__MAIN_TEXT__

Page 1

ISSN 2587-3423

CHIŞINĂU 2018

EVOLUŢII PROFESIONALE CU IMPACT ÎN ANUL 2017 Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare 1957-2017


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII

CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

EVOLUŢII PROFESIONALE CU IMPACT

Raport de activitate

2017

Chişinău 2018


Pag. 2

Acronime

Sumar Acronime ................................................................................................................................. 4 Primate ale anului profesional 2017 ......................................................................................... 5 Misiunea CNCRM ............................................................................................................... 5 Viziunea CNCRM................................................................................................................ 6 Valorile instituţiei................................................................................................................. 6 Evenimente reprezentative ale anului profesional 2017 ....................................................... 7

Vectori profesionali ai anului 2017 .......................................................................................... 9 I. CNCRM – Agenţie Naţională a Depozitului Legal ......................................................... 9 II. CNCRM – Centru statistic al producţiei editoriale ...................................................... 13 III. Prezenţa Republicii Moldova în sistemul informaţional internaţional editorialstatistic ............................................................................................................................... 41 Agenţie Naţională ISBN ........................................................................................................................41 Centru Naţional ISSN ............................................................................................................................44 Index Translationum ..............................................................................................................................48 IV. CNCRM – Centru al bibliografiei naţionale ................................................................ 51 V. CNCRM – Arhivă a Depozitului Legal (DL) ................................................................ 55 VI. Infrastructura informaţional-tehnologică .................................................................... 59 Sistemul informatic ................................................................................................................................. 61 Pagina WEB ............................................................................................................................................. 63 Digitizarea colecţiilor de patrimoniu ....................................................................................................65 VII. Activitatea editorială a Camerei Naţionale a Cărţii în 2017 ....................................... 67 VIII. Asocieri profesionale ................................................................................................. 69 La nivel naţional: ..................................................................................................................................... 69 La nivel internaţional: ............................................................................................................................. 70 IX. Studii şi cercetări. Reuniuni ştiinţifice ........................................................................ 71 Organizarea şi participări la reuniuni ştiinţifice ..................................................................................72 X. Managementul la CNCRM ........................................................................................... 82 Managementul organizaţional ...............................................................................................................82 Managementul capitalului uman ...........................................................................................................83 Managementul financiar: Administrarea, gestionarea şi întreţinerea CNCRM ............................. 85 Localul CNCRM ..................................................................................................................................... 86


Marketing. Activităţi promoţionale ......................................................................................................88 XI. Analiza SWOT pentru anul 2017 .................................................................................. 89 Puncte forte..............................................................................................................................................89 Puncte slabe ............................................................................................................................................. 89 Şanse, oportunităţi ..................................................................................................................................90 Riscuri, ameninţări ..................................................................................................................................90 XII. Direcţii de optimizare a funcţionării CNCRM .......................................................... 91

Anexe ..................................................................................................................................... 94 Publicaţii instituţionale editate în anul 2017 ...................................................................... 94 Publicaţii de autor .............................................................................................................. 96 CNCRM în mass-media .................................................................................................... 96 CNCRM în sprijinul comunităţii bibliotecare ................................................................... 96 Lista tabelelor, diagramelor şi schemelor .......................................................................... 97

Centrul de management ........................................................................................................ 99 Contacte ................................................................................................................................ 99


Acronime

Pag. 4

Acronime

ABRM

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

BNRM

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

CBN

Consiliul Biblioteconomic Naţional

CIP

Cataloguing in Publication = Catalogare înaintea Publicării

CNCRM

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova

CT Nr 1

Comitetul Tehnic Nr 1 "Biblioteconomie. Informare. documentare"

CZU

Clasificare Zecimală Universală

DLRM

Depozit Legal al Republicii Moldova

ISBN

International Standard Book Number = Număr Internaţional Standard al Cărţii

ISSN

International Standard Serial Number = Număr Internaţional Standard al Serialelor

ISMN

International Standard Musical Number = Număr Internaţional Standard al Muzicii tipărite


Primate ale anului profesional 2017

Pag. 5

Primate ale anului profesional 2017 Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova este o instituţie complexă, reprezentând sursa principală pentru cunoaşterea şi păstrarea culturii naţionale, integrând şi valorificând patrimoniul cultural naţional scris.

Performanţa este

Misiunea CNCRM

sărbătorirea faptului că avem în

Misiunea Camerei Naţionale a Cărţii din Republica

noi posibilități

Moldova (CNCRM): a administra patrimoniul documentar

infinite...

naţional (depozitul legal) de publicaţii (cărţi, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, hărţi, fotografii,

Sydney Smith

microfilme, fotocopii, materiale audio-vizuale şi resurse electronice) şi de a promova producţia editorială din Republica Moldova pentru întreaga comunitate prin: 

organizarea Depozitului Legal, suport esenţial pentru cunoaşterea culturii şi civilizaţiei naţionale;

efectuarea controlului bibliografic naţional şi elaborarea repertoriului bibliografiei naţionale;

evidenţa statistică a produselor editoriale naţionale;

asigurarea prezenţei Republicii Moldova în sistemul informaţional /

editorial / statistic internaţional. CNCRM funcţionează sub autoritatea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, care îi asigură resurse materiale şi financiare pentru buna funcționare. CNCRM organizează Depozitul Legal, principală sursă documentară pentru

cunoaşterea

culturii

şi

civilizaţiei

ţârii,

asigurând

accesul

informaţional la colecţiile patrimoniale în scopul educării, cercetării, studiului


Primate ale anului profesional 2017

Pag. 6

şi informării. Colecţiile CNCRM constituie partea esenţială a Memoriei Republicii Moldova, prezentând valoare istorică. Fiind o instituţie patrimonială complexă, indicator cultural unicat, CNCRM este o importantă sursă de reper pentru cunoaşterea culturii naţionale, deținând un rol esenţial în promovarea şi integrarea patrimoniului documentar naţional la nivel internațional.

Viziunea CNCRM Instituţie patrimonială de bază, vizibilă în comunitate, care arhivează, gestionează şi valorifică cea mai importantă parte

a

Puterea de a vedea

patrimoniului cultural naţional scris, actor

lumina în întuneric, de a

activ în consolidarea societăţii moderne

fi optimist în mijlocul

şi

bine

informate,

în

pesimiştilor, reprezintă

transformarea

secretul succesului…

cunoştinţelor în cunoaştere prin resurse, servicii şi produse.

Marius Torok

Valorile instituţiei Valorile documentară

CNCRM a

sunt

fundamentate

comunităţii,

inovaţia

şi

pe

satisfacţia

mobilitatea

informaţional-

personalului

de

specialitate, accesibilitate şi diversitate, excelenţă şi calitate, democraţie. Acestea sunt: transparenţa actului profesional şi administrativ; onestitatea şi

integritatea în

exercitarea

funcţiilor;

respect faţă

de

utilizatori

şi

orientarea către nevoile acestora; profesionalism şi inovaţie în activitate; calitatea serviciilor în sprijinul comunităţii; imparţialitate şi obiectivitate în activitate;

respectarea

normelor eticii şi deontologiei profesionale;

flexibilitate, adaptabilitate şi dinamism; cooperare şi comunicare intra- şi interinstituţională, locală, regională, naţională şi internaţională; creativitate în găsirea de soluţii şi alternative; educaţie pe toată durata vieţii.


Primate ale anului profesional 2017

Pag. 7

Evenimente reprezentative ale anului profesional 2017 Anul 2017 este reprezentativ pentru Camera Naţională a Cărţii, în primul rând, prin consemnarea a 60 de ani de la fondarea sa. Evenimentul a constituit un prilej benefic pentru evaluarea evoluţiei instituţiei, a serviciilor şi

resurselor

oferite

la

nivel

naţional

şi

internaţional,

dezvoltării

patrimoniului documentar naţional. Ciclul de activităţi aniversare – zile ale uşilor deschise, publicaţii – confirmă traseul ascendent, cu funcţii şi atribuţii bine definite, integrări în sistemul biblioteconomic, informaţional şi editorial. În anul 2017, similar anilor precedenţi, CNCRM a acționat pentru asigurarea stabilității și pentru îndeplinirea tuturor celorlalte atribuții prevăzute de lege, fără a genera costuri suplimentare, fiind preocupată de orientarea şi adaptarea resurselor, serviciilor şi produselor instituţionale, cerinţelor şi intereselor partenerilor instituţionali şi individuali din domeniul editorial, info-bibliotecar, de cercetare. Fiind o instituţie unicat prin misiunea realizată, prin serviciile şi produsele oferite, în anul 2017 au fost amplificate activităţile pentru promovarea indispensabilităţii şi importanţei instituţiei, conceptualizarea activităţilor, augmentarea nivelului de pregătire profesională a personalului angajat, urmate de realizări practice şi concrete. Agenda profesională a instituţiei a exprimat preocuparea pentru susţinerea, promovarea şi valorificarea patrimoniului naţional scris precum şi

deschiderea

spre

interculturalitate,

spre

exprimarea

mesajului

informaţional pe diferite suporturi. Pentru anul 2017 este relevantă o agenda ştiinţifică variată a CNCRM, aceasta înglobând preocupări de valorificare a patrimoniului documentar, promovarea specificului instituţiei. Activităţile ştiinţifice şi profesionale s-au concretizat în participarea la manifestări ştiinţifice, cercetări bibliografice, articole în publicaţii de specialitate. CNCRM şi-a sporit vizibilitatea, la nivel naţional şi internaţional, prin schimburi de experienţă cu centre naţionale şi internaţionale

similare,prin

organizarea

colaborare cu diverse instituţii din ţară.

de

evenimente

culturale

în


Primate ale anului profesional 2017

Pag. 8

Semnul vizibil al anului 2017 – augmentarea rolului şi locului CNCRM în sistemul bibliografic-biblioteconomic al Republicii Moldova, confirmat prin impactul

prezenţei

în

organele

de

dirijare

profesională,

semnarea

acordurilor de colaborare etc. Prezentul

raport

este

un

document

de

sinteză,

care

identifică

activităţile specifice, precum şi rolul lor în evoluţia instituţiei şi a comunităţii în general. Acesta este structurat pe tipuri de activităţi, detaliile fiind specificate în anexe. Compartimentul ce urmează – Vectorii profesionali ai anului 2017 – reliefează realizările, activităţile, capacitatea de adaptare a instituţiei la un mediu economic şi informaţional complex, precum şi schimbările produse la nivelul serviciilor şi produselor sale.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 9

Vectori profesionali ai anului 2017 I. CNCRM – Agenţie Naţională a Depozitului Legal Constituirea patrimoniului documentar naţional este una din funcțiile esențiale a Camerei Naţionale a Cărţii. În calitatea sa de Agenție Națională a Depozitului legal, conform prevederilor „Legii cu privire la activitatea editorială" Nr 939 din 20.04.2000, modificată şi republicată, CNCRM are obligaţia să recepţioneze de la producătorii editoriali documentele ce fac obiectul Depozitului legal. Prelucrarea fondului intangibil al Depozitului legal se desfășoară conform fluxului de prelucrare bibliografică a documentelor în CNCRM, iar conservarea se face în cadrul spațiilor special destinate. Situaţia privind recepţionarea Depozitului Legal în anul 2017 (în comparaţie cu anul 2016) este vizibilă din tabelul ce urmează:

Tabela Nr 1

RECEPŢIONAREA DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANUL 2017 Gen documente

Titluri

Numere

2017

2016

Rata creşterii, %

2 655

2 550

4,12%

2 655

2 550

4,12%

Teze

174

226

-23,01%

174

226

-23,01%

Reviste

174

173

0,58%

718

926

-22,46%

Buletine

34

32

6,25%

141

166

-15,06%

130

115

13,04%

3615

3625

-0,28%

Ediţii în foi

7

34

-79,41%

7

34

-79,41%

Resurse electronice

120

135

-11,11%

120

135

-11,11%

25

3

73,33%

25

3

73,33%

110

100

10,00%

110

100

10,00%

3 429

3 368

7 565

7 765

Cărţi, broşuri

Ziare

Hărţi Publicaţii artă Total

2017

2016

Rata creşterii, %


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 10 Diagrama Nr 1

Dinamica recepţionării DL în anii 2016-2017 2017

3 000 Cărţi, broşuri

2 500

Teze Reviste

2 000

Buletine Ziare

1 500

Ediţii în foi

Publicaţii artă Resurse electronice

1 000

Resurse electronice

Ziare

500

Hărţi Publicaţii artă

Reviste

0

Cărţi, broşuri 2017 2016

Diagrama Nr 2

Evoluţia comparativă a recepţionării DL în anii 2016 2016-2017

3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 -500 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 655

174

174

34

130

7

120

25

110

2016

2 550

226

173

32

115

34

135

3

100

Rata creşterii, %

4,12%

-23,01%

0,58%

6,25%

13,04%

-79,41%

-11,11%

733,33%

10,00%


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 11

Tabela şi diagramele de mai sus confirmă, că plenitudinea recepţionării DL în Republica Moldova constituie 98% - procent determinat prin raportul dintre numărul de titluri înregistrate i raporturile anuale ale editorilor. În anul de referinţă au fost depuse eforturi considerabile pentru acoperirea

"restanţelor"

DL:

difuzarea

scrisorilor

informative

către

restanţieri, sistarea eliberării ISBN, CIP pentru factorii editoriali etc. Graţie insistenţelor CNCRM aceste lacune sunt acoperite ulterior de către factorii editoriali "nedisciplinaţi", de regulă în anul următor. Funcţia de Agenţie Naţională a Depozitului Legal impune CNCRM diverse activităţi şi procese: realizarea prevederilor

acţiunilor

legale

vizavi

privind de

respectarea

Depozitul

legal

(confruntări ale datelor statistice, control etc.); comunicarea

cu

editorii

în

vederea

Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverenţă…

prezentării în termenii utili a Depozitului legal; Aici menţionăm, în mod deosebit, restanţele

Samuel Johnson

tradiţionale ale factorilor editoriali: Pontos; Poligraf-Design; Tipografia Centrală; Lumina. În calitatea sa de Agenție Națională a Depozitului Legal, conform prevederilor "Legii cu privire la activitatea editorială", Camera Naţională a Cărţii distribuie documentele ce fac obiectul Depozitului legal bibliotecilor beneficiare nominalizate prin Regulamentul cu privire la funcţionarea depozitului legal în Republica Moldova.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 12 Tabela Nr 2

STATISTICA DISTRIBUIRII EXEMPLARELOR DE DEPOZIT LEGAL CĂTRE BIBLIOTECILE BENEFICIARE

Instituţia

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut) Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă"

1

În baza listelor de predare-primire a DL

Transmis1 Titluri Exemplare

2896

5349

2057

2369

1079

1205


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 13

II. CNCRM – Centru statistic al producţiei editoriale Funcţia de Centru statistic al producţiei editoriale impune CNCRM diverse activităţi şi procese: elaborarea

şi

promovarea

situaţiilor

/

informaţiilor

statistice

factorilor de resort (Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Biroul Naţional de Statistică); ţinerea la zi a instrumentelor de informare asupra producţiei editoriale; elaborarea culegerii statistice "Presa Moldovei", 1996-2005);

Tabela Nr 3

CĂRŢI ŞI BROŞURI EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2012-2017

Cărţi şi broşuri

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

2724

2685

2724

2700

2550

2550

1875 383 466

1861 373 451

1826 375 523

1811 345 544

1730 345 475

1832 368 455

dintre care în limbile:

română rusă alte limbi

Tabela Nr 4

CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCŢIEI EDITORIALE ÎN ANUL

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Nr de titluri în %

2655 2057 592 6

2495,2 1852,1 640,1 3

33646,6 30610,9 3035,7 0

383 2227 45

339,9 2 136,2 19,1

8 297,0 25 189,8 159,8

100% 77,5% 22,3% 0,2% 100% 14,4% 83,9% 1,7%

100% 74,2% 25,7% 0,1% 100% 13,6% 85,6% 0,8%

Coli de tipar imprimate în % 100% 91,0% 9,0% 0,0% 100% 24,7% 74,9% 0,5%

2655

2 495,2

33 646,6

100%

100%

100%

Nr de titluri

Cărţi Broşuri Puzzle din care: Cărţi legate (în copertă tare) Cărţi broşate (în copertă flexibilă) Cărţi în cutie,mapă comună, cărţi pliante

2017

Tiraj în %


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 14

Nr de titluri Publicaţii noi (în 1-a ediţie) Reeditări

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Nr de titluri în %

1 462,4 1 032,8 2 495,1 1 901,2 593,9 479,9

18 163,5 15 483,1 33 646,7 25 810,9 7 835,8 6 830,1

87,5% 12,5% 100% 79,0% 21,0% 13,3%

2322 333 2655 2097 558 353

Lucrări monografice Monografii în serii/colecţii Traduceri

Coli de tipar imprimate în % 54,0% 46,0% 100% 76,7% 23,3% 20,3%

Tiraj în % 58,6% 41,4% 100% 76,2% 23,8% 19,2%

Tabela Nr 5

ANUL EDITORIAL 2017 ÎN FUNCŢIE DE CONŢINUTUL ŞI LIMBA PUBLICAŢIILOR

Nr rând

Numărul cărţilor şi broşurilor (unităţi titluri) Domenii ale ştiinţei Total

din care în limba: Română

Rusă

Alte

2 655

1 832

368

455

729

446

121

234

168

Tiraj, mii ex. Total

din care în limba: Română

Rusă

Alte

2 495,2

1 970,6

381,1

143,5

162

294,5

203,3

64,8

26,4

39

27

466,8

368,3

88,5

10,0

Total dintre care: 1 2

literatură politică şi social-economică ştiinţe naturale inclusiv:

2a

biblioteconomie

17

12

-

5

1,9

1,8

-

0,1

2b

bibliografie

44

20

-

24

3,7

2,6

-

1,1

3

literatură tehnică

100

74

14

12

33,9

8,0

11,3

14,6

4

literatură agricolă

68

42

15

11

149,2

115,6

28,7

4,9

5

literatură medicală şi sportivă ştiinţe filologice şi artă învăţământ, cultură

193

144

23

26

97,4

73,8

17,9

5,7

277

166

36

75

527,7

385,5

104,6

37,6

386

265

60

61

322,7

259,6

45,6

17,5

6

4

1

1

3,2

2,2

-

1,0

76

49

20

7

9,6

7,2

1,0

1,4

96

82

12

2

163,2

136,9

25,2

1,1

354

263

47

44

153,8

129,5

12,2

12,1

277

260

12

5

436,5

418,9

7,4

10,2

37

4

1

32

12,7

8,1

0,1

4,5

6 7

inclusiv: 7a 7b 7c 8 9 10

cultură instituţii superioare de învăţământ şcoala medie generală, licee literatură artistică (beletristică) literatură pentru copii literatură cu caracter universal


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 15

Tabela Nr 6

ANUL EDITORIAL 2017 ÎN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA FUNCŢIONALĂ A PUBLICAŢIILOR Din care în limba: Destinaţia funcţională

Ştiinţifice Ştiinţificopopulare Normative de producţie Oficiale Manuale şi lucrări metodice: Lucrări practice de producţie Literatura artistică (beletristică) Ediţii pentru copii şi adolescenţi Enciclopedii, lucrări de referinţă Religioase

Română

Rusă

Alte

Titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimat e (mii ex.)

