Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària 2n nivell de Cicle Inicial DESEMBRE/ 2011

2n d’Educació Primària Resum dels CONTINGUTS treballats: PRIMER TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge.

LLENGUA I LITERATURA CATALANA DIMENSIÓ COMUNICATIVA Parlar i conversar •

Interès per fer-se entendre.

Explicació acurada i ordenada d’un fet, una idea, un experiment, una opinió...

• Producció de textos orals memoritzats (poemes). Escoltar i comprendre •

Audició de diferents històries, contes, relats.

Comprensió dels contes escoltats.

Comprensió d’explicacions i ordres donades a l’aula.

• Interès i respecte per les intervencions dels altres. Llegir i comprendre •

Interès pels textos escrits com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà d comunicació.

Comprensió de textos breus i diversos.

Ús d’estratègies de comprensió.

Pràctiques per millorar la velocitat lectora: la gimnàstica ocular i l’agilitat visual.

Desenvolupament del 4 tipus de comprensió: literal, crítica, inferencial, reorganitzativa.

Lectura mental i en veu alta amb entonació i expressivitat.

Elaboració i deducció d'hipòtesis lectores.

Exploració col·lectiva d'un text per trobar elements que en dificultin la comprensió. 1


Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements.

• Participació en activitats de lectura col·lectiva. Escriure •

Compleció de frases i paraules.

Elaboració de menús, llistes.

Iniciació al text instructiu: la recepta

Elaboració de notes.

Escriptura d'enunciats a partir d'un esquema gràfic.

Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.

Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballs a classe.

Escriptura de frases seguint les normes ortogràfiques bàsiques (majúscula, punt final i separació paraules, noms propis amb majúscules, síl·labes

travades) Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge •

Aplicació de normes bàsiques d’ús de les síl·labes travades (dr, tr, pr,pl, gr,gl), majúscula principi de frase i després de punt, punt final de frase. (dictats preparats)

El nom comú de persones, animals i objectes.

El nom propi.

L’article.

El nombre (plural i singular).

El gènere (masculí i femení).

La concordança dins de la frase.

Escriptura de frases interrogatives.

2


Dimensió literària •

Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura.

Lectura en veu alta, tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l’entonació.

Memorització de poesies.

Coneixement de la biblioteca Municipal per conèixer la utilització dels seus recursos.

Utilització del préstec intern d’aula per a fomentar la lectura i el gust per la lectura.

Comprensió i aprofundiment en el sentit del text a partir de lectures conjuntes guiades (contes, rondalles, poemes, dites) LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensió comunicativa

Hablar y conversar •

Explicación de vivencias y conocimientos personales.

Audición atenta.

Interés por exponer opiniones personales.

Narración de situaciones y experiencias personales

Escuchar y comprender •

Dictado.

Interés y respeto por las intervenciones de los compañeros y las compañeras.

Adquisición de semánticos.

Audición atenta.

Audición y comprensión de un cuento.

vocabulario

perteneciente

a

diferentes

campos

Leer y comprender •

Lectura atenta y comprensiva.

Memoria a corto plazo.

Lectura de adivinanzas.

Inferencia.

Idea principal.

Anticipación.

Agilidad visual

Escribir 3


Escritura de palabras y nombres propios.

Ordenación de frases.

Conocimiento de la lengua y su aprendizaje •

La sílaba.

Segmentación de las sílabas de una palabra.

Identificación de la sílaba tónica.

Vocabulario: animales.

Concordancia de género entre sustantivo y adjetivo.

El abecedario.

Identificación de las palabras y los elementos de una frase.

Ortografía de las mayúsculas. LLENGUA ANGLESA

Dimensió comunicativa Parlar i conversar •

Repàs de les cançons de salutació i comiat i aprenenetatge de noves: o Hello girls and boys; Bye-bye girls and boys; Hands up...let’s start/ let’s go. o Hello, How are you?; Bye bye girls and boys...See you next time.

Identificació i pràctica de salutacions i comiats: Hello!, Good Morning!, How are you?, I’m fine, thank you, Bye-bye, See you next time.

Presentació personal: I’m..., My name is...

Reproducció d’una cançó sobre el weather i expressar el temps climàtic.

Contestar les preguntes Who’s missing?, What day is it? What month is it?, What’s the weather like?

Introducció dels números fins el 20 mitjançant una cançó.

Enumeració d’objectes.

Expressió oral de les parts de la cara, la roba, personatges de Halloween i el Nadal.

Jocs amb mini targetes del vocabulari treballat per practicar la comunicació i el llenguatge de la unitat.

