Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària Cicle Mitjà- 3r MARÇ/ 2012 Resum dels CONTINGUTS treballats: SEGON TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar • Formulació d’hipòtesis sobre el contingut de la lectura. • Formulació de preguntes per obtenir informació. Escoltar i comprendre • Dictat preparat. (La ”s” sonora i els son p/b, t/d i c/g). • Atenció a les intervencions dels altres. • Audició atenta de les lectures fetes a classe. Llegir i comprendre • Lectura comprensiva del fragment narratiu. • Lectura de poesies, rodolins i endevinalles. • Recerca d’informació en un mitjà escrit. • Lectura i comprensió d’una imatge. Escriure • Redacció de textos: la carta, el conte i la recepta. • Mapa conceptual. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • La A i E en sí·laba tònica. • La O àtona. • La vocal neutra. • Elements de la frase (Què, qui, on i quan) • Significat de les paraules (homòfones, sinònimes i antònimes) • El nom. • El gènere i el nombre. • La comparació (tan com, igual que, més que i menys que...) • Frases fetes, refranys i endevinalles. Dimensió literària • Ampliació de vocabulari. • Reflexió sobre les expressions i maneres de dir. • Gust per la lectura. • Biblioteca d’aula Roald Dalh (final de “El senyor Guillot” i començament de “Els Culdolla”) Dimensió plurilingüe i intercultural. Eficàcia lectora: Gimnàstica ocular i agilitat visual i comprensió lectora.

1


CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensión comunicativa Hablar y conversar y escuchar. • Narración i comprensión oral de relatos breves.

• Audición atenta de los relatos de los compañeros y las compañeras. • Utilización de las fórmulas para empezar y terminar un cuento. • Utilización y ampliación del vocabulario básico. • Utilización y uso de refranes y frases hechas. • Interés por participar en distintas situaciones comunicativas Leer y comprender • Uso de estrategias y habilidades para la mejora de la comprensión lectora y la rapidez lectora. • Lectura expresiva y comprensiva de cuentos: la Caperucita amarilla. Escribir • Elaborar textos descriptivos. • Elaboración de un cuento. • Elaboración de una receta de cocina. Conocimientos de la lengua y su aprendizaje • Ampliación del significado de las oraciones con complementos. • La lengua escrita, vehículo de comunicación. • La CH y la Ñ. • La C, la QU y la K. Dimensión literaria • Lectura expresiva y comprensiva de textos narrativos y poéticos. • Lectura expresiva de cuentos. •Refranes y frases hechas. •Reconocimiento de personajes de cuentos tradicionales. Dimensión plurilingüe e intercultural • Utilización y ampliación del vocabulario básico.

2


CONTINGUTS DE LLENGUA ANGLESA Routines and rules  Class routines such as writing the date on the board everyday.  Classroom rules. Grammar  Describing what they are doing at the moment to learn to build questions and answers, i.e. what is she doing? She is dancing.  Use of have got to express possessions: Have you got any blue gloves? Yes, I have / No, I haven’t  Use of can to express abilities: Can you ride a bike? Yes, I can / No, I can’t.  Expressing pupils’ tastes. For example, I like chocolate or my favourite food is pizza.  Building questions such as do you like fish? / Providing short answers Yes, I do or No, I don’t.  Learning the possessive through questions such as what is your mother’s name? Vocabulary  Ordinals first to ninth  Months of the year  Days of the week  Classroom objects  Musical instruments  Food and fruit  Members of the family

Actions Writing  Writing a portfolio including extra activities for fast finishers.  Writing a postcard.  Writing texts to introduce the school and the city. Reading 

Reading sessions. Children choose a book and at least one activity based on the book.

Listening  Storytelling Meerkat Mail.  Video and listening exercises from unit 3 in the book Surprise.  Play Snow White. Projects  Storytelling Snow White: - Telling the story. - Learning new vocabulary. - Singing songs: Such A Happy Girl, Don’t Worry, and Goodbye. - Understanding the theatre play. 

Project with the US school: - Individual and group presentations to introduce the school Camí del Mig and the city Mataró.

CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

3


El nostre arbre apadrinat. (La Catalpa) Els éssers vius Mataró Les feines Els serveis ( inici del tema) Sortida per Mataró. (Museu, muralles i clos arqueològics) Sortida a Arbúcies. Hort (Observació, conclusions i recollida dels enciams de fulla romana i les faves) Festes populars (DENIP i Carnaval) L’entorn i la seva conservació Hort • Observació, conclusions i recollida dels enciams de fulla romana i les faves. • Realització d’una truita amb les faves recollides. El temps atmosfèric • El temps atmosfèric i el clima: elaboració d’una taula de temperatures i un gràfic. El món dels éssers vius Els éssers vius • Coneixement de les funcions vitals dels éssers vius. • Comprensió del que consisteix la nutrició. • Entendre com fan la nutrició les plantes i els animals. • Comprensió de la funció de relació. • Relació dels animals i les plantes. • Comprensió de la funció de reproducció dels animals i les plantes. Persones, cultures i societats • Participació a les manifestacions culturals de les festes tradicionals.