Titlur i

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimat e (mii ex.)

393

65,1

2 001,1

162

35

1 083

52

7

199

179

23

720

385

178,3

3 426,0

250

120

2 387

53

25

491

82

33

548

16

3,4

85,6

8

2

48

1

1

15

7

1

23

27

15,1

359,6

19

13

331

4

2

23

4

0

6

968

1 421,8

18 478,3

709

1 109

13 662

157

271

4 022

102

42

794

50

22,6

290,7

37

16,9

165,5

10

4,2

34,1

3

1,5

91,1

354

153,7

2 575,2

263

129,6

2 098,3

47

12,3

137,5

44

11,8

339,4

277

436,5

2 394,7

260

418,9

2 344,8

12

7,4

30,6

5

10,2

19,3

102

109,7

1 263,0

82

73,3

837,2

9

18,2

91,8

11

18,2

334,0

Titlur i

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprima te (mii ex.)

Titluri

Tira j (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

59

83,9

2 662,0

34

52,1

1 782,4

22

31,5

876,4

3

0,3

3,2

Informative şi de reclamă

24

5,1

110,4

8

1,0

19,3

1

1,5

42,2

15

2,6

48,9

TOTAL

2 655

2 495,2

33 646,6

1 832

1 970,6

24 756,9

368

381,1

5 962,9

455

143,5

2 926,8

Tabela Nr 7

EDITAREA CĂRŢILOR ŞI BROŞURILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL

Nr

1.

2.

Editori

Edituri de stat: Lumina Ştiinţa Universul Editori/Centre editoriale ale instituţiilor de învăţământ superior de stat AAP (Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova) Academia "Ştefan cel Mare" a MAI

2017

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Nr de cărţi şi broşuri în %

85 18 42 25

366,4 20,8 336,3 9,3

5 341,6 328,1 4 861,8 151,7

3,20% 0,68% 1,58% 0,94%

468

43,5

684,9

17,63%

2

0,3

18,6

0,08%

2

0,1

1,1

0,08%


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 16

Nr

3.

Editori

al Republicii Moldova Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" AMTAP (Academia de Teatru, Muzică şi Arte Plastice) ASEM (Academia de Studii Economice a Moldovei) CEP USM (Centrul EditorialPoligrafic Universitatea de Stat din Moldova) Medicina (Centrul EditorialPoligrafic "Medicina", Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemiţanu") UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) UAŞM (Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei) UPS "Ion Creangă" (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă") US "Alecu Russo" din Bălţi (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi) US Cahul (Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul) US Comrat (Universitatea de Stat din Comrat) US Tiraspol (Universitatea de Stat din Tiraspol (sediul la Chişinău) US Transnistria (Universitatea de Stat din Transnistria "Taras Şevcenko") USEFS (Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport) UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) Editori/Centre editoriale ale instituţiilor de învăţământ superior private ATIC (Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii) IRIM (Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova) UCCM (Universitatea CooperatistComercială din Moldova) ULIM (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova) Universitatea "Perspectiva-Int" Universitatea Populară

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Nr de cărţi şi broşuri în %

6

0,4

7,1

0,23%

7

0,3

2,1

0,26%

37

2,5

36,9

1,39%

85

7,2

142,0

3,20%

46

7,6

100,7

1,73%

9

0,6

9,5

0,34%

9

0,5

7,2

0,34%

42

4,0

54,8

1,58%

23

1,9

27,0

0,87%

8

1,0

20,2

0,30%

23

2,3

99,3

0,87%

38

2,9

33,8

1,43%

47

3,9

58,8

1,77%

16

3,3

24,7

0,60%

68

4,7

41,1

2,56%

54

5,5

101,0

2,03%

2

0,3

2,6

0,08%

11

0,9

10,8

0,41%

18

0,5

2,8

0,68%

11

0,8

22,9

0,41%

1 6

0,2 2,4

1,9 51,7

0,04% 0,23%


Vectori profesionali ai anului 2017 Nr

4.

Editori

USEM (Universitatea de Studii Europene) Editori/Edituri private A.V.i.T. PUBL Adiabata Adriga-Vis Alina Scorohodova ÎI Almor Plus Angelus (Astion Print SRL) Arc Artpoligraf Arva Color Asociaţia Culturală "Ideal" Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova (ADTM). Atelier Aviprint Prim Balacron Baştina-Radog Bestseller (Bionstil SRL) Biblion Biotehdesign BIOTICA, Societate ecologică Bons Offices Cadran (Policadran SRL) Camno-Grup Cartdidact Cartea Juridică Cartea Militară Cartea SA Cartier Centrografic Cetatea de Sus Concordia Contrast Design Copitec-Plus Cu drag Cuşnir & Co Cuvântul-ABC Design, Arhitectură şi Stil (DAS) Didactica Pro Dorinţa (Poligraf-Design SRL) Echim Art Editura pentru Literatură şi Artă Elan Poligraf Endeys

Pag. 17

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Nr de cărţi şi broşuri în %

5

0,4

8,3

0,19%

1615 1 1 2 4 1 2 129 6 4 3

1 815,0 5,0 2,0 0,5 0,6 0,1 2,0 427,8 0,4 0,8 0,2

23 117,6 69,8 18,6 7,5 4,2 0,6 40,5 5 655,9 4,7 26,9 1,3

60,83% 0,04% 0,04% 0,08% 0,15% 0,04% 0,08% 4,86% 0,23% 0,15% 0,11%

1

1,0

27,0

0,04%

2 2 23 4 7 26 15 3 144 7 2 10 4 4 12 96 6 2 1 5 2 4 1 2 2 7 79 1 11 48 1

0,7 1,1 21,6 1,0 12,8 84,0 1,4 1,5 89,8 7,3 3,0 6,2 1,6 2,0 25,0 207,1 0,5 0,8 1,0 0,5 0,2 1,6 1,0 0,2 3,0 3,4 39,5 7,3 18,2 5,0

6,5 8,1 277,2 7,2 175,6 400,9 26,2 8,3 849,0 59,7 62,2 141,1 117,6 88,1 40,6 3 046,3 8,6 11,0 2,5 6,7 20,4 42,3 4,6 3,2 118,6 50,4 246,5 137,3 210,0 11,6

0,08% 0,08% 0,87% 0,15% 0,26% 0,98% 0,56% 0,11% 5,42% 0,26% 0,08% 0,38% 0,15% 0,15% 0,45% 3,62% 0,23% 0,08% 0,04% 0,19% 0,08% 0,15% 0,04% 0,08% 0,08% 0,26% 2,98% 0,04% 0,41% 1,81% 0,04%


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 18

Nr

Editori

Energraf Epigraf Ericon Estetini Farmec-Lux Foxtrot Fundaţia "Draghiştea" Garomont-Studio Grafema Libris Grafic Design Guguţă Gunivas Ideea-Com Impressum Imprint Plus Imprint Star Indigolotos Indigou Color Infocus Insula Fericirii Integritas Intellect Group Interprint Învăţătorul Modern Iprint Grup Iulian (Edit-Prest) Iunie Prim Iutastan Labirint Lexon-Prim Libelula (Promo-Plus SRL) Lider Agro Lira (Adrilang SRL) Litera AVN Logos Pres Luch-Education Lyceum Masterprint Media Toms Metrompaş MS Logo Notograf Prim Oxana Edinac OMCT Omega Premium Reprezentanţa din RM a Fundaţiei "Terre des hommes"

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Nr de cărţi şi broşuri în %

1 33 1 7 14 32 6 37 4 3 1 1 2 13 3 10 1 15 1 2 2 1 24 22 2 6 4 1 12 34 9 1 18 8 1 1 40 3 3 10 10 23 1 8 2

0,2 78,8 0,1 4,7 10,5 11,5 2,9 11,8 0,5 0,2 2,0 1,0 1,0 2,2 0,3 2,9 0,1 2,9 1,0 0,7 2,5 0,3 47,0 3,4 0,3 5,9 1,4 0,1 1,8 14,5 45,0 1,5 2,0 8,1 1,0 80,7 0,2 10,9 16,4 2,1 5,4 2,1 1,2

0,1 1 153,3 1,0 83,0 150,3 117,9 111,9 107,2 9,4 1,0 18,6 6,5 1,8 8,5 8,3 33,9 4,6 53,4 2,8 1,4 27,8 5,6 305,9 47,0 9,6 39,7 9,8 2,0 14,5 368,7 111,6 42,2 19,8 124,4 10,0 887,2 2,0 20,6 57,6 44,3 67,3 28,5 14,3

0,04% 1,24% 0,04% 0,26% 0,53% 1,21% 0,23% 1,39% 0,15% 0,11% 0,04% 0,04% 0,08% 0,49% 0,11% 0,38% 0,04% 0,56% 0,04% 0,08% 0,08% 0,04% 0,90% 0,83% 0,08% 0,23% 0,15% 0,04% 0,45% 1,28% 0,34% 0,04% 0,68% 0,30% 0,04% 0,04% 1,51% 0,11% 0,11% 0,38% 0,38% 0,87% 0,04% 0,30% 0,08%

2

2,5

9,3

0,08%


Vectori profesionali ai anului 2017 Nr

5

Editori

Pergament (Căpățină-Print SRL) Phoenix Pixel Print Policolor Poligraf Design Poligrafist Pontos Prag-3 Primex Com Princeps Print Elit Print-Caro Pro Libra Pro-Edit Promarcos Edit Prut Internaţional Pulsul Pieţei RGP Grup Serebia Silvius Libris (Sica&V ) Sinectica-Com Sirius Societatea Biblică Interconfesională din RM Sofart Studio Stratum Plus PP Tehnica-Info Teo-Educaţional Tesline Timpul Tipocart Print Tocono Totex-Lux T-Par Uniprint Valinex Vega Victoria Gomon Viţă adevărată Vite-Jesc Камно Editori/Centre de informare şi documentare ale unităţilor, ministerelor şi instituţiilor administrative, cu activitate editorială AGEPI

Pag. 19

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Nr de cărţi şi broşuri în %

9 1 1 6 1 10 100 7 14 10 1 80 11 4 1 63 8 1 6 6 1 24

7,2 0,2 7,9 0,3 2,1 26,6 9,1 1,3 5,1 1,0 34,2 5,6 4,0 0,2 178,3 0,1 2,8 13,0 6,5

33,8 2,2 112,4 1,0 74,6 550,0 57,8 11,2 95,5 9,0 224,4 106,2 8,4 8,7 2 300,7 0,7 1,8 134,1 94,0 0,7 145,4

0,34% 0,04% 0,04% 0,23% 0,04% 0,38% 3,77% 0,26% 0,53% 0,38% 0,04% 3,01% 0,41% 0,15% 0,04% 2,37% 0,30% 0,04% 0,23% 0,23% 0,04% 0,90%

4

24,2

1 371,9

0,15%

6 4 14 7 5 2 24 2 7 7 5 34 1 1 2 1 2

0,9 2,4 2,6 7,0 0,5 22,0 3,5 4,0 1,0 1,6 4,5 7,7 35,0 0,8 1,0 0,5 10,0

9,3 197,8 66,4 50,3 9,0 176,9 29,2 218,1 12,1 44,6 11,0 87,4 81,4 34,9 1,9 22,8 530,1

0,23% 0,15% 0,53% 0,26% 0,19% 0,08% 0,90% 0,08% 0,26% 0,26% 0,19% 1,28% 0,04% 0,04% 0,08% 0,04% 0,08%

140

37,8

944,3

7,04%

3

1,2

29,3

0,11%


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 20

Nr

Editori

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) Asociaţia Surzilor din Republica Moldova (ASRM) Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut) Biroul Naţional de Statistică BNRM (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova) Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova Centrul de Cercetări Ştiinţifice al Găgăuziei "M. V. Marunevici" Centrul de Cultură şi Istorie Militară Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii Comisia Naţională Arheologică Eco-Tiras (Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului) INCE (Institutul Naţional de Cercetări Economice) Incercom (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii) Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM Institutul de Energetică al AŞM Institutul de Filologie al AŞM Institutul de Fizică Aplicată Institutul de Investigaţii Strategice în Economie Institutul de Istorie a AŞM Institutul de Matematică şi Informatică Institutul de Reforme Penale Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară Ministerul Mediului al Republicii Moldova Moldpres ÎS

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Nr de cărţi şi broşuri în %

2

0,9

8,8

0,08%

3

1,0

28,2

0,11%

2

0,8

60,1

0,08%

15

1,7

72,0

0,56%

1

0,2

13,4

0,04%

12

1,2

18,9

0,45%

19

1,4

48,5

0,72%

7

5,2

92,8

0,26%

1

1,1

91,4

0,04%

1

-

-

0,04%

1

0,1

0,8

0,04%

3

2,6

80,6

0,11%

10

1,2

24,0

0,38%

5

0,6

12,8

0,19%

3

0,7

23,8

0,11%

2 6 1

0,3 0,4 0,1

48,5 6,4 0,3

0,08% 0,23% 0,04%

1

-

0,3

0,04%

1

0,1

2,0

0,04%

3

0,7

17,6

0,11%

1 13

0,3 0,9

0,8 10,7

0,04% 0,49%

6

0,5

3,7

0,23%

2

2,0

110,0

0,08%

2

0,3

2,3

0,08%

3

0,3

1,0

0,11%

1

0,2

14,2

0,04%

5

10,2

98,8

0,19%


Vectori profesionali ai anului 2017 Nr

6

7 8

Editori

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune Uniunea Teatrală din Moldova (UNITEM) Alte instituţii cu activitate editorială Biserica (Uniunea de Conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Centrul pentru Educaţie Continuă Institutul pentru Democraţie AO Instituţia Publică Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" Uniunea Scriitorilor "Alexandr Puşkin" din Moldova Oficiul "Schimbarea Climei" Научно-исследовательский центр "Прогресс" Комрат Православное братство во имя прп. Паисия Величковского Учебно-производственный центр "Bat-Intelect" Cărţi apărute fără indicarea numelui editorului Cărţi apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură: Combinatul Poligrafic EditTiparGrup F.E.P. Tipografia Centrală Tipografia "A&V Poligraf" Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei Tipografia din Bălţi Tipografia din Orhei Tipografia din Rezina Tipografia Reclama TOTAL

Pag. 21

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Nr de cărţi şi broşuri în %

3

0,3

4,4

0,11%

1

0,3

4,1

0,04%

1

1,0

13,8

0,04%

47

50,8

574,7

1,77%

20

27,8

353,7

0,75%

15 3

1,9 17,0

1,3 188,1

0,56% 0,11%

1

0,1

1,0

0,04%

3

0,8

8,8

0,11%

2

2,1

8,1

0,08%

1

-

1,4

0,04%

1

0,2

2,4

0,04%

1

0,9

9,9

0,04%

23

1,5

16,1

0,87%

223

174,7

2 866,4

8,40%

8 1 134 6

4,5 1,0 148,1 1,2

121,2 7,7 2 520,8 35,2

0,30%

29

2,5

39,7

1,09%

14 4 21 6

8,0 1,9 7,4 0,1

29,4 26,7 84,6 1,1

0,53%

2 655

2 495,2

33 646,6

100,00%

0,04% 5,05% 0,23%

0,15% 0,79% 0,23%


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 22 Tabela Nr 8

CĂRŢI ŞI BROŞURI ÎN 2017 ÎN FUNCŢIE DE LIMBA TEXTULUI

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

2

1,7

53,8

original

2

2

54

traduceri

-

-

-

90

25,8

361,5

74

23,5

334,0

16

2,3

27,5

17

4,7

32,9

original

16

4,6

32,5

traduceri

1

0,1

0,4

10

7,6

187,9

8

7,4

186,5

2

0,2

1,4

1

0,2

2,3

original

1

0,2

2,3

traduceri

-

-

-

9

0,5

15,7

original

8

0,4

15,0

traduceri

1

0,1

0,7

1

0,1

1,7

1

0,1

1,7

-

-

-

1 832

1 970,6

24 756,9

original

1 676

1 718,8

21 109,4

traduceri

156

251,8

3 647,5

106

42,9

649,2

70

16,4

373,3

36

26,5

275,9

368

381,1

5 962,9

original

287

203,9

3 584,9

traduceri

81

177,2

2 378,0

1

0,5

2,1

original

-

-

-

traduceri

1

0,5

2,1

1

Bulgară

2

Engleză original traduceri

3

Franceză

4

Găgăuză original traduceri

5

Germană

6

Italiană

7

Latină original traduceri

8

Română

9

Română-rusă original traduceri

10

Rusă

11

Spaniolă


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 23

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

7

2,5

62,4

original

6

2,2

60,6

traduceri

1

0,3

1,8

211

57,0

1 557,3

original

159

37,3

966,9

traduceri

12

Ucraineană

13

Multilingve

52

19,7

590,4

Total: original

2 308

2 016,5

26 720,9

Total: traduceri

353

478,7

6 925,7

141

188,8

2 621,8

din limba arabă

3

1,5

27,8

din limba azerbaidjană

3

1,7

17,3

din limba daneză

5

2,5

10,0

din limba engleză

71

109,7

1 192,8

din limba franceză

16

27,2

130,1

din limba găgăuză

4

3,5

167,1

din limba germană

7

11,3

58,1

din limba greacă

11

30,6

1 433,1

din limba italiană

18

48,0

487,8

din limba română

din limba poloneză

2

1,1

27,7

din limba rusă

40

29,7

270,1

din limba sârbă

2

8,0

155,7

din limba spaniolă

4

1,4

14,4

din limba suedeză

1

0,5

-

din limba turcă

1

0,1

0,5

din limba ucraineană

1

0,5

11,7

din mai multe limbi ale lumii

17

12,6

299,4

2 655

2 495,2

33 646,6

TOTAL

Tabela Nr 9

DISTRIBUŢIA PRODUCŢIEI DE CĂRŢI ŞI BROŞURI PE GRUPE DE TIRAJ ÎN ANUL 2017

Nr de titluri în %

Tiraj (mii ex.) în %

Coli de tipar imprimate (mii ex.) în %

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Tiraj până la 500 ex.

