Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària Cicle Mitjà- 4t JUNY/ 2013 Resum dels CONTINGUTS treballats: TERCER TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar • Formulació d’hipòtesis sobre el contingut de la lectura. • Formulació de preguntes per obtenir informació. • Gravació i audició del programa de ràdio. Escoltar i comprendre • Dictat preparat. (La l’apostrof i contraccions i accentuació) • Atenció a les intervencions dels altres. • Audició atenta de les lectures fetes a classe i intervenció amb l’autor d’un còmic (Jan López). Llegir i comprendre • Lectura comprensiva del fragment narratiu i d’un còmic. • Lectura i memorització del text. • Recerca d’informació en un mitjà escrit. • Lectura i comprensió d’una imatge. Escriure • Redacció de textos de còmic. • finalització de l’escaleta d’un programa de ràdio. • Organitzar els escrits de manera ordenada i amb mapes conceptuals, seguint pautes de presentació adients. • Ressenya del teatre. “Balbir el meu avi”. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • Adjectius (gènere i nombre) • Frases i expressions que fan d’adjectius. • Les paraules derivades. • Augmentatius i diminutius. • Noms derivats de noms. • Noms derivats de verbs. • Adjectius derivats de noms. • Gentilicis. • Pronoms personals. • Altres pronoms. • Paraules compostes. • Famílis de paraules. • El verb (la persona i el nombre del verb, el temps verbal, infinitiu i les conjugacions verbals).

1


Dimensió literària • Ampliació de vocabulari. • Reflexió sobre les expressions i maneres de dir. • Gust per la lectura. • Biblioteca d’aula Roald Dalh (Les bruixes). • Lectura de còmics. “Cavall fort” i “Súper López”. Dimensió plurilingüe i intercultural. • Memorització del text radiofònic. • Maneig del diccionari. Eficàcia lectora: Gimnàstica ocular i agilitat visual i comprensió lectora. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensió comunicativa Hablar y conversar • Exposición oral de experiencias personales. • Interés por participar en diferentes situaciones comunicativas. • Utilización y comprensión del vocabulario básico. Escuchar y comprender • Respeto por las intervenciones de los demás compañeros y compañeras. • Comprensión oral de relatos cortos. • Audición atenta de los relatos de los compañeros y compañeras. Leer y comprender •Uso de estrategias y habilidades para la comprensión y la rapidez lectora. • Lectura expresiva y comprensiva de textos. Escribir • Interés por el texto escrito como medio de comunicación. • Elaboración de textos narrativos e instructivos (receta). • Elaboración de un caligrama Conocimientos de la lengua y su aprendizaje • La C, la Q y la K • La J y la G • Aumentativos y diminutivos. • Familia de palabras • Pronombres • El Verbo • Diccionario Dimensión literaria

2


• Lectura comprensiva de textos narrativos. • Lectura de caligramas Dimensión plurilingüe e intercultural • La lengua escrita como vehículo de comunicación. • Ampliación del vocabulario básico.

CONTINGUTS DE LLENGUA ANGLESA Dimensió comunicativa Parlar i conversar 

Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una il·lustració. Identificar el dibuix de cada activitat diària i anar assenyalant-la a mesura que s’anomena. Repetir en veu alta.

Escoltar un llistat d'activitats i indicar quina repeteix.

Repetir un diàleg. Jugar a un joc de memòria fotogràfica, segons el model, per consolidar una estructura.

Cantar i escenificar un chant.

Escoltar una gravació i seguir les il·lustracions d'una historieta. Escoltar un diàleg i jugar a un joc de memòria relacionat amb la historieta anterior per consolidar una estructura.

Cantar i escenificar la lletra d’una cançó.

Interpretar la història de la unitat i tornar a cantar la cançó.

Escoltar un petit diàleg en el qual els personatges parlen dels seus horaris i activitats i representar-lo.

Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat. Escoltar un text i observar una il·lustració. Identificar el dibuix de cada transport i anar assenyalant-los a mesura que s’anomenen. Repetir en veu alta.

Escoltar una sèrie de paraules i deduir en cada cas quin transport ha estat omès.

Repetir un diàleg. Jugar a un joc de memòria, segons el model, per consolidar una estructura.

Cantar i escenificar un chant.

Repetir un diàleg. Jugar a un joc amb l'horari i les assignatures de classe, segons el model, per consolidar una estructura.