Iluro •

Recorregut de la part històrica ( museu, muralles i clos arqueològic)

• • • •

L´ajuntament i els serveis municipals Lectura de plànols d´una població Estudi de la ciutat de Mataró Paisatges:rurals, industrials, amb serveis i urbans

La vida als pobles i les ciutats

Les feines

• L´agricultura • La ramaderia i altres activitats • El treball a les fàbriques

Canvis i continuïtats en el temps • El termòmetre i la seva utilització. • Utilitació correcta de la mesura en graus del termòmetre. Connexions amb altres àrees. • Ús d’unitats de mesura del temps.

4


• Utilització de recursos audiovisuals.

MATEMÀTIQUES Processos específics a desenvolupar • Resolució de problemes. • Treball cooperatiu associat a la resolució de problemes. • Estratègies matemàtiques. Numeració i càlcul • Operacions: suma i resta portant-ne i sense portar. • Propietats de la suma, de la resta i la multiplicació. • Mecanisme i memorització de les taules de multiplicar (des del 2 fins al 10) • Nombres fraccionaris. • Fraccions: parts iguals i parts assenyalades del total. • Representació de fraccions. • Càlcul mental. Relacions i canvi • Seguiment de sèries numèriques. Espai i forma Mesura • Mesures de longitud (inici del tema: Km, m,cm i mm; perímetre, àrea cm2 i volum cm3. Estadística i atzar • Gràfics de barres de doble entrada (gràfic de temperatures)

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC

5


Tallers El colors • Treball del cercle cromàtic a partir dels tres colors bàsics. • Coneixement de la degradació de colors amb el blanc i el negre. • Dibuix simètric amb pintura. • Treball de figures geomètriques amb colors oposats. • Treball abstracte a través de la textura de les pintures (aigualir i fer regalimar la pintura.) • Realització d’un dibuix abstracte amb dos retoladors i pintant les interserccions. El volum • Representació dels arbres a la tardor i exposició. • Disseny i composició col·lectiva d’una escultura a través de materials reciclats i naturals. El dibuix • Experimentació psicomotricitat. • Còmic: proporcions, expressions i postures. • Animació per explicar una història. • Característiques importants al treballar l'espaialitat. • Projecció de la llum sobre un objecte. • Superposició espaial. • Vestíbuls (Carnaval i St, Jordi) • Mural del DENIP • Disfressa de Carnaval

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL

6


EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda

Discriminació auditiva de les qualitats del so: Intensitat, durada, direccionalitat, alçada i timbre. • Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca i quatre semicorxeres • Discriminació auditiva de les notes; do-re-mi-fa i sol. •

Llenguatge musical Lectura: - Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca i quatre semicorxeres. Lectura amb fonomímia de notes: sol, mi, la, fa, re, si i do

Escriptura: • Escriptura de notes al pentagrama: sol, mi, la, fa, re, si, do i do’. • Escriptura de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca i quatre semicorxeres. •

Compàs: 2/4, 3/4 i 4/4.

Cançó • •

Cançons: El món seria més feliç. Cançó: El poll i la puça.

Audició • Audició: Nocturn nº2, op.9 de F. Chopin. L’heroica de F. Chopin.

CONTINGUTS DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA El cos: imatge i percepció

7


Habilitats motrius: • • • • • •

Aplicació de les habilitats motrius bàsiques en la realització de jocs diversos. Salts, girs i desplaçaments. Realització de circuits d’habilitat. Execució dels elements bàsics del bàsquet, com el bot, el llançament i el dribbling. Reglament bàsic del bàsquet.. Precisió en els llançaments i recepcions amb diferents tipus de materials, com els ringos, freesbies o pilotes de diferent tipus.. • Pràctica del bàsquet adaptant i flexibilitzant les normes del joc.

Activitat física i salut: •

La roba adequada per l’activitat física. 1. Compliment de les normes d’higiene

El joc: • •

Participació dinàmica en els jocs suggerits. Respecte per les normes establertes. 2. Acceptació de la limitació dels companys/es. 3. Comunicació a l’hora d’establir estratègies per assolir diferents objectius plantejats en els jocs.

8

continguts 3r 3n trimestre 11-12  
continguts 3r 3n trimestre 11-12  

continguts

Advertisement