Page 1

CEIP Camí del Mig Cicle Superior de Primària. 5è Curs 2.011-12 3r trimestre Benvolgudes famílies: Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill, podreu saber què ha fet a cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge.

CONTINGUTS LLENGUA CATALANA

1. Dimensió comunicativa 

Parlar i conversar

- Explicació i argumentació dins d’un debat. - Respecte pel torn de paraules i valoració de les intervencions dels altres. 

Escoltar i comprendre

- Repertori de cançons per a la Cantània 2012. Audició i comprensió. - Lectura col·lectiva: audició i comprensió del llibre llegit pel/ la mestre/a: El Gran Amic Gegant, de Roald Dahl. 

Llegir i comprendre

- Lectura comprensiva i expressiva de diferents textos: descripcions, contes, fragments de textos literaris, poemes, textos funcionals, textos periodístics, textos instructius, mapes conceptuals i quadres i jeroglífics. - Lectura silenciosa dels llibres de biblioteca d’aula. - Apadrinament lector amb P5 i 1r 

Escriure

- Redaccions sobre diferents temes (sortides, lectures, colònies…). - Pràctica en textos funcionals (notes informatives a les families, cartells i normes internes de funcionament de la classe i acords d’assemblees). 

Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge

-

Pronoms personals

-

L’adjectiu

-

Sinònims i antònims.

-

El verb


-

Contraccions

-

Repàs normes d’accentuació

-

Preparació de dictats setmanals entorn unes grafies concretes. L’apadrinament lector

- Establiment de relacions comunicatives amb els alumnes d’educació infantil i cicle inicial. - Experimentació de la responsabilitat individual i el compromís d’ajuda i cooperació mitjançant un lligam afectiu. - Desenvolupament de les tasques que se’n deriven: preparació de les sessions, enregistrament de l’avaluació i valoració del procés a les assemblees de classe. - Acomiadament a partir d’una sessió de jocs conjunta. 2. Dimensió literària - Estructura que determina un jeroglífic. - Estructura d’un còmic (Lectogrup) - Biblioteca d’aula: treball al voltant de la lectura en veu alta per part del mestre de El Gran Amic Gegant, de Roald Dahl.

EXPRESSIÓ MATEMÀTICA

NUMERACIÓ I CÀLCUL Operacions amb nombres naturals •

Repàs de la divisió entre dues xifres.

Operacions amb nombres decimals • Sistema decimal (dècima, centèsima i mil·lèsima). • Ordenació de nombres decimals (concepte de la coma) • Operacions amb nombres decimals: suma, resta i multiplicació. Operacions amb fraccions •

Concepte de fracció. Comparació i ordenació.

Suma i resta amb igual denominador. Multiplicació de fraccions.

Fraccions equivalents i fracció irreductible.

Inici de suma i resta de fraccions amb diferents denominador.


GEOMETRIA •

Construcció de sòlids geomètrics (prisma, tetraedre, cilindre).

MESURES •

Repàs de les unitats de mesura internacional. El mil·límetre, el centímetre, el decímetre, el decàmetre, l’hectòmetre i el kilòmetre.

Pas d’una unitat a una altra.

Estris de mesura: el regle escolar (objectes i figures petites), el cordill (línies corbes) el metre (pista de bàsquet del pati)

Estudi i mesura d’angles. Ús del transportador d’angles.

PROCESSOS ESPECÍFICS A DESENVOLUPAR •

La resolució de problemes.

Càlcul mental.

Rapidesa de càlcul.

El raonament i la prova.

La comunicació i la representació de la informació.

TREBALL COOPERATIU •

Resolució de problemes

Correcció de problemes

Racons: a l’aula (jocs de geometría) i on-line (operacions matemàtiques i lógica)

Conceptes de geometria


LENGUA CASTELLANA

Leer y escribir -Utilización minuciosa de adjetivos calificativos para describir con precisión el aspecto físico y el carácter de un personaje. -Lectura de una receta. Conocimiento de la lengua -Observación y análisis de la morfología del adjetivo calificativo: adjetivos de una terminación y de dos terminaciones. -Uso de terminología gramatical: adjetivos calificativos de una terminación y de dos terminaciones. -Los sinónimos y los antónimos. -Introducción a los hiatos e diptongos. -Observación del funcionamiento de la lengua: campo semántico y campo léxico. -Observación de la m delante de p, b y n. -Observación de la n delante de v y f. -Observación de la n delante n cuando la palabra contiene el prefijo en- o in-Observación y reconocimiento de palabras que contienen la letra v por comparación con palabras de la lengua catalana que contienen la letra b. -Reconocimiento y discriminación de la grafías B y V -Uso de la terminología gramatical: verbo, conjugación, infinitivo, participio y gerundio. Lectura y comprensión lectora -Uso de estrategias que favorecen el proceso de comprensión lectora antes, durante y después de la lectura.

LLENGUA ANGLESA

CONCEPTES Vocabulari: -

Parts i llocs relacionats amb la naturalesa, la ciutat, la selva I els diferents emplaçaments existents: beach, island, jungle, lake, mountains, ocean, river, waterfall. Months of the year. Vocabulari relacionat amb el tema vacances i la història corresponent a la unitat: Go on holiday, tidal wave, tsunami… Adjectius: safe, bravery, clever, proud.


-

Geografía sobre les diferents països, cultures, temps, oceans: The Pacific/Atlantic/Arctic/Southern/Indian Ocean, continents, North America, South America, Africa, Asia, Australia, Antarctica, Europe. Direccions: straight on, turn on, turn off..