1 824

345,8

5 730,2

68,7%

13,9%

17,0%

Tiraj până la 1000 ex.

342

323,7

4 875,3

12,9%

13,0%

14,5%

Din tirajul total:


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 24

Nr de titluri în %

Tiraj (mii ex.) în %

Coli de tipar imprimate (mii ex.) în %

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Tiraj până la 5 mii ex.

342

944,5

10 672,7

12,9%

37,9%

31,7%

Tiraj până la 10 mii ex.

23

189,6

2 682,5

0,9%

7,6%

8,0%

Tiraj până la 50 mii ex. Tiraj până la 100 mii ex. Tiraj mai mult de 100 mii ex. Fără indicarea tirajului

25 1

625,2 66,4

8 088,1 1 597,8

0,9% 0,0%

25,1% 2,7%

24,0% 4,7%

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

98

-

-

3,7%

0,0%

0,0%

2655

2 495,2

33 646,6

100,0%

100,0%

100,0%

TOTAL

Tabela Nr 10

CĂRŢI EDITATE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR

Nr de titluri

Tiraj (mii ex.)

Coli de tipar imprimate (mii ex.)

Nr de titluri în %

Tiraj în %

Coli de tipar imprimate în %

46

117,0

755,6

1,7%

4,7%

2,2%

Coreea

4

24,3

1 374,0

0,2%

1,0%

4,1%

Italia

8

24,0

89,0

0,3%

1,0%

0,3%

Lituania

2

6,0

30,7

0,1%

0,2%

0,1%

Malaysia

4

8,0

20,5

0,2%

0,3%

0,1%

România

7

0,6

13,8

0,3%

0,0%

0,0%

12

48,0

922,2

0,5%

1,9%

2,7%

Slovacia

2

8,0

238,0

0,1%

0,3%

0,7%

Spania

4

12,0

19,5

0,2%

0,5%

0,1%

Ucraina

16

46,0

45,6

0,6%

1,8%

0,1%

Ungaria

3

6,0

114,2

0,1%

0,2%

0,3%

108

299,9

3623,1

4,1%

12,0%

10,8%

China

Rusia

TOTAL


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 25

Diagrama Nr 3

Ponderea cărţilor tipărite peste hotare în anul 2017

China 3

Coreea

16

Italia

4

Lituania

46

2

Malaysia România

12

Rusia Slovacia

7 4

Spania

4

8

Ucraina

2

Tabela Nr 11

STATISTICA PRIVIND EDITAREA TEZELOR ÎN 2017

Din care în limba:

Rusă

Nr de ediţii

Tiraj (mii ex.)

Coli tipar impri mate( mii ex.)

Nr de ediţii

Tiraj (mii ex.)

Coli tipar imprima te (mii ex.)

8

0,4

0,8

8

0,4

0,8

26

1,3

2,2

24

1,1

2

40

3,4

6,7

40

3,4

6,7

14

0,8

1,3

13

0,7

1,2

5

0,4

0,8

5

0,4

0,8

26

1,3

2,2

26

1,3

2,2

7

0,3

0,5

7

0,3

0,5

7

0,4

0,7

7

0,4

0,7

2

0,2

0,2

1

0,1

0,1

1

0,1

0,2

1

0,1

0,2

2

0,2

0,4

2

0,2

0,4

Specialitatea

Ştiinţe tehnice Ştiinţe în economie. Ştiinţe în medicină Ştiinţe în pedagogie Ştiinţe în biologie Ştiinţe în drept. Ştiinţe în filologie Ştiinţe fizicomatematice Ştiinţe în informatică Ştiinţe geologice şi mineralogice Ştiinţe în

Română

Alte

Nr de ediţii

Tiraj (mii ex.)

Coli tipar imprima te(mii ex.)

1

0,1

0,1

1

0,1

0,1

1

0,1

0,1

Nr de ediţii

Tiraj (mii ex.)

Coli tipar impri mate( mii ex.)

1

0,1

0,1


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 26 Din care în limba:

Română

Rusă

Nr de ediţii

Tiraj (mii ex.)

Coli tipar impri mate( mii ex.)

Nr de ediţii

Tiraj (mii ex.)

Coli tipar imprima te (mii ex.)

4 9 -

0,2 0,6 -

0,4 1,0 -

4 7

0,2 0,4

0,4 0,8

1

0,1

0,1

1

0,1

0,1

4

0,1

0,2

3

0,1

0,2

3

0,1

0,2

3

0,1

0,2

1 -

0,1 -

0,1 -

1

0,1

0,1

1

0,1

0,1

1

0,1

0,1

5

0,3

0,6

5

0,3

0,6

2

0,1

0,2

2

0,1

0,2

6 174

0,3 10,8

0,4 19,3

6 167

0,3 10,2

0,4 18,7

Specialitatea

agricultură Ştiinţe în istorie Ştiinţe în chimie Pedologie Protecţia mediului ambiant Psihologie Educaţie fizică, sport Filozofie Sociologie Ştiinţe geonomice Ştiinţe politologice Ştiinţe ale comunicării Artă. TOTAL

Alte

Nr de ediţii

Tiraj (mii ex.)

Coli tipar impri mate( mii ex.)

0,1

1

0,1

0,1

0,4

2

0,2

0,2

Nr de ediţii

Tiraj (mii ex.)

Coli tipar imprima te(mii ex.)

1

0,1

0,4

1

5

Tabela Nr 12

STATISTICA PRIVIND EDITAREA PUBLICAŢIILOR DE ARTĂ ÎN 2017

Gen publicaţie

1 2 3 4 5 6 7

Calendare Fişe Invitaţii Postere Planşe Placarde Vederi poştale TOTAL

Din care în limba: Nr de Tiraj titluri 48 36,5 1 3 2 12 4,1 6 7,0 38 45,5 110

93,1

Română Nr de Tiraj titluri 43 36,5 1 3 2 12 4,1 5 4,0 34 35,5 100

80,1

Rusă Nr de Tiraj titluri 3

1

4

Alte Nr de Tiraj titluri 2

3

3,0

4

10

6

10,0


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 27

Tabela Nr 13

STATISTICA PRIVIND EDITAREA REVISTELOR ŞI BULETINELOR ÎN 2017

Nr

Titlu

ISSN

Periodicitat ea

Numere /an

Coli de tipar anuale

Tirajul mediu (mii ex.)

Tirajul anual (mii ex.)

Coli de tipar imprimate

Reviste 1 2

"a" Mic Acta et comentationes. Ştiinţe ale educaţiei

1857-3770

Lunar

10

35,0

0,1

1,0

3,5

1857-0623

Bilunar

1

14,0

1,4

1,4

19,6

3 4

Administrarea Publica Agricultura Moldovei

1813-8489

Trimestrial

4

41,8

0,2

0,8

8,4

0589-5229

Lunar

4

20,0

-

-

5

AKADEMOS

1857-0461

Trimestrial

4

91,9

2,0

46,0

6 7 8

Almanah pedagogic Altarul credinţei Altitude

2345-1920

Semestrial Lunar

2 2

13,9 49,9

-

-

1857-4815

Bimestrial

6

71,5

-

-

9

Alunelul

1857-4173

Lunar

10

24,0

10,3

103,0

247,2

10

Anul Fotbalistic

Anual

1

11,8

1,0

1,0

11,8

11 12

Aquarelle Arheologia Preventivă în Republica Moldova

Lunar Periodicita te variabilă

2

32,0

-

-

1

17,4

-

-

0041-6940

Anual

1

29,3

-

-

1857-0445

Periodicita te variabilă

1

3,3

0,1

0,3

1857-0690

Anual

1

6,5

-

-

1

26,3

3

32,3

4,0

12,0

129,2

13

Archives of the Balkan Medical Union

14

Artă şi educaţie artistică

15

16

Atletism : Anuar al Federaţiei de Atletism din Republica Moldova = Ежегодник Федерации легкой атлетики Республики Молдова Bilgilär

1857-0518 2345-1394

0,5

0,1

2345-1513

Periodicita te variabilă lunar

1857-1948

Anual

1

9,3

0,1

0,1

0,9

Buletin de Perinatologie = Вестник перинатологии

1810-5289

Trimestrial

2

23,7

0,5

1,0

11,9

Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie

1857-0054

Semestrial

2

28,8

0,3

0,6

8,6

2537-6322 17 18

Brilliance Review Buletin de lingvistică

19 20


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 28

Nr

21

22 23 24

Titlu

Buletinul Curţii Constituţionale Buletinul Științific: Ştiinţe umanistice Business Class Calendar Naţional

ISSN

Periodicitat ea

Numere /an

Coli de tipar anuale

2537-6195

Periodicita te variabilă

2

14,0

2345-1866

Semestrial

3

39,5

1857-1638

Lunar

2

28,0

1857-1549

Anual

2

82,6

Tirajul mediu (mii ex.)

0,1

0,2

Tirajul anual (mii ex.)

Coli de tipar imprimate

-

-

0,3

4,0

-

-

0,4

16,5

-

-

4,0

57,2

-

-

25

Catalog: the best restaurants of Moldova

1857-260X

Anual

1

8,5

26

Chemistry Journal of Moldova

1857-1727

Semestrial

4

57,2

27

Cohorta 1857-0100

Periodicita te variabilă

1

11,5

3

28,9

0,3

0,9

8,7

3

30,5

0,2

0,6

6,1

0,3

0,3

7,9

-

-

0,5

0,5

2,5 70,5

28

Computer Science Jurnal of Moldova

29 30

Concurenţa Federaţia Moldovenească de Fotbal Al XV-lea congres de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere ale FMF Contabilitate şi audit Convorbiri didactice

31 32

1857-2952

De 3 ori pe an Anual

2345-1351

Anual

1

26,3

1813-4408

Lunar Periodicita te variabilă Bimestrial Semestrial Periodicita te variabilă Periodicita te variabilă

12

106,5

1

5,0

7 2

35,7 23,5

3,0

6,0

2

26,0

3,0

6,0

78,0

2

26,0

0,1

0,2

2,6

1857-1964

Trimestrial

3

34,8

-

-

1810-6455

Bimestrial

7

55,0

0,8

5,6

44,0

Lunar

11

82,9

1,0

11,0

82,9

1561-4042

1857-1131 33 34 35

Cronica Sănătăţii Publice DAS Interiors & Architecture Design. Arhitectura. Style

1857-3649 1857-3118 1857-0283

36

37 38 39 40 41

42 43

44

Design Café & Club by Casa Mia Destin românesc = Romanian destiny Didactica Pro… Dreptul muncii = Трудовое право

1,0

2587-327X

Economica Economie şi sociologie = Economy and sociology

1810-9136

Trimestrial

4

74,2

0,1

0,4

7,4

1857-4130

Trimestrial

5

61,4

0,1

0,5

6,1

Fashion VIP Fizica şi tehnologiile moderne

1857-4017

lunar

3

42,0

-

-

1810-6498

Trimestrial

2

11,3

-

-

Flyone

2537-6403

Bimestrial

6

55,9

6,0

55,9

1,0


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 29

Numere /an

Coli de tipar anuale

Tirajul mediu (mii ex.)

Tirajul anual (mii ex.)

Coli de tipar imprimate

9,0

63,0 -

503,1 -

-

-

Nr

Titlu

ISSN

Periodicitat ea

45 46 47

Formula Krasoti Gagauz dili hem Literaturasi Grădiniţă modernă

1857-3614 1857-081X

Lunar Bimestrial

7 3

55,9 23,1

1857-4610

Trimestrial

3

33,0

48 49

InStyle Intertext

1857-2731

Bimestrial

6

102,5

3,0

18,0

307,5

1857-3711

Trimestrial

1

17,2

0,1

0,1

1,7

1810-7079

Trimestrial

4

26,9

-

-

1857-1581

Anual

1

6,3

-

-

1857-2820

Bimestrial

5

55,0

-

-

2345-1424

Semestrial

1

13,4

0,1

0,1

1,3

2345-1130

Bimestrial

6

70,3

0,3

1,8

21,1

1857-324X

Lunar

11

35,1

-

-

Anual

1

4,3

-

-

1857-257X

Trimestrial

4

20,0

7,0

28,0

140,0

1810-309X

Lunar

12

136,6

1,0

12,0

136,6

50

Intellectus

51

Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента

52

Învăţătorul modern

53

55 56

Journal of Research on Trade, Management and Economic Development Jurnalul Juridic Național: Teorie și Practică = Национальный Юридический Журнал: Теория и Практика = National Law Journal: Theory and Practice Jurtzenka La Creangă

57 58

La beaute Legea şi Viaţa

54

59 60

Lider Agro Limba Română

1857-0569

Lunar

8

36,3

-

-

0235-9111

Lunar

4

56,0

-

-

61 62

Lumea mea = Мой мир Luminătorul

1857-4807

Trimestrial

4

23,7

10,0

59,3

Bimestrial

2

8,0

-

-

Trimestrial

1

7,4

-

-

Trimestrial

2

16,3

60,0

489,0

Trimestrial

3

29,8

-

-

63

Magazin bibliologic 1857-1476

64 65

2,5

Mama+ Medicina Stomatologică 1857-1328

30,0


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 30

Nr

66

67

68

69 70 71

72

73 74

Titlu

Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova = Вестник Министерства Здравоохранения Республики Молдова Meta Magazine

Micul Prinţ = Le Petit Prince = Little Prince = Маленький Принц Mireasa.Mirele Moldavian Journal of Pediatric Surgery Moldavian Journal of the Physical Sciences

ISSN

Periodicitat ea

Numere /an

Coli de tipar anuale

Tirajul mediu (mii ex.)

Tirajul anual (mii ex.)

Coli de tipar imprimate

1810-7273

Lunar

12

44,4

1,0

12,0

44,4

2345-1602

Periodicita te variabilă

2

10,4

-

-

2345-1556

Anual

1

1,9

-

-

1857-274X

Bimestrial

5

65,0

5,0

65,0

2587-3210

Semestrial

1

16,5

-

-

1810-648X

Trimestrial

2

45,8

0,2

0,4

9,2

1812-2566

Trimestrial

2

32,0

0,2

0,4

6,4

1857-3487

6

77,4

0,5

3,0

38,7

3

14,8

-

-

1857-3053

Bimestrial Periodicita te variabilă Bimestrial

7

19,5

2,0

14,0

39,0

1857-3991

Bimestrial

7

141,6

4,2

29,4

594,7

68

1 822,9

1,7

115,6

3 098,9

68

1 646,5

1,5

102,0

2 469,8

2345-1157 1857-3363 1857-0798 1857-1298 1857-3703

De 3 ori pe săptămân ă De 3 ori pe săptămân ă Lunar Anual Lunar Trimestrial Lunar

2 1 12 1 3

21,0 19,5 58,5 13,4 4,5

4,0

48,0 -

234,0 -

1857-0747

Lunar

11

22,0

-

-

Anual

1

18,8

-

-

Anual Anual Anual Anual Trimestrial

1 1 1 1 2

11,7 10,0 10,0 10,0 14,9

0,4

3,0

Moldoscopie

Moldova Moldova de oriunde

2345-198X 75 76

Moldoveanca Monitorul fiscal. FISC.md

77

Monitorul Oficial al Republicii Moldova

78

79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

1,0

Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Moldova în Progres NEOGEN Noi Nunta by Aura Oastea Moldovei Omnibus:Всем Сад,огород,подворье Pagini de Aur. Moldova = Золотые страницы Молдовы Panorama Parlament INFO Parlament INFO Parlament INFO Patrimoniul istoric

1857-1441 2345-1521 2345-1521 2345-1521 2345-1637

0,2


Vectori profesionali ai anului 2017 Nr

91

Titlu

ISSN

Pay&Save Magazine

92

Philologia

93

Pomicucltura, Viticultura şi Vinificaţia

1857-3142

94

Problemele energeticii regionale

1857-0070

95

Pro Diaspora kids

1857-4300

Periodicitat ea

Periodicita te variabilă De 3 ori pe an Bimestrial

Pag. 31

Numere /an

Coli de tipar anuale

Tirajul mediu (mii ex.)

