Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària Cicle Mitjà- 4t JUNY/ 2014 Resum dels CONTINGUTS treballats: TERCER TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar • Formulació d’hipòtesis sobre el contingut de la lectura. • Formulació de preguntes per obtenir informació. • Gravació i audició del programa de ràdio. Escoltar i comprendre • Dictat preparat. (nf/nv i temps verbals) • Atenció a les intervencions dels altres. • Audició atenta de les lectures fetes a classe. Llegir i comprendre • Lectura comprensiva del fragment narratiu, descriptiu i còmic. • Lectura i memorització del text. • Recerca d’informació en un mitjà escrit. • Lectura i comprensió d’una imatge. Escriure • Redacció de textos descriptius. • Finalització de l’escaleta d’un programa de ràdio. • Organitzar els escrits de manera ordenada i amb mapes conceptuals, seguint pautes de presentació adients. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • Normativa ortogràfica: nf/nv i temps verbals. • Adjectius • Adejctius derivats de noms. • Comparacions • Maneres de fer comparacions. • Frases fetes que són comparacions. • Refranys. • El verb (la persona i el nombre del verb,pronoms personals, el temps verbal, infinitiu i les conjugacions verbals). • Els temps verbals: present, passat i futur.

1


Dimensió literària • Ampliació de vocabulari. • Reflexió sobre les expressions i maneres de dir. • Gust per la lectura. • Biblioteca d’aula Roald Dalh (Les bruixes). • Lectura de còmics. “Cavall fort”. Dimensió plurilingüe i intercultural. • Memorització del text radiofònic. • Maneig del diccionari. Eficàcia lectora: Gimnàstica ocular i agilitat visual i comprensió lectora. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensió comunicativa Hablar y conversar • Exposición oral de experiencias personales. • Interés por participar en diferentes situaciones comunicativas. • Utilización y comprensión del vocabulario básico. Escuchar y comprender • Respeto por las intervenciones de los demás compañeros y compañeras. • Comprensión oral de relatos cortos, descripciones y recetas. • Audición atenta de los relatos de los compañeros y compañeras. Leer y comprender •Uso de estrategias y habilidades para la comprensión y la rapidez lectora. • Lectura expresiva y comprensiva de textos descriptivos y narrativos. Escribir • Interés por el texto escrito como medio de comunicación. • Elaboración de textos narrativos, descriptivo, instructivos (receta) y epistolar (carta). Conocimientos de la lengua y su aprendizaje • La V/B • La J y la G • La G, GU i GÜ. • La MB/MP y MM/MN • Terminaciones en – ABA. • Comparaciones. • Aumentativos y diminutivos. • Familia de palabras

2


• El Verbo (persona y número, pronombres personales, los tiempos verbales y las conjugaciones). •Tiempos verbales: presente, pasado y futuro. • Diccionario Dimensión literaria • Lectura comprensiva de textos narrativos, descriptivos. Dimensión plurilingüe e intercultural • La lengua escrita como vehículo de comunicación. • Ampliación del vocabulario básico. CONTINGUTS DE LLENGUA ANGLESA Dimensió comunicativa Parlar i conversar              

Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una il·lustració. Identificar el dibuix de cada activitat diària i anar assenyalant-la a mesura que s’anomena. Repetir en veu alta. Escoltar un llistat d'activitats i indicar quina repeteix. Repetir un diàleg. Jugar a un joc de memòria fotogràfica, segons el model, per consolidar una estructura. Cantar i escenificar un chant. Escoltar una gravació i seguir les il·lustracions d'una historieta. Escoltar un diàleg i jugar a un joc de memòria relacionat amb la historieta anterior per consolidar una estructura. Cantar i escenificar la lletra d’una cançó. Interpretar la història de la unitat i tornar a cantar la cançó. Escoltar un petit diàleg en el qual els personatges parlen dels seus horaris i activitats i representar-lo. Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una il·lustració. Identificar el dibuix de cada transport i anar assenyalant-los a mesura que s’anomenen. Repetir en veu alta. Escoltar una sèrie de paraules i deduir en cada cas quin transport ha estat omès. Repetir un diàleg. Jugar a un joc de memòria, segons el model, per consolidar una estructura. Cantar i escenificar un chant. Repetir un diàleg. Jugar a un joc amb l'horari i les assignatures de classe, segons el model, per consolidar una estructura. Cantar i escenificar la lletra d'una cançó.

