Page 1

Д О Г О В О Р № Днес, ..........2017 г., в гр Дряново, между: 1. ЕП и ИК ООД, със седалище София, ул. „Братя Бъкстон“ 40, ет. 2, ап.23/1, ЕИК: 203862990, представлявана ...................., наричано в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, и 2. ............................................................................................................................................................ (име, презиме и фамилия на родителя/настойника), ЕГН ..................................... лична карта №............................, издадена на ..........................г. от МВР – гр.............................................................................................................постоянен адрес................................................................................................................................................. GSM................................, e - mail:......................., наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ се сключи настоящият договор: I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу заплащане да организира и проведе детски футболен лагер „Milan Junior Camp - България” в периода 03.07.2017г.– 8.07.2017г в гр. Дряново, като включи за участие в лагера: ........................................................................................................................................................... ............................................................................................ ( име, презиме, фамилия на детето и ЕГН ) Данни за детето: възраст………………., ръст…………., тегло………. Пост, на който се състезава: ………………. 2. Лагерът си поставя за цел и: - да възпита детето в уважение към универсални и национални ценности и култура; - да развие индивидуалните способности; - да осигури оптимален режим на двигателна активност; - да стимулира взимане на самостоятелни решения и поемане на отговорности. 3. За участието на детето възложителят заплаща такса в размер на 550.00 /пет стотин и петдесет/ лева . Таксата се заплаща в срок до 5 дни след подписване на настоящия договор по банкова сметка с IBAN: BG98STSA93000024279269 и BIC: STSABGSF – БАНКА ДСК – ЕАД. 4. Неразделна част от договора е попълнена от възложителя Декларация за съгласие и информираност по отношение на организацията, дисциплината и видовете занимания по време на лагера. II. СРОК НА ДОГОВОРА 4. Настоящият договор се сключва за срока на провеждане на лагера, като влиза в сила от датата на подписването му. III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 5. Изпълнителят се задължава да: а/ създаде условия за нормалното протичане на лагера и да положи усилия за опазване живота и здравето на детето; б/ осигури наблюдение и контрол от квалифицирано медицинско лице на здравословното състояние на детето по време на лагера; в/ осигури висококвалифициран педагогически и помощен екип г/ не допуска прояви или действия, които унижават човешкото достойнство, оказват влияние върху психическото и физическото здраве на децата; д/ проведе по време на лагера подготовка за усъвършенстване на футболните умения по програма, съобразена с възрастта и способностите на детето; е/ сключи съответната здравна застраховка на участниците в лагера.


ж/ осигури предоставяне безплатно на детето /описаната екипировка ще бъде осигурена от Сдружение “Доминант”, град София, съгласно постигнато споразумение с C.R.E.A.M България, основен организатор на събитието. 2 броя тениски (червено-черна и бяла) 2 чифта шорти (червени и черни) 2 чифта спортни чорапи 1 броя спортен сак 1 брой потник 1 брой официална футболна топка на АК „Милан”, като посочените вещи остават в собственост на детето след приключване на лагера; з/ осигури пълноценно хранене по специален режим, хигиенни условия и легло на детето. и/ да освободи предсрочно детето от лагера при основателни съмнения в здравословното му състояние като не дължи частично връщане на таксата и не поема разноските по обратното транспортиране на детето. IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 6. Възложителят се задължава да: а/ се яви, заедно с детето - участник в лагера, на 02.07.2017 година oт 12:00 до 19:00 часа или на 03.07.2017 година от 07:00 до 09:00 часа на стадион „ Локомотив „ гр. Дряново, за да получи екипировката. а/ предостави до 3 дни преди началната дата на лагера на изпълнителя всички данни за здравословното състояние на детето от личния му лекар. б/ да предостави до 3 дни преди началната дата на лагера документ от личния лекар за здравословното състояние на детето като документът трябва да е с актуална дата. Документът трябва да бъде придружен от изрично становище на личния лекар за възможността детето да вземе участие в лагера. в/ да предупреди изпълнителя преди започването на турнира за евентуални алергии или други здравословни проблеми, както и да осигури необходимите медикаменти. г/ да възстанови всички щети на материалната база на хотела, причинени от съзнателното и безотговорно поведение на детето му по време на лагера. V. КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 7. Цялата нужна информация за Милан Джуниър Камп Дряново е обявена на официалния сайт на събитието – www.milanjuniorcampdryanovo.com a/ Официален e-mail за комуникация – info@milanjuniorcampdryanovo.com б/ Официален телефон за комуникация – 0877566464 в/ Комуникация чрез други канали не се счита за официална. VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 8. Договорът се прекратява: а/ с изтичането на срока на лагера; б/ при хипотезата на чл. 5, б. „и” от договора; в/ по взаимно писмено съгласие. 9. Изпълнителят може да развали договора при прояви на лоша дисциплина от страна на детето и съзнателно проявено негативно отношение към реда и условията на живот и обучение по време на лагера. При прекратяване на договора по тази точка изпълнителят не дължи частично връщане на таксата и разноските по обратното транспортиране на детето са за сметка на възложителя. 10. Изпълнителят не носи отговорност за прекратяването на лагера вследствие на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, аварии, война и др.). Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра и подписан от двете страни: Възложител: ..................................

Изпълнител:

............................... /.............................................................../

/.........................................................../


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И СЪГЛАСИЕ

От /трите имена на родителя/. ................................................................................................................. Родител на /трите имена на детето/ ....................................................................................................... ...................................................................................................., Съгласен съм детето ми да участва в детски футболен лагер „Milan Junior Camp – Дряново 2017” в гр. ............................................................................................................................................ от........................... до..............................., организиран от C.R.E.A.M България и „Доминант Спорт Груп” ЕООД под ръководството на треньорите на ФК „Милан“. Декларирам, че съм запознат с условията на провеждане на лагера и съм съгласен с програмата и изискванията за съзнателно отношение и дисциплина на детето ми по време на провеждане на лагера.

Дата:............................... Гр....................................

Родител: ............................................. /........................................................./

Profile for Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

Milanjuniorcampdryanovocontract 550 doc docx (1)  

Milanjuniorcampdryanovocontract 550 doc docx (1)

Milanjuniorcampdryanovocontract 550 doc docx (1)  

Milanjuniorcampdryanovocontract 550 doc docx (1)

Advertisement