Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària 2n nivell de cicle inicial Març/ 2014

2n d’Educació Primària Resum dels CONTINGUTS treballats: SEGON TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar -

Interès per fer-se entendre. Explicació acurada i ordenada d’un fet, una idea, un experiment, un joc, una opinió, vivències...

Escoltar i comprendre -

Audició de diferents històries, contes, relats. Comprensió dels contes escoltats. Comprensió d’explicacions i ordres donades a l’aula. Interès i respecte per les intervencions dels altres.

Llegir i comprendre -

Interès pels textos escrits com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació. Comprensió de textos breus i diversos. Estratègies de comprensió. Pràctiques per millorar la velocitat lectora: la gimnàstica ocular i l’agilitat visual. Desenvolupament dels 4 tipus de comprensió: literal, crítica, inferencial, reorganitzativa. Lectura mental i en veu alta. Entonació i expressivitat. Elaboració i deducció d'hipòtesis lectores. Exploració col·lectiva d'un text per trobar elements que en dificultin la comprensió. Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements. Participació en activitats de lectura col·lectiva.

Escriure 1


-

Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. Elaboració d’un text d’opinió. Elaboració de notes a l’agenda. Escriptura d'enunciats a partir d'un esquema gràfic. Elaboració d’escrits de vivències, pensaments, emocions (llibreta viatgera). Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballs a classe.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge -

Aplicació de normes bàsiques d’ortografia (ny, l·l, ll, r forta, plurals –s i –es, g/gu, c/qu, g/j, tj/tg, -ques, gues, ges, majúscules i punt final, separació de paraules). El verb: Iniciació a la conjugació (ahir, avui i demà), concordança de la forma verbal amb el pronom, ampliar el vocabulari de verbs.

-

Dimensió literària -

Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura. Lectura en veu alta, tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l’entonació. Utilització del préstec intern d’aula per a fomentar la lectura i el gust per la lectura. Comprensió i aprofundiment en el sentit del text a partir de lectures conjuntes guiades (contes, rondalles, poemes, dites) CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensió comunicativa

Hablar y conversar - Explicación de vivencias y conocimientos personales. - Narración de situaciones y experiencias personales. - El dialogo en un restaurante. - El dialogo en un mercado. Escuchar y comprender - Interés y respeto por las intervenciones de los demás. - Audición y comprensión de un cuento, poemas y canciones - Comprensión de conversaciones cotidianas. - Adquisición de vocabulario perteneciente a diferentes campos semánticos. Leer y comprender -Lectura de tipologias diferentes: la narración, el còmic, poemas. -Comprensión de los enunciados de las actividades. -Ampliación de vocabulario relacionado con la lectura. 2


Escribir -

Resolución de las actividades. El menú.

-

Palabras de diferentes campos semánticos.

-

Escritura de frases.

- Texto instructivo: la receta Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge - Singular

y plural.

- Antónimos

- Las grafías z, ñ, j. - La y como nexo. - Vocabulario de los alimentos.

LLENGUA ANGLESA SEGON TRIMESTRE Dimensió comunicativa Parlar i conversar      

Pràctica de les rutines del començament de cada lliçó: noves cançons de salutació ; weather, date. Repàs del lèxic i dels enunciats de les unitats mitjançant el mètode de “bits”. Realització d’activitats orals amb el lèxic relatiu als aliments i les parts del cos (Simon says). Reproducció de cançons sobre les parts del cos i els aliments: I’m a skeleton, Head and shoulders, I plant things..., Make the turnip soup, Let’s make soup”. Expressió dels aliments que ens agraden o no ens agraden . Descripcions senzilles d’éssers fantàstics.

Escoltar i comprendre    

Audició i identificació d’ aliments, vestuari i parts del cos a mesura que s’anomenen. Audició i comprensió de les històries Neon the fish, The enormous turnip. Audició i comprensió de cançons: Let’s make soup, The Carnival Song, I’m a skeleton, Head and shoulders, I plant things..., Make the turnip soup . I’m a mermaid... Assistència a una obra de teatre en anglès: The enormous turnip.