Cantar i escenificar la lletra d'una cançó.

Escoltar i comprendre 

Escoltar les paraules claus que després apareixeran en una història (Night and day) i assenyalar-les en una il·lustració. Deduir el contingut de la història. Escoltar la història i explicar-la amb l'ajuda de les story cards.

3


Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una història.

Escoltar la història de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciació i escenificar les imatges en veu alta.

Escoltar un CD i indicar a quin rellotge corresponen les hores que es van escoltant. Repetir.

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant-les en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules de Vamp per practicar la pronunciació.

Escoltar una gravació per comprovar si s'han ordenat correctament les línies d'una cançó.

Escoltar les paraules claus que després apareixeran en una història (Of to school!) i assenyalar-les en una il·lustració. Deduir el contingut de la història. Escoltar la història i explicar-la amb l'ajuda de les story cards.

Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una història.

Escoltar la història de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciació i escenificar les imatges en veu alta.

Escoltar un CD i indicar en una il·lustració del CB les paraules noves; assignatures escolars, que es van escoltant. Repetir.

Llegir i comprendre i Escriure 

Observar unes il·lustracions i indicar quina activitat reflecteix.

Llegir individualment la història de la unitat i treballar les estructures clau. Llegir en veu alta i escenificar les imatges.

Llegir unes frases sobre Vamp i traçar un cercle a l'hora que realitza l'activitat.

Completar les hores en uns rellotges, deduint l'hora de l'activitat que assenyalen unes il·lustracions.

Llegir i ordenar les línies d'una cançó.

Dibuixar sis il·lustracions i descriure-les sobre les activitats pròpies dels alumnes.

Relacionar un llistat d'activitats diàries amb la seva imatge. Escriure les activitats en el seu lloc corresponent.

Observar uns dibuixos amb les activitats diàries d'un nen i escriure frases descriptives, segons el model.

Seguir un laberint seguint les instruccions d'un CD. Escriure les frases expressades.

Escriure frases sobre el dia d'un personatge, segons les il·lustracions i els rellotges proposats.

Assenyalar les hores en uns rellotges i escriure-les en unes etiquetes.

Completar unes frases relacionades amb el temps i escriure-les senceres de nou.

Observar un dibuix i completar unes frases sobre els horaris i activitats que reflecteixen.

Realitzar els exercicis del Let's check!.

4


Relacionar un llistat de mitjàns de transport amb la seva imatge adequada. Escriure les paraules en el seu lloc corresponent.

Llegir individualment la història de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges.

Observar una il·lustració i numerar en ordre unes frases.

Respondre unes preguntes d'acord a unes il·lustracions.

Completar unes bafarades amb el nom del transport adequat.

Completar unes frases resolent primer uns anagrames.

Observar un dibuix i seguir el seu recorregut. Escriure frases sobre els transports il·lustrats.

Completar una taula especificant com van al col·legi.

Escriure el nom d'unes assignatures, descodificant primer uns números.

Completar unes frases amb l'ajuda d'un horari escolar. Escriure una frase personalitzada sobre les assignatures i horaris.

Dimensió plurilingüe i intercultural •

Relacionar l'anglès amb la seva pròpia realitat a través de les diferències en activitats i els horaris a diferents parts del món, contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera.

Relacionar l'anglès amb la seva pròpia realitat a través d'aprendre accions, contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera.

CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL El nostre arbre apadrinat. (El til·ler) La llum i el so Les plantes (Sortida a Can Noè) Activitats econòmiques La vida en altres temps i ara L’entorn i la seva conservació • Observació del Til·ler a la primavera. Hort • Observació i manteniment dels pèsol. El món dels éssers vius Les plantes: • Nutrició i reproducció de les plantes.

5


• Curiositat per conèixer com fabriquen els seus aliments. • Identificació d’alguns tipus de fulles. • Respecte per les plantes i comprensió de la necessitat de protegir-les. Persones, cultures i societats • Participació a les manifestacions culturals de les festes tradicionals. Les activitats econòmiques: • El sector primari, secundari i terciari. • Reconeixement de les diferents indústries de Catalunya. • Interès per conèixer els diferents sectors de Catalunya. • Valoració del treball de totes les persones. Canvis i continuïtats en el temps • El termòmetre i la seva utilització. • Utilització correcta de la mesura en graus del termòmetre. La vida en altres temps i ara: • Elaboració d’una línia del temps. • Apreciació dels canvis en habitatges, maneres de viure, transports i manifestació artística de cada època. • Curiositat per reconèixer els canvis en el temps. • En temps dels primers éssers humans, dels romans, dels castells, dels navegants, de les primeres fàbriques i en els nostres temps.

