. Dimensió literària Estructura que determina un reportatge. 1


Interpretació de la informació llegida sobre la robòtica a la premsa i revistes científiques Biblioteca d’aula: treball al voltant de la lectura en veu alta per part del mestre de Matilda, de R. Dalh 3. Dimensió plurilingüe i intercultural El text poètic, vehicle d’expressió musical dels pobles. Paper de les llegendes en la cultura dels pobles EXPRESSIÓ MATEMÀTICA NUMERACIÓ I CÀLCUL Operacions amb nombres naturals • Suma i resta de nombres naturals • Multiplicació i divisió de nombres naturals Potències • El concepte de potència • Quadrats, cubs i potències de base 10 Nombres enters • Usos dels nombres enters • Diferents tipus de numeració. • Càlcul mental. RELACIONS I CANVIS • Arrodoniment de nombres. • Estimació de resultats amb operacions diverses. PROCESSOS ESPECÍFICS A DESENVOLUPAR • La resolució de problemes. • El raonament i la prova. • La comunicació i la representació de la informació. • La connexió entre els diferents continguts. TREBALL COOPERATIU • Resolució de problemas amb l’estructura de full giratori LENGUA CASTELLANA •

Hablar y escuchar

Comprensión en grupo del texto oral a partir de la resolución de preguntas. •

Leer y escribir

Preparación y redacción guiadas de un texto escrito en primera y en tercera persona. Revisión del texto como proceso de valoración personal del trabajo realizado. Reconocimiento, comprensión y uso de personificaciones, metáforas, hipérboles y comparaciones. •

Conocimiento de la lengua

Observación y reconocimiento de vocales débiles y fuertes y de diptongos e hiatos. Acentuación de palabras con hiatos. Observación y reconocimiento de palabras con tilde diacrítica. 2


Reconocimiento de palabras con sentido real y figurado. Reconocimiento y uso de pronombres personales, demostrativos y posesivos. Diferenciación entre connotación y denotación. Observación y uso de palabras que empiezan por bu-, bus, y bur. Observación de palabras que se escriben con h. •

Lectura y comprensión lectora

Uso de estrategias que favorecen el proceso de comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. Lectura conjunta y guiada de un texto narrativo para profundizar en su sentido Lectura conjunta de un poema para profundizar en su sentido.

LLENGUA ANGLESA CONTINGUTS Els continguts s'han agrupat en dues dimensions que ordenen els elements d'anàlisi d'una realitat complexa; en relació a quatre centres d'atenció amb característiques i necessitats específiques quant al procés d'ensenyament i aprenentatge: el llenguatge oral, el llenguatge escrit, els elements constitutius del sistema lingüístic (el seu funcionament i relacions) i la dimensió social i cultural de la llengua estrangera. •

Repàs del vocabulari del nivell 5

Nombres ordinals; Dates; el temps atmosfèric.

Fórmules interrogatives.

Salutacions i les presentacions.

Fer i respondre preguntes sobre la identitat de la gent, l’edat i el país d'origen.

Parlar sobre els gustos i aficions personals.

Descriure persones.

Comparar edats, pesos i alçades.

Expressar el que es porta posat i el que es té en general.

Parlar d'activitats de temps lliure i freqüència d'acció.

Aprendre a dibuixar caràcters de còmic tipus Manga.

Adjectius comparatius i superlatius.

Present simple: ell/a + adverbis de freqüència

Present simple: tes les formes + preguntes

Bonfire night i Christmas day

Dimensió comunicativa Parlar i conversar / Escoltar i comprendre o

Escolta i comprensió de missatges orals senzills per realitzar tasques a l'aula.

o

Interacció oral en situacions reals o simulades a través de respostes verbals i no verbals facilitades per rutines de comunicació.

3


o

Producció de textos orals coneguts prèviament mitjançant la participació activa en representacions compartides, cançons, recitació, dramatitzacions.

Escoltar les descripcions dels personatges i unes preguntes. En parelles, fer i respondre aquestes preguntes per practicar les estructures i personalitzar.

Fer i respondre les preguntes proposades segons el model

Cantar una cançó

Escoltar i llegir el contingut d'unes bafarades i identificar uns personatges

Escoltar un personatge omplint un formulari i discriminar entre tres opcions proposades

Escoltar un correu electrònic

Llegir i comprendre / Escriure o

Lectura de paraules i frases senzilles, prèviament conegudes a partir de la participació activa en interaccions orals reals o simulades.

o

Iniciació en l'ús d'estratègies de lectura: ús del context visual i verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situació transferits des de les llengües que coneix.

o

Escriptura de paraules i frases, conegudes prèviament a partir de la participació activa en interaccions orals i posteriorment en activitats que inclouen la seva lectura per transmetre i compartir informació, o amb intenció lúdica.

Llegir i respondre unes preguntes pròpies i de tres companys. Omplir una taula amb la informació.

Llegir la descripció d'un personatge i contestar les seves preguntes adequadament.

Classificar les paraules d'un requadre en les categories indicades. Afegir paraules noves.

Relacionar unes instruccions per enviar un email amb els seus símbols adequats. o

Llegir unes preguntes/esquema i respondre-les escrivint un missatge.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge o

Coneixement de l’ús i funcionalitat d’algunes formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera, prèviament utilitzades.

o

Familiarització amb l’ús de les estratègies bàsiques en la producció de textos a partir de models: selecció del destinatari, propòsit i contingut.

4


o

Ús d’habilitats i procediments com repetició, memorització, associació de paraules i expressions amb elements gestuals i visuals, observació de models, per a l’adquisició de lèxic, formes i estructures de la llengua.

o

Utilització progressiva de mitjans gràfics de consulta i informació i de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

Dimensió plurilingüe i intercultural o

Conèixer costums, formes de relació social, trets i particularitats dels països en els quals es parla la llengua estrangera, fomentant la tolerància i el coneixement d'altres cultures a través de l'idioma.

