Page 1

C.E.I.P. CAMÍ DEL MIG. MATARÓ Educació Primària Cicle Mitjà- 3r DESEMBRE/ 2011 Resum dels CONTINGUTS treballats: PRIMER TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge. CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar • Formulació d’hipòtesis sobre el contingut de la lectura. • Formulació de preguntes per obtenir informació. Escoltar i comprendre • Atenció a les intervencions dels altres. • Audició atenta de les lectures fetes a classe. • Exposició oral (Sortida al Montseny). Llegir i comprendre • Lectura comprensiva del fragment narratiu. • Lectura i memorització de poesies. • Recerca d’informació en un mitjà escrit. • Lectura i comprensió d’una imatge. Escriure • El text expositiu (Textgrup). • Redacció de textos. • Redacció d’un conte. • Revista. Article de l’ Oreneta: El mar de fons (sortida a Ca l’ Arenas). Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • El nom. • El gènere i el nombre. • L’apostrof

• Els determinants (demostratrius i posessius). • Separació de síl·labes. • Dictat preparat. ( g/gu, ja/jo/ju/ge/gi,r-rr i r muda)

Dimensió literària • Ampliació de vocabulari. • Reflexió sobre les expressions i maneres de dir. • Gust per la lectura. • Biblioteca d’aula Roald Dalh (El senyor Guillot) Dimensió plurilingüe i intercultural. • Memorització de l’exposició oral de la sortida al Montseny. • Maneig del diccionari. Eficàcia lectora: Gimnàstica ocular i agilitat visual i comprensió lectora.

1


CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensió comunicativa Hablar y conversar • Descripción de personajes. • Descripción de animales. • Narración i comprensión oral de relatos breves.

• Audición atenta de los relatos de los compañeros y las compañeras. • Utilización y comprensión del vocabulario básico. Escuchar y comprender •Respeto por las intervenciones de los demás compañeros y compañeras. • Comprensión oral de relatos cortos. • Audición atenta de los relatos de los compañeros y compañeras. Leer y comprender •Uso de estrategias y habilidades para la comprensión y la rapidez lectora. • Lectura expresiva y comprensiva de cómics: Estefi. Escribir • Interés por el texto escrito como medio de comunicación. • Elaboración de textos descriptivos. • Elaboración de un cómic. Conocimientos de la lengua y su aprendizaje • La lengua escrita, vehículo de comunicación. • Ortografía: c/z, ll/y/i Dimensión literaria • Lectura comprensiva de textos narrativos. • Ampliacion de vocabulario. Dimensión plurilingüe e intercultural • La lengua escrita como vehículo de comunicación. • Reconocimiento de los animales de granja más comunes. • Ampliación del vocabulario básico.

CONTINGUTS ANGLÈS 1r trimestre 3r d'EP Dimensió comunicativa 2


Parlar i conversar

Participació activa en els intercanvis orals: formulació de preguntes, simulacions i diàlegs, en el context de l'aula i pròxims a l'alumnat.

Producció de missatges breus orals que permetin parlar sobre la vida quotidiana al centre o en els entorns més propers de l'alumnat tant en activitats individuals com en grup.

Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals.

Escoltar i comprendre

Comprensió d'instruccions (rutines, ordres, etc.) simples i encadenades d'actuació a l'aula.

Identificació del lèxic bàsic de la unitat 1 i Nadal amb ajut d'il·lustracions o sense.

Audició i comprensió global de textos orals de tipologia diversa, en diferents suports i formats (diàleg, relat, descripció) i amb un grau de dificultat adequat al nivell.

Llegir i comprendre

Comprensió de textos senzills en suport paper i digital i de temàtica variada per copsar el sentit general i extreure'n informació per a la realització de tasques concretes o com a gaudiment de la lectura.

Utilització de tècniques de lectura apreses en les llengües d'aprenentatge del centre que ajudin a la comprensió del text i que permetin la deducció del significat dels mots i expressions (predicció, suposició). 3


Escriure

Producció de missatges breus relacionats amb situacions de la vida quotidiana, a partir dels models treballats a l'aula.

Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites.

Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera, prèviament utilitzades.

Dimensió plurilingüe i intercultural •

Valoració de la llengua com a instrument de comunicació, d'aprenentatge i d'aproximació a d'altres cultures i obertura a la diversitat de llengües i cultures del món.

Valoració de conèixer altres llengües que la pròpia per poder comunicarse amb més gent, buscar informació a Internet, llegir textos.

Ús de la llengua estrangera per expressar i manifestar sentiments i afeccions en situacions d'aula.

Valoració de les produccions tradicionals i actuals (rimes, cançons, contes, textos breus) de la llengua estrangera.

Vocabulari treballat •

Bàsic: Hello, Hi, Bye bye!

Els números de l’1 al 20.

Mum, dad, granny, grandad, sister, brother

Toys, bike, drum, car, dog, phone, ball, doll, bock, kite

Red, purple, orange, pink, grey, brown, green, blue, white, black surprise, upstairs, mystery, attic, toybox.

a snake, a crocodile, a monkey, a zebra, a parrot, an elephant, a lion, a giraffe Don’t be scared! Run! 4


Rocks, grass, tree, plants, river, flowers

Having fun, hungry, Mr, I want you for lunch, I don’t know, glue

nature, butterfly, frog, lizard, leaves, difficult to see, camouflage.

It’s a/an… Your turn!, toys, yes/no

Llenguatge bàsic: Christmas Eve, a Christmas tree, a present, a decoration, a stocking, Santa Claus, a star.

Llenguatge de repàs: What’s this?, It’s a… Is it a…?, Yes/No, Have you got a…?, Yes I have/No I haven’t, I’ve got…, How many?

CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL El nostre arbre apadrinat. (La Catalpa) La terra i el temps atmosfèric Els éssers vius Sortida a Santa Fe del Montseny (Fajeda i avetosa) Hort (Plantació de faveres) Festes populars (Sant Simó, Santa Cecília, Nadal) L’entorn i la seva conservació Montseny • Coneixement de la fajeda i l’avetosa a les diferents estacions de l’any. • Relació amb el medi ambient. Hort • Plantació, recerca d’ informació, manteniment i observació de les faveres. La terra i el temps atmosfèric • La Terra, el Sol i la Lluna. • Moviments de la Terra i la Lluna. • Identificació de la Terra, el Sol i la Lluna i diversos planetes del sistema solar. • Interès per entendre com té lloc la successió dels dies i de les nits. • El temps atmosfèric i el clima: elaboració d’una taula de temperatures i un gràfic. • Les estacions. El món dels éssers vius Els éssers vius • Coneixement de les funcions vitals dels éssers vius. • Comprensió del que consisteix la nutrició. • Entendre com fan la nutrició les plantes i els animals. • Comprensió de la funció de relació. • Relació dels animals i les plantes. • Comprensió de la funció de reproducció dels animals i les plantes. Els animals vertebrats

5


Mamífers

Rèptils

Persones, cultures i societats • Participació a les manifestacions culturals de les festes tradicionals. Canvis i continuïtats en el temps • El termòmetre i la seva utilització. • Utilització correcta de la mesura en graus del termòmetre. Connexions amb altres àrees. • Ús d’unitats de mesura del temps. • Utilització de recursos audiovisuals. MATEMÀTIQUES Processos específics a desenvolupar • Treball cooperatiu associat a la resolució de problemes (Rumiagrup) • Treball cooperatiu associat a estratègies de Raonament (Rumiagrup i Perspicàcia) • Treball cooperatiu associat a l’ aprenentatge de la competència matemàtica a través dels Racons. • Estratègies matemàtiques. Numeració i càlcul • Treball amb els nombres: lectura de nombres de quatre xifres, ordenació, arrodoniment, representació en gràfics, estimació de quantitats. • Utilització dels símbols <,> i =. • Nombres parells i senars. • Nombres ordinals i cardinals. • Arrodonir nombres. • Propietats de la suma i de la resta. • Operacions: suma i resta portant-ne i sense portar. • Mecanisme i memorització de les taules de multiplicar • Càlcul mental. Relacions i canvi • Unitats, desenes, centenes i unitats de miler. • Descomposició de nombres de 4 xifres. • Composició de nombres de 4 xifres. • Seguiment de sèries numèriques. Espai i forma • Geometria: prismes i cubs. Piràmides i tetràedre. • Simetria.