Tirajul anual (mii ex.)

Coli de tipar imprimate

1

7,9

1,0

1,0

7,9

5

45,9

0,2

1,0

9,2

5

28,0

2,0

9

136,0

0,1

0,9

13,6

Profit. Банки. Финансы Psihologie = The Psychology Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială

1857-0186

De 3 ori pe an Periodicita te variabilă Lunar

1857-2502

Trimestrial

2

12,0

0,5

1,0

6,0

1857-0224

Trimestrial

3

41,5

0,1

0,3

4,2

99 100

Puişorul curios PYRETUS

1857-1409

Trimestrial

1

3,3

-

-

2345-1394

Anual

3

72,4

0,3

7,2

101 102 103

Realităţi Culturale Relaţii Internaţionale. Plus Revista Apelor

1857-4424 1857-4440

Lunar Semestrial

12 2

37,2 25,6

-

-

1857-2774

Trimestrial

2

7,5

2,0

4,0

15,0

104

Журнал о воде

1857-2774

Trimestrial

2

7,8

2,0

4,0

15,6

105

Revista Copiii Noștri = Наши дети

Semestrial

1

6,3

-

-

2345-1467

Trimestrial

4

60,7

0,3

1,2

18,2

1857-2294

De 3 ori pe an

2

32,0

0,1

0,2

3,2

1857-2022

Trimestrial

2

20,8

-

-

1857-0119

De 3 ori pe an

2

19,6

-

-

1857-2405

Trimestrial

4

30,5

0,1

0,4

3,1

1857-1999

Trimestrial

4

211,9

0,3

1,2

63,6

96 97 98

106

107

108

Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences Revistă de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice Revistă de istorie a Moldovei

109

Revistă de ştiinţe socioumane

110

Revista Institutului Naţional al Justiţiei Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

111

1

4,8

-

-

10

147,6

-

-

0,1


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 32

Nr

Titlu

112

Revista Naţională de Drept

113

Roua stelară

114 115 116

118

Revista Tehnocopia Sănătate Sănătate publică, economie şi management în medicină = Public health, economy and management in medicine Shopping MallDova magazine SPORT în MOLDOVA

119

Splendid

120

Ştiinţa Agricolă

121

Stratum plus. Археология и культурная антропология = Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology Studia Universitatis Moldaviae : Ştiinţe ale educaţiei : Pedagogie. Psihologie Studia Universitatis Moldaviae : Ştiinţe exacte şi economice Studia Universitatis Moldaviae : Ştiinţe reale şi ale naturii Studia Universitatis Moldaviae : Ştiinţe sociale

117

122

123

124

125 126

127 128 129

130 131

Studia Universitatis Moldaviae : Ştiinţe umanistice Studii Europene Studii juridice Universitare Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică Sud-Est cultural Tehnologiile mileniului trei

ISSN

Periodicitat ea

Numere /an

Coli de tipar anuale

Tirajul mediu (mii ex.)

Tirajul anual (mii ex.)

Coli de tipar imprimate

1811-0770

Lunar

11

87,8

0,7

7,7

61,5

1857-372X

Trimestrial

7

55,0

0,3

2,1

16,5

1857-4904 1857-0836

Semestrial Bimestrial

2 6

9,1 96,0

3,0

18,0

288,0

1729-8687

Bimestrial

1

9,0

0,1

0,1

0,9

Semestrial

4

32,0

2,0

8,0

64,0

Anual

5

74,3

-

-

1857-0364

Bimestrial

1

11,0

3,0

33,0

1857-0003

Semestrial

1

17,8

-

-

1608-9057

Bimestrial

10

582,1

0,4

4,0

232,8

1857-2103

Semestrial

2

56,0

0,1

0,2

5,6

1857-2073

Semestrial

1

24,0

0,1

0,1

2,4

1814-3237

Semestrial

1

16,0

0,1

0,1

1,6

1814-3199

Semestrial

3

106,0

0,1

0,3

10,6

1811-2668

Semestrial

1

18,0

0,1

0,1

1,8

2345-1041

Semestrial

10

148,2

-

-

1857-4122

Trimestrial

2

27,6

0,2

0,4

5,5

2345-1408

Semestrial

6

116,6

0,2

1,2

23,3

1857-0143

Trimestrial

4

28,0

-

-

2345-1327

Semestrial

1

6,0

3,0

0,5


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 33

ISSN

Periodicitat ea

Numere /an

Coli de tipar anuale

Tirajul mediu (mii ex.)

Tirajul anual (mii ex.)

Coli de tipar imprimate

Tendinţe în Economia Moldovei

1857-3126

Trimestrial

2

14,4

0,3

0,6

4,3

133

The Moldovan Medical Journal

2537-6373

Bimestrial

4

26,5

3,0

12,0

79,5

134

2587-313X

Semestrial

1

9,1

0,1

0,1

0,9

135

The Scientific Journal of Cahul "Bogdan Petriceicu Hasdeu" State University Economic & Engineering Studies Tropoţel şi Tropoţica

1857-3479

Lunar

18

43,8

-

-

136

Univers Pedagogic

1811-5470

Trimestrial

4

59,6

0,6

2,4

35,8

137 138

Vama Vector European

1857-2979

Trimestrial De 3 ori pe an

5

30,8

0,7

3,5

21,6

1

14,3

0,1

0,1

1,4

139

Viaţa Basarabiei (serie nouă)

2345-1629

Trimestrial

4

40,0

0,5

2,0

20,0

140 141 142

Viaţa Ta VIP magazin Vânătorul şi Pescarul Moldovei VPM

1857-0925 1857-0534

Lunar Lunar

1 7

6,4 119,5

0,1

0,7

12,0

1857-4513

Lunar

10

30,5

-

-

1857-4505

Lunar

10

30,5

-

-

1857-1697

Lunar

11

166,7

-

-

1857-1174

De 3 ori pe an

1

16,5

0,5

0,5

8,3

Lunar Anual Bimestrial Trimestrial Periodicita te variabilă Periodicita te variabilă

11 2 7 3

80,0 17,3 94,3 41,9

0,6 8,0 0,4

1,2 56,0 1,2

10,4 754,4 16,8

1

10,0

0,1

0,1

1,0

4

40,0

-

-

1857-0526

Lunar

11

44,0

28,6

114,4

0013-5739

Bimestrial

5

62,8

-

-

Nr

132

143

Titlu

Охотник и рыболов Молдовы

144

Бухгалтерские и налоговые консультации

145

Вестник Приднестровского Университета Ser. : Физико-математические и технические науки Кадры и заработная плата Общее дело Работай! & Отдыхай! Русин Rusin journal Library = Библиотека журнала Русин Русское поле

146 147 148 149 150

151

2345-1106

1857-1816 1857-4025 1857-0399 1857-2685 2345-1734

1857-1301 152 153

Тайны долголетия. Предсказатель Электронная обработка материалов

2,6


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 34

Nr

Titlu

ISSN

Periodicitat ea

Subtotal

Numere /an

Coli de tipar anuale

Tirajul mediu (mii ex.)

Tirajul anual (mii ex.)

Coli de tipar imprimate

737

9 958,7

137,0

858,7

11 195,2

3,0 3,0 3,0 3,0

24,0 33,0 33,0 27,0

23,1 30,9 15,6 12,6

-

-

Buletine 1 2 3 4 5

Acasă Afacerea de Acasă Bucătăria de Acasă Grădina de Acasă Poveşti de Acasă

6 7

Sănătate de Acasă Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală = The Official Bulletin of Intellectual Property BOPI Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova = Бюллетень Высшей Судебной Палаты Республики Молдова Buletinul Inovaţiilor al Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic = Bulletin of Innovations of the Center of Innovation and Technology Transfer Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei = Bulletin of the Institute of Geology and Seismology Moldavian Academy of Sciences Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova. Program de activitate Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova. Raport de activitate

8

9

10

11

12

13

14

15

1857-4165 2345-1300 1857-4254 1857-4602 1857-0798 1857-3550

Bimestrial Bimestrial Lunar Lunar Lunar Lunar

4 12 8 11 11 9

7,6 6,0 7,7 10,3 5,2 4,2

2345-1807

Lunar

11

130,7

1024-7696

De 3 ori pe an

3

22,9

0,2

0,6

4,6

1857-0011

Trimestrial

5

123,4

0,1

0,5

12,3

1857-064X

De 3 ori pe an

3

37,9

0,2

0,6

7,6

1810-7265

Lunar

11

40,7

1,0

11,0

40,7

2537-6411

Anual

1

6,5

1857-0046

Semestrial

3

23,7

0,1

0,3

2,4

2587-3350

Anual

1

8,4

-

-

2587-3423

Anual

1

8,4

-

-


Vectori profesionali ai anului 2017 Nr

Cartea. Biblioteca. Cititorul

17 18 19 20

Curierul Sanitas Funcţionarul Public Moldavistica (Exteriorica) Parteneriatul de mobilitate. Uniunea Europeană Republica Moldova Republic of Moldova – European Union Mobility Partnership Teze de doctorat (BNRM) Фазендочка Subtotal

21

22 23

ISSN

Periodicitat ea

Numere /an

Coli de tipar anuale

Tirajul mediu (mii ex.)

Tirajul anual (mii ex.)

Coli de tipar imprimate

1857-1182

Anual

1

6,5

0,5

0,5

3,3

6 22 1

9,5 33,0 9,0

4,0 0,4

1857-1522

Trimestrial Bilunar Anual

24,0 8,8 -

38,0 13,2 -

Semestrial

4

16,6

0,2

0,8

3,3

Semestrial

4

18,8

0,2

0,8

3,8

Anual Lunar

1 9 142

5,8 4,5 547,3

0,0 18,9

0,0 164,9

0,1 211,4

879

10 506,0

155,9

1023,6

11 406,5

Titlu

16

176

Pag. 35

1857-1549 1857-3401

Total

Tabela Nr 14

STATISTICA PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN 2017

Nr

Titlu

1 2 3 4 5 6 7

Ana Sozu Făclia Florile dalbe Literatura şi arta Moldova Suverană TV Программы Univers Pedagogic Pro Vocea poporului Vocea poporului Молдавские ведомости

Limba

Total numere

Tiraj anual (mii ex.)

Cahul Chişinău Chişinău Chişinău Chişinău Chişinău

găgăuză română română română română rusă

12 46 36 48 137 52

36,0 506,0 126,0 168,0 1 205,6 436,8

Săptămânal

Chişinău

română

46

92,0

Săptămânal Săptămânal De 3 ori pe săptămână

Chişinău Chişinău

română rusă

43 43

167,7 34,4

Chişinău

rusă

47

390,1

510

3 162,6

ISSN

Periodicitate

1857-3010 1857-3851 1857-3835 1857-1859 1857-1743

Bilunar Săptămânal Săptămânal Săptămânal Cotidian Săptămânal

1857-3282 1857-1939 1857-1939

Loc editare

Ziare naţionale

8 9 10

1857-0801

Ziare municipale 1

Ziarul de Băcioi

Periodicitate variabilă

Chişinău

română

4

4,0

2

Информационный бюллетень

Periodicitate variabilă

CeadârLunga

rusă

2

12,0

6

16,0

34 44

34,0 57,2

Ziare raionale şi sătești 1 2

Adevărul Moldovei Curierul de Edineţ.

Săptămânal Săptămânal

Leova Edineţ

română rom.-


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 36

Nr

Titlu

4 5 6

Mediagrup Curierul de Hînceşti Cuvântul liber Deşteptarea Drochia Reporter

7 8 9 10 11 12

Dubăsărenii ENI Gagauziya EST Curier Farul Nistrean Gazeta de Sud Glia Drochiană

13 14 15 16

Ialoveni Meleag Natal Meleag Natal Monitorul de Ialoveni Observatorul de Nord Unghiul Unghiul В фокусе недели Вести Гагаузии Добрые новости

3

17 18 19 20 21 22

23 24

Единая Гагаузия Знамя

25

Свет

1

"222". Отдых.Услуги. Acasă Anunţuri

ISSN

Periodicitate

Loc editare

Limba

Total numere

Tiraj anual (mii ex.)

rusă

2537-6225

2587-3091 2537-6306 2537-6233

Săptămânal

Hânceşti

română

48

182,4

Săptămânal Săptămânal Periodicitate variabilă Săptămânal Bilunar Săptămânal Săptămânal Săptămânal

Leova Nisporeni

46 46

138,0 174,8

9

45,0

34 14 41 44 47

68,0 140,0 131,2 88,0 117,5

Săptămânal

Drochia

46

188,6

Lunar Săptămânal Săptămânal Periodicitate variabilă

Ialoveni Briceni Briceni

română română rom.rusă română rusă română română română rom.rusă română română rusă

9 49 50

38,7 171,5 175,0

Ialoveni

română

3

3,0

Săptămânal

Soroca

română

47

282,0

Săptămânal Săptămânal Săptămânal Bisăptămânal

Ungheni Ungheni Comrat Comrat Cazaclia, CeadârLunga Comrat CeadârLunga Taraclia

română rusă rusă rusă

47 47 2 46

470,0 470,0 40,0 92,0

rusă

10

10,0

rusă

43

64,5

rusă

52

213,2

rusă

30 888

132,0 3526,6

1857-4769

Lunar

1857-3908

Săptămânal Săptămânal Săptămânal

Drochia Dubăsari Comrat Criuleni Rezina Cimişlia

Ziare independente, particulare

2 3 4

5 6 7 8 9 10

Bucate şi sănătate (Supliment a ziarului Universul sănătăţii ) Cimprim Contrafort Gazeta Satelor Jurnal de Chişinău Maiuri nistrene = Берега Днестра Makler

Săptămânal

Chişinău

rusă

21

1 050,0

Săptămânal Periodicitate variabilă

Șoldănești

română

47

94,0

Chişinău

română

1

Bilunar

Chişinău

română

23

138,0

1857-4041

Lunar

Cimişlia

13

71,5

1857-1603

La 2 luni Săptămânal Bisăptămânal Periodicitate variabilă Bisăptămânal

Chişinău Chişinău Chişinău

rom.rusă română română română

4 47 50

3,2 178,6 510,0

Chişinău

rusă

7

35,0

Chişinău

rom.-

98

558,6

1857-3223 2587-3148 1857-3746


Vectori profesionali ai anului 2017 Nr

Titlu

11 12 13 14 15

Makлer Moldova Creştină Natura Opinia Liberă Pasul nou-info

16

Poveştile Bunicuţei (Supliment a ziarului Universul sănătăţii ) Săptămîna Sfaturile bunicuţei (Supliment a ziarului Universul sănătăţii) Stroika

17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

31 32 33

34

35

SUD Expres Tainele sănătăţii Timpul Universul sănătăţii (fără suplimente) Viaţa familiei şi nu numai... Ziarul de gardă Ziarul de gardă Ziarul Nostru Ziarul ziarelor (Supliment a ziarului Universul sănătăţii) Аргументы и факты Комсомольская Правда в Молдове еженедельник Комсомольская Правда Молдова Мир Ceragem МК в Молдове Московский Комсомолец в Молдове Мое здоровье (Supliment a ziarului Universul sănătăţii ) Моя кухня

ISSN

Periodicitate

Loc editare

1857-2120 1857-3258 1857-2677

Săptămânal Săptămânal Lunar Săptămânal

Bălţi Chişinău Chişinău Orhei

Săptămânal

Dondușeni

Lunar

Chişinău

Săptămânal Lunar

Pag. 37

Total numere

Tiraj anual (mii ex.)

52 49 11 47

228,8 49,0 61,6 216,2

38

49,4

română

1

6,0

Chişinău Chişinău

română română

49 11

142,1 66,0

Trimestrial

Chişinău

1

10,0

Bilunar Lunar Săptămânal

Cantemir Chişinău Chişinău

23 12 50

18,4 120,0 540,0

Lunar

Chişinău

rom.rusă română română română rom.rusă

11

66,0

Lunar

Chişinău

română

12

12,0

Săptămânal Săptămânal

Chişinău Chişinău

48 48

364,8 72,0

Săptămânal

Soroca

română rusă rom.rusă

40

372,0

Bilunar

Chişinău

română

7

42,0

1857-4599

Săptămânal

Chişinău

rusă

51

907,8

1857-0739

Săptămânal

Chişinău

rusă

52

1 560,0

1857-1867

Cotidian

Chişinău

rusă

171

581,4

2345-1823

Periodicitate variabilă

Chişinău

rusă

1

15,0

2345-1211

Săptămânal

Chişinău

rusă

51

285,6

Lunar

Chişinău

rusă

12

72,0

Lunar

Chişinău

rusă

12

72,0

1857-2332

1857-2472

Limba rusă rusă română română română rom.rusă


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 38

Nr

36 37 38 39 40 41

Titlu (Supliment a ziarului Universul sănătăţii ) СП. События Подробности Тайны здоровья Труд-Moldova Шанс Эксперт новостей Экстра класс

ISSN

Periodicitate

Loc editare

Limba

Total numere

Tiraj anual (mii ex.)