-

Expressió de les estacions de l’any: Winter, spring, summer and autumn.

-

Reproducció dels mesos de l’any a partir d’una cançó.

-

Resposta a les preguntes What’s your favourite number, season, colour? 4


Escoltar i comprendre •

Comprensió i resposta a les preguntes Who’s missing?, What day is it?

What month is it?, What’s the weather like? What season is it?, What’s your favourite number, season, colour?

Comprensió d’ instruccions d’aula: Hand out..., collect..., tidy up, clean up...Be quiet, shut up, stand up, sit down, take and open your English book, put it away...

Audició i comprensió d’històries: “The sun and the wind”, “Neon the Fish”

Audició i reproducció de dues cançons nadalenques (Oh Christmas Tree, Down the chimney)

Audició i comprensió del vocabulari: parts de la cara, personatges de Halloween, joguines, personatges i objectes propis del Nadal, vestuari esportiu.

Audició i representació de cançons i chants: : Let’s play football today, It’s Halloween night, Face song. •

Visualització i comprensió de les històries de les unitats en format DVD.

Llegir i comprendre •

Introducció dels mots escrits referents al vocabulari treballat.

Relació del mot escrit amb la seva imatge.

Lectura de dues cançons de Nadal

Lectura de les bafarades de les històries treballades.

Escriure •

Còpia del vocabulari segons un model donat.

Compleció d’oracions amb mots donats.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari •

Revisió del vocabulari après el curs anterior Surprise 1.

Repàs i ampliació del vocabulari dels membres de la familia: mummy, daddy, grandpa, grandma, uncle, aunty.

Repàs i pràctica del vocabulari dels joguines: rollerskates,watch, book, computer games, CD, paints, robot, kite, skateboard, scooter, ball, doll, 5


bike. •

tracksuit, scarf, T-shirt, shorts, trainers, socks, football strip

autumn, winter, spring, summer.

hat, shirt, jeans, boots, sweater, jacket

hair, mouth, eyes, teeth, nose, ears, mobile.

mermaid, whale, fish, shark, swordish, sea lion, octopus, seahorse

long, short, small, big, happy, sad.

wizard, witch, monster, ghost, pumpkin.

Estructures comunicatives •

I’m wearing (a tracksuit/trainers).

It’s cold/windy/sunny/hot,

I haven’t got (legs), I’ve got (two arms).

(Neon) is sad, What’s this? (a mouth).

Look at my (hair)!, I’m a (mermaid), Where are you going?, Can I come?, You haven’t got ...

Fonètica (ritme, accentuació i entonació) •

Reproducció del vocabulari a partir del model donat ( Initial sounds)

Reproducció oral d’estructures, cançons i chants.

Dimensió plurilingüe i intercultural •

Relacionar l'anglès amb la seva pròpia realitat a través de les salutacions i els comiats.

Coneixement de festivitats i costums anglosaxones: Halloween i Christmas.

6


CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL L’arbre apadrinat: La morera El món dels éssers vius •

Observació a ull nu d’una morera .

Identificació de parts i característiques de l’arbre apadrinat

Comunicació de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges (el verbal i el plàstic.

Projecte: El bestiari de Mataró (Iniciació) Persones, cultures i societats •

Identificació de la Festa Major de Mataró.

Descoberta del bestiari i les seves característiques.

Descoberta de la música que acompanya a cada animal del bestiari.

Lectura en veu alta per part de ma mestra de contes relacionats amb cada animal del bestiari. Comprensió oral del conte.

Aplicació del treball cooperatiu per a treballar aspectes relacionats amb el bestiari.

Valoració de la diversitat i riquesa del patrimoni cultural local.

Canvis i continuïtat en el temps •

Aplicació de nocions de canvi i continuïtat relacionats amb el bestiari.

Els temps (mesura), la temperatura. L’entorn i la seva conservació •

Observació diari del temps atmosfèric i representació en un full de registre.

CaCanvis i continuïtat en el temps •

Ús de nocions bàsiques de les unitats de mesura ( dia, setmana, mes, estacions i any).

Determinació de les característiques atmosfèriques, culinàries, festives i de roba corresponents a cada estació.

7


Festes del primer trimestre Persones, cultures i societats •

Coneixement i partipació de les festes tradicionals del folklore tradicional: Sant Simó, Santa Cecília i el Nadal.