Estructures comunicatives Verb to be: I’m.., You’re…, It’s…, He’s/She’s…, We’re…, They’re… Verb to be in past: WAS/WERE List of irregular verbs Past Simple Present Simple and Present Continuous Review Comparativa amb els diferents temps verbals i la seva utilització Introducció al futur: GOING TO+ Infinitive Articles i preposicions

Funcions del llenguatge Indicar on van i què fan per les vacances. Expressar preferències en present i en passat. Poder escriure una postal Cultura general sobre la ciutat de London relacionada amb la resta de ciutats principals angleses Poder expressar-se oralment amb les diferents direccions apreses. Aprendre a jugar en anglès als diferents jocs adaptats actuals

Fonètica (ritme, accentuació i entonació)     

Aprendre i dir un embarbussament Treballar la pronunciació d’oceans i continents Role plays sobre les històries Diferents cançons actuals i treball d’aquestes Obra de Saint George adaptada a les seves necessitats i expectatives

UNIT 6: ANIMALS CONCEPTES Vocabulari -

Treball dels animals i els diferents tipus: Cheetah, koala, rhino, hippo, gorilla, spider, kangaroo, panda. Treball dels aliments relacionats amb els animals i aprofitant que els estem estudiant. Ampliació del Vocabulari après fins ara i dintre de la unitat Adjectius Comparatius i Superlatius: Bigger, smaller, slower, faster, heavier, lighter. Vocabulari relacionat amb el medi i la desaparició dels animals de l’edat de gel: Extinct, tall, long, woolly, mammoth, Indian elephant, great white shark, megalodon, emperor, fairies, dragon. Preposicions i articles Plurals i singulars dels diferents animals: mouse, mice...

Estructures comunicatives -

Futur: GOING TO+ Infinitve (Introducció) Repàs dels verbs en present simple and present continuous To be en passat: WAS/WERE PAST SIMPLE


-

Past simple dels verbs irregulars. Llistat de verbs per aprendre’ls a casa i realització d’exàmens i jocs constants referents al verbs i els seus significats. Mix up els diferents temps verbals Repàs del CAN/CAN’T Repàs de les WH words

Funcions del llenguatge Parlar dels animals preferits de cadascú. Expressar passat. Redaccions i composicions escrites i orals sobre diverses activitats treballades Fer un horari i parlar de les seves aficions i hobbies a través de fotografies Expressar-se en els diferents tems verbals sense cometre errors greus Representar les obres dels llibres Representació i filmació de Saint George Filmació i escriptura del guió d’una pel·lícula de terror on ells són els protagonistes.

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL

El món dels éssers vius -

Classificació dels animals: invertebrats i vertebrats.

-

Reproducció dels animals.

Persones, cultures i societat - Repàs de “En temps dels romans” (colònies): - Celtes i ibers. - Arribada dels romans a la península ibèrica. - Batalles contra els cartaginesos. Fases de la conquesta. Romanització. - Les ciutats romanes: estructura, edificis, comerços, habitatges (treball de la domus i la insúla). - La vil·la romana. La vida al camp. - Els déus romans. - Inici del cristianisme.

Entorn, tecnologia i societat Colònies a Tarragona Educació vial: la bicicleta i les normes de circulació Obra de teatre “La maleta de l’Agustí” Coneixement del medi marí: iniciació a la vela Realització d’un projecte desenvolupat a partir d’equips base. 5è A : EL CIRC 5è B: LES FESTES


EDUCACIÓ FÍSICA El Cos: Imatge i percepció: · Valoració del propi cos i de les seves possibilitats de moviment. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques: · Estructuració de l’espai en jocs d’equip i esports col·lectius . · Pràctica dels diferents tipus de colpejos en l’esport del Voleibol. · Reglament bàsic del Voleibol · Utilització de les habilitats motrius específiques de diversos esports d’equip. · Reconeixement de diversos esports adaptats. · Normes bàsiques dels esports adaptats (Bàsquet adaptat, Tàndem, Goal ball i crosses). Activitat física i salut: · Valoració de la higiene personal en acabar les sessions d’Educació Física. · Acceptació dels companys/es amb més dificultats. Realització de jocs: · Identificació del joc com a objecte lúdic i recreatiu. · Realització de jocs diversos a partir de material reciclat. · Jocs motrius diversos. · Respecte per les normes establertes.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA-DANSA

EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Conjunt instrumental Els instruments de plaques: xil·lòfons, metal·lòfons i glokenspields - Ús de les baquetes - L’escala pentatònica - El final suspensiu i el final conclusiu - Creació rítmico-melòdica dirigida - Imrprovisació Audició - La Big Band - La vall dels ecos de Joaquim Serra, Simfonia de les joguines de L. Mozart


PROJECTE CANTÀNIA: 50 Milions de Segons Educació de l’oïda - Les dinàmiques: Piano, mezzoforte, forte, crescendo, diminuendo, piano súbito. - El tempo: Allegro, moderato, presto. - Estructura musical: Da capo, repetició, casella 1-2. Cançó - Cançons coreogràfiques: L’escola, 50 milions de segons, Lleva’t, Estem cansats, Em té mania, Mortadel·la del meu cor, Quan sigui gran, Els polls, Parla, Els eterns repetidors, Finale.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA

Taller de color: treball dels diferents tipus de colors (càlids/ freds, primaris/secundaris) a partir de diferents materials (ceres, tèmperes, llapis, rotuladors, papers de diferents tipus). Taller de dibuix: treball dels conceptes de: punt, línia, textura, ombra i llum, i collage, a partir de diferents materials (llapis de colors, rotuladors, carbonet...) i tècniques. Taller de volum: de la superfície plana al volum. Construcció de diferents mòbils i capses. Estudi de Botero i realització d’escultures partint d’aquest autor.

Continguts 5è 3r trimestre  
Continguts 5è 3r trimestre  

Continguts 5è 3r trimestre

Advertisement