1857-3128

Săptămânal

Bălţi

rusă

49

122,5

1857-2839

Lunar Săptămânal Săptămânal Săptămânal Săptămânal

Chişinău Chişinău Chişinău Chişinău Chişinău

rusă rusă rusă rusă rusă

12 48 51 11 52 1394

60,0 96,0 331,5 81,4 572,0 9 832,4

Ziare ale instituțiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor 1

Capital Market

2 3 4

Dreptul Expresul Feroviarul Moldovei Nord-Info Антенна Железнодорожник Молдовы Товары оптом и в розницу Экономическое обозрение "ЛогосПресс"

5 6 7 8 9

1857-1212

Săptămânal

Chişinău

1857-3185

Săptămânal Săptămânal

Chişinău Ungheni

romrusă română română

Săptămânal

Chişinău

Săptămânal Săptămânal

1857-3312

52

104,0

48 46

220,8 128,8

română

19

13,3

Edineţ Chişinău

rusă rusă

80 51

248,0 515,1

Bilunar

Chişinău

rusă

19

13,3

Bilunar

Chişinău

rusă

6

6,0

Săptămânal

Chişinău

rusă

48

187,2

369

1 436,5

română romrusă

20

70,0

4

12,0

Chişinău

franceză

1

1,0

Chişinău

română

1

4,0

Chişinău

română

3

4,8

1

0,5

1 3

2,5 12,0

Ziare ale asociaţiilor obşteşti şi profesionale 1 2

Agromediainform Comunicaţii

3

Courier de Moldavie Cronica Cronica Sindicală

4 5 6

Bilunar

Chişinău

La 2 luni

Chişinău

Periodicitate variabilă Lunar Periodicitate variabilă

10

DAAC-Hermes Pres Falun Gong info Gazeta Basarabiei Hakikatin sesi ilk gagauz gazetasi Obiectiv european

11

Pacificus

12 13

Pro Cooperaţia Veteranul

Bilunar Lunar

Chişinău Chişinău

14

Городок

Bilunar

Chişinău

7 8 9

Anual

Chişinău

Lunar Bilunar Periodicitate variabilă Periodicitate variabilă Trimestrial

Chişinău Roma

romrusă română română

Comrat

găgăuză

8

8,0

Chişinău

română

2

2,0

Chişinău

romrusă română romrusă rusă

2

4,0

6 11

8,4 40,7

6

420,0


Vectori profesionali ai anului 2017 Nr

Titlu

15

Наш голос

16

Русское слово

ISSN

Periodicitate

1857-2839

Periodicitate variabilă Săptămânal

Pag. 39

Loc editare

Limba

Total numere

Tiraj anual (mii ex.)

Chişinău

rusă

16

32,0

Chişinău

rusă

42 127

126,0 747,9

4 8

4,4 16,0

10

10,0

9

9,0

Ziare ale instituţiilor de învăţământ 1 2

Medicus Mesager universitar Stelele Nordului

Lunar Lunar

Chişinău Chişinău

Lunar

Ocniţa

Lunar

Chişinău

5

Universitatea de Stat din Moldova Universul

română rom.rusă rom.rusă română

Chişinău

română

1

1,0

6 7

Universul Vatra

Periodicitate variabilă La 2 luni Bilunar

Chişinău Chişinău

română română

4 2 38

4,0 2,0 46,4

1 2 3 4 5 6 7

Comoara Ascunsă Curierul ortodox Izvorul Credinţei Scara spre cer Toaca Веришь ли ты? Сокрытое Сокровище Тоака

3 4

Ziare parohiale şi ale confesiunilor

8

1857-4378

Lunar Lunar Lunar Lunar Lunar Lunar Lunar

Chişinău Chişinău Chişinău Chişinău Chişinău Chişinău Chişinău

română română română română română rusă rusă

8 12 7 11 12 9 8

204,0 9,6 3,5 11,0 36,0 270,0 204,0

Lunar

Chişinău

rusă

11 78

8,8 746,9

Ziare ale partidelor şi mişcărilor politice 1 2 3 4 5 6

Comunistul Demnitate și adevăr Mărul Moldova Democrată Partidul Şor

10 11

Puterea e în adevăr Socialiştii Un PAS pentru Moldova Демократическая Молдова Коммунист Партия Шор

12

Сила в правде

7 8 9

1857-3452

1857-4629

1857-3452

Săptămânal Periodicitate variabilă Periodicitate variabilă Săptămânal

Chişinău Chişinău

română română

40 2

160,0 200,0

Chişinău

română

1

50,0

Chişinău

română

35

2 257,5

Periodicitate variabilă Periodicitate variabilă Săptămânal Periodicitate variabilă Săptămânal

Chişinău

română

6

172,2

Chişinău

română

7

588,7

Chişinău Chişinău

română română

20 3

3 056,0 9,0

Chişinău

rusă

36

1 080,0

Săptămânal Periodicitate variabilă Periodicitate

Chişinău Chişinău

rusă rusă

39 5

390,0 115,0

Chişinău

rusă

6

760,2


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 40

Nr

Titlu

13

Социалисты

131

Total

ISSN

Periodicitate

1857-4645

variabilă Săptămânal

Loc editare

Limba

Chişinău

rusă

Total numere

Tiraj anual (mii ex.)

19 219 3629

3 739,2 12 577,8 32 093,1

Statistica, fiind un important instrument managerial şi informaţional, deschide diverse oportunităţi pentru CNCRM. În calitate de Centru statistic al producţiei editoriale, şi dat fiind importanţa datelor statistice ca instrument managerial, promoţional şi informaţional, este necesar de a se axa pe: 

promovarea situaţiilor statistice pentru comunităţile interesate

(sistemul editorial, biblioteci, sfera academică etc.); 

utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor noi în scopul ţinerii statisticii

activităţii editoriale la nivel naţional; 

utilizarea

potenţialului

paginii

WEB

în

scopul

promovării

informaţiilor statistice. Sunt importante analize/studii bibliometrice asupra fluxului editorial, CNCRM deţinând baza necesară efectuării acestora. La fel, este necesar de a augmenta capacitatea de acces şi vizualizare a datelor statistice anuale.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 41

III. Prezenţa Republicii Moldova în sistemul informaţional internaţional editorial-statistic editorial O activitate unicat a CNCRM – asigurarea prezenţei Republicii Moldova în sistemul informaţional internaţional editorial-statistic. editorial statistic. În acest sens sunt realizate: informaţii anuale, prezentate agenţiilor internaţionale ISBN, ISMN,

ISSN,

ţinerea

Bibliografiei

Naţionale

a

Traducerilor

(Index

Translationum), completarea şi difuzarea formularelor UNESCO editorilor, elaborarea şi promovarea diverselor informaţii statistice asupra producţiei editoriale naţionale. Drept urmare, CNCRM contribuie la dezvoltarea unei imagini integre, complexe asupra procesului editorial şi

de

valorificare

a

fluxului

documentar din ţară.

Agenţie Naţională ISBN

În anul 2017 a fost CNCRM a continuat completarea Registrului Internaţional al Editorilor, disponibil online www.grp.isbn-international.org international.org. Registrul Internaţional al Editorilor conţine informaţii referitoare la editori din peste 200 de ţări ale lumii. Informaţiile pentru registru sunt furnizate de agenţiile naţionale ISBN din ţările respective. Baza de date a editorilor din Republica Moldova, întreţinută de Camera Naţională a Cărţii, este parte componentă a Registrului Internaţional al Editorilor. Datele de contact ale editorilor sunt disponibile numai utilizatorilor care se înregistrează şi accesează baza de date prin căutări combinate. Înregistrarea istrarea utilizatorilor este gratuită şi operativă.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 42

Aplicarea şi administrarea sistemului de numerotare standardizată a cărţilor şi a publicaţiilor periodice, organizarea şi administrarea Programului CIP se desfăşoară de către Agenţia Naţională ISBN, Centul Naţional ISSN, Centrul CIP - structuri specializate din cadrul Camerei Naţionale a Cărţii. Prin

adoptarea

şi

implementarea

sistemului

de

numerotare

standardizată în domeniul cărţii şi al publicaţiilor periodice, prin organizarea şi administrarea programului CIP, se creează bază necesară pentru realizarea controlului bibliografic, pentru evaluarea producţiei editoriale, a pieţei de carte şi de publicaţii periodice la nivel naţional, fiind asigurată o diseminare eficientă a informaţiei specifice şi o bună vizibilitate pentru resursele bibliografice naţionale.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 43

Schema Nr 1

Baza internaţională de date a editorilor deţinători de ISBN2

Parcursul profesional al anului 2017 reliefează următoarele reuşite la acest capitol: 

prezentarea situaţiei din republică în "Publisher's "Publisher's International

ISBN Directory", ", relaţii profesionale cu Agenţia Internaţională ISBN etc.) 

promovarea experienţei editoriale a Republicii Moldova la nivel

internaţional (elaborarea "Raportului cu privire la activitatea Agenţiei Naţionale ISBN în anul 2016" şi şi includerea acestuia în "ISBN Review");

2

http://isbn-international.org


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 44 

distribuirea ISBN (Număr Internaţional Standardizat al Cărţii)

factorilor editoriali din republică (circa 3011 numere); 

întreţinerea relaţiilor profesionale cu Agenţia Internaţională ISBN

(cu sediul la Londra, Marea Britanie) – comunicare la nivel de manageri superiori, schimb de informaţii, consultaţii electronice etc.; 

ţinerea bazei de date ISBN – iniţiativă profesională a CNCRM,

apreciată de către experţii internaţionali. Total editori înscrişi în baza de date națională na și în ISBN Directory: 373 editori (dintre care – 33 editori inactivi). Menţionăm importanţa asigurării accesului la "Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP", descărcată gratuit de pe site-ul ul CNCRM.

Centru Naţional ISSN

În calitate de Centru Naţional ISSN, ISSN CNCRM a promovat avantajele şi importanţa deţinerii codului ISSN, fiind difuzate acestea editorilor de periodice.. În perioada de referinţă au fost atribuite numere ISSN pentru 39 de titluri de reviste şi ziare. Centrul Internaţional ISSN a lansat Directoriul

accesului

liber

la

resursele

academice – ROAD www.road.issn.org. www.road.issn.org Baza de date a editorilor de publicaţii seriale din Republica Moldova este parte componentă a acestuia.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 45

Schema Nr 2

Baza internaţională de date a editorilor deţinători de ISSN3

ROAD oferă un acces liber la un subset al Registrului ISSN (1,7 milioane de înregistrări bibliografice, disponibile prin abonament). Acest subgrup cuprinde înregistrările bibliografice care descriu resurse științifice în acces liber, cărora li s-a acordat ISSN: reviste, lucrări ale conferințelor și arhive academice. Înregistrările bibliografice sunt completate, atunci când este cazul, de metadate despre acoperirea resurselor de indexare, abstractizare, baze de date de citare, registre și indicatorii jurnal. ROAD serveşte patru obiective majore:  pentru a oferi un punct unic de acces la diferite tipuri de resurse

științifice on-line publicate în întreaga lume și disponibile în mod liber.

3

https://portal.issn.org/


Pag. 46

Vectori profesionali ai anului 2017

 să furnizeze informații cu privire la calitatea și proeminența de

resurse Open Acces, sau cel puțin criteriile pe care le îndeplinesc, prin indicarea de servicii sau indicatori de jurnal acoperă.  odată cu dezvoltarea acoperirii ROAD, pentru a se obține o imagine

de ansamblu a accesului liber la producția științifică la nivel mondial (în scopuri de statistică, de exemplu).  pentru a demonstra noi modalități de utilizare a ISSN pentru

compilarea informațiilor din diverse surse. Total titluri publicații seriale înscrise în Registrul Internațional ISSN: 844 titluri, inclusiv 39 coduri ISSN eliberate în 2017. Date comparative privind atribuirea codurilor internaționale producției editoriale sunt prezentate în tabelul ce urmează:

Tabela Nr 15

ATRIBUIREA CODURILOR INTERNAŢIONALE PRODUCŢIEI EDITORIALE

Servicii oferite Tip Sisteme internaţionale Coduri ISBN acordate coduri Coduri ISMN acordate coduri Coduri ISSN acordate: coduri Publicaţii periodice pe suport tradiţional coduri E-ISSN coduri

2017 3011 31 39 26 13

Note


Vectori tori profesionali ai anului 2017

Pag. 47

Agenţie Naţională ISMN

În anul 2017 Camera Naţională a Cărţii a continuat activităţile ca Agenţie Naţională ISMN (International Standard Music Number). Republicii Moldova i-au au fost distribuite 2 coduri ISMN: M-3480 M şi M-3481. 3481. Codul M M3480 este un cod multi--editorial.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 48

Index Translationum

Un domeniu unicat al activităţii CNCRM – elaborarea Bibliografiei Naţionale a Traducerilor, astfel contribuind substanţial la baza internaţională "Index Index Translationum Translationum"4.

Realizând descrierea

etc.)

controlul şi

bibliografic

schimbul

naţional

internaţional

de

(evidenţa date

privind

statistică, editarea

traducerilor (prin "Index Translationum", UNESCO), CNCRM:  constituie o bază de date unicat pentru Republica Moldova (traduceri ale operelor scriitorilor străini, traduceri ale operelor scriitorilor naţionali);

4 http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php http://portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 49

 promovează numele oamenilor de cultură (traducători), incluzând publicaţiile moldoveneşti traduse în circuitul informaţional internaţional.

Index Translationum Bibliographic Search Transliteration norms

Stat is tic s - Resu lt s Statistics on d ata publishe d until now by the In de x - se e la st update s Statistics on In dex Tr ansla tionum d atabase fo r "Co untry = M DA"

Statistics

" TOP 10" Original lan guage 1

Romanian

2

English

533

Partners

3

Russ ian

333

Documents

4

French

264

5

German

72

6

Mu ltiple lang uages

67

7

It alian

49

8

Greek, Ancient (to 1453)

47

9

Spanish

28

10

Hebrew

26

Last updates

1918

Astfel, pe parcursul anului 2017 au fost descrise circa

240

documente, fiind realizate şi alte operaţii importante pentru identificarea traducerilor (titlu original, limba de bază etc.). Este importantă valorificarea şi promovarea acestor informaţii statistico-bibliografice, statistico bibliografice, deţinute de către CNCRM.


Pag. 50

Vectori profesionali ai anului 2017


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 51

IV. CNCRM – Centru al bibliografiei naţionale Funcţia de Centru

al Bibliografiei Naţionale, atribuită conform

prevederilor art. 19 din "Legea cu privire la activitatea editorială", se realizează prin elaborarea şi editarea bibliografiei naţionale curente pentru toate genurile de documente, acestea contabilizând patrimoniul documentar naţional, constituind şi oglinda producţiei editoriale din RM. Pentru anul 2017 sunt relevanţi următorii indicatori cantitativi:

Tabela Nr 16

PATRIMONIUL DOCUMENTAR NAŢIONAL ÎN ANUL 2017

Compartiment al Bibliografiei Naţionale

Cronica Cărţii (inclusiv teze de doctorat, hărţi) (apariţie lunară) Cronica articolelor de revistă (apariţie lunară) Cronica articolelor de gazetă (apariţie lunară) Materiale bibliografice (apariţie trimestrială) Cronica publicaţiilor muzicale tipărite şi audio-video (apariţie bianuală) Cronica publicaţiilor de artă (apariţie bianuală) Cronica recenziilor (apariţie trimestrială) Cronica resurselor electronice (apariţie anuală)

Număr înregistrări în anul 2017

Număr înregistrări în anul 2016

Diferenţa

2898

2779

-32

4 474*5

4337

-591

4 652*

4608

-1518

1432*

0

38

75

0

5

56

100

12

305

0

-45

62

135

-43

Au fost finisate şi distribuite abonaţilor ediţiile (Nr 12, 2015, Nr 5-12 din 2016, Nr 1-7 din 2017; Nr 8-10, 2017– în proces de editare).