Escoltar i comprendre      

Escoltar les paraules claus que després apareixeran en una història (Night and day) i assenyalar-les en una il·lustració. Deduir el contingut de la història. Escoltar la història i explicar-la amb l'ajuda de les story cards. Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una història. Escoltar la història de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciació i escenificar les imatges en veu alta. Escoltar un CD i indicar a quin rellotge corresponen les hores que es van escoltant. Repetir. Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant-les en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules de Vamp per practicar la pronunciació. Escoltar una gravació per comprovar si s'han ordenat correctament les línies d'una

3


   

cançó. Escoltar les paraules claus que després apareixeran en una història (Of to school!) i assenyalar-les en una il·lustració. Deduir el contingut de la història. Escoltar la història i explicar-la amb l'ajuda de les story cards. Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una història. Escoltar la història de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciació i escenificar les imatges en veu alta. Escoltar un CD i indicar en una il·lustració del CB les paraules noves; assignatures escolars, que es van escoltant. Repetir.

Llegir i comprendre/ Escriure  Observar unes il·lustracions i indicar quina activitat reflecteix.  Llegir individualment la història de la unitat i treballar les estructures clau. Llegir en veu alta i escenificar les imatges.  Llegir unes frases sobre Vamp i traçar un cercle a l'hora que realitza l'activitat.  Completar les hores en uns rellotges, deduint l'hora de l'activitat que assenyalen unes il·lustracions.  Llegir i ordenar les línies d'una cançó.  Dibuixar sis il·lustracions i descriure-les sobre les activitats pròpies dels alumnes.  Relacionar un llistat d'activitats diàries amb la seva imatge. Escriure les activitats en el seu lloc corresponent.  Observar uns dibuixos amb les activitats diàries d'un nen i escriure frases descriptives, segons el model.  Seguir un laberint seguint les instruccions d'un CD. Escriure les frases expressades.  Escriure frases sobre el dia d'un personatge, segons les il·lustracions i els rellotges proposats.  Assenyalar les hores en uns rellotges i escriure-les en unes etiquetes.  Completar unes frases relacionades amb el temps i escriure-les senceres de nou.  Observar un dibuix i completar unes frases sobre els horaris i activitats que reflecteixen.  Realitzar els exercicis del Let's check!.  Relacionar un llistat de mitjàns de transport amb la seva imatge adequada. Escriure les paraules en el seu lloc corresponent.  Llegir individualment la història de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges.  Observar una il·lustració i numerar en ordre unes frases.  Respondre unes preguntes d'acord a unes il·lustracions.  Completar unes bafarades amb el nom del transport adequat.  Completar unes frases resolent primer uns anagrames.  Observar un dibuix i seguir el seu recorregut. Escriure frases sobre els transports il·lustrats.  Completar una taula especificant com van al col·legi.  Escriure el nom d'unes assignatures, descodificant primer uns números. Completar unes frases amb l'ajuda d'un horari escolar. Escriure una frase personalitzada sobre les assignatures i horaris. Dimensió plurilingüe i intercultural 

Relacionar l'anglès amb la seva pròpia realitat a través de les diferències en activitats i els horaris a diferents parts del món, contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera. Relacionar l'anglès amb la seva pròpia realitat a través d'aprendre accions, contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera.

CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

4


El nostre arbre apadrinat. (El til·ler) Les comarques de Catalunya (Sortida a Burriac) Les plantes (Sortida a Can Noè) Activitats econòmiques La vida en altres temps i ara L’entorn i la seva conservació • Observació del Til·ler a la primavera. Hort • Observació i manteniment dels pèsol. Les comarques de Catalunya: • Capital de comarca, serveis de comarca, etc. • Comarques d’interior, de muntanya i de costa. • Clima, relleu, fauna i flora dels diferents tipus de comarques. Sortida a Burriac • Coneixement de la muntanya de Burriac i de la comarca. • Relació amb el medi ambient. El món dels éssers vius Les plantes: • Nutrició i reproducció de les plantes. • Curiositat per conèixer com fabriquen els seus aliments. • Identificació d’alguns tipus de fulles. • Respecte per les plantes i comprensió de la necessitat de protegir-les. Persones, cultures i societats • Participació a les manifestacions culturals de les festes tradicionals. Les activitats econòmiques: • El sector primari, secundari i terciari. • Reconeixement de les diferents indústries de Catalunya. • Interès per conèixer els diferents sectors de Catalunya. • Valoració del treball de totes les persones.