Educació Vial (Iniciació) Persones, cultures i societats • • •

Descoberta i identificació dels elements característics de l'entorn, els serveis i els espais comuns, valorant la responsabilitat personal en el seu ús. Descoberta de la importància de les normes de convivència en l'entorn social. Identificació d'un servei de la localitat: la policia local.

MATEMÀTIQUES

Numeració i càlcul Llenguatges • Signe de la suma: +. • Signe de la resta: –. • Més, menys. • Signe de més gran que, mes petit que i igual: <, >, =. • Unitats, desenes. • Representacions d’unitats i desenes utilitzant material multibase. Algorismes • Suma d’una xifra. • Resta d’una xifra. • Suma vertical. • Suma horitzontal. • Suma de tres sumands. • Addició de nombres de dues xifres. • Suma amb unitats i desenes. • Resta vertical amb unitats i desenes. Estratègies • Propietat commutativa de la suma. • Aplicació de la propietat associativa de l’addició per fer sumes de tres sumands. • Relació entre la suma vertical i horitzontal. • Relació entre situacions restar i l’algorisme de la resta. • Relació entre l’algorisme de la resta vertical i la resta horitzontal. • Relació entre situacions de suma i l’algorisme de la suma. • Agrupació de quantitats en grups de 10. • Numeració del 0 al 99. 8


Habilitats • Automatització de sèries graduades de càlcul.

Relacions i canvi Llenguatges • Utilització d’enunciats iconogràfics per a la comprensió d’un problema aritmètic. Estratègies • Utilització d’un mètode per resoldre un problema aritmètic (enunciatoperació-resposta). • Redacció de preguntes per a un enunciat. • Elaboració d’un enunciat a partir d’un esquema i una resposta.

Espai i forma Llenguatges • Esfera, cilindre, prisma, cub, con, piràmide i cilindre. • Representació de les cares d’un cilindre. • Quadrat, triangle, rectangle i cercle. Estratègies • Identificació de formes tridimensionals amb l’esfera i el cilindre. • Obtenció d’un cercle com a projecció d’un cilindre. • Identificació de formes planes amb el cilindre. • Identificació del cub com un prisma de cares iguals. • Identificació de formes tridimensionals amb el con i la piràmide.

9


EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC Tallers • El traç i el punt • El color • El volum • El dibuix Explorar i percebre • •

Experimentació amb diferents materials. Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals per promoure la comprensió crítica. • Interès pel coneixement de les manifestacions populars i tradicionals de Catalunya i de la seva imatgeria. • Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries impacte visual... en les imatges, els objectes i les obres artístiques. Interpretar i crear • • • • • • •

Adquisició de vocabulari específic. Elaboració d’una obra amb diferents tècniques. Desenvolupament de la creativitat i la imaginació. Manteniment del material Valoració de l’ordre i la cura en la realització de les tasques. Exposició oral emprant el vocabulari específic Respecte i crítica de la pròpia obra i de la dels companys/es

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda • Discriminació auditiva de les qualitats del so: La direccionalitat (ascendent/descendent), la intensitat (piano/mezzopiano/mezzoforte/ forte). • Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres. • Discriminació auditiva d’instruments: El triangle, la caixa xina i el pandero. Llenguatge musical Lectura: • Moviment corporal associat a les qualitats del so: La direccionalitat. • Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres. • Les notes de l’escala: sol-mi Escriptura: • El compàs binari: El 2/4 • Grafia no convencional: La intensitat. (crescendo i diminuendo) • Grafia convencional: Negra, silenci de negra, dues corxeres. El so crescendo i el so diminuendo. • Les notes de l’escala: sol-mi 1


Cançó • Cançons amb mímica: Frere jaques, un titella groc i el Rabadà. (totes les cançons són acompanyades amb el piano). • Cançons dansades: El Sethomes Dansa • Punts de dansa: Punteig, galop, rístol, canvi de parella, moviment contrari. • Estructures de dansa: Rotllana, parelles, files encarades, serp.

EDUCACIÓ FÍSICA Control i consciència corporal • Postures corporals. • Esquema corporal: Les parts del cos. • Lateralitat: La dreta i l’esquerra en el propi cos i del company/a. • Agrupació i dispersió. Habilitats motrius bàsiques • Transport i conducció utilitzant les mans i els peus. • Realització de diferents tipus de girs i salts. Activitat física i salut •

Adquisició d’hàbits higiènics un cop finalitzada la sessió .

El joc • Normes dels jocs. •

Respecte per les normes i els companys .

1

Continguts 2n 1r trimestre 2011-12  
Continguts 2n 1r trimestre 2011-12  

Continguts

Advertisement