5

Cu * sunt indicate datele pentru perioada ianuarie-noiembrie 2017


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 52 Menţionăm

calitatea,

îmbunătăţirea

design-ului

ediţiilor

"Bibliografiei

Naţionale a Moldovei". Până la sfârșitul anului 2017 au fost prelucrate bibliografic cărţile înregistrate până la 01 decembrie 2017. Prin urmare avem o întârziere de 2 luni din momentul publicării cărții și până în momentul în care descrierea bibliografică finală este dată în tipar. Personalul

existent

în

serviciile

de

prelucrare

a

documentelor

("Primirea şi Înregistrarea Documentelor", "Bibliografie Naţională") poate prelucra maxim 34 u. b.6 pe lună, ceea ce înseamnă o creștere anuală a decalajului cu aproximativ 845 u. b. (adică un decalaj de 2 luni). Dacă

numărul personalului

implicat

în

fluxul de

prelucrare

a

documentelor va rămâne neschimbat, acest decalaj va crește în fiecare an cu 2 luni, ceea ce înseamnă că la 1 ianuarie 2020 cele mai recente cărți la care utilizatorii vor avea acces la cărţile editate în luna septembrie 2018. Pentru remedierea acestei situații ar fi necesară încă o unitate de personal, care ar însemna soluționarea problemei decalajului ce s-a produs. În anul 2017 numărul abonaţilor pentru "Bibliografia Naţională a Moldovei" în format tradiţional a rămas neschimbat, tirajul fiind de 25 ex. În scopul lărgirii accesului la ediţiile curente ale bibliografiei naţionale a fost asigurat accesul on-line la acestea prin intermediul paginii WEB a CNCRM:  www.bookchamber.md;  http://ro.wikipedia.org/wiki/Camera_Na%C8%9Bional%C4%83_a_C %C4%83r%C8%9Bii_din_Republica_Moldova;  http://www.scribd.com/camera_cartii/info. CNCRM asigură şi accesul off-line la ediţiile bibliografiei naţionale informaţie arhivată şi trecută pe CD. La părerea noastră, este importantă iniţierea unui program naţional (sub egida Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării) în scopul asigurării instituţiilor info-bibliotecare cu ediţiile bibliografiei naţionale. Menţionăm şi

6

u. b. – unităţi bibliografice


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 53

importanţa asigurării accesului instituţiilor similare din străinătate la aceste ediţii. Elaborarea şi difuzarea bibliografiei naţionale retrospective: A continuat procesul de elaborare a bibliografiei fundamentale "Cărţile Moldovei, 1991-2000". Lucrarea conţine peste 50,0 coli editoriale şi include peste 7000 notiţe bibliografice. Din lipsa personalului indexul de nume şi de titluri va continua şi în 2018. Va fi înaintată spre editare pe măsura acumulării mijloacelor financiare speciale în anul 2019. Atribuirea

indexului

CZU

şi

aplicarea

CIP-ului

pentru

documentele editate: În anul 2017 au fost atribuite, la solicitarea editorilor, circa 2898 indexuri CZU (Clasificarea Zecimală Universală) şi realizate 2684 de CIP-uri (Catalogare în Publicare) pentru cărţi. Din numărul total de 2665 cărţi şi broşuri – 83 constituie indicaţii metodice, lucrări de laborator, care conform standardului nu li se aplică CZU, CIP, ISBN.  atribuirea indexului CZU pentru articole din revistele ştiinţifice conform prevederilor Regulamentului Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare7 La solicitarea autorilor au fost acordate 150 de indexuri CZU, pentru articolele ştiinţifice, ulterior publicate în revistele "Legea şi viaţa", "Revista Naţională de Drept", "Revista Institutului Național al Justiției", "Jurnalul juridic

național:

teorie

și

practică",

"Sănătate

publică,

economie

și

management în medicină", " Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale". În

calitate

de

Centru

al

Bibliografiei

Naţionale,

concentrează eforturile pentru:

7 http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaaaccreditation/reg_evaluare_reviste/

CNCRM

îşi


Pag. 54 

Vectori profesionali ai anului 2017 utilizarea ediţiilor bibliografiei naţionale drept instrument util

procesului de cercetare şi informare; 

asigurarea accesului on-line la ediţiile bibliografiei naţionale;

asigurarea operativităţii ediţiilor tradiţionale;

editarea şi promovarea "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" în

format electronic (acces on-line, CD, DVD); 

introducerea operativă în ediţii a schimbărilor, modificărilor CZU

corespunzător normelor internaţionale.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 55

V. CNCRM – Arhivă a Depozitului Legal (DL) Depozitul legal al CNCRM reprezintă fondul intangibil, ce oglindeşte patrimoniul cultural al ţării începând cu anul 1924. La 1 ianuarie 2018 colecţiile CNCRM constituie 1 098 401 exemplare unităţi de păstrare, inclusiv:

Tabela Nr 17

COLECŢIILE CNCRM ÎN FUNCŢIE DE GENUL DOCUMENTELOR

Gen documente Cărţi, broşuri

2017 (tit.)

Schimbare 2017, %

2016 (tit.)

116 702

114 047

2,48%

2 647

2 473

10,09%

Reviste

27 373

26 655

3,72%

Buletine

29 111

28 970

0,28%

768 516

764 901

0,61%

72 713

72 706

0,05%

910

790

27,68%

82

57

8,00%

5 234

5 124

1,11%

Teze

Ziare Ediţii în foi Resurse electronice Hărţi Publicaţii artă

1 023 288 Biblioteca CNC

1 015 723 997

997

0,00%

Basarabiana

1 470

1 445

186,29%

Bibliografii, reviste

1 996

1 996

0,00%

Fotocopii

17 750

17 750

0,00%

Microfilme

52 900

52 900

0,00%

75 113 Total

1 098 401

75 088 1 090 811

0,91%


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 56 Diagrama Nr 4

Evoluţia intrărilor DL în anii 2016-2017 2016

900 000

30,00%

800 000 25,00% 700 000 600 000

20,00%

500 000 15,00% 400 000 300 000

10,00%

2017 (tit.) 2016 (tit.) Schimbare 2017, %

200 000 5,00% 100 000 -

0,00% Cărţi, broşuri

Teze

Reviste

Buletine

Ziare

Ediţii în foi

Resurse electronice

Hărţi

Publicaţii artă

În anul 2017 Arhiva DL a fost completată cu 7565 unităţi de păstrare. Diagrama de mai jos reflectă analiza comparată a intrărilor anuale:

Diagrama Nr 5

Analiza comparată a intrărilor DL în anii 2016-2017 2016 2017

6478

7 000

Cărţi, broşuri Teze

6 000

Reviste 5 000 Buletine 3615

4 000 3 000

Ziare 2 685

2 655

Ediţii în foi Resurse electronice Hărţi

2 000 1 000

929 949

718 174

141

7 120 25 110

225

100 62 3 56

0 2017

2016


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 57

Diversitatea după gen a publicaţiilor înregistrate poate fi observată pronunţat în diagrama de mai jos: Diagrama Nr 6

Diversitatea DL după gen

3,50% 0,20%

0,73% 3,21% Cărţi, broşuri

3,79% 0,99%

Teze Reviste

5,07% 5,07%

Buletine Ziare Ediţii în foi 77,43%

Resurse electronice Hărţi Publicaţii artă

Diferenţa de titluri înregistrare în registrul inventar şi cele transmise spre păstrare se explică prin faptul, că o parte de publicaţii (decembrie 2017) se află în prelucrare în servicii. Activitatea de prezervare și conservare a colecțiilor iilor continuă să rămână importantă pentru asigurarea păstrării de durată a tuturor categoriilor de documente aflate în Arhiva Depozitului legal. Normele de conservare au fost adaptate condițiilor condi iilor concrete ale CNCRM: valoarea și componența colecțiilor, iilor, specificitatea agenților agen lor nocivi, instruirea continuă a personalului responsabil de buna păstrare a colecțiilor. colec Pentru buna organizare a colecţiei DL în anul 2017 au fost realizate:  recepţionarea şi verificarea documentelor intrate;  acţiuni de conservare a documentelor (cartonarea seturilor de ziare; aranjarea cărţilor şi revistelor în cutii;  recepţionarea şi verificarea ziarelor până la şi după legare etc.);  utilizarea raţională a spaţiilor funcţionale (aranjarea economicoasă a colecţiilor cţiilor de ziare, cărţi la raft etc.);  controlul entomologic şi micologic al fondurilor;


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 58  evaluarea Arhivei DL;

 rearanjarea la raft realizată exclusiv manual, cu un număr mic de angajaţi. Pe parcursul anului de raportare, managementul colecţiilor a fost orientat entat pentru asigurarea funcţionalităţii acestora ca un sistem adaptat mediilor profesionale şi cerinţelor utilizatorilor. CNCRM s-a s a confruntat cu lipsa condiţiilor necesare de conservare a documentelor (preparate chimico chimicobiologice de prelucrare, echipament echipament de restaurare etc.), lipsa climatizoarelor în spaţiile depozitelor. Situația așezării ării la raft a documentelor, care constituie colecțiile țiile CNCRM, necesită necesită o strategie coerentă astfel încât să fie asigurată atât conservarea cât și accesibilitatea patrimoniu patrimoniului național documentar. Semnalizăm

şi

o

altă

problemă stringentă - digitizarea patrimoniului

Arhivei

DL.

Este

necesar în acest sens un program strategic,

aprobat

la

nivel

naţional – crearea unei platforme informaţionale unice. CNCRM are nevoie

de

sprijin

financiar

la

capitolul transferului ansferului informaţiei reprezentative

de

pe

suport

tradiţional pe cel electronic, astfel contribuind

la

conservarea

şi

transmiterea generaţiilor viitoare a patrimoniului documentar naţional. CNCRM este mereu preocupată privind metodologiile, tehnicile și programele, orientate pentru o păstrare rațională ra și de durat durată a tuturor categoriilor de documente.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 59

VI. Infrastructura informaţional-tehnologică În anul 2017 activitățile specifice tehnologiei informaţiei şi comunicării au urmărit:  dezvoltarea şi implementarea infrastructurii informatice;  asigurarea suportului tehnic și susținerea instituţiei pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor servicii/produse moderne. Astfel, în regim automatizat sunt realizate următoarele procese:  înregistrarea documentelor intrate;  descrierea bibliografică a cărţilor, elaborarea fişei statistice;  procesarea indexului de nume, de titluri etc.;  constituirea bazei de date a cărţilor înregistrate pentru anii 1924prezent;  descrierea bibliografică a articolelor de gazetă, de revistă şi din culegeri;  descrierea bibliografică a publicaţiilor de artă şi a resurselor electronice;  descrierea bibliografică a publicaţiilor muzicale imprimate;  constituirea

bazei

de

date

a

numerelor

ISBN

şi

evidenţa

automatizată a publicaţiilor în curs de editare;  constituirea bazei de date a deţinătorilor ISSN. Putem reliefa în dezvoltarea infrastructurii informaţional-tehnologice a CNCRM următoarele direcţii: 

dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii informatice a CNCRM;

asigurarea suportului tehnic;

administrarea,

gestionarea

şi

monitorizarea

conexiunilor

Internet şi a paginii WEB; 

exploatarea şi depanarea întregului sistem informatic.


Pag. 60

Vectori profesionali ai anului 2017

Diagrama Nr 7

Baza de date "Editorii Moldovei"

Diagrama Nr 8

Baza de date "Seriale"


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 61

Sistemul informatic

Infrastructura tehnologiilor informaţionale ale Camerei Naţionale a Cărţii (CNC) constă din totalitatea echipamentelor IT, a softurilor utilizate si a serviciilor puse in funcţiune in toate birourile instituţiei. Sistemul informatic este format în prezent din 20 calculatoare, 5 staţii imprimante, 3 scanere, echipamente active de reţea (switch-uri, hub-uri), 1 copiator multifuncţional, 1 router wireless şi 2 servere. Calculatoarele din instituţie sunt pe platforma Win7 / Win8, iar ca soft de birou se foloseşte suita Microsoft Office. CNC gestionează două servere, dintre care unul – destinat bazelor de date "Basarabiana", "Bibliografia Naţională" etc., iar al doilea - asigură accesul la catalogul Bibliografiei Naţionale a Moldovei online. Alte softuri utilizate: ACDSee Pro, Agamik Barcode Generator, Lancet Chat etc., precum şi multe alte utilitare gratuite pentru tehnoredactare, DTP, prelucrare imagine.

Diagrama Nr 9

Comunicare intranet


Pag. 62

Vectori profesionali ai anului 2017

Diagrama Nr 10

Infrastructura tehnologiilor informaţionale a CNCRM

Activitatea de mentenanţă a sistemului este permanentă şi are o componentă de prevenire (prin operaţiuni de întreţinere hardware şi software, realizare de backup-uri backup uri ale datelor etc.) şi una de intervenţie în situaţii de criză (căderi de curent, temperaturi extreme, alte evenimente externe nefavorabile etc.). Au fost încheiate noi contracte de furnizare de servicii pentru: 

conexiune la Internet;

servicii de mentenanţă servere. In colaborare cu Contabilitatea CNC s-a s a desfăşurat procedura de

achiziţionare de tonere necesare în instituţie. A fost stabilită lista de dotări independente pentru anul 2017 produse, evaluări ale preţurilor, pre urilor, prospectarea pieţei, memorii justificative. Toate echipamentele procurate sunt puse in funcţiune în perioada imediat următoare. Politica de repartizare a noilor calculatoare a au fost prin înlocuirea tuturor calculatoarelor vechi. Punerea in funcţiune a unui


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 63

calculator nou presupune instalarea sistem de operare, MS Office, antivirus, configurare reţea, email, internet, transfer fişiere.

Pagina WEB (www.bookchamber.md)

Pagina WEB8 este un instrument funcţional pentru accesul la resursele, produsele şi serviciile instituţiei, promovarea acestora. Pagina WEB este asigurată cu noi motoare de căutare, diverse posibilităţi de acces şi organizare a informaţiei9. În prezent pagina WEB oferă acces la următoarele baze de date: ISBN, ISSN, Editorii Moldovei, publicaţiile Moldovei, Books in print şi ediţiile curente ale bibliografiei naţionale10. Este important ca procesul de informatizare să se axeze pe exportul informaţiei deţinute de CNCRM, facilitarea accesului la aceasta de către utilizatorii instituţionali şi individuali. În anul 2017 CNCRM a beneficiat de acces Internet non-stop, întreţinând linia dedicată. Toţi colaboratorii sunt dotaţi cu echipament tehnic şi au acces la Internet.

8

www.bookchamber.md http://ro.wikipedia.org/wiki/Camera_Na%C8%9Bional%C4%83_a_C%C4%83r%C8%9Bii_din_Republic a_Moldova 10 http://www.scribd.com/camera_cartii 9


Pag. 64

Vectori profesionali ai anului 2017


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 65

Digitizarea colecţiilor de patrimoniu

O prioritate a CNCRM este digitizarea colecţiilor de patrimoniu. În acest sens CNCRM consideră oportun de a elabora şi de a implementa o politică naţională de digitizare. Nu mai puţin importantă este şi problema digitizării a retro-ediţiilor bibliografiei naţionale. Pentru digitizarea ediţiilor rare este nevoie de a procura un scanner profesional de marca METIZ, Zeutschel, Microbox Book2Net, ATIZ, Elar11etc.

Datele statistice privind activitatea de digitizare La 31.12.2017 inventarul de documente digitizate curente şi din Arhiva DL (sec. XV - 2017) constituie: 

Colecţia "E-BNM (Bibliografia Naţională a Moldovei) – 117 458

titluri;

11

Colecţia "E-Seriale" – 101 titluri (circa 1442 numere);

Colecţia "E-Basarabiana" – 1450 de titluri (circa 170 638 pagini).

http://elarobot.ru/


Vectori tori profesionali ai anului 2017

Pag. 66

CNCRM profesionale. colecţiei

dispune În

de

prezent

"Basarabiana",

3

scanere

are

loc

Bibliografiei

semi semi-

digitizarea Naţionale

curente şi retrospective. CNCRM profesionale. colecţiei

dispune În

de

prezent

"Basarabiana",

3

scanere

are

loc

Bibliografiei

semi semi-

digitizarea Naţionale

curente şi retrospective. Pentru digitizarea ediţiilor rare este nevoie de procurarea unui scanner profesional de marca METIZ,

Zeutschel,

12

Elar etc.

12

http://elarobot.ru/

Microbox

Book2Net Book2Net,

ATIZ,


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 67

VII. Activitatea editorială a Camerei Naţionale a Cărţii în 2017 Activitatea editorială a CNCRM în anul 2017 a fost

materializată

prin

elaborarea

și

publicarea

următoarelor lucrări: 

Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldovei Cărți.

Albume. Hărți. ți. Articole din reviste şi ziare, cu periodicitate lunară, înregistrând toate publicațiile publica editate pe teritoriul Republicii Moldova Moldov și deţinute în cadrul Depozitului Legal. Lucrarea are un cuprins structurat pe clasele, diviziunile

și

subdiviziunile

Clasific Clasificării

Zecimale

Universale și indexuri alfabetice de nume, de titluri, de subiecte, de ISBN eronate. În Î 2017 au fost publicate Nr 12/2015, 2015, Nr 1-12/ 1 2016, Nr 1-7, 2017 – la tipografie, Nr 8-10, 10, 2017 se află în corectură finală. 

Bibliografia

Na Națională

a

Moldovei.

Seriale,, pune la dispoziția dispozi celor interesați producția națională de publicații ții seriale intrate în Depozitul legal; include un cuprins structurat pe genurile de publicaţii (reviste, buletine, anuare, anale, ziare), ziare) precum și un aparat auxiliar: index de titluri, de d redactori, de editori. În 2017 201 a fost finalizată şi scoasă de sub tipar "Seriale, 2010"; 2010" 

Camera Național țională a Cărții di Republica

Moldova: 1957-2017 2017 : [60 ani de la fondare] : [poster] 

Camera Naţională a Cărţii : Laborare

omnia vincit! : [pliant] 

CZU. Clasificarea Zecimală Universală :

Tabele prescurtate.


Pag. 68 

Vectori profesionali ai anului 2017

Programul de activitate al Camerei Naţionale a Cărţii pe anul

2018; 

Publicaţiile Moldovei : Culegere de informaţii statistice, 1991-

1995; 

Raportul anual de activitate al Camerei Naţionale a Cărţii pe

anul 2016.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 69

VIII. Asocieri profesionale La nivel naţional:

instituţii de învăţământ superior, care formează studenţi în domenii

de profil (vizite de lucru la CNCRM a cercetătorilor, studenţilor de la UTM, USM; axe ale colaborărilor: analiza activităţii editurilor, conţinutul arhivei depozitului

legal,

prezentarea

indicatorilor

statistici etc.); 

Prin colaborare

activitatea CNCRM în componenţa

Comitetului Tehnic Nr 1 "Biblioteconomie.

problemele

Informare. Documentare" (membru – Efimia

neînsemnate capătă importanţă…

Macrinici); 

Consiliul

Biblioteconomic

Naţional

(axe ale colaborărilor: V. Chitoroagă deţine funcţia de preşedinte al comisiei "Standardizare, norme şi statistici"); 

colaborări profesionale reprezentative cu Asociaţia Bibliotecarilor

din Republica Moldova (axe ale colaborărilor: Comisiilor ABRM "Catalogarea şi indexarea publicaţiilor", "Comunicare"; contribuţii la organizarea şi participarea la reuniuni profesionale, funcţionarea filialei ABRM); 

Biblioteci universitare, publice (repere de colaborare: consultaţii

profesionale;

consultanţă

în

elaborarea

bibliografiilor;

recenzarea

publicaţiilor acestora; elaborarea în comun a publicaţiilor metodologice; 

Intensificarea activităţilor colaborative cu BNRM privind crearea

platformei informaţionale unice, efectuarea controlului bibliografic naţional etc. 

informarea

schimbărilor

CZU

şi

promovarea

(sintetizarea

în

comunitatea

informaţiei

din

profesională

Internet,

a

coordonarea

implementării schimbărilor; difuzarea informaţiei factorilor interesaţi); 

implicaţii în calitate de formatori la nivel naţional (participare la

seminare naţionale, ale bibliotecarilor din bibliotecile publice, colegii etc.).