Llegir i comprendre   

Pràctica de la lectura i l'escriptura, enganxant els adhesius de vocabulari en el seu dibuix corresponent i escrivint la paraula en un altre. Lectura d’històries en format de vinyeta: Neon the fish, Localització del vocabulari escrit: relació, numeració, mots encreuats, 3


Escriure

Compleció de frases que hi ha sota de cada dibuix amb el vocabulari d'un requadre Escriptura d’un petit text expressant el que els agrada per menjar i el que no els agrada. Descripcions senzilles d’éssers imaginaris. Compleció de mots i enunciats.

  

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari: Ears, hair, ears, teeth, mouth, eyes, nose, arms, legs, head, shoulders, knees... bread, tomatoes, cheese, ham, pizza, ice cream, oranges, bones, celery, leeks, cabbage, potatoes, chicken, meat, onion, carrot, trees, cars, flowers, country, shops, city, cherries, bananas, plums, watermelon, apples, pork... jeans, T-shirt, shorts, boots, socks, hat, trainers, jacket, Put on your hat, blue, green, white, brown, red, yellow, black, pink. Lunch, breakfast, healthy, unhealthy, fatty, sweet,a bit, not much. Estructures comunicatives Let’s make lunch, Come on.. I like... I don’t like... Fonètica (ritme, accentuació i entonació)  

Pràctica de la pronunciació amb les flashcards de la unitat. Reproducció de les historietes de la unitat. Audició i reproducció de cançons.

Dimensió plurilingüe i intercultural Relació de l'anglès amb la seva pròpia realitat a través dels aliments, les parts del cos i la festivitat de Carnaval.

4


TEMES DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Barreges i dissolucions -

Característiques de diferents materials ( sòlids i líquids).

-

Comportament d’aquests materials en diferents líquids.

-

Formulació d’hipòtesis sobre el comportament dels diferents materials en les barreges i dissolucions.

-

Realització dels experiments proposats i obtenció de dades a partir de l’observació.

-

Comprovació de les hipòtesis.

-

Elaboció d’un mapa conceptual com a mitjà d’expressió dels experiments.

-

Elaboració d’un text instructiu que reculli com s’ha fet els experiments.

-

Interiorització del vocabulari relacionat amb les barreges i dissolucions.

Educació Vial Persones, cultures i societats -

Descoberta i identificació dels elements característics de l'entorn, els serveis i els espais comuns, valorant la responsabilitat personal en el seu ús. Descoberta de la importància de les normes de convivència en l'entorn social. Identificació d'un servei de la localitat: la policia local. Interioritzar el vocabulari característic del tema.

L’arbre apadrinat: La morera El món dels éssers vius -

Observació a ull nu d’una morera . Identificació de parts i característiques de l’arbre apadrinat Comunicació de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges (el verbal i el plàstic)

El barri El món social i cultural -

Iniciació a la definició de barri. Identificació dels barris de Mataró. Estudi del barri de l’escola i el seu entorn (carrers, serveis...). Orientació en un plànol. I en l’espai. Recollida de dades i tractament matemàtic de les mateixes. Ús de taules. Interiorització de vocabulari al voltant del tema.

Les colònies 5


Competència d’autonomia i iniciativa personal -

Esforç per vestir-se, despullar-se, rentar-se i menjar amb la màxima autonomia. Responsabilitat envers els objectes personals. Esforç per vèncer les dificultats superables acceptant l’ajut i el consell de la persona adulta: la por, l’allunyament temporal de la família, etc.