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL SOCIAL I CULTURAL 

 

L’entorn i la seva conservació El reciclatge i la reutilització. El manteniment i conservació del nostre espai al pati. El consum responsable. El món dels éssers vius L’arbre apadrinat: la figuera. Treball a l’hort. Conreu de l’enciam. Tasques de manteniment en equips colaboratius. Les persones i la salut Les vacunes: Què són?. Les malalties infantils. Anticosos i immunització. Calendari i carnet de vacunes. Persones, cultures i societat Els drets humans. Els drets dels infants. Drets i deures de les persones. Sant Simó.Tradició i festa a l’escola. La pirateria d’ahir i d’avui. Els pirates tecnològics. Treball de recerca i exposició. Canvis i continuïtat en el temps Època de castells La conquesta d'Hispània pels visigots. La conquesta musulmana de la Península Ibèrica. La formació dels regnes cristians. La vida a l’Al-Àndalus. La societat feudal. Senyors i cavallers. La vida en els castells. Els monjos i la vida en els monestirs. Els pagesos i les tasques del camp. Les ciutats medievals: artesans i gremis. Les esglésies romàniques i les catedrals gòtiques.

Lectura i interpretació de mapes històrics i mapes conceptuals Materia i energia LA

TERRA, EL NOSTRE PLANETA

La geosfera. Com canvia el relleu terrestre 5


El desgast del relleu terrestre Les roques i els sòls de l’escorça terrestre Treball cooperatiu. Equips d’experts 1era part. Planificació de les tasques, recerca d’informació i elaboració dels apartats. EL RELLEU, ELS RIUS I EL CLIMA D’EUROPA EUROPA POLÍTICA I SOCIAL EL RELLEU I ELS RIUS D’ESPANYA EL CLIMA I LA VEGETACIÓ D’ESPANYA ILLES I CIUTATS AUTONÒMIQUES VULCANISME. EL HIERRO *Exposició dels, rúbriques i avaluació, segon trimestre.  Entorn, tecnologia i societat Tecnocampus: Taller de robòtica.

EDUCACIÓ FÍSICA • •

Els principals músculs, ossos i articulacions que intervenen en el moviment. •

• • •

Activitat física i salut

Adquisició d’hàbits higiènics i cura del propi cos. Respecte i compliment de normes de convivència amb altres companys i companyes. •

• • • • • • •

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

Reglament i evolució del Shoot-ball. L’atletisme. Proves de llançaments, curses i salts. La Marató escolar. Història de les maratons. Preparació per una cursa de llarg recorregut. •

• •

El cos: imatge i percepció

El joc

Ús de les habilitats motrius bàsiques en la realització de jocs diversos. Identificació del joc com a objecte lúdic i recreatiu. Pautes i normes bàsiques de jocs diversos. Anàlisi de jocs realitzats des del punt de vista de l’organització, la participació i les noves aportacions. Acceptació de les normes i reflexió sobre les incidències en situacions de joc. Acceptació a la diversitat física, d’opinió i d’acció. Participació a la revista Oreneta “si no saps a què jugar”.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA – MÚSICA I DANSA Continguts del 1r trimestre EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda - Discriminació auditiva d’intervals: 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a. ascendent i descendent. - Discriminació auditiva de mode: Major, menor. 6


Llenguatge musical Lectura: - Lectura de notes: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’-re’-mi’-fa’-sol’ - Escriptura: (Escales de: Do, Re, MI i FA) - Escriptura de notes: do-re-mi-fa-sol-la-si-do’-re’-mi’-fa’-sol’ - La música escrita: el tempo (terminologia italiana), les dinàmiques. Fonaments de l’harmonia: - El to i el semitò. - Interval melòdic, interval harmònic. - El sostingut. Cançó - Cançons: Boig per tu, Quan somrius. - Cançons amb acompanyament instrumental: Boig per tu, Quan somrius.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA Taller Taller • •

• • • •

de color: de dibuix: Treballar el grafisme a partir de diferents autors i les seves tècniques: Hiroshige i Hokusai (estil japonès, escrits a partir dels sil·labaris Hiragana i Katakana). Alechinsky (treballar a partir de les notes musicals una seqüència d’imatges creant un resultat similar als zootrops: és una joguina òptica inventada per William George Horner que es basa en el fenomen de la persistència de la visió per crear la il·lusió de moviment dins del pentagrama). Edward Munch (treballar el traç a partir de dues obres, i crear un cal·ligrama amb escrits que volien fer saber al món, crits cap a la societat). Jean Debuffete (experimentar amb la tècnica i crear la nostra imatge Debuffete) Practicar amb l’art del carrer (els graffitis) i debatre quins tipus hi ha i crear-ne un amb el nostre nom o pseudònim). El·laborar la nostra carpeta de plàstica amb tot el material que ens ha quedat durant el trimestre. Reutilitzar restes de material per crear-ne un altre.

Taller de volúm: Projecte: Realització d’un diorama evocant un espai de creació lliure amb la instal.lació d’un un circuït elèctric amb els següents elements: • pila de petaca • commutador • bombeta • portallums • cables Continguts: • Elaboració d’un projecte indicant les fases del treball, els materials necessàris i el diseny • L’energia elèctrica a través del temps. Ús de les TIC. • Pràctica en muntatge de circuïts elèctrics amb materials del laboratori de l’escola • Transformació d’una capsa de sabates en diorama • Concepte d’espai interior i espai exterior. • Seguretat en la manipulació de materials i eines.

7

Continguts 6è 1r t 2011-12  

Continguts

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you