Pag. 70

Vectori profesionali ai anului 2017

La nivel internaţional:

Pe parcursul anului au continuat relaţiile profesionale cu Agenţiile Internaţionale ISBN, ISMN, ISSN, CNCRM fiind un membru activ al acestora (corespondenţă profesională, participări la reuniuni anuale etc.). Au fost intensificate relaţiile cu instituţii similare din România, Marea Britanie, Rusia, Belarus, Lituania. Cu România, Marea Britanie, Rusia, Belarus (schimb reciproc de bibliografii naţionale, alte lucrări profesionale, schimb de experienţe).


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 71

IX. Studii şi cercetări. Reuniuni ştiinţifice Realizarea de cercetări, analize, sinteze și elaborarea de ghiduri și norme metodologice în cadrul CNCRM au fost orientate să asigure modernizarea şi dezvoltarea din punct de vedere informațional-bibliografic a activităţii editurilor, bibliotecilor și altor factori. Cercetarea şi inovaţia a fost conştientizată drept fundament pentru servicii şi produse mai bune, utile întregii comunităţi. Preocupările pentru cercetare şi inovare în cadrul Camerei Naţionale a Cărţii s-au materializat în elaborarea/promovarea/implementarea politicilor şi altor documente de reglementare funcţionale, valorificarea resurselor documentare deţinute (analize, studii, statistici), elaborări de lucrării instituţionale şi de autor (bibliografice, ştiinţifice, metodologice etc.), prezentări de comunicări la reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizare de manifestări ştiinţifice, implicaţii în proiecte şi altele. În anul 2017 nu a fost editat nici un număr al "Revistei Camerei Naţionale a Cărţii", fapt ce ar augmenta şi ar asigura vizualizarea rezultatelor activităţii de cercetare a personalului CNCRM. Însă cercetarea a avut loc la CNCRM şi a urmărit:  norme

realizarea de cercetări, analize, sinteze și elaborarea de ghiduri și metodologice

în sprijinul modernizării şi dezvoltării activităţii

instituţionale; 

monitorizarea şi planificarea activităţii profesionale;

sprijinirea programelor, conceptelor, studiilor efectuate în cadrul

Consiliului Biblioteconomic Naţional, Comitetului Tehnic Nr 1; 

efectuarea cercetărilor bibliografico-biblioteconomice (în anul de

referinţă au fost realizate următoarele cercetări: "Producţia editorială în anul 2016 în Republica Moldova: indicatori statistici şi logistici" – Valentina Chitoroagă; Optimizarea implementării sistemului ISBN, ISSN, ISMN – Renata Cozonac; "Descrierea bibliografică a publicaţiilor" – Valentina Chitoroagă; Imaginea CNCRM prin intermediul paginii WEB – Renata Cozonac; Depozit legal: plenitudine şi difuzare – Renata Cozonac)


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 72 

augmentarea cantitativă şi logistică a publicaţiilor, editate sub

egida CNCRM 

participare la conferinţe, simpozioane şi alte reuniuni ştiinţifice

(Valentina Chitoroagă, Olesea Zabiaco, Renata Cozonac, Cristina Chirilov, Tatiana Mariţoi, Еfimia Macrinici, Valentina Rău, Margareta Diaconu, Alexandra Arhir etc.). La capitolul studii şi cercetări menţionăm următoarele deziderate: valorificarea

potenţialului

creativ

al

angajaţilor;

lărgirea

implicaţiilor

personalului CNCRM în această activitate, în mod deosebit ale managerilor funcţionali; promovarea studiilor analitico-sintetice, efectuate de către CNCRM.

Organizarea şi participări la reuniuni ştiinţifice

Acestea au scopul de a promova imaginea CNCRM drept instituţie ştiinţifică, rezultatele, analizele şi studiile acesteia fiind indispensabile bibliotecilor, editurilor şi altor factori interesaţi.

Zilele Porţilor Deschise la Camera Naţională a Cărţii


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 73

Eveniment prilejuit celor 60 de ani de la fondarea CNCRM şi desfășurat în perioada 26-30 30 iunie 2017, 2017 a inclus: 1. Săptămâna profesională a CNCRM, CNCRM, în cadrul căruia a fost pregătită expoziţia "CNCRM – 60 de ani de la fondare" – lucrări instituţionale instituţionale;

2. Expoziţia "Valori bibliofile" – păstrarea colecţiilor CNCRM. În cadrul "Zilelor Porţilor Deschise" a participat un public numeros şi divers (circa circa 63 de persoane), persoane reprezentanţi ai editurilor şi tipografiilor din Republica Moldova, Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, bibliotecilor universitare,

publice,

de

colegii,

şcolare,

specializate,

academice,

cercetătorilor ştiinţifici.. Din punct de vedere teritorial menţionăm preze prezenţa specialiştilor din Chişinău, Bălţi, Orhei. Desfăşurarea

"Zilelor Zilelor

Porţilor

Deschise

la

CNCRM",

eveniment

organizat în premieră a avut un impact benefic asupra mediului de comunicare profesională, întrunind manageri de bibliotecă etc.; promovarea patrimoniului lui naţional de documente; promovarea imaginii instituţionale; familiarizarea beneficiarilor cu spectrul funcţional şi managerial al CNCRM CNCRM.


Pag. 74

Vectori profesionali ai anului 2017

În anul 2017 reprezentanţii CNCRM au participat la următoarele reuniuni profesionale:

 24 februarie 2017 – Simpozia Investigatio Bibliotheca, ediţia IX cu genericul "Biblioteca Universitară: Laborator upd@te v3.0"; locaţie: ULIM Participanţi: Valentina Chitoroagă – cu comunicarea "Producția editorială în 2016 în Republica Moldova: indicatori statistici şi logistici ", Alexandrina Tataru, Renata Cozonac, Olga Bogataia, Margareta Diaconu


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 75

 21 martie 2017 – Şedința plenară a Consiliului Biblioteconomic Național; locaţie: BNRM Participanţi: Valentina Chitoroagă

 29 martie 2017 – Anul Bibliologic 2016 cu genericul "Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară"; locaţie: BNRM Participanţi: Valentina Chitoroagă – cu comunicarea "Instrumente în sprijinul activităţii bibliotecilor", Renata Cozonac – prezentarea posterelor instituţionali, Alexandrina Tataru, Olga Bogataia, Margareta Diaconu


Pag. 76

Vectori profesionali ai anului 2017


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 77


Pag. 78

Vectori profesionali ai anului 2017

 29 martie 2017 – Conferinţa ELO ECM 2017; locaţie: Radisson Blue Leogrand Hotel, Chişinău Participanţi: Valentina Rău

 17 aprilie 2017 – Concursul Naţional "Cea mai bună lucrare" Participanţi: Valentina Chitoroagă – membru juriu  19 aprilie 2017 – Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Ediţia Nr XXI; locaţie: MOLDEXPO Participanţi: Valentina Chitoroagă, Cristina Chirilov, Renata Cozonac, Margareta Diaconu, Valentina Rău  23 aprilie 2017 – Ziua Bibliotecarului; locaţie: DIB ULIM Participanţi: Valentina Chitoroagă, Margareta Diaconu – cu comunicarea "Anul editorial 2016 în Republica Moldova: indicatori statistici şi de conţinut ", Alexandrina Tataru, Alexandra Arhir  26 aprilie 2017 – Atelier profesional "Catalogarea resurselor în sistem tradiţional : curs pentru personalul BNRM; locaţie: Centrul de Formare Continuă, BNRM Participanţi: Valentina Chitoroagă – formator  2 mai 2017 – Comisia Standardizare, Norme şi Statistici din cadrul CBN a făcut completări în Formularul 6-c "Activitatea bibliotecilor", adăugând unii indicatori care ar fi bineveniți pentru evaluarea activității bibliotecilor. De asemenea, s-au făcut și modificările necesare în Nota explicativă; locaţie: CBN Participanţi: Valentina Chitoroagă – preşedinte comisie


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 79

 2 mai 2017 – Ziua Bibliotecarului; locaţie: Casa Guvernului Participanţi: Valentina Chitoroagă, Olesea Zabiaco  23 mai 2017 – ședință de lucru a CBN, Discutarea și aprobarea completărilor la Raportul statistic 6-c "Activitatea bibliotecilor"; locaţie: CBN Participanţi: Valentina Chitoroagă – prezentare  30 august – 3 septembrie 2017 – Bookfest Chişinău 2017; locaţie: MOLDEXPO Participanţi: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac

 29 septembrie 2017 – vizita info-documentară a studenţilor grupei academice DTP-171, Departamentul "Design şi Tehnologii Poligrafice", Universitatea Tehnică a Moldovei; locaţie: CNCRM Participanţi: Renata Cozonac – prezentare CNCRM  1 noiembrie 2017 – ședință non-formală a CBN, marcarea adoptării Legii cu privire la biblioteci, discuţia cu dna Inga Lunden despre acțiunile necesare pentru implementarea acesteia; locaţie: restaurantul "Vatra neamului" Participanţi: Valentina Chitoroagă, Olesea Zabiaco


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 80

 2 noiembrie 2017 – 185 ani de la înfiinţarea Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova; locaţie: BNRM Participanţi: Valentina Chitoroagă, Olesea Zabiaco

 3 noiembrie 2017 – ședință de lucru a CBN, detalii despre elaborarea

cadrului

de

reglementare

și

desfășurarea

campaniei

de

promovare a Legii cu privire la biblioteci; locaţie: Centrul de Formare Continuă, BNRM Participanţi: Valentina Chitoroagă  7-10 noiembrie 2017 – 42th Meeting of Directors of ISSN Centres; locaţie: Biblioteca Naţională, Rabat, Maroc Participanţi: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac – cu raportul Naţional "ISSN Moldova – 2016-2017"


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 81

 15 decembrie 2017 – Masă rotundă "Programul Naţional Memoria Moldovei"; locaţie: BNRM, Sala de arte şi hărţi Participanţi: Tatiana Mariţoi

 27 decembrie 2017 – Lansare de carte "Manuscrise Româneşti din secolele XIII-XIX în colecţii străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia" semnat de Valentina Pelin (1950-2006); locaţie: BNRM, Sala de arte şi hărţi Participanţi: Tatiana Mariţoi


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 82

X. Managementul la CNCRM

Managementul organizaţional

Implementarea managementului organizaţional şi-a şi a găsit reflecţie în elaborarea şi utilizarea eficientă a programelor şi rapoartelor instituţionale şi ale unităţilor de structură (anuale), funcţionarea Consiliului Coordonator CNCRM,

asigurând

transparenţa

procedurilor

şi

deciziilor,

politicilor

instituţionale. Structura CNCRM pe parcursul anului 2017 a fost revizuită, fiind restructurată în următoarele secţii: secţi Secţia"Tehnologia Tehnologia Informaţiei. Sisteme Naţionale – ISBN, ISMN, ISSN ISSN"; Secţia"Primirea şi Înregistrarea Documentelor. Documentelor. Programul CIP CIP"; Secţia"Bibliografie Naţională"; Secţia"Statistica Industriei Editoriale Naţionale. Arhiva Depozitului Legal de Documente".


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 83

Managementul capitalului uman

La 01.01.2018 numărul angajaţilor CNCRM constituie 26 26,5 persoane. În diagramele de mai jos sunt redate datele despre vârsta (în procente)

28,57%

19,05%

21-30 31-40 51-60 61-

19,05% 33,33%

- studiile (în valoare numerică) angajaţilor CNCRM 6 5 5 4 4 3 3

3

3 Masterat

2 1

1

1

1 0

21-30

31-40

Masterat

3

1

Studii superioare

3

5

Studii specialitate

Resursele

umane

51-60

61-

4

3

1

reprezintă

1

capitalul

esenţial

pentru

CNCRM.

Alinierea la standardele europene profesionale determină orientarea pentru optimizarea potenţialului de resurse umane şi de formare continuă. Încurajând, susţinând şi dezvoltând valorile umane, la CNCRM sunt luate în considerare derare obiectivele individuale şi cele instituţionale, istoricul carierei fiecărui angajat. Referitor la dezvoltarea capitalului capitalului uman au mai fost realizate realizate:


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 84

 fundamentarea managerial-ştiinţifică a proceselor de recrutare şi selectare a noilor angajaţi (interviuri, analize de dosare de angajare);  implicarea angajaţilor CNCRM în acţiuni de dezvoltare profesională continuă (conferinţe, simpozioane);  perfecţionarea profesională a personalului la locul de muncă;  evidenţa, completarea carnetelor de muncă şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;  eliberarea diferitelor tipuri de adeverinţe/copii ale actelor privind calitatea de angajat;  întocmirea de situaţii statistice specifice Resurselor umane;  întocmirea dosarelor în vederea pensionării;  arhivarea documentelor instituţiei;  evidenţa lunară a concediilor fără plată, concediilor medicale, de maternitate, pentru creşterea copilului,concedii pentru studii şi alte învoiri;  evidenţa salariaţilor şi a schimbărilor intervenite în acordarea sporului de vechime, de fidelitate sau de condiţii vătămătoare (pentru salariaţii care au fost mutaţi în alte servicii/birouri), întocmirea deciziilor şi înregistrarea în carnetele de muncă;  întocmirea şi aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al CNCRM;  actualizarea fişelor posturilor;  respectarea instrucţiunilor cadru şi celor instituţionale privind protecţia muncii. O altă orientare prioritară a politicii de dezvoltare a personalului – întinerirea acestuia. Vârsta medie a angajaţilor CNCRM este de 44 de ani. În acest sens politica de recrutare se orientează spre tinerii specialişti, studenţi. Referitor la formarea continuă a personalului - este important de a implica

angajații

în

cursuri

de

inițiere

(pentru

cei

cu

studii

biblioteconomice), formare și reciclare, organizate de centrele acreditate.

ne-


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 85

Diagrama Nr 11

Categorii de calificare deţinute de personalul CNCRM

Grad calificare - Doi 15%

Grad calificare Superior 39% Grad calificare Întâi 46%

Grad calificare - Superior Grad calificare - Întâi Grad calificare - Doi

Managementul financiar: Administrarea, gestionarea şi întreţinerea CNCRM

elaborarea instrucţiunilor instituţionale privind protecţia muncii; asigurarea utilităţilor şi exploatării instalaţiilor şi a utilajelor din CNCRM, în condiţii de siguranţă; asigurarea serviciului de salubritate; asigurarea funcţionării şi operarea centralelor telefonice,precum şi recuperarea ecuperarea prejudiciilor în cazul convorbirilor telefonice nejustificate; execuţia programului de investiţii-aprovizionare; investiţii stabilirea, pe baza solicitărilor primite de la secţiile CNCRM, a necesarului anual de birotică,rechizite şi alte consumabile; întocmirea mirea documentaţiei pentru reparaţii curente, pentru servicii şi modernizarea spaţiilor,instalaţiilor şi utilajelor; urmărirea execuţiei lucrărilor şi recepţionarea acestora; evidenţa mijloacelor fixe; transformarea/casarea mijloacelor fixe; expedierea în ţară şi în străinătate a publicaţiilor,corespondenţei şi documentelor elaborate de CNCRM.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 86 Specificăm

şi

următoarele

activităţi

administrativ administrativ-gospodăreşti,

orientate pentru bunul mers al activităţii instituţiei pe parcursul anului: înregistrarea zilnică a corespondenţei corespondenţei primită sau expediată de CNCRM; aprovizionarea cu materiale de uz gospodăresc necesare bunei funcţionări a activităţii în cadrul instituţiei; urmărirea lunară a consumului eficient şi raţional de energie; executarea curăţeniei generale trimestrial trimestrial sau ori de câte ori a fost nevoie; inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei (cu excepţia cărţilor, care au un regim aparte). Finanţarea funcţionării CNCRM a fost asigurată la 100 %. Localul CNCRM

Camera Naţională a Cărţii este situată în Casa Editurilor, clădire de pe bl. el Mare 180 (etajele ul 2, 3, 10). L La 01.01.2018 CNCRM ocupă un spaţiu de cca 6 643 m2 dintre care: 192 m2 sunt birouri/oficii de lucru, 451 m2 sunt destinate depozitelor Arhivei DL, în care se află la păstrare cca 1 098 401 mln unităţi bibliografice. Documentele în depozite sunt grupate pe genuri: cărţi; reviste, buletine, periodice; ziare; teze; resurse electronice; fotocopii; ediţii artă; audiovizuale; ediţii în foi.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 87


Pag. 88

Vectori profesionali ai anului 2017

Marketing. Activităţi promoţionale

Prioritare în anul de referinţă au fost activităţile promoţionale, centrate pe: promovarea imaginii, unicităţii instituţionale a CNCRM; promovarea resurselor şi serviciilor/produselor; promovarea potenţialului uman, realizărilor angajaţilor. Direcţiile menţionate au înserat următoarele forme şi metode: articole promoţionale, excursii-panoramic, vizite în spaţiile CNCRM ale delegaţiilor de specialişti şi factorilor decidenţi, elaborare şi difuzare de pliante informaţionale etc. Există unele oportunităţi neexplorate la acest capitol. Astfel, ar fi binevenite realizarea diverselor sondaje şi micro-sondaje asupra sistemului de publicaţii CNCRM, publicarea unor materiale promoţionale flexibile (semne de carte, calendare etc.), utilizarea în scop promoţional a spaţiului producţiei editoriale etc.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 89

XI. Analiza SWOT pentru anul 2017 Puncte forte

 deţinerea unui pachet de politici, programe şi concepte instituţionale;  competența echipei, resurse şi potenţial uman de înaltă calificare, flexibil, deschis schimbărilor;  confirmarea/obţinerea de către angajaţi a gradelor de calificare, amplificarea numărului de bibliotecari cu grad superior de calificare;  disponibilitate pentru utilizatori;  deţinerea arhivei-unicat de publicaţii;  crearea locurilor de muncă informatizate pentru personal;  amplasament, deţinerea spaţiilor funcţionale relevante;  existenţa cadrului legal favorabil activităţii CNCRM;  implementarea unui management financiar profesionist;  deţinerea unor funcţii-unicat în comunitatea profesională;  creşterea pieţei pentru desfăşurarea serviciilor oferite (ISBN, CIP, ISSN ISMN, etc.);  existenţa unei competenţe distinctive la nivel de manager superior (disponibilitate, autoritate, credibilitate etc.);  existenţa unei imagini favorabile în comunitate;  prezenţa reprezentanţilor CNCRM în organele de dirijare profesională (Consiliul Biblioteconomic Naţional, Consiliul ABRM, Comitetul Tehnic Nr 1 etc.);  deţinerea unei infrastructuri informaţionale moderne;  apartenenţa instituţională a personalului. Puncte slabe

ne-respectarea de către unii factori editoriali a prevederilor legale; lipsa unui spaţiu confortabil pentru organizare de reuniuni profesionale;


Pag. 90

Vectori profesionali ai anului 2017

condiţii de păstrare a patrimoniului documentar insuficiente (spaţii, lipsa climatizatoarelor etc.); inerţie, lipsă de flexibilitate (cu excepţii); lipsa unui scanner profesional, ce ar permite digitizarea colecţiilorunicat ale CNCRM.