6


Mesura • Estimació de quantitats. • El temps (rellotge digital. Pas del rellotge d’agulles al digital). CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC

El color • Composició del mar de nit amb diferents materials: llapís tou, bolígraf negre, cera negra, papers negres, cartolina negra... • Composició d’ una part del tapis “ Història del Tint” de Rovira Brull que hi ha a la Biblioteca Pompeu Fabra. • Collage amb diferents materials reciclat de l’ obra “ La pell del Brau” de Rovira Brull. El volum • Representació de la Catalpa a la tardor i exposició. El dibuix • Retrat de Rovira Brull • Superposició de capes del tramat del tren de vapor de l’ obra “ La Locomotora” de Rovira Brull. • “ La pell del Brau” de Rovira Brull. • Vestíbuls • Treball d’ autor: Rovira Brull • El mar de nit : exposició Ca l’ Arenas • Tapa d’àlbum Connexions amb altres àrees. • Expressió de les emocions a través de diferents tècniques (treball tutorial)

7


CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE MUSICAL EXPLORAR I PERCEBRE /INTERPRETAR I CREAR Educació de l’oïda -

Discriminació auditiva de les qualitats del so: Intensitat, durada, direccionalitat, alçada i timbre. Discriminació auditiva de seqüències rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, les quatre semicorxeres. Discriminació auditiva de seqüències melòdiques: fa-re Discriminació auditiva d’instruments: La trompeta.

Llenguatge musical Lectura: - Lectura amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, les quatre semicorxeres. - Lectura amb fonomímia de notes: sol, mi, la, do, do’, fa, re. Escriptura: - Escriptura de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres, blanca, silenci de blanca, les quatre semicorxeres. - Escriptura de notes al pentagrama: sol, mi, la, do, do’, fa, re. Interpretació amb instrumental Orff: - Seqüències melòdiques amb les notes fa i re. Cançó -

Cançons a l’uníson: Allouette Cançons a cànon: Dins la fosca. Cançons amb escenificació: Les figures del pessebre.

Audició -

Overtura de Guillem Tell de Gioachino Rossini

8


EDUCACIÓ FÍSICA El cos: imatge i percepció • Control de la lateralitat.

Utilització correcta de cadascuna de les parts del cos en diferents moviments corporals. Habilitats motrius: • Aplicació de les habilitats motrius bàsiques en la realització de jocs diversos.

• • • • • • • • • •

Control de llançaments, recepcions, salts, girs i desplaçaments. Realització de circuits d’habilitat. Iniciativa en els jocs d’equip. Execució dels elements bàsics de l’hoquei. Conduccions, passades, xuts i recepcions propis de l’hoquei. Reglament bàsic de l’handbol. Precisió en els llançaments i recepcions d’handbol. Control en la realització de bots, colpejos i conduccions amb la pilota d’handbol. Execució dels elements bàsics de l’handbol. Pràctica de l’handbol adaptant i flexibilitzant les normes del joc.

Activitat física i salut: • La roba adequada per l’activitat física.

Compliment de les normes d’higiene.

El joc: • Participació dinàmica en els jocs suggerits.

• •

Respecte per les normes establertes. Acceptació de la limitació dels companys/es.

9

Continguts 3r - 1r trimestre - curs 12-13  

Continguts 3r - 1r trimestre - curs 12-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you