Competència Social i Ciutadana - Creació d’un vincle afectiu amb els companys i companyes i amb les persones adultes. - Actuació amb respecte envers la casa, les persones que hi són i l’entorn natural que l’envolta. Competència aprendre a aprendre - Observació directa, investigació i exploració dels éssers vius en el seu medi natural. - Utilització d’instruments de laboratori per a realitzar una observació acurada: lent binocular, pots lupa, lupa, microscopi, pinces, .... - Elaboració d’un quadern de camp. Festes del segon trimestre Persones, cultures i societats -

Coneixement i partipació de les festes tradicionals del folklore tradicional: Carnestoltes: DENIP i Carnestoltes.

PROJECTE INTERDISCIPLINARI : El bestiari de Mataró (Continuació) Medi Natural i Social Persones, cultures i societats -

Aplicació del treball cooperatiu per a treballar aspectes relacionats amb el bestiari. Valoració de la diversitat i riquesa del patrimoni cultural local. Ampliació de la informació bàsica iniciada al primer trimestre buscant informai¡ció en blocs i webs.

Llengua catalana Dimensió comunicativa -

Anàlisi de com elaborar un conte

-

Elaboració de contes col·lectius, per parelles o individuals. Aplicar un procés reflexiu sobre l’escriptura.

-

Comprensió oral de textos narratius

6


MATEMÀTIQUES NUMERACIÓ I CÀLCUL • Llenguatges - Representació de la centena fent servir material multibase. - Unitats. - Desenes. - Centenes. - Representació de nombres de dues xifres mitjançant material multibase. - Representació de la centena fent servir material multibase. - Unitats, desenes, centenes. - Representació de la resta horitzontal sobre la recta numèrica. - Representació de sumes d’una xifra que tenen com a resultat nombres superiors a la centena sobre la recta numèrica. - Representació de situacions multiplicatives mitjançant grups i objectes. El doble i el triple. • Algorismes - Addició de nombres d’una o de dues xifres i el nombre 100. - Suma i resta horitzontals. - Addició de tres xifres. - Restes de tres xifres. - Suma amb sumands de dues xifres, en què les sumes de les unitats són superiors a la desena. - Sumes portant-ne de tres xifres. - Iniciar les taules de multiplicar. • Estratègies - Relació entre unitats, desenes i centenes, utilitzant material multibase. - Relació de nombres de tres xifres amb diversos sistemes de representació. - Ordenació de nombres de tres xifres. - Descomposició de nombres de tres xifres en centenes, desenes i unitats. - Comparació de nombres de tres xifres. - Relació entre unitats, desenes i centenes, utilitzant material multibase. - Relació de les sumes 1 + 2 , 10 + 20 i 100 + 200. - Relació de les restes 2 – 1 , 20 – 10 i 200 – 100. - Ordenació de sèries numèriques de tres xifres. - Identificació del valor posicional d’una xifra. - Relació entre sumes verticals i sumes horitzontals. - Identificació del doble i el triple com a factor multiplicatiu. • Habilitats - Automatització de sèries graduades de càlcul. RELACIONS I CANVI • Llenguatges - Utilització d’enunciats iconogràfics per a la comprensió d’un problema aritmètic. • Estratègies - Utilització d’un mètode per resoldre un problema aritmètic (enunciatoperació-resposta). - Tria de l’operació que s’ha d’utilitzar per resoldre un problema aritmètic 7