5


Canvis i continuïtats en el temps • El termòmetre i la seva utilització. • Utilització correcta de la mesura en graus del termòmetre. La vida en altres temps i ara: • Elaboració d’una línia del temps. • Apreciació dels canvis en habitatges, maneres de viure, transports i manifestació artística de cada època. • Curiositat per reconèixer els canvis en el temps. • En temps dels primers éssers humans, dels romans, dels castells, dels navegants, de les primeres fàbriques i en els nostres temps.

Matèria i energia Connexions amb altres àrees. • Ús d’unitats de mesura del temps (termòmetre) • Utilització de recursos audiovisuals.

MATEMÀTIQUES Processos específics a desenvolupar • Resolució de problemes. • Treball cooperatiu associat a la resolució de problemes. • Estratègies matemàtiques. Numeració i càlcul • Treball amb els nombres: lectura de nombres de sis xifres, ordenació, arrodoniment, estimació de quantitats. • Operacions: suma, resta portant-ne, multiplicació (una, dues i tres xifres) i divisió. • Nombres fraccionaris (representació de fraccions, sumes i restes de fraccions, comparació de fraccions, fracció d’un nombre enter) •Divisió per una xifra, dues, tres i quatre al divident i per una xifra al divisior. • Càlcul mental. Relacions i canvi • Unitats, desenes, centenes, unitats, desenes i centenes de miler i unitats,desenes i centenes de milió. • Dècimes, centèsimes i mil·lèsimes. • Seguiment de sèries numèriques. Espai i forma • Geometria: punts, rectes (paral·leles, secants i perpendiculars) i angles (resctes,

6


aguts i obtusos). • Figures planes. • Nom dels polígons segons els seus costats. • Tipus de triangles (equilàter, isòsceles i escalè) • El cercle Mesura • Segles, dècades, semestre, trimestre, anys, mesos, setmanes i dies. • Hores, minuts i segons. • Euros i cèntims d’euros. • Temperatura. • Capacitat (L, cl, i ml) • Massa (T, kg, g) Estadística i atzar CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC Tallers El colors • Logotip 35è aniversari escola. • Dibuix de la primavera. • Dibuix de Can Noè amb aquarel·les. • Portada d’àlbum “Nit de St. Joan.” El volum • Vestíbul Autoretrat El dibuix • Observació i dibuix de l’arbre apadrinat: “El til·ler” a la primavera. • Cal·ligrama de St. Jordi. • Dibuix matemàtic

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda

-

Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, 7


-

dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera, la negra amb punt i corxera. Discriminació auditiva de finals de frase suspensiu i conclusiu. Instruments: el fagot

Llenguatge musical Lectura:

-

Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera.

Escriptura:

-

Escriptura de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera, la negra amb punt i corxera. El compàs binari 2/4, ternari 3/4 i quaternari 4/4. Invenció de finals de frase suspensiu i conclusiu. Improvisació i creació rítmico-melòdica.

Conjunt instrumental:

-

Instrumentació d’ambients.

Cançó

-

Cançó: El maridet Canon a 3 veus: Sonen les trompetes

Audició

-

Dansa de les fades i El llac dels cignes, El Trencanous de Txaikovski L’aprenent de bruixot, de Paul Dukas. (versions orquestral i l’animada de Disney)

EDUCACIÓ FÍSICA El Cos: Imatge i percepció: • Control en el maneig d’objectes • Consciència del perill que suposa la utilització incorrecta del cos dels companys/es i del nostre, en la realització de figures d’acrosport.

8


Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques: *Tamborí • Realització de moltes activitats per aconseguir un major domini d’aquest implement. • Assimilació dels conceptes bàsics d’aquest esport. *Acrosport • Utilització de les normes de seguretat per evitar lessions. •Realització dels 4 rols dins de la figura: protector, mixte, portador i àgil. • Gymkhana esportiva a la platja. Activitat física i salut: • Compliment de les normes d’higiene ( dutxa, canvi de roba i equip adequat per fer esport ) Realització de jocs: • Jocs d’arreu del món. • Cooperació entre els diferents companys/es. • Acceptació i respecte a la diversitat física, d’opinió i d’acció.

9

4t - Continguts del 3r trimestre - curs 13 14