Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària 1r. nivell de cicle inicial Març / 2012

AVIONS, TRENS I VAIXELLS. Resum dels CONTINGUTS treballats: SEGON TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Pronunciació correcta dels sons. - Vocabulari específic dels temes. - Conversa precisa i dins del tema d’allò que s’està parlant. - Argumentació i explicació de vivències personals i posicionaments,... - Producció de textos orals memoritzats (cançons, cantarelles i poemes). Escoltar i comprendre - Comprensió d’un missatge oral, explicació ... en qualsevol situació quotidiana. - Comprensió del vocabulari treballat. - Comprensió oral de diferents tipus de textos per obtenir informació. - Comprensió oral de diferents tipologies de text: contes, cançons, cantarelles poemes.

i

- Interès i respecte per les intervencions dels altres. Llegir i comprendre - Reconeixement de les consonants: D, T, F, V, B, G,GU,R,RR. - Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora. - Triar les frases adequades a un dibuix. - Completar paraules amb la lletra que hi falta. - Executar ordres. - Separar les paraules d’una endevinalla. -Trobar la solució d’endevinalles. - Buscar les paraules que pertanyen a una categoria. - Recomprondre síl·labes per formar paraules. - Comprensió frases. Escriure - Escriptura de les grafies.

1


- Correspondència del so amb la grafia. - Confecció de paraules i frases curtes. - Còpia de paraules, frases i petits textos. - Separació de les paraules d’una frase per donar-li significat. - L’ordre de les paraules d’una frase per donar-li significat. - Ús de l’escrit com a mitjà de comunicació. - Interès per la creació de textos escrits. - Escriptura de frases. - El text epistolar: la nota i notícies. - El còmic. - El cal·ligrama. - Còpia de paraules, frases, petits textos i ressenyes. - Dictats de sintagmes i frases curtes. - Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. - Interès per la bona presentació dels textos escrits. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge - Observació de les diferències entre llengua oral i escrita. - Consciència fonològica: Discriminació auditiva (conté o no conté el so treballat i posició) i reproducció dels sons consonàntics: D, T, F, V, B, G,GU,R,RR. Lletrejar els sons de les paraules. Ajuntar els sons de les paraules. - Correspondència del so amb la grafia - L’estructura de la frase. - Concordança entre els elements que formen una frase. - Valoració del progrés dia a dia en l’escriptura. Dimensió literària - Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura. - Comprensió a partir de lectures de contes i comentaris posteriors conjunts. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA

Parlar i conversar - Interès per fer-se entendre. - Explicació de vivències personals. - Interès en narrar situacions personals. - Participació en una situació comunicativa. - Expressions quotidianes.

2


- Reconeixement del missatge global d’un conte Escoltar i comprendre - Comprensió d’ordres i instruccions donades a l’aula. - Interès i respecte per les intervencions dels altres. - Comprensió dels contes i textos breus escoltats a l’aula. Llegir i comprendre - Lectura d’il·lustracions. - Lectura de frases. Escriure - Representació gràfica d’un conte amb vinyetes. - Ús del codi escrit. - Escriptura de paraules y frases. - La data (mesos de l’any). Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge - Coneixement de les vocals i alguns sons. - Vocabulari: el temps, personatges de contes, les estacions de l’any, els mesos de l’any, llocs cotidians (muntanya, platja, cinema...) i estris necessaris. - La grafia y com a connector Dimensió literaria - Textos narratius. - Memorització cançons populars. CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

- El DENIP: El Congo. - Pere Flash. - El cos. - L’aquari. - Iniciació del projecte “L’HORT”. - Projecte: Gegants i nans de Mataró. - Festes populars: El carnaval Tema: DENIP- EL CONGO. - Coneixement d’altres realitats socials. - Coneixement de problemàtiques socials com a conseqüència d’algun desastre

3


natural. - Creació d’empatia pels problemes d’altres societats. - Potenciar l’hàbit de col·laboració amb altres societats. Tema: Pere Flash i el cos. Les persones i la salut - Identificació de les parts dels cos. Observació de diferències i semblances, canvi i continuïtat entre les persones. - Identificació de la nutrició en relació amb el creixement, recanvi i manteniment de la vida. - Observació i identificació de les parts del cos que permeten la relació amb el medi. La percepció de la llum, el so, els sorolls i el silenci. - Expressió raonada de sensacions personals i respecte de les opinions dels altres. - Valoració i justificació de la necessitat d’higiene, del descans personal i valoració del bon ús del temps lliure. - Valoració d’una alimentació sana i variada.

