Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària Cicle Mitjà- 4t MARÇ/ 2013 Resum dels CONTINGUTS treballats: SEGON TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar • Formulació d’hipòtesis sobre el contingut de la lectura. • Formulació de preguntes per obtenir informació. • Gravació del programa de ràdio. Escoltar i comprendre • Dictat preparat. (La nf/nv i l’apostrof i contraccions) • Atenció a les intervencions dels altres. • Audició atenta de les lectures fetes a classe i intervenció amb l’autora d’un llibre. Llegir i comprendre • Lectura comprensiva del fragment narratiu. • Lectura i memorització del text. • Recerca d’informació en un mitjà escrit. • Lectura i comprensió d’una imatge. Escriure • Redacció de textos instructius(jocs), imaginatius i narratius. • Elaboració d’un programa de ràdio. • Redacció d’un conte. • Organitzar els escrits de manera ordenada i amb mapes conceptuals, seguint pautes de presentació adients. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • La vocal neutra (a/e). • El nom (gènere i nombre) • Determinants (articles, demostratius, posessius i altres) • L’apostrof. • Les contraccions • La comparació. • Metàfores. • Frases fetes. • Adjectius (gènere i nombre) Dimensió literària • Ampliació de vocabulari. • Reflexió sobre les expressions i maneres de dir. • Gust per la lectura. • Biblioteca d’aula Roald Dalh (Les bruixes), “Em venc la mare” (Care Santos) Dimensió plurilingüe i intercultural. • Memorització del text radiofònic.

1


• Maneig del diccionari. Eficàcia lectora: Gimnàstica ocular i agilitat visual i comprensió lectora. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensió comunicativa Hablar y conversar • Exposición oral de experiencias personales. • Interés por participar en diferentes situaciones comunicativas. • Utilización y comprensión del vocabulario básico. Escuchar y comprender • Respeto por las intervenciones de los demás compañeros y compañeras. • Comprensión oral de relatos cortos. • Audición atenta de los relatos de los compañeros y compañeras. Leer y comprender •Uso de estrategias y habilidades para la comprensión y la rapidez lectora. • Lectura expresiva y comprensiva de textos. Escribir • Interés por el texto escrito como medio de comunicación. • Elaboración de textos narrativos, descriptivos y cómics. Conocimientos de la lengua y su aprendizaje • La C y la Z • La C, la Q y la K • La R y RR • Refranes y frases hechas. • La comparación. • Nombres individuales y colectivos. •

Determinantes

(articulos

determinados

y

indeterminados,

demostrativos

y

posesivos.) • Diccionario Dimensión literaria • Lectura comprensiva de textos narrativos y poesía. Dimensión plurilingüe e intercultural • La lengua escrita como vehículo de comunicación. • Ampliación del vocabulario básico.

CONTINGUTS DE LLENGUA ANGLESA Dimensió comunicativa Parlar i conversar

2


Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat 2. Escoltar un text i observar una il·lustració. Identificar el dibuix de cada part del cos i anar assenyalant-les a mesura que s’anomenen. Repetir en veu alta i anar tocant les parts del cos quan s'esmenten .

Cantar i escenificar un chant .

Repetir un diàleg. Jugar a un joc d'endevinar personatges amb les vinyetes de l'exercici anterior, per consolidar una estructura.

Cantar i escenificar la lletra d’una cançó.

Interpretar la història de la unitat i tornar a cantar la cançó.

Escoltar una història curta en la qual els personatges escolten i veuen coses misterioses. Repetir-la i representar-la a classe .

Recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el diàleg en grups.

Escoltar un CD i presentar el vocabulari clau de la unitat 3. Escoltar un text i observar una il·lustració. Identificar el dibuix dels aliments i begudes i anar assenyalant-los a mesura que s’anomenen.

Escoltar l'ordre d'uns aliments i repetir-los.

Repetir un diàleg. Jugar a un joc d'endevinar, segons el model, per consolidar una estructura.

Cantar i escenificar un chant i repassar l'estructura: I can see.

Repetir un diàleg. Jugar a un joc de descriure i endevinar, segons el model, per consolidar una estructura.

Cantar i escenificar la lletra d'una cançó.

Interpretar la història de la unitat i tornar a cantar la cançó .

Escoltar i interpretar un petit diàleg en el qual s'interpreta un berenar en un restaurant.

Recitar un chant sobre el llenguatge de l'aula (Classroom English). Practicar el diàleg en grups.

Retallar i elaborar el llibre de la història 3.

Escoltar i comprendre 

Escoltar les paraules claus que després apareixeran en una història (Bath time for Fifi) i assenyalar-les en una il·lustració. Deduir el contingut de la història. Escoltar la història i explicar-la amb l'ajuda de les story cards.