Matèria i energia La llum i el so: • La propagació de la llum. • La llum i els colors. • El so i les seves qualitats. • Curiositat per conèixer i comprendre el comportament de la llum i el so. Connexions amb altres àrees. • Ús d’unitats de mesura del temps (termòmetre) • Utilització de recursos audiovisuals.

MATEMÀTIQUES

6


Processos específics a desenvolupar • Resolució de problemes. • Treball cooperatiu associat a la resolució de problemes. • Estratègies matemàtiques. Numeració i càlcul • Treball amb els nombres: lectura de nombres de sis xifres, ordenació, arrodoniment, representació en gràfics, estimació de quantitats. • Operacions: suma, resta portant-ne, multiplicació (una, dues i tres xifres) i divisió. • Divisió per una xifra, dues, tres i quatre al divident i per una xifra al divisior. • Càlcul mental. Relacions i canvi • Unitats, desenes, centenes, unitats, desenes i centenes de miler i unitats,desenes i centenes de milió. • Seguiment de sèries numèriques. Espai i forma • Geometria: • Figures planes. • Nom dels polígons segons els seus costats. • Tipus de triangles (equilàter, isòsceles i escalè) • El cercle Mesura • Hores, minuts i segons. • Euros i cèntims d’euros. • Temperatura. • Capacitat (L, cl, i ml) • Massa (T, kg, g) Estadística i atzar

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC

7


Tallers Treball d’autor: Rovira Brull El colors • Portada d’àlbum “Nit de St. Joan. • Vestíbul • Dibuix lliure amb ceres. El volum • Vestíbul • Treball d’autor “Rovira Brull “: Laia L’arquera El dibuix • Observació i dibuix de l’arbre apadrinat: “El til·ler” a la primavera. • Treball d’autor : El tren • Treball d’autor “Rovira Brull”: El bodegó

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda -

Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera, les quatre semicorxeres, la negra amb punt i corxera, blanca amb punt i silenci de blanca amb punt.

-

Discriminació auditiva d’instruments: Família de vent- fusta i vent-metall (tipus d’embocadura) / El fagot i el saxofon

Llenguatge musical Lectura: -

Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera, les quatre semicorxeres, blanca amb punt i silenci de blanca amb punt.

Escriptura: -

Escriptura de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera, les quatre semicorxeres, la negra amb punt i corxera, blanca amb punt i silenci de blanca amb punt.

8


-

El compàs binari 2/4, ternari 3/4 i quaternari 4/4.

-

Final suspensiu i final conclusiu.

Conjunt instrumental: Els instruments de plaques: xil·lòfons, metal·lòfons i glokenspields - Ús de les baquetes - Improvisació melòdico-rítmica. Cançó -

Cançons a cànon: El maridet, Sonen les trompetes.

Audició -

Audició amb resposta gestual: El trencanous de Txaikovski, El llac dels cignes de Txaikovski.

EDUCACIÓ FÍSICA El Cos: Imatge i percepció: • Control en el maneig d’objectes. • Consciència de la responsabilitat d’ús del material d’educació física i el perill que comporta fer-lo servir malament. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques: *Tamborí • Utilització d’aquest implement del dret i del revès. • Realització de la postura de defensa i del canvi de mà per fer llançaments amb la mà menys bona. 

Assimilació dels conceptes bàsics d’aquests esports. *Acrosport

 Realització de figures estàtiques per grups de la mateixa alçada i pes.  Utilització de les normes de seguretat per evitar lessions.  Execució de diferents rols dins les figures : portador, protector, àgil i mixte. • Gymkhana esportiva a la platja.

9


Activitat física i salut: • Compliment de les normes d’higiene ( dutxa, canvi de roba i equip adequat per fer esport ) Realització de jocs: • Jocs tradicionals i d’arreu del món. • Cooperació entre els diferents companys/es. • Acceptació i respecte a la diversitat física, d’opinió i d’acció.

10

3r_trimestre-4t-12-13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you