Tema:L’aquari El món dels èssers vius - Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, d’organismes per identificar les caraterístiques. - Caracterítzació dels éssers vius per la seva capacitat per realitzar les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació. - Observació a ull nu d’un organisme en un medi reproduït en l’aula. Identificació i determinació d’animals de l’entorn segons diferents criteris observables. - Valoració de la responsabilitat envers els animals domèstics. - Comunicació oral de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges. Tema: Iniciació Projecte L’HORT- LA MADUIXERA - Anar a l’hort a plantar les maduixes. Tema: Projecte: Gegants i nans de Mataró. -

Conèixer la família Robafaves.

-

Conèixer els nans comuns a Mataró.

-

Vestimenta dels nans, gegants, colla i músics.

-

Música tradicional que acompanya als gegants.

-

Contes i llegendes sobre nans i gegants.

-

El nostre gegant: Sethomes.

-

Introducció de l’autora Nefer mitjançant els cartells de la festa major: Les Santes.

4


CONTINGUTS DE LLENGUA ANGLESA SEGON TRIMESTRE

Dimensió comunicativa Parlar i conversar            

Repàs del lèxic i dels enunciats de les unitats mitjançant el mètode de “bits”. Pràctica de les rutines del començament de cada lliçó (Introducció de noves cançons de salutació i comiat). Dibuix de la família i escriptura i/o enunciat dels diferents membres. Jocs orals amb targetes d’animals. Produir la cançó Ten Little Elephants. Dibuix de l’ animal favorit i senyalització de les seves parts i habilitats. Senyalització i reproducció de diferents objectes de l’aula. Producció dels l’enunciats: Can I go to the toilet, please?, Thank you, I’m sorry. Dramatització de la història Walking through the jungle. Dibuix de la família i escriptura i/o enunciat dels diferents membres. Audició i reproducció d’una cançó relativa al Carnaval. Filmació en vídeo d’una salutació, presentació i cançó per enviar a una alumnes de l’estat de Minnesota (EUA). Creació de Monstres i expressió de les seves parts. (En treball cooperatiu, equips base)

Escoltar i comprendre         

Audició i identificació dels membres de la família a mesura que s’anomenen. Audició i dramatització d'un chant sobre accions: Let’s run! Audició i comprensió de les històries The enormous carrot i The king of the jungle . Audició i reproducció de cançons sobre la família i els animals salvatges. Joc de comprensió d’accions: Simon says. Audició i identificació dl vocabulari relatiu a la família, les accions, les habilitats i els animals salvatges.. Audició i reconeixement de diferents instruments. Identificació de disfresses de Carnaval. Realització d’activitats orals multimèdia i visualització de vídeos.

Llegir i comprendre   

Col·locació dels adhesius del vocabulari en el seu lloc corresponent . Lectura i identificació del vocabulari relatiu a les accions, la família i els animals salvatges. Realització d’activitats multimèdia escrites.

Escriure • • • •

Còpia del vocabulari segons un model donat. Escriptura del nom dels membres de la pròpia família dibuixats. Escriptura de les parts de l’animal salvatge favorit . Escriptura de les parts d’uns monstres dibuixats en equips de quatre.

5


Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari: grandad, granny, daddy, mummy, sister, brother. Run, jump, swim, skip, roar, fly. Well done! monkey, elephant, snake, turtle, crocodile. Jump, swim, run, roar, fly. Clown, doll, dinosaur, mouse, pirate. Estructures comunicatives Let’s (run)!, (Grandad) pulls and pulls. Standing in a row, waving hello, Time to go!, The carrot grows and grows, That’s no good!, Show me you muscles!, Great muscles! I can (jump). walking through the jungle, What can you see? Can you see (the dinosaur)?, Coming through the town, Happy Carnival!

Fonètica (ritme, accentuació i entonació)  

Reproducció dels enunciats de les diferents històries trteballades. Audició, reproducció i escenificacions de les cançons i chants.

Dimensió plurilingüe i intercultural Relació de l'anglès amb la pròpia realitat a través del tema de la família, ela animals salvatges i la festivitat de Carnaval. Inici d’un intercanvi amb alumnes nord-americans de l’Estat de Minnesota, contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera. Conèixer aspectes de la cultura anglosaxona, per exemple, com se celebra el Carnaval, i comparar-lo amb la celebració en el propi país..