Escoltar un CD i ordenar les vinyetes de la història.

Escoltar la història de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciació i escenificar les imatges en veu alta.

Escoltar un CD i indicar en una il·lustració del CB les paraules noves; animals de

3


companyia, que es van sentint. Repetir. 

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s’esmenten. Repetir les paraules de Fifi per practicar la pronunciació.

Escoltar les paraules claus que després apareixeran en una història (The hungry rat) i assenyalar-les en una il·lustració. Deduir el contingut de la història. Escoltar la història i explicar-la amb l'ajuda de les story cards.

Escoltar un CD i ordenar les vinyetes d'una història.

Escoltar la història de la unitat i treballar les estructures claus. Practicar la pronunciació i escenificar les imatges en veu alta.

Escoltar un CD i indicar en una il·lustració del CB les paraules noves; els adjectius, que es van sentint. Repetir.

Escoltar i repetir unes paraules, assenyalant en el CB a mesura que s'esmenten. Repetir les paraules d’en Ratty per practicar la pronunciació.

Escoltar una gravació per comprovar si s'han completat correctament unes frases.

Llegir i comprendre 

Relacionar un llistat d'aliments amb la seva imatge. Escriure les paraules en el seu lloc corresponent.

Observar una il·lustració i completar unes bafarades.

Llegir individualment la història de la unitat i treballar les estructures claus i respostes curtes. Llegir en veu alta i escenificar les imatges.

Relacionar les frases d'un requadre amb la seva il·lustració. Escoltar un CD i comprovar les respostes.

Llegir uns textos i relacionar-los amb la seva fotografia.

Relacionar uns animals amb la part del cos on els seus sentits estan més desenvolupats.

Relacionar un llistat d'aliments amb la seva imatge adequada. Escriure les paraules en el seu lloc corresponent.

Llegir individualment la història de la unitat i treballar les estructures claus. Llegir en veu alta i escenificar les imatges.

Llegir unes preguntes i respondre vertader o fals segons els aliments que apareixen en una il·lustració.

Llegir unes frases i completar-les amb la paraula que correspon a una il·lustració.

Llegir uns textos i relacionar-los amb la seva pintura corresponent.

Acolorir un bodegó d'acord amb una descripció.

Escriure •

Escriure en un requadre el nom de les parts del cos que s'observen en el dibuix d'una nena.

4


Observar el dibuix d'un gos i indicar els adjectius correctes en unes frases. Dibuixar una gossa (Flo) i escriure frases descriptives.

Llegir i respondre per escrit unes preguntes.

Completar les preguntes incompletes d'una taula i respondre.

Completar un encreuat amb els anagrames dels noms dels animals.

Observar dues il·lustracions i completar unes preguntes sobre els seus personatges. Respondre les preguntes.

Completar unes frases amb l'ajuda d'uns dibuixos i el vocabulari d'un requadre.

Escriure dues estrofes més per a la cançó de la unitat.

Completar la descripció d'uns animals. Fer un dibuix sobre un animal i la seva descripció adequada.

Realitzar els exercicis Let's check!

Escriure frases, segons el model, amb els aliments proposats.

Completar unes frases amb l'anagrama de paraules relacionades amb els aliments. Observar un dibuix.

Observar uns dibuixos i trobar tres diferències. Escriure frases descrivint els dibuixos.

Completar unes preguntes i respostes guiant-se en un dibuix.

Completar unes preguntes seguint la ruta d'un laberint.

Desxifrar uns anagrames i escriure frases descriptives.

Acolorir el pèl d'unes bruixes i escriure’n una descripció.

Escriure versos nous amb les paraules d'un requadre i l'observació d'un dibuix .

Dibuixar el seu propi bodegó i escriure alguna cosa referent a ell/a.

• Realitzar els exercicis Let's check! Dimensió plurilingüe i intercultural •

Relacionar l'anglès amb la seva pròpia realitat a través de l'aspecte físic de la gent, contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera.

Relacionar l'anglès amb la seva pròpia realitat a través dels aliments i els preus (diners); contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera.

CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL El nostre arbre apadrinat. (El til·ler) El nostre Hort (Pèsols) Projecte: El delta de l’Ebre L’entorn natural. Els animals invertebrats Colònies (Delta de l’Ebre) Festes populars (Carnaval) L’entorn i la seva conservació

5


Projecte: El delta de l’Ebre • Ubicació en un mapa del Delta de l’Ebre • Comarques situades al Delta del l’Ebre. • El riu Ebre: situació i neixement i desembocadura del riu. • Clima i vegetació de la zona. • Fauna de la zona (tipus d’aus i muscleres) • Activitats econòmica ( agrícultura, pesca, ramaderia, turisme...) • Festes i tradicions populars de la zona (festa de la sega) L’entorn natural • El sòl: diferents tipus de sòl. • Què és un ecosistema. • Les relacions en els ecosistemes. • La conservació dels ecosistemes. Hort • Observació i manteniment dels pèsol. El món dels éssers vius L’entorn natural • Curiositat per comprendre les relacions entre els éssers vius d’un ecosistema. Els animals invertebrats • Els animals invertebrats. • Identificació i classificació dels diferents animals a través de dibuixos o fotografies. • Curiositat per conèixer els diferents grups d’invertebrats. • Gust per l’observació i respecte pels animals petits. Persones, cultures i societats • Participació a les manifestacions culturals de les festes tradicionals. Canvis i continuïtats en el temps • El termòmetre i la seva utilització. • Utilitació correcta de la mesura en graus del termòmetre. L’entorn natural • Descripció del sól i valoració de la seva importància i de la seva protecció. Connexions amb altres àrees. • Ús d’unitats de mesura del temps. • Utilització de recursos audiovisuals. MATEMÀTIQUES

6


Processos específics a desenvolupar • Resolució de problemes. • Treball cooperatiu associat a la resolució de problemes. • Estratègies matemàtiques. Numeració i càlcul • Treball amb els nombres: lectura de nombres de sis xifres, ordenació, arrodoniment, representació en gràfics, estimació de quantitats. • Operacions: suma, resta portant-ne, multiplicació. • La divisió com a concepte de repartiment. • Divisió per una xifra, dues, tres i quatre al divident i per una xifra al divisior. • Nombres fraccionaris (representació de fraccions, sumes i restes de fraccions, comparació de fraccions, fracció d’un nombre enter) • Càlcul mental. Relacions i canvi • Unitats, desenes, centenes, unitats, desenes i centenes de miler i unitats,desenes i centenes de milió. • Seguiment de sèries numèriques. Espai i forma • Geometria: punts, rectes (paral·leles, secants i perpendiculars) i angles (resctes, aguts i obtusos). Mesura • Longitud: mm, cm, m i km • Perímetre. • Àrea: cm2 i m2. • Volum : cm3 i m3 • Coneixement del trasportador d’angles i una bona utilització. Estadística i atzar CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC

7


Tallers El colors • Observació i dibuix al natural de les pesoleres del nostre Hort. • Pintura al natural de la vista de l’exterior des de la classe (amb aquarel·les) El volum • Disfressa de carnaval. • Treball d’autor “Rovira Brull “: elaboració amb material reciclat del quadre “Pell de Brau”. El dibuix • Observació i dibuix de l’arbre apadrinat: “El til·ler” a l’hivern. • Dibuix matemàtic de línies (amb regle). • Treball d’autor “Rovira Brull”: autoretrat.

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda -

Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera, la negra amb punt i corxera. Discriminació de l’interval de 2a M/2am i 3a M/3am Discriminació de l’arpegi i l’acord. Instruments: Clarinet i oboè.

Llenguatge musical Lectura: - Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera. Escriptura:

-

Escriptura de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, la rodona, el silenci de rodona, la corxera amb punt semicorxera, la negra amb punt i corxera. El compàs binari 2/4, ternari 3/4 i quaternari 4/4. L’arpegi i l’acord. L’interval de 2a M/2am i 3a M/3am

Fonaments de l’harmonia: Cançó

-

Cançó amb acompanyament instrumental: Bon dia Quim, La nau pirata, 8


La tarara. Audició - Audició amb resposta gestual: Dansa Hungaresa n.5 de J. Brahms, Cançó de bressol de J. Brahms. Dansa - Coreografia de Carnaval: Starships de Nicky Minaj.

EDUCACIÓ FÍSICA El cos: imatge i percepció

Habilitats motrius: Aplicació de les habilitats motrius bàsiques en la realització de jocs diversos. Salts, girs, desplaçaments, llançaments i recepcions. Precisió en els llançaments i recepcions amb diferents tipus de materials, com els ringos, freesbies o pilotes de diferent tipus.. • Execució dels elements bàsics del bàsquet: el bot, les passades, el llançament i el dribbling. • Reglament bàsic del bàsquet. • Pràctica del bàsquet adaptant i flexibilitzant les normes del joc. • • •

• •

Activitat física i salut: La roba adequada per l’activitat física. Compliment de les normes d’higiene.

El joc: • Participació dinàmica en els jocs suggerits. • Respecte per les normes establertes. • Acceptació de la limitació dels companys/es. • Comunicació a l’hora d’establir estratègies per assolir diferents objectius plantejats en els jocs.

9

Continguts 4t - 2n trimestre  
Continguts 4t - 2n trimestre  

Continguts