(addició i subtracció). - Utilització d’estratègies de resolució de problemes per desenvolupar un procés de raonament que ajudi els alumnes a trobar solucions a les seves investigacions. - Discriminació d’objectes segons criteris de deducció. - Criteris de deducció, d’assaig i error i d’observació. - Elecció de l’operació que s’ha d’usar per resoldre un problema aritmètic (addició i subtracció). - Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions i canvis. - Descripció de canvis qualitatius i quantitatius entre dues situacions. - Selecció, classificació i ordenació d’objectes segons diferents criteris. MESURA • Llenguatges - Centímetres. - El pes - Iniciar el rellotge: Un quart, dos quarts d’hora i l’hora en punt. • Estratègies - Utilització d’unitats de mesura convencionals. • Instruments - El regle. - El rellotge analògic i el rellotge digital. - La balança. ESPAI I FORMA • Llenguatges Presentació de figures planes sobre una pauta isomètrica. El rectangle. El quadrat. El triangle. El cercle. El rombe. Reproducció de figures representades en una xarxa isomètrica. Representació de models geomètrics. Reproducció de figures compostes de cinc quadrats que es toquin, almenys, per un costat, en una xarxa quadriculada més gran (figures semblants). Representació de models geomètrics. Utilització de la composició i la descomposició per analitzar i obtenir figures geomètriques. Línia oberta, línia tancada. Geoplà. • Estratègies Relació entre una figura tridimensional i les projeccions de les seves cares. Composició de tessel·les. Utilització de la composició i la descomposició per analitzar i obtenir figures geomètriques. Composició de tessel·les. Construcció d’una trajectòria seguint un codi de direccions i sentits. Identificació de trajectòries obertes i de trajectòries tancades. Construcció d’una trajectòria sobre una pauta deformada verticalment. Construcció de figures que tinguin quatre vèrtexs. 8


CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC Tallers El color Explorar i percebre -

Experimentació amb diferents materials. Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals per promoure la comprensió crítica. Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries impacte visual... en les imatges, els objectes i les obres artístiques.

Interpretar i crear -

Adquisició de vocabulari específic. Elaboració d’una obra amb diferents tècniques. Desenvolupament de la creativitat i la imaginació. Manteniment del material Valoració de l’ordre i la cura en la realització de les tasques. Exposició oral emprant el vocabulari específic Respecte i crítica de la pròpia obra i de la dels companys/es CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR

Educació de l’oïda - Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: La blanca amb punt, blanca, negra, i els seus silencis i les dues corxeres. - Expressió corporal del compàs ternari. - Discriminació auditiva de seqüències melòdiques: do-do’ - Discriminació auditiva d’instruments: El violí Llenguatge musical Lectura: - La blanca amb punt i el seu silenci. - Lectura de figures rítmiques: La blanca amb punt, blanca, negra, i els seus silencis i les dues corxeres. - El calderó i la doble barra. - Lectura amb fonomímia de notes: sol-mi-la-do-do’ Escriptura: - El compàs ternari: El ¾ - Grafia convencional i reconeixement de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres. - La pulsació de les figures rítmiques i les línies divisòries. - Escrpitura de notes al pentagrama: sol-mi-la-do-do’ - Interpretació amb instruments de placa 9


Cançó - Frère Jacques, Pau compartida, El dijous llarder, Pujarem dalt dels cims, Si les parets parlessin Audició - Ària de Papageno i Papagena, La Flauta màgica de Mozart; - Famílies d’instruments segons la producció del so Dansa - Coreografia de Carnestoltes: Waterloo d’ABBA EDUCACIÓ FÍSICA El Cos: Imatge i percepció - L’esquema corporal: les parts del cos. - Experimentació del cos en postures corporals diferents. - Orientació i organització espacial. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques - Experimentació de diversos desplaçaments: quadrupèdies, reptacions, caminar enrera, en línia recta, fent corbes, a peu coix. - Realització de girs (tombarella i croquetes). - Experimentació de diferents tipus de salts (bancs suecs, cèrcols). - Realització de llançaments i recepcions amb diversos materials. - Transportar diferents tipus de materials d’una banda a l’altra, sols i/o en grups. Activitat física i salut - Respecte per les normes d’ús de materials i espais. - Adquisició d’hàbits higiènics. El Joc - Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

TIC: INFORMÀTICA Paint • Aprofundiment de les eines pinzell, aerògraf, llapis i goma. • Paleta de colors i creació de composicions amb tres colors elegits a la paleta. • Utilització de l’eina rectangle, rectangle amb vèrtexs arrodonits i cercle. Aplicació i creació d’un dibuix concret.

10

2n - Continguts del 2n trimestre - Curs13-14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you