6


MATEMÀTIQUES

Processos específics a desenvolupar - Resolució de problemes (Reconeixement. Identificació. Planificació. Organització. Aproximació. Estimació. Exploració. Elaboració). - Resolució de problemes de lògica senzills en tots els apartats de l’àrea. Numeració i càlcul - Identificació la desena. - Diferència entre la unitat de la desena. - Agrupació de quantitats en grups de 10. - Diferents maneres de representació de les unitats i les desenes amb materials diversos. - Numeració fins al 20 i introducció fins al 50. - Ordre i comparació de nombres fins a 20. - Coneixement de les expressions: més gran que; més petit que i aplicar-les a la realitat. - Reconeixement i ús dels símbols <, >, =. - Realització de sèries descendents. - Seriacions (de dos en dos, de tres en tres...). - La suma vertical i horitzontal sense portar. - La resta vertical i horitzontal sense portar. - Relació entre l’operació de sumar i de restar. - Representació de situacions subtractives. - Càlcul mental. Relacions i canvi - Noció de la seqüència del temps (dies de la setmana i mesos). - Seguiment de sèries numèriques. - Cerca de regularitats en els nombres i les formes. - Representació d’una sèrie de forma material, verbal i gràfica. - Lectura i escriptura de frases matemàtiques amb significat propi que continguin els signes, <,>,=,+,-. - Modelització amb objectes o gràficament de situacions relacionades amb la suma i la resta. Espai i forma - Orientació segons les ordres davant, darrere, esquerra i dreta. - Identificació de la posició d’un objecte respecte a un altre objecte. - Utilització quadres de doble entrada. - Identificació de figures geomètriques: cub, prisma, piràmide, cilindre i esfera. - Identificació de cares, vèrtex i costats. Mesura - El calendari. - Gros i petit.

7


- Llarg i curt. - Utilització d’unitats no convencionals per a mesurar la llargada dels objectes. Estadística i atzar - Representació de quantitats amb l’ajut d’un diagrama de barres.

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC

Tallers Dibuix Pintura Volum Autor: Nefer. Explorar i percebre - Expressió i diàleg entorn a les reproduccions d’obres de l’artista treballat. - Experimentació amb diferents materials. - Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals per promoure la comprensió crítica. - Interès pel coneixement de les manifestacions populars o d’un artista. - Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries impacte visual... en les imatges, els objectes i les obres artístiques. - Coneixement què és l’esboç Interpretar i crear - Adquisició de vocabulari específic. - Extrapolació de l’esboç a l’obra definitiva - Elaboració d’una obra amb diferents tècniques - Desenvolupament de la creativitat i la imaginació. - Exposició oral emprant el vocabulari específic - Manteniment del material. - Valoració de l’ordre i la cura en la realització de les tasques. - Exposició oral emprant el vocabulari específic. - Respecte i crítica de la pròpia obra i de la dels companys/es

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL

EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda -

Discriminació auditiva de les qualitats del so: El so agut i el so greu. Direccionalitat (ascendent i descendent).

-

Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres.

8


-

Discriminació auditiva de notes: Sol-Mi-La-Do

-

Discriminació auditiva d’instruments: Formes de producció sonora, l’arpa.

Llenguatge musical Lectura: -

Moviment corporal associat a les qualitats del so: El so ascendent i el so descendent.

-

Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres.

-

Lectura de notes: Sol-Mi-La-Do

-

Lectura i escriptura de la fitxa: Toccata i fuga en re m de J.S. Bach.

Escriptura: -

El compàs binari: El 2/4

-

Grafia convencional: Negra, silenci de negra, dues corxeres. El so crescendo i el so diminuendo.

Cançó: -

Cançó: Quan seré gran.

-

Cançó: Cocherito leré.

Audició -

Audició : Concert de Brandemburg de J.S. Bach.

-

Audició : Toccata i fuga en re m de J.S. Bach.

Dansa -

Projecte Mou-te!

-

Dansa tradicional: La muntanyeta. CONTINGUTS D’EDUCACIÓ FÍSICA

El Cos: Imatge i percepció - L’esquema corporal: les parts del cos. - Experimentació del cos en postures corporals diferents. - Orientació i organització espacial. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques - Experimentació de diversos desplaçaments: quadrupèdies, reptacions, caminar enrera, en línia recta, fent corbes, a peu coix. - Realització de girs (tombarella i croquetes). - Experimentació de diferents tipus de salts (bancs suecs, cèrcols). - Realització de llançaments i recepcions amb diversos materials. Activitat física i salut - Respecte per les normes d’ús de materials i espais. - Adquisició d’hàbits higiènics. El Joc Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment

9


CONTINGUTS D’APLICACIONS TIC -

Utilitzar el processador de textos com eina per escriure una nota.

-

Utilitzar el navegador web per accedir a un cercador web (google) i cercar imatges.

-

Reconèixer el paint com eina de treball per pintar, dibuixar i crear composicions.

-

Utilitzar, reconèixer i aplicar correctament l’eina de la goma, el pinzell i l’esprai.

10

continguts 1r 2n trimestre 11-12  

continguts

continguts 1r 2n trimestre 11-12  

continguts

Advertisement