Şanse, oportunităţi

 dezvoltarea infrastructurii;  deschidere pentru servicii şi produse unicat;  operativitate în oferirea serviciilor;  aprobarea modificărilor legale, favorabile CNCRM;  existenţa pieţei pentru serviciile oferite;  integrarea în proiectul platformei informaţionale naţionale;  asigurarea prezenţei Republicii Moldova în sistemul informaţional statistic-editorial internaţional;  alte eventuale şanse. Riscuri, ameninţări

 perioada de recesiune economică la nivel naţional;  manifestări de ne-respectare a prevederilor legislaţiei în sistemul editorial;  deţinerea insuficientă a tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale;  lipsa spaţiilor şi condiţiilor de depozitare perspectivă a DL;  alte eventuale riscuri.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 91

XII. Direcţii de optimizare a funcţionării CNCRM Anul 2018 va fi anul centrării pe următoarele activităţi, procese, fenomene: perfecţionarea

suportului

profesional,

metodologic

şi

tehnologic

(completarea cadrului de reglementare şi conceptual CNCRM cu noi documente – politica accesului deschis, politica resurselor umane, politica de marketing; regulament de evaluare a resurselor umane; racordarea acestora la necesităţile mediului electronic); elaborarea şi implementarea indicatorilor de performanţă CNCRM; continuarea digitizării colecţiei "Basarabiana"; acţiuni de aderare la Agenţia Internaţională ISTC (International Standard Text Number); acţiuni de aderare la sistemul DOI (Document Object Identifier); optimizarea sistemului publicaţiilor Bibliografiei Naţionale (operativitate, diversificarea identificării bibliografice etc.); realizarea investigaţiilor de marketing în scopul optimizării şi eficientizării utilizării publicaţiilor CNCRM, serviciilor prestate, a imaginii profesionale etc. monitorizarea Planului strategic CNCRM (2015-2020):

Planul strategic CNCRM (2015-2020) (extras) CNC se va supune unor schimbări majore având următoarele puncte strategice : 1. Unul din scopurile CNC este să se transforme, cooperând la nivel individual naţional şi internaţional, într-o infrastructură bibliograf-electronică coerentă, care să furnizeze servicii informaţionale integrate, modificându-şi concomitent structura. 2. Reorientarea personalului CNC la metodele avansate de învăţare bazate pe TI şi sistemele de managementul cunoaşterii, să aibă competenţe în TI, orientare către societatea informaţională, angajaţi a căror principală activitate este valorificarea patrimoniului naţional.


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 92

3. Înglobarea Bazelor de date full-text, în mare parte cărţi şi reviste accesibile prin digitizarea colecţiilor CNC, asigurarea la informaţie asupra acestor texte de către toţi utilizatorii RM în baza unor contracte/parolă. 4. Asigurarea accesului la Baza de date Bibliografa Naţională a Moldovei

nucleu

principal

realizat

prin

utilizarea

tehnologiilor

informaţionale actuale, în acord cu standardele internaţionale - bază pentru sprijinul informațional al pieţii de afaceri în domeniul industriei editoriale. 5. Un alt scop al CNC este de a crea o rezervă naţională eficientă de informaţii care să furnizeze acele resurse deja dezvoltate, sa facă posibilă încorporarea datelor la alte centre de informare ca parte componentă a unui sistem de informare virtual. 6. Perfecționarea

tehnologiilor

informaționale

pentru

asigurarea

funcţionării controlului bibliografic naţional şi a evidenţei statistice a industriei naţionale de carte. Dezvoltarea și implementarea sistemelor tehnologice avansate în activitățile tuturor secţiilor CNC, care ar asigura uniformitate operațională în producția editorială. În plus, obiectivele de cercetare ar dezvolta motoarele de căutare multidimensională, pentru identificarea publicațiilor de toate tipurile, inclusiv părțile lor componente (de exemplu, articolele din periodice). 7. Crearea resurselor electronice de informație retrospectivă "Editarea cărților interne din 1924 până în 1957" - parte integrantă a băncii electronice de date "Bibliografia Naţională". 8. Viziunea CNC este să-i asigure beneficiarului/utilizatorului final: -

Un singur punct de acces

-

O conectare uniformă incluzând o parolă de utilizator

-

O interfaţă comună cu utilizatorul

-

Un sistem de regăsire a informaţiei uniform şi uşor accesibil

-

Un acces direct la mediile electronice.

9. Asigurarea prezenţei Republicii Moldova în sistemul internaţional statistic şi informaţional: ISBN, ISMN, ISSN, Index Translationum. Redenumirea Camerei Naţionale a Cărţii, în Agenţia Naţională a Cărţii, având în vedere rolul CNC, care realizează atribuţii conform Liniilor directoare UNESCO pentru Agenţia Bibliografică Naţională (GUIDELINES FOR

THE

NATIONAL

BIBLIOGRAPHIC

AGENCY

AND

THE

NATIONAL


Vectori profesionali ai anului 2017

Pag. 93

BIBLIOGRAPHY, 1974), în concordanţă cu conţinutul atribuţiilor ce-i revin, şi pe care le exercită în calitate de agenţie bibliografică. CNCRM este abilitată prin

lege

exercite

controlul

bibliografic

naţional,

reprezentând

componenta de bază, să gestioneze întreaga producţie editorială, ce se încadrează la categoria agenţiei bibliografice. Punctele

strategice

evidenţiază

principalele

obiective

a

CNC:

gestionarea calitativă a patrimoniului documentar, editat pe parcursul anilor şi valorificarea bibliografico-statistică calitativă a acestuia; intensificarea procesului de informatizare (digitizarea colecţiilor CNCRM, implementarea fenomenului

"acces

deschis"

pentru

bibliografia

naţională

etc.);

interactivitate partenerială; perfecţionarea fundamentului metodologic şi tehnologic (documente de reglementare, racordarea acestora la schimbările mediului electronic); conceptualizarea activităţilor şi a serviciilor; reflectând misiunea CNCRM şi alte aspecte identitare ale instituţiei, urmând direcţiile de bază de activitate: centru al Depozitului Legal, centru statistic al producţiei editoriale, agenţie naţională ISBN, ISSN, ISMN, funcţia CIP, arhivă naţională, Centru al Bibliografiei Naţionale. Aceste atribuţii reflectă atât activităţile tradiţionale, promovarea accesului deschis la bibliografia naţională, promovarea e-conţinuturilor bibliografice etc.; tendinţa CNCRM de a-şi amplifica statutul ştiinţific, deţinând potenţialul corespunzător (resurse documentare, umane etc.), precum şi tendinţa de a-şi fundamenta activitatea în baza unei politici de marketing, competitive,

cerinţă

indispensabilă

reliefează

orientarea

pentru

funcţionarea

instituţiei

pentru

un

unei

instituţii

management

organizaţional, pentru o gestionare corectă şi de perspectivă a patrimoniului deţinut.


Pag. 94

Anexe

Anexe Publicaţii instituţionale editate în anul 2017 1. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliogr. Recenzii. Note muzicale : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt.: Valentina Chitoroagă [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; design: Renata Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2016 (Tipogr. "Print Caro"). – 21 cm. – ISSN 1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 12, 2015. – 2017. 414 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-217-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-218-8 (PDF). – [2017282]. 2. Nr 5, 2016. – 2017. – 158 p. (967 tit.) – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-227-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-228-7 (PDF). – [2017-283]. 3. Nr 6, 2016. – 2017. – 158 p. (947 tit.) – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-229-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-230-0 (PDF). – [2017-284]. 4. Nr 7, 2016. – 2017. – 156 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-231-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-232-4 (PDF). – [2017-305]. 5. Nr 8, 2016. – 2017. – 142 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-233-1 (Print). – ISBN 9789975-49-234-8 (PDF). – [2017-306]. 6. Nr 9, 2016. – 2017. – 141 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-235-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-236-2 (PDF). – [2017-1394]. 7. Nr 10, 2016. – 2017. – 173 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-238-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-239-3 (PDF). – [2017-1676]. 8. Nr 11, 2016. – 2017. – 177 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-240-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-241-6 (PDF). – [2017-1677]. 9. Nr 12, 2016. – 2017. – 380 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-249-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-253-9 (PDF). – [2017-2017]. 10. Nr 1, 2017. – 2017. – 175, [1] p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-254-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-255-3 (PDF). – [2017-1678].


Anexe

Pag. 95

11. Nr 2, 2017. – 2017. – 137 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-256-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-257-7 (PDF). – [2017-1679]. 12. Nr 3, 2017. – 2017. – 158 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-258-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-259-1 (PDF). – [2017-2647]. 13. Nr 4, 2017. – 2017. – 158 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-260-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-261-4. – [2017-2648]. 14. Nr 5, 2017. – 2017. – 158 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-263-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-264-5 (PDF). – [2017-2649]. 15. Nr 6, 2017. – 2017. – 158 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-265-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-266-9 (PDF). – [2017-2650]. 16. Nr 7, 2017. – 2017. – 158 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-267-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-268-3 (PDF). – [2017-2651]. 17. Bibliografia Naţională a Moldovei. Seriale = National Bibliography of Moldova. Serials : Se editează din anul 1973 : Apare anual / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Tatiana Mariţoi ; red. resp., coord.: Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – (Bibliografia Naţională a Moldovei). – ISSN 1857-0577. – ISBN 978-9975-49-028-3. 2010. – 2017. – 124 p. (497 tit.) – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-242-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-244-7 (PDF). – [2017-285]. 18. Camera Naţională a Cărţii : Program de activitate … / Camera Naţ. a Cărţii ; elab. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac. – Chișinău : CNC, 2017. – 30 cm. 2018 : Produse şi servicii cu impact. – 2017. – 31 p. : color. – Broşată.

19. Camera Naţională a Cărţii : Raport de activitate / Camera Naţ. a Cărţii ; elab. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac. – Chișinău : CNC, 20112015. – 30 cm. 2016 : Instituţie încrezătoare în evoluţie. – 2017. – 73 p. : diagr., for., tab. color. – Broşată. 20. Publicaţiile Moldovei : Culegere de informaţii statistice = Moldova's Publications : Issue of statistic information / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Valentina Rău, Renata Cozonac ; red. resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; pref. de Valentina Chitoroagă. – Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print Caro") – . – ISBN 978-9975-49-250-8.


Anexe

Pag. 96

…1991-1995. – 2017. – 31 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – ISBN 978-997549-251-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-252-2 (PDF). – 25 ex. – [2017-1800]

Publicaţii de autor 21. Chitoroagă, Valentina. Producţia editorială în anul 2016 în Republica Moldova: indicatori statistici şi logistici : [statistică naț. oficială a Camerei Naț. a Cărții] / Valentina Chitoroagă // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 35-42 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 42 (4 tit.). – ISSN 18571476.13 22. CZU. Clasificarea Zecimală Universală : Tabele prescurtate / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; ed. îngrijită şi adapt.: Valentina Chitoroagă ; tehnored. computerizată şi design: Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 189, [1] p. : tab. ; 30 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-49-245-4. – [2017-560].

CNCRM în mass-media 23.

Pohilă, Vlad. Valentina Chitoroagă : [directorul general al Camerei

Naţionale a Cărţii din RM] // Calendar Naţional / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. – 2017. – P. 136-138. 24.

Valentina Chitoroagă. Galeria Bibliologilor din Republica Moldova.

Disponibil: http://bibliologibasarabeni.blogspot.md/2017/01/valentina-chitoroaga1952.html (accesat la 29.12.2017)

CNCRM în sprijinul comunităţii bibliotecare  Consiliul Biblioteconomic Naţional14  Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

13

http://www.bnrm.md/files/publicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf

14

http://cbn.mc.gov.md/ro/content/componen%C8%9B


Anexe

Pag. 97

Lista tabelelor, diagramelor şi schemelor

Tabela Nr 1 Recepţionarea Depozitului Legal în anul 2017 ...................................................................... 9 Tabela Nr 2 Statistica distribuirii exemplarelor de Depozit Legal către bibliotecile beneficiare ........... 12 Tabela Nr 3 Cărţi şi broşuri editate în RM în anii 2012-2017 ................................................................. 13 Tabela Nr 4 Caracteristici de bază ale producţiei editoriale în anul 2017 .............................................. 13 Tabela Nr 5 Anul editorial 2017 în funcţie de conţinutul şi limba publicaţiilor ..................................... 14 Tabela Nr 6 Anul editorial 2017 în funcţie de destinaţia funcţională a publicaţiilor ............................. 15 Tabela Nr 7 Editarea cărţilor şi broşurilor de către structurile editoriale în anul 2017......................... 15 Tabela Nr 8 Cărţi şi broşuri în 2017 în funcţie de limba textului ............................................................ 22 Tabela Nr 9 Distribuţia producţiei de cărţi şi broşuri pe grupe de tiraj în anul 2017............................. 23 Tabela Nr 10 Cărţi editate peste hotare la comanda editorilor .................................................................. 24 Tabela Nr 11 Statistica privind editarea tezelor în 2017 ............................................................................ 25 Tabela Nr 12 Statistica privind editarea publicaţiilor de artă în 2017....................................................... 26 Tabela Nr 13 Statistica privind editarea revistelor şi buletinelor în 2017 ................................................. 27 Tabela Nr 14 Statistica privind editarea ziarelor în 2017........................................................................... 35 Tabela Nr 15 Atribuirea codurilor internaţionale producţiei editoriale .................................................... 46 Tabela Nr 16 Patrimoniul documentar naţional în anul 2017 .................................................................. 51 Tabela Nr 17 Colecţiile CNCRM în funcţie de genul documentelor ......................................................... 55


Anexe

Pag. 98 *** Diagrama Nr 1

Dinamica recepţionării DL în anii 2016-2017 ..................................................................... 10 Diagrama Nr 2 Evoluţia comparativă a recepţionării DL în anii 2016-2017 ............................................... 10 Diagrama Nr 3 Ponderea cărţilor tipărite peste hotare în anul 2017 ........................................................... 25 Diagrama Nr 4 Evoluţia intrărilor DL în anii 2016-2017 ............................................................................. 56 Diagrama Nr 5 Analiza comparată a intrărilor DL în anii 2016-2017 ......................................................... 56 Diagrama Nr 6 Diversitatea DL după gen ..................................................................................................... 57 Diagrama Nr 7 Baza de date "Editorii Moldovei" ........................................................................................ 60 Diagrama Nr 8 Baza de date "Seriale" .......................................................................................................... 60 Diagrama Nr 9 Comunicare intranet ............................................................................................................. 61 Diagrama Nr 10 Infrastructura tehnologiilor informaţionale a CNCRM ...................................................... 62 Diagrama Nr 11 Categorii de calificare deţinute de personalul CNCRM ...................................................... 85 *** Schema Nr 1 Baza internaţională de date a editorilor deţinători de ISBN ............................................... 43 Schema Nr 2 Baza internaţională de date a editorilor deţinători de ISSN ............................................... 45


Centrul de management

Pag. 99

Centrul de management Valentina Chitoroagă

Renata Cozonac

Tel. +373 22 295746

Tel. +373 22 295916

bookchamber.md@gmail.com

issn.moldova@gmail.com

Contacte Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, et. 2 Chişinău, MD-2004 Tel. +373 22 295916, 295746 E-Fax 030555239 www.bookchamber.md

Olesea Zabiaco Director Tel. +373 22 295916 cnc_moldova@mail.ru


Contacte

Pag. 100

Camera Naţională a Cărţii – Servicii şi produse cu impact: Raport de activitate 2018 Formatul 60 X 84/8 Coli de tipar 11,63 Coli ed. 2,63

Profile for Camera Nationala a Cartii

Camera Nationala a Cartii: Raport de activitate 2017  

Camera Nationala a Cartii: Raport de activitate 2017: Evolutii profesionale cu impact

Camera Nationala a Cartii: Raport de activitate 2017  

Camera Nationala a Cartii: Raport de activitate 2017: Evolutii profesionale cu